See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
27.05.1949
6398307
natalja.irha@kbfi.ee
Ad hoc retsensent, Elsevier.

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
1992–...   
Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut, Vanemteadur (1,00)
01.01.1992–...   
juuli -Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut (KBFI), vanemteadur;
1976-1992 juuli - Eesti TA Keemia Instituut;
1988-1992 - vanemteadur;
1984-1988 - teadur;
1979-1984 - nooremteadur;
1976-1979 - insener-keemik
 
 
Haridustee
1984–1987   
Aspirantuur - orgaaniline keemia, Eesti TA Keemia Instituut
1966–1971   
Smolenski Pedagoogiline Ülikool, keemia ja bioloogia õpetaja (diplom kiitusega)
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
Eesti Keemia Seltsi ja Eesti Toksikoloogia Seltsi liige;
 
 
Lisainfo
Pikaajaline töökogemus orgaaniliste saasteainete keskkonnakeemia ja –bioloogia alal, osalenud ekspeditsioonidel ja välitöödel:

Antropogeenne mõju erinevatele looduslikele ökosüsteemidele ja keskkonnakaitse. Osalemine USA-NSVL Beringi ja Tšuktši mere ja Vaikse Ookeani kolmas ühisekspeditsioon (BERPAC), mai – sept. 1988 (vanemteadur).
Perioodiline merevee seire Muuga sadama akvatooriumil. AS Muuga Sadam (tellija) 1989, 1993-1999, 2001-2002, vastutav täitja.

Kantserogeenide oksüdeerimise ja/või akumuleerimise uurimine erinevatel Läänemere vetikaliikidel (1985 – 1987).

Raskemetallide ja püsivate orgaaniliste saasteainete seostumine ja vastastikune toime mullas. Osalemine Norra Teadusuuringute nõukogu grandis No 120400/730, Norra Teadus- ja Tehnoloogia Ülikool Trondheimis, mai - juuni 1998, (vanemteadur).

Mónede tehnogeensete saasteainete ja looduslike humiinainete vastastikuse toime uurimine mudelkatsetes, 1993-1995, Rahvusvaheline Teadusfond (G. Soros, USA) uurimisgrant, osalemine (vanemteadur).

Saasteainete määramismetoodika väljatöötamine ja interkalibreerimine:
Pindaaktiivsete ainete määramise metoodika väljatöötamine pinna- ja merevees (Peipsi järv, Läänemeri), 1980 - 1981.
Osalemine polüaromaatsete süsivesinike rahvusvahelisel interkalibreerimisel, 1989.
Eesti Keskkonnaseire hindamine. Maailma Tervishoiuorganisatsioon (WHO), 1993; (WHO ekspert).
Osalemine fenoolide interkalibreerimisel (veeproovid, Purtse ja Kohtla jõgi., RAS Kiviter). Keskkonnaministeeriumi Keskkonnaosakond, 1997.

Keskkonnasaaste vähendamine Eesti keemiatööstuses ja üleminek säästvale tehnoloogiale. Tallinna Tehnikaülikooli Keskkonnatehnoloogia Keskus (Keskkonnakaitse kompetentskeskus), 1997-1998 (vanemteadur).

EL struktuurifondide projekt EU 19222 (BioSpinno2) raames (organiseerija KBFI Keskkonnakeemia uurimisgrupp):
Tahked jäätmed ja pinnas kui probleemsed objektid keskkonnaanalüüsil,
(Seminar, 2006).
Tehnogeensed aerosoolid Eesti keskkonnas, probleemid ja trendid,
(Töötuba, 2007).

Ohtlike ainete mobiilsuse uurimine põlevkivi jäätmehoidlates Ida-Virumaal, välitööd, 2003. aastast.

Eesti Keskkonnaministeeriumi litsentseeritud ekspert (veesaaste + tööstustegevus, heitvete käitlemine, tervisekaitse), litsents. KKM-0078, 1993-1998.
2011-2014, projekt 3.2.0501. 10.0002, Põlevkivi põletamisega kaasnevate tahkjäätmete uute kasutusalade alused “Tuhk”
(“Energiatehnoloogia teadus- ja arendustegevuse toetamine”).
2012, EU42578 projekt Joogivee desinfitseerimistablettide kui uue toote “EfferAqua” ohutuse ja võimalike kõrvalmõjude hinnang
2013-2014 VKG OIL AS ja VKG Energia OÜ jäätmete üldiseloomustanine. Lepinguline töö
2014-2015 OSAMAT-projekti keskkonna järelseire, Tellija Eesti Energia AS
2011, Projekt EU40378 “Uued lahendused teekatete talviseks libedustórjeks”
Projekt Põlevkivi Kompetentskeskuse moodustamine, reg nr. EU 32812 (EAS), 06.2010-15.12.2010. Juhtasutus TTÜ. Projekti täitmiseks on sõlmitud TTÜ ja KBFI vahel partnerlusleping.

Kvalifikatsioon

 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.12. Protsessitehnoloogia ja materjaliteadus
ETIS KLASSIFIKAATOR: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.8. Keskkonnaseisundit ja keskkonnakaitset hõlmavad uuringud; TÄPSUSTUS: Keskkonnakeemia, - tehnoloogia, - tervishoid;

Lõppenud projektid

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2017
5.2.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
5.2.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
1.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
1.1.
2012
5.1.
2011
5.1.
2011
5.2.
2011
1.1.
2010
5.1.
2010
5.2.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
5.2.
2008
5.2.
2008
5.2.
2008
1.1.
2007
1.1.
2007
3.4.
2007
3.4.
2007
3.4.
2007
5.2.
2007
5.2.
2006
5.2.
2006
1.1.
2005
1.3.
2005
5.1.
2005
5.2.
2005
5.2.
2005
5.2.
2005
5.2.
2004
1.1.
2003
1.2.
2003
5.2.
2003
1.1.
2002
1.1.
2002
5.2.
2002
1.2.
2001
5.2.
2001
1.1.
2000
1.2.
2000
1.1.
1999
1.1.
1998
1.3.
1995
1.3.
1994
30.04.2019
27.05.1949
6398307
natalja.irha@kbfi.ee
Peer-reviewer of papers in Elsevier.

Career

Institutions and positions
1992–...   
National Institute of Chemical Physics and Biophysics, Senior Researcher (1,00)
01.01.1992–...   
July 1992 - National Institute of Chemical Physics and Biophysics (NICPB), Senior research scientist;
1976-1992-July Instute of Chemistry;
1988-1992 Senior Research Scientist;
1987 -1988 - Scientist;
1979 -1984 - Junior Research Scientist;
1976 -1979 - Engineer-chemist
1984 -1987 - Graduate (PhD) Student;
 
 
Education
1984–1987   
Graduate (PhD) student Inst. of Chemistry Estonian Acad. Sci. - organic chemistry
1966–1971   
Department of Chemistry and Biology, Smolensk Pedagogical Institute, Teacher of Chemistry and Biology (B.Sc.cum laude)
 
 
R&D related managerial and administrative work
Estonian Society of Toxicology; Estonian Society of Chemistry;
 
 
Additional information
Long time working experience in the fields of organical and inorganic pollutants, environmental chemistry and biology:

Anthropogenic impact in different natural ecosystems and environmental protection. Third Joint-venture project between US-USSR on Bering - Chukchi Seas and Central Pacific Expedition (BERPAC), May–September 1988; participation (senior research scientist).

Role of Baltic algae in oxidation and/or accumulation of carcinogens (1985 – 1987).

Environmental impact and trends during development of a large Baltic Port (Case of Muuga Cargo Harbor) 1989, 1993-1999, 2001-2002 (principal investigator).

Binding and interactions of heavy metals and persistent organic pollutants in soil. Norwegian University of Science and Technology (NTNU), Environmental Chemistry Department, (Trondheim). May-June, 1998 (senior research scientist).

Investigation of the interaction between some technogenic pollutants and humic natural polymers in model experiments. International Science Foundation (by G. Soros, USA) Grant, 1993-1995; participation (senior research scientist).

Development of analytical methods for determination of pollutants and participation in inter-calibration:
Assessment of environmental monitoring in Estonia. International World Health Organization (WHO), 1993; participation (WHO expert).
Determination of detergents in fresh water and seawater (Peipus lake, Baltic sea), 1980 - 1981.
International inter-calibration of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs), 1989.
Inter-calibration of phenols (samples of water were from Purtse river and Kohtla river, RAS Kiviter). Ministry of the Environment Republic of Estonia, Department of Environment, 1997.

Decreasing of environmental pollution in Estonian chemical industry: orientation to sustainable development. The Scientific Council of Centre Environmental Technology at Tallinn Technical University, 1997-1998; (senior research scientist).

BioSpinno2 project No 19222, funded by Enterprise Estonia (via EU structural funding):
Environmental analysis of solid waste and soil. Seminar organized by the NICBP Environmental Chemistry Group (2006).
Technogenic aerosols in Estonian environment, problems and trends. Workshop organized by the NICBP Environmental Chemistry Group (2007).

Experience in the field of actual environmental impact of oil shale solid wastes (Ida-Viru County), from 2003
Expert on water pollution and health, licence no. KKM-0078, 1993-1998, Estonian Ministry of Environment.

2011-2014, project 3.2.0501. 10.0002, Basis for new application fields for solid wastes from oil shale combustion "Ash"
(Supporting research and development in energy technologies)
2012, EU42578 prject Assessment of new product “EfferAqua” – purification tablets of drinking water efficiency and risk effects
2014-2015 Follow-up environmental monitoring of OSAMAT /oil shale ash materials)-project. Eesti Energia Ltd.
2011, Project EU40378 "New solutions for deicing winter roads"
Project EU 32812 , 06.2010-15.12.2010 Center of Competence on oil shale research, Tallinn University of Technology

Qualifications

 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.12. Process Technology and Materials Science
ETIS CLASSIFICATION: 1. Biosciences and Environment; 1.8. Research relating to the State of the Environment and to Environmental Protection; SPECIFICATION: Environmental Chemistry, Technology, Health and Monitoring
 
 

Completed projects

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2017
5.2.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
5.2.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
1.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
1.1.
2012
5.1.
2011
5.1.
2011
5.2.
2011
1.1.
2010
5.1.
2010
5.2.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
5.2.
2008
5.2.
2008
5.2.
2008
1.1.
2007
1.1.
2007
3.4.
2007
3.4.
2007
3.4.
2007
5.2.
2007
5.2.
2006
5.2.
2006
1.1.
2005
1.3.
2005
5.1.
2005
5.2.
2005
5.2.
2005
5.2.
2005
5.2.
2004
1.1.
2003
1.2.
2003
5.2.
2003
1.1.
2002
1.1.
2002
5.2.
2002
1.2.
2001
5.2.
2001
1.1.
2000
1.2.
2000
1.1.
1999
1.1.
1998
1.3.
1995
1.3.
1994
30.04.2019

Otsi projekti

  • {{item.Name}}
Asutus on projekti finantseerija   Asutus on projekti teostaja  
  • {{searchListItem.Name}}
Kõik   Tavaprojektid   Ülemprojektid   Alamprojektid  
Uus Frascati (2015)
Uus ja vana Frascati (otsing uue järgi väljastab ka seotud vanad)
Kõik
Käimasolevad
Lõppenud
Algus
Hajus
Täpne
  • Leitud 16 kirjet
ProgrammLiikNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusFinantseerijapoolne rahastamine
MUUBIOSPINNO2 (EU No 19222)EL struktuurifondide projekt EU 19222 (BioSpinno2)01.01.200531.12.2007Uuve KirsoKeemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut10 158,88 EUR
MUUEE_Kirso_2007KATAG-0076-42 Põlevkivituha keskkonnale ohutu ladustamise võimaluste ja meetodite ülevaade ning kriitiline hinnang, alapealkirjaga Tootmismahukad tuha kasutamise valdkonnad.19.06.200731.10.2007Uuve KirsoKeemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut11 312,36 EUR
MUUNarva EJ_Kirso_2007Keskkonnamõjude realistlik hindamine energia tootmisel AS Narva Elektrijaamad15.05.200731.10.2007Uuve KirsoKeemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut26 395,51 EUR
PUT; PUT_SPPUT1512Mikroplastiku kahjulike mõjude hindamine mere- ja magevee zooplanktonile01.01.201731.12.2021Margit HeinlaanKeemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut200 000,00 EUR
IUTIUT23-5Nanoökotoksikoloogia ja sidusuuringud (ToxBe)01.01.201431.12.2019Anne KahruKeemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut1 327 800,00 EUR
MUUKBFI,KF-25 (Leping 3809)Narva elektrijaamade keevkihtkatelde tuha granuleerimine, sorbendi süntees ja kasutamine heitvee puhastamisel01.01.201520.01.2016Janek ReinikKeemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut49 206,88 EUR
MUUKBFI,KF-29 (Leping KKKSeire 20410527-28 Allkirj.ddoc)OSAMAT projekti pilootaladel keskkonnaseire teostamine10.06.201431.12.2015Janek ReinikKeemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut33 456,00 EUR
ETFETF 5130Prioriteetsete saasteainete mobiilsus Kirde-Eesti jäätmehoidlates01.01.200231.12.2004Uuve KirsoKeemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut21 410,40 EUR
SFSF0222597s03Prioriteetsete saasteainete olek ja jaotumine Eesti keskkonnas01.01.200331.12.2007Uuve KirsoKeemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut225 863,76 EUR
MUUGSF_Kirso_2002 (EST 02/003)Projekt EST 02/003 Saksamaa Haridus- ja Teadusministeeriumi ja Eesti Vabariigi Teadus- ja Haridusministeeriumi vahel. Täitjad KBFI ja GSF Ökoloogilise Keemia Instituut, Neuherberg (München), Saksamaa, Urbaniseerunud keskkonna õhu saastumine ja sell01.07.200230.06.2006Uuve KirsoKeemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut0,00 EUR
SFSF0690001s09Põlevkivi töötlemise tahkete jäätmete keskkonnasõbraliku kasutamise strateegia01.01.200931.12.2013Natalja IrhaKeemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut379 234,78 EUR
ETFETF6828Põlevkivitöötlemises tekkivate tahkete jäätmete taaskasutamise meetodite uurimine01.01.200631.12.2009Uuve KirsoKeemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut45 859,93 EUR
MUUNorra_Kirso_1997 (120400/730)Raskemetallide ja püsivate orgaaniliste saasteainete seostumine ja vastastikune toime mullas01.01.199731.12.1998Uuve KirsoKeemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut26 192,66 EUR
TKTippkeskus (Analüütilise Spektromeetria tippkeskus)Teadus- ja arendustegevuse infrastruktuuri arendamise programm, 2.3. eraldi osa: Teaduse Tippkeskuste programm. Keskkonnakeemia.13.12.200131.12.2007Uuve KirsoKeemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut65 153,39 EUR
MUUKBFI,KF-32 (KBFI_Irha_150318.doc)Tuhaproovide leostuskäitumine17.03.201517.12.2015Natalja IrhaKeemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut3 000,00 EUR
KBFI,KF-34Uue toote EfferAqua joogivee tablettide ohutuse ja efektiivsuse hinnang25.01.201209.04.2012Natalja IrhaKeemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut0,00 EUR