This website uses cookies to store user session information. By using our website you consent to our terms of use. Read more
I agree
27.05.1949
6398307
natalja.irha@kbfi.ee
Peer-reviewer of papers in Elsevier.

Career

Institutions and positions
1992–...   
National Institute of Chemical Physics and Biophysics, Senior Researcher (1,00)
01.01.1992–...   
July 1992 - National Institute of Chemical Physics and Biophysics (NICPB), Senior research scientist;
1976-1992-July Instute of Chemistry;
1988-1992 Senior Research Scientist;
1987 -1988 - Scientist;
1979 -1984 - Junior Research Scientist;
1976 -1979 - Engineer-chemist
1984 -1987 - Graduate (PhD) Student;
 
 
Education
1984–1987   
Graduate (PhD) student Inst. of Chemistry Estonian Acad. Sci. - organic chemistry
1966–1971   
Department of Chemistry and Biology, Smolensk Pedagogical Institute, Teacher of Chemistry and Biology (B.Sc.cum laude)
 
 
R&D related managerial and administrative work
Estonian Society of Toxicology; Estonian Society of Chemistry;
 
 
Additional information
Long time working experience in the fields of organical and inorganic pollutants, environmental chemistry and biology:

Anthropogenic impact in different natural ecosystems and environmental protection. Third Joint-venture project between US-USSR on Bering - Chukchi Seas and Central Pacific Expedition (BERPAC), May–September 1988; participation (senior research scientist).

Role of Baltic algae in oxidation and/or accumulation of carcinogens (1985 – 1987).

Environmental impact and trends during development of a large Baltic Port (Case of Muuga Cargo Harbor) 1989, 1993-1999, 2001-2002 (principal investigator).

Binding and interactions of heavy metals and persistent organic pollutants in soil. Norwegian University of Science and Technology (NTNU), Environmental Chemistry Department, (Trondheim). May-June, 1998 (senior research scientist).

Investigation of the interaction between some technogenic pollutants and humic natural polymers in model experiments. International Science Foundation (by G. Soros, USA) Grant, 1993-1995; participation (senior research scientist).

Development of analytical methods for determination of pollutants and participation in inter-calibration:
Assessment of environmental monitoring in Estonia. International World Health Organization (WHO), 1993; participation (WHO expert).
Determination of detergents in fresh water and seawater (Peipus lake, Baltic sea), 1980 - 1981.
International inter-calibration of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs), 1989.
Inter-calibration of phenols (samples of water were from Purtse river and Kohtla river, RAS Kiviter). Ministry of the Environment Republic of Estonia, Department of Environment, 1997.

Decreasing of environmental pollution in Estonian chemical industry: orientation to sustainable development. The Scientific Council of Centre Environmental Technology at Tallinn Technical University, 1997-1998; (senior research scientist).

BioSpinno2 project No 19222, funded by Enterprise Estonia (via EU structural funding):
Environmental analysis of solid waste and soil. Seminar organized by the NICBP Environmental Chemistry Group (2006).
Technogenic aerosols in Estonian environment, problems and trends. Workshop organized by the NICBP Environmental Chemistry Group (2007).

Experience in the field of actual environmental impact of oil shale solid wastes (Ida-Viru County), from 2003
;
Expert on water pollution and health, licence no. KKM-0078, 1993-1998, Estonian Ministry of Environment.

;
2011-2014, project 3.2.0501. 10.0002, Basis for new application fields for solid wastes from oil shale combustion "Ash"
(Supporting research and development in energy technologies)
;
2012, EU42578 prject Assessment of new product “EfferAqua” – purification tablets of drinking water efficiency and risk effects;
2014-2015 Follow-up environmental monitoring of OSAMAT /oil shale ash materials)-project. Eesti Energia Ltd.;
2011, Project EU40378 "New solutions for deicing winter roads";
Project EU 32812 , 06.2010-15.12.2010 Center of Competence on oil shale research, Tallinn University of Technology;

Qualifications

 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 1. Biosciences and Environment; 1.8. Research relating to the State of the Environment and to Environmental Protection; SPECIFICATION: Environmental Chemistry, Technology, Health and Monitoring
ETIS CLASSIFICATION: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.12. Process Technology and Materials Science
 
 

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2017
5.2.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
5.2.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
1.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
1.1.
2012
5.1.
2011
5.1.
2011
5.2.
2011
1.1.
2010
5.1.
2010
5.2.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
5.2.
2008
5.2.
2008
5.2.
2008
1.1.
2007
1.1.
2007
3.4.
2007
3.4.
2007
3.4.
2007
5.2.
2007
5.2.
2006
5.2.
2006
1.1.
2005
1.3.
2005
5.1.
2005
5.2.
2005
5.2.
2005
5.2.
2005
5.2.
2004
1.1.
2003
1.2.
2003
5.2.
2003
1.1.
2002
1.1.
2002
5.2.
2002
1.2.
2001
5.2.
2001
1.1.
2000
1.2.
2000
1.1.
1999
1.1.
1998
1.3.
1995
1.3.
1994
30.04.2019
27.05.1949
6398307
natalja.irha@kbfi.ee
Ad hoc retsensent, Elsevier.

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
1992–...   
Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut, Vanemteadur (1,00)
01.01.1992–...   
juuli -Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut (KBFI), vanemteadur;
1976-1992 juuli - Eesti TA Keemia Instituut;
1988-1992 - vanemteadur;
1984-1988 - teadur;
1979-1984 - nooremteadur;
1976-1979 - insener-keemik
 
 
Haridustee
1984–1987   
Aspirantuur - orgaaniline keemia, Eesti TA Keemia Instituut
1966–1971   
Smolenski Pedagoogiline Ülikool, keemia ja bioloogia õpetaja (diplom kiitusega)
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
Eesti Keemia Seltsi ja Eesti Toksikoloogia Seltsi liige;
 
 
Lisainfo
Pikaajaline töökogemus orgaaniliste saasteainete keskkonnakeemia ja –bioloogia alal, osalenud ekspeditsioonidel ja välitöödel:

Antropogeenne mõju erinevatele looduslikele ökosüsteemidele ja keskkonnakaitse. Osalemine USA-NSVL Beringi ja Tšuktši mere ja Vaikse Ookeani kolmas ühisekspeditsioon (BERPAC), mai – sept. 1988 (vanemteadur).
Perioodiline merevee seire Muuga sadama akvatooriumil. AS Muuga Sadam (tellija) 1989, 1993-1999, 2001-2002, vastutav täitja.

Kantserogeenide oksüdeerimise ja/või akumuleerimise uurimine erinevatel Läänemere vetikaliikidel (1985 – 1987).

Raskemetallide ja püsivate orgaaniliste saasteainete seostumine ja vastastikune toime mullas. Osalemine Norra Teadusuuringute nõukogu grandis No 120400/730, Norra Teadus- ja Tehnoloogia Ülikool Trondheimis, mai - juuni 1998, (vanemteadur).

Mónede tehnogeensete saasteainete ja looduslike humiinainete vastastikuse toime uurimine mudelkatsetes, 1993-1995, Rahvusvaheline Teadusfond (G. Soros, USA) uurimisgrant, osalemine (vanemteadur).

Saasteainete määramismetoodika väljatöötamine ja interkalibreerimine:
Pindaaktiivsete ainete määramise metoodika väljatöötamine pinna- ja merevees (Peipsi järv, Läänemeri), 1980 - 1981.
Osalemine polüaromaatsete süsivesinike rahvusvahelisel interkalibreerimisel, 1989.
Eesti Keskkonnaseire hindamine. Maailma Tervishoiuorganisatsioon (WHO), 1993; (WHO ekspert).
Osalemine fenoolide interkalibreerimisel (veeproovid, Purtse ja Kohtla jõgi., RAS Kiviter). Keskkonnaministeeriumi Keskkonnaosakond, 1997.

Keskkonnasaaste vähendamine Eesti keemiatööstuses ja üleminek säästvale tehnoloogiale. Tallinna Tehnikaülikooli Keskkonnatehnoloogia Keskus (Keskkonnakaitse kompetentskeskus), 1997-1998 (vanemteadur).

EL struktuurifondide projekt EU 19222 (BioSpinno2) raames (organiseerija KBFI Keskkonnakeemia uurimisgrupp):
Tahked jäätmed ja pinnas kui probleemsed objektid keskkonnaanalüüsil,
(Seminar, 2006).
Tehnogeensed aerosoolid Eesti keskkonnas, probleemid ja trendid,
(Töötuba, 2007).

Ohtlike ainete mobiilsuse uurimine põlevkivi jäätmehoidlates Ida-Virumaal, välitööd, 2003. aastast.

;
Eesti Keskkonnaministeeriumi litsentseeritud ekspert (veesaaste + tööstustegevus, heitvete käitlemine, tervisekaitse), litsents. KKM-0078, 1993-1998.;
2011-2014, projekt 3.2.0501. 10.0002, Põlevkivi põletamisega kaasnevate tahkjäätmete uute kasutusalade alused “Tuhk”
(“Energiatehnoloogia teadus- ja arendustegevuse toetamine”).
;
2012, EU42578 projekt Joogivee desinfitseerimistablettide kui uue toote “EfferAqua” ohutuse ja võimalike kõrvalmõjude hinnang;
2013-2014 VKG OIL AS ja VKG Energia OÜ jäätmete üldiseloomustanine. Lepinguline töö
2014-2015 OSAMAT-projekti keskkonna järelseire, Tellija Eesti Energia AS
;
2011, Projekt EU40378 “Uued lahendused teekatete talviseks libedustórjeks” ;
Projekt Põlevkivi Kompetentskeskuse moodustamine, reg nr. EU 32812 (EAS), 06.2010-15.12.2010. Juhtasutus TTÜ. Projekti täitmiseks on sõlmitud TTÜ ja KBFI vahel partnerlusleping.;

Kvalifikatsioon

 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.8. Keskkonnaseisundit ja keskkonnakaitset hõlmavad uuringud; TÄPSUSTUS: Keskkonnakeemia, - tehnoloogia, - tervishoid;
ETIS KLASSIFIKAATOR: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.12. Protsessitehnoloogia ja materjaliteadus

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2017
5.2.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
5.2.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
1.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
1.1.
2012
5.1.
2011
5.1.
2011
5.2.
2011
1.1.
2010
5.1.
2010
5.2.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
5.2.
2008
5.2.
2008
5.2.
2008
1.1.
2007
1.1.
2007
3.4.
2007
3.4.
2007
3.4.
2007
5.2.
2007
5.2.
2006
5.2.
2006
1.1.
2005
1.3.
2005
5.1.
2005
5.2.
2005
5.2.
2005
5.2.
2005
5.2.
2004
1.1.
2003
1.2.
2003
5.2.
2003
1.1.
2002
1.1.
2002
5.2.
2002
1.2.
2001
5.2.
2001
1.1.
2000
1.2.
2000
1.1.
1999
1.1.
1998
1.3.
1995
1.3.
1994
30.04.2019

Search project

  • {{item.Name}}
Institution is projects' financier   Institution is projects' executor  
  • {{searchListItem.Name}}
All   Projects   Master projects   Subprojects  
New Frascati (2015)
Old and new Frascati
All
Ongoing
Finished
Beginning
Fuzzy
Precise
  • Found 16 results
ProgramTypeNumberNameProject startProject endPrincipal investigatorInstitutionFinancing
MUUBIOSPINNO2 (EU No 19222)BioSpinno2 project No 19222, funded by Enterprise Estonia (via EU structural funding)01.01.200531.12.2007Uuve KirsoNational Institute of Chemical Physics and Biophysics10 158,88 EUR
MUUEE_Kirso_2007Overview and Critical Evaluation of the Methods and Opportunities for Safe Environmental Disposal of Oil Shale Ash (High Volume Use Areas of Ash19.06.200731.10.2007Uuve KirsoNational Institute of Chemical Physics and Biophysics11 312,36 EUR
MUUNarva EJ_Kirso_2007Realistic Assessment of the Environmental Impact during Energy Production in AS Narva Elektrijaamad (an Electric Power Plant)15.05.200731.10.2007Uuve KirsoNational Institute of Chemical Physics and Biophysics26 395,51 EUR
PUT; PUT_SPPUT1512Evaluation of the potential hazardous effects of microplastic to marine and freshwater zooplankton01.01.201731.12.2021Margit HeinlaanNational Institute of Chemical Physics and Biophysics150 000,00 EUR
IUTIUT23-5Nano(eco)toxicology and beyond (ToxBe)01.01.201431.12.2019Anne KahruNational Institute of Chemical Physics and Biophysics1 327 800,00 EUR
MUUKBFI,KF-25 (Leping 3809)Narva elektrijaamade keevkihtkatelde tuha granuleerimine, sorbendi süntees ja kasutamine heitvee puhastamisel01.01.201520.01.2016Janek ReinikNational Institute of Chemical Physics and Biophysics49 206,88 EUR
MUUKBFI,KF-29 (Leping KKKSeire 20410527-28 Allkirj.ddoc)OSAMAT projekti pilootaladel keskkonnaseire teostamine10.06.201431.12.2015Janek ReinikNational Institute of Chemical Physics and Biophysics33 456,00 EUR
ETFETF 5130Mobility of priority pollutants in contaminated waste deposits of Northeastern Estonia01.01.200231.12.2004Uuve KirsoNational Institute of Chemical Physics and Biophysics21 410,40 EUR
SFSF0222597s03Speciation and distribution of priority pollutants in Estonian environment01.01.200331.12.2007Uuve KirsoNational Institute of Chemical Physics and Biophysics225 863,76 EUR
MUUGSF_Kirso_2002 (EST 02/003)Urban Air Pollution and Health Effects01.07.200230.06.2006Uuve KirsoNational Institute of Chemical Physics and Biophysics0,00 EUR
SFSF0690001s09Environmentally friendly utilization strategy of oil shale processing solid wastes01.01.200931.12.2013Natalja IrhaNational Institute of Chemical Physics and Biophysics379 234,78 EUR
ETFETF6828The investigation of methods of recycling of solid waste of oil shale processing01.01.200631.12.2009Uuve KirsoNational Institute of Chemical Physics and Biophysics45 859,93 EUR
MUUNorra_Kirso_1997 (120400/730)Binding and interactions of heavy metals and persistent organic pollutants in soil01.01.199731.12.1998Uuve KirsoNational Institute of Chemical Physics and Biophysics26 192,66 EUR
TKTippkeskus (Analüütilise Spektromeetria tippkeskus)Teadus- ja arendustegevuse infrastruktuuri arendamise programm, 2.3. eraldi osa: Teaduse Tippkeskuste programm. Keskkonnakeemia.13.12.200131.12.2007Uuve KirsoNational Institute of Chemical Physics and Biophysics65 153,39 EUR
MUUKBFI,KF-32 (KBFI_Irha_150318.doc)Tuhaproovide leostuskäitumine17.03.201517.12.2015Natalja IrhaNational Institute of Chemical Physics and Biophysics3 000,00 EUR
KBFI,KF-34Uue toote EfferAqua joogivee tablettide ohutuse ja efektiivsuse hinnang25.01.201209.04.2012Natalja IrhaNational Institute of Chemical Physics and Biophysics0,00 EUR