20.11.1960
+372 5202152
riina.joonsaar@ttu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.09.2014–31.12.2016   
Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Eesti Mereakadeemia, Merenduskeskus, Merenduse lektoraat, Lektor (1,00)
01.08.2014–01.09.2014   
Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Eesti Mereakadeemia, Merenduskeskus, Assistent (1,00)
2009–2014   
Eesti Mereakadeemia (alates aug. 2014 TTÜ Eesti Mereakadeemia), Merendusteaduskond; meretranspordi juhtimise õppetool, assistent (1,00)
01.01.2008–31.12.2009   
Euroopa Parlamendi Infobüroo Eestis, lepinguline töötaja kommunikatsiooni alal (FG III)
01.01.2001–31.12.2008   
Pedagoogiline tegevus riiklikes ja erakoolitusasutustes (Saku Gümnaasium, Audentese Erakool, EMI Keelekeskus, Multilingua)
01.01.1996–31.12.2002   
EV Riigikantselei eurointegratsiooni büroo, nõunik
01.01.1995–31.12.1996   
Eesti Haldusjuhtimise Instituut, välissuhete osakonna juhataja
01.01.1993–31.12.1994   
Põhjamaade Ministrite Nõukogu Infobüroo Eestis, projektijuht; sihtasutus Jobs and Society Eesti, tegevdirektor
01.01.1991–31.12.1993   
Helsingi Tehnikaülikooli Täienduskoolituskeskus (TKK Dipoli), sekretär ja kursuste koordinaator
01.01.1986–31.12.1991   
Tootmiskoondis Polümeer, tehnilise informatsiooni insener, tõlkija/tõlk
01.01.1984–31.12.1986   
Miina Härma Gümnaasium, inglise keele õpetaja
01.01.1983–31.12.1985   
Tartu Riiklik Ülikool (Tartu Ülikool), Eesti Põllumajanduse Akadeemia (Eesti Maaülikool), mittekoosseiline inglise keele õpetaja
01.01.1982–31.12.1984   
Tartu Ülikooli Raamatukogu, raamatukoguhoidja/vanem-raamatukoguhoidja
 
 
Haridustee
1989–1990   
Estonian Business School, rahvusvaheline ärijuhtimine
1978–1983   
Tartu Ülikool, - Dipl. Phil. (magistrikraaadile vastav), romaani-germaani keelte ja kirjanduse eriala (inglise keel); filoloogi, tõlgi, õpetaja kvalifikatsioon, lisaerialana giid-tõlgi kutse (merenduse alane terminoloogia), meditsiiniõe ettevalmistus
1967–1978   
Miina Härma nim. Tartu 2. Keskkool (Miina Härma Gymnaasium)
 
 
Teenistuskäigu lisainfo
Publikatsioonid:
Yrjö Venna, Piret Louk, Riina Joonsaar, European Institute of Public Administration (EIPA), Institut Européen d'Administration Publique (IEAP). Support to the EU-integration process in Estonia: PHARE ES96.20.01.01.:implementation of the EI training strategy in Estonia : 2000-2002, EIPA, 2000.
Margus Nurk, Ülle Purga, Riina Joonsaar, Väljaanne, Avaliku teenistuse aastaraamat. Tallinn, 2001. lk. 26-33


;
Keeleoskus:
eesti keel - emakeelena,
inglise keel - professionaalne tase, Dipl. Phil., filoloogi, tõlgi, õpetaja kvalifikatsioon; Tartu (Riikliku) Ülikooli diplom nr. 3B 858781/27.06.1983
soome keel - kõrgem tase, määratud vastavalt Eesti Vabariigi Valitsuse 29.01.1996.a. määrusele nr. 31 art 8. TEA Keeleõpetus, tunnistus 16.05.1996.a./173 nr. 29
vene keel - kesktase, määratud vastavalt Eesti Vabariigi Valitsuse 29.01.1996.a. määrusele nr. 31 art 8. TEA Keeleõpetus, tunnistus 16.05.1996.a./173 nr. 29
;
Rahvusvaheline väikelaevajuhi tunnistus nr. 018368, välja antud 01.07.2015, kehtib kuni 30.06.2015, Maanteeamet;
Väikelaeva raadiosideoperaatori tunnistus. Nr. RV 000815, välja antud 18.06.2015, tähtajatu, väljaandja: Veeteede Amet
Tunnistuse omanik võib kasutada VHF raadiotelefoni laevajaamu ning merehäda ja -ohutuse ülemaailmse süsteemi (GMDSS) VHF raadiosideseadmeid väikelaevadel.;
ÕPPETEGEVUSE LÜHIARUANNE
Õppetöö läbiviimine:
Sadamamajanduse ja meretranspordi juhtimise õppekava VDSR14 rakendamine õppeaines erialane inglise keel (ainekavad VMFO441, VMFO442, VMFO443).
Veeteede ohutuse korraldamise ja haldamise õppekava VDVR14 rakendamine õppeaines inglise keel (ainekavad VMVO351, VMVO352, VMVO353).
Üliõpilaste juhendamine (konsulteerimine, abi lõputööde vormistamisel ja keelenõu)
Õpitegevuse kontroll: eksamite ja arvestuste vastuvõtmine, eksami- ja iseseisvate tööde kontroll, osalemine eksami- ja kaitsmiskomisjonide töös).

2. Õppearendustegevus.
Ainekavade väljatöötamine õppekavade rakendamiseks ja väljundipõhiste ainekavade koostamine 2012-2013 õppeaastal.
Keeleline abi inglisekeelsete õppe- ja ainekavade koostamisel ja projektide esitamisel.
Õpetatavate ainekavade vastavusse viimine TTÜ nõuetega 2014-2015 aastal.
E-õppe rakendamine õppeaines erialane inglise keel.
Materjalide kogumine ja ettevalmistamine õppematerjalide uuendamiseks ja õpiku koostamiseks.
Osalemine mentorite ettevalmistusprogrammis ja pilootprojektis mentortegevuse asutusesisesel käivitamisel: Täienduskoolitusprogramm: Sissejuhatus mentorlusse. Tartu Ülikooli elukestva õppe keskus, Tunnistus nr. 06520-11, Tartu 07.05.2011
Täiendusõppeprogramm: Õppejõust saab mentor. Tartu Ülikooli elukestva õppe keskus. Tunnistus nr. 10384-11, Tartu, 19.08.2011
Merendusalaste konverentside ettevalmistamisele ja läbiviimisele kaasa aitamine (materjalide tõlkimine).
Osalemine erialaliidu EATE tegevuses.
Eesti Inglise Keele Õpetajate Seltsi suvekool. EATE, august 2014.
Eesti Inglise Keele Õpetajate Seltsi suvekool "Tõhustame võõrkeeleõpetust 2". EATE tõend, nr. 90/13
Eesti Inglise Keele Õpetajate Seltsi konverents. EATE, tõend 29.10. 2010.

3. Enesetäiendamine, eriala ja institustiooni tutvustamine: osalemine Elukestva õppe programmi Erasmus 2013/2014 õppejõudude vahetusprogrammis Piri Reis University (Türgi), leping nr. 3T/2013-14, 20.03.2014
Pedagoogilise kvalifikatsiooni tõstmine ja osalemine täienduskoolituskursustel:
Ekraanivideode kasutamine õppematerjalide loomisel. Tallinna Ülikool. Tunnistus nr. 531, 29. mai 2014.
Erialakeele õpetamise alane seminar "Keel kui töövahend". Tallinna Tehnikaülikool. Tunnistus, 22. 01.2014
"Kõrgharidus - kõrgtasemel õppimine?", Sihtasutus Archimedes, tunnistus 25.01.2013
Inglise keele õpetajate seminar "Speak up!", Tallinna Ülikool, tõend 8.2-11/566, 03.12.2012
ESF programmi "Keeleõppe arendamine 2011-2013" Täiskasvanute eesti keele kui teise keele vabahariduslike koolitajate täienduskoolituse III mooduli: Välislektorite seminar. Sola Integra. Tunnistus nr. 139 16.06. 2012, Tallinn
Koolituskursus Interaktiivsed õppemeetodid". Õppekeskus "Tõru". Tunnistus nr. 1477, 30.05.2012
Taiendusõppeprogramm: Tõhus tagasisidestamine. Tartu Ülikooli elukestva õppe keskus. Tunnistus nr. 00390-12, 17.01.2012
Täiendusõppeprogrammi EPSO AD-5 ja AD-7 konkursi I valikuetapi ettevalmistuskursus veebimoodul. Tartu Ülikooli Euroopa Kolledź. Tunnistus nr. 09828-11, 15.06.2011
Koolituspäev võrgustik võrgutab "Külas hea, kodus veel parem". Eesti Infotehniloogis Sihtasutus. Tõend 05.05.2011 nr. 2-1/11-152
E-õppe infopäev "Uued suunad e-keeleõppes". Sisekaitseakadeemia. Tunnistus 14.12.2010
Täienduskoolitusprogramm: Töökogemuse hindamine VÕTA abil. Tartu Ülikooli avatud ülikooli keskus. Tunnistus nr. 12932-10, Tartu 25.11.2010
Täienduskoolitusprogramm: Väljundipõhine hindamine kõrgkoolis. Tartu Ülikooli avatud ülikooli keskus. Tunnistus nr. 00769-10, Tartu 27.01.2010
Täienduskoolitusprogramm: Väljundipõhine hindamine õppeainetes. Tartu Ülikooli avatud ülikooli keskus. Tunnistus nr. 11267-10, Tartu 26.10.2010
Kursus "Õppimine ja õpetamine mitmekultuurilises rühmas". Tallinna Ülikooli avatud ülikooli tõend 05.05.2010/reg nr 8.2-11/420-16
Koolitus "Euroopa keeleõppe raamdokument ja Euroopa keelemapp õppetöös" HTM tunnistus nr. 52, Tallinnas, 11.09.2008
16-tunnine esmaabikoolitus eksamitulemusega väga hea. Eesti Esmaabikoolitajate Liit, tunnistus nr. 7319/03.06.2008

4. Lisainfo varasematest tööde ja koolituste kohta.
Ametnike Euroopa Liidu alase koolituse strateegia töörühma juhtimine ja dokumendi väljatöötamine. Heaks kiidetud Kõrgemate Ametnike Nõukogus 28.05.1997.
Täiendatud ametnike Euroopa Liidu alase koolituse strageegia väljatöötamine. 1999.
Ametnike Euroopa Liidu alase koolitusstrateegia rakendamise juhtimine: 2000-2002.
Õppe- ja ainekavade koostamine keeleõppe korraldamiseks hariduse esimese, teise ja kolmanda astme ning täiskasvanuhariduse tasandil.

Erialane täienduskoolitus.
Euroopa Liidu õigus. 2000-2001. Euroopa Õiguse ja Poliitika Sihtasutus (The Foundation for Studies in European Law and Politics) ja Eesti Õiguskeskus. Tunnistus 01.02.2001.
Haridusasutuste, õppeprogrammide ja koolitusürituste hindamine. Evaluation of Education Institutsions, Programmes and Training Activities. Verwaltungsakademie des Bundes (Federal Academy of Public Administration) tunnistus 10-12.04. 2000, Viin, Austria.
Eurospeak: Professional Communication in the European Union. Verwaltungsakademie des Bundes (Federal Academy of Public Administration) tunnistus 08.-12.01.2001, Viin, Austria.
Osalemine Tallinna Pedagoogikaülikooli (Tallinna Ülikooli) avatud ülikooli täiendõppekeskuse ja Riikliku Eksami- ja kvalifikatsioonikeskuse poolt korraldatud õpetajate täienduskoolitusprogrammides.
Osalemine Merlecons ja Ko OÜ õpetajate tööalase täienduskoolituse kursustel ja ametnike intellektuaalne pädevuskoolituse õppeprogrammis. Tunnistused: MC T20603/20.06.2005; MC T4713/01.11.2002; MC T7505/ 05.12.2002; MC T6552/20.06.2002; MC T7413/01.11.2002; MC T0547/02.12.1999; MC T0071/08.06.1999.
Osalemine Eesti Rahandusministeeriumi ja Saksa Föderaalvalitsuse läbirääkimis- ja esitlustehnikate ning informatsiooni- ja aja juhtimise teemalises koolitusprogrammis. Denkmodell Dialog Design tunnistused sept.-dets. 1995.
Euroopa Liidu alane koolitus Taani Haldusjuhtimise Instituudis. 1995.a.

;

Kvalifikatsioon

Lisainfo
Väikelaevajuhi kvalifikatsioon sõidupiirkondadega meri ja siseveed. International Maritime Education Centre INTMEC, tunnistus nr. 3/15, 25.05.2015
Eksaminaatorite ja lektorite ettevalmistus vastavalt STCW78 konventsiooni koos muudatustega reegel I/6 ja lõige A-I/6 nõudmistele ja vastavus esitatud tingimustele. Tallinna Tehnikaülikool Eesti Mereakadeemia Täiendusõppe Keskus, tunnistus nr. 123, 14.mai 2015
Rahvusvaheline väikelaevajuhi tunnistus nr. 018368, välja antud 01.07.2015 kehtib kuni 30.06.2025 Maanteeamet
8.05.2018
20.11.1960
+372 5202152
riina.joonsaar@ttu.ee

Career

Institution(s) and position(s)
01.09.2014–31.12.2016   
Tallinn University of Technology , Estonian Maritime Academy of Tallinn University of Technology, Centre of Maritime Studies, -, Lecturer (1,00)
01.08.2014–01.09.2014   
Tallinn University of Technology , Estonian Maritime Academy of Tallinn University of Technology, Centre of Maritime Studies, Assistant (1,00)
2009–2014   
Estonian Maritime Academy, Maritime Faculty, Department of Port and Shipping Management, teacher of Maritime English (1,00)
01.01.2008–31.12.2009   
European Parliament Information Office in Estonia, contractual agent in Communications (FG III)
01.01.2001–31.12.2008   
Educator at public and private schools and training institutsions (Saku Gymnasium, Audentes Private School, EMI Language Centre, Multilingua)
01.01.1996–31.12.2002   
State Chancellery of the Republic of Estonia, Office of European Integration, counsellor
01.01.1995–31.12.1996   
Estonian Institute of Public Administration, Head of the International Relations Department
01.01.1993–31.12.1994   
Nordic Council of Ministers Information Office in Estonia, project manager and managing director of the Jobs and Society Foundation
01.01.1991–31.12.1993   
Helsinki University of Technology Centre for Continuing Education, secretary and course coordinator
01.01.1986–31.12.1991   
Production Association Polymer, Chief Specialist in Technical Information, translator, interpreter
01.01.1984–31.12.1986   
Miina Härma Gymnasium, Tartu, Estonia; teacher of English
01.01.1983–31.12.1985   
Tartu State University (University of Tartu), Estonian Agricultural Academy (Estonian University of Sciences) teacher of English (on temporary staff)
01.01.1982–31.12.1984   
University of Tartu Library, Librarian/senior librarian
 
 
Education
1989–1990   
Estonian Business School, International Business programme
1978–1983   
Tartu State University (University of Tartu), Romanic-Germanic languages and literature
1967–1978   
Miina Härma Tartu Secondary School No.2 (Miina Härma Gymnasium)
 
 
Additional career information
Publications:
Yrjö Venna, Piret Louk, Riina Joonsaar, European Institute of Public Administration (EIPA), Institut Européen d'Administration Publique (IEAP). EIPA, 2000
Support to the EU-integration process in Estonia: PHARE ES96.20.01.01. : implementation of the EI training strategy in Estonia : 2000-2002
Margus Nurk, Ülle Purga, Riina Joonsaar, Publication, Public Service Yearbook. Tallinn, 2001. pp. 26-33


;
;
International Certificate of Competence for Operators of Pleasure Craft, date of issue 01.07.2015, date of expiry 30.06.2025, Maanteeamet;
Short Range Radio Operator's Certificate (SRC) No. RV 000815, Date of issue: 18.06.2015, date of expiry: unlimited. Issuing Authority: Estonian Maritime Administration.
The holder of the certificate has competence to operate VHF radiotelephone ship stations and VHF radio equipment for the Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS) aboard pleasure crafts.;
;
8.05.2018