See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus

Kasutustingimused


Üldtingimused

Riik (avalik, era- ja kolmas sektor) pakub oma avalikke teenuseid portaali etis.ee kaudu vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele.

Portaali omanik (Haridus- ja teadusministeerium) ning volitatud töötleja (SA Eesti Teadusagentuur) ei vastuta võimalike kasutamisest või mittekasutamisest tekkinud kahjude või saamatajäänud tulu eest. Teenuste puhul, kus portaal on vaid vahendavaks keskkonnaks, vastutab konkreetse teenuse eest seda osutav asutus või ettevõte (teenuse vastutav töötleja).

Kõik portaali teenused on tasuta.

Portaali kasutaja vastutab portaali vahendusel avalikustatud teabe ja teenuste eesmärgipärase kasutamise eest ning hoidub kahjustamast riigi ja kolmandate isikute huve. Portaali kasutaja tegutseb vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

Kui portaali kasutaja on avastanud portaali kasutamise käigus asjaolu või tal on tekkinud kahtlus sellise asjaolu tekkimise võimalikkusest, mille realiseerumine võib kahjustada mistahes osapoole huve ja on vastuolus kehtivate õigusaktidega, on ta kohustatud viivitamatult teavitama sellisest asjaolust SA Eesti Teadusagentuuri.

Portaali mitte-eesmärgipärane kasutamine, valeandmete esitamine või mistahes muu tegevus, mille eesmärk on kahjustada riigi või mistahes osapoolte huve või häirida riigi toimimist ja/või on vastuolus kehtivate õigusaktidega, käsitletakse õigusrikkumisena ning menetletakse vastavalt üldisele korrale.

Turvalisus

Portaali etis.ee keskkonnas teostatud päringute, edasisaadetavate dokumentide ja muude teenuste puhul tuvastab portaal teenuse kasutaja isiku tema kohta sisenemisel saadud informatsiooni alusel. Teenuse kasutaja isiku tuvastamise fakti, isikukoodi ja selle alusel andmekogudest saadud andmeid võib portaali haldaja edastada kasutaja teadmisel üksnes vastava teenuse pakkujale.

Teenuse kasutaja täidetud vorme ja päringuid ei käsitleta allkirjastatud dokumentidena juhul, kui neid vorme, päringuid või dokumente ei ole vastavalt digitaalallkirja seadusele allkirjastatud.

Isikuandmed

Kooskõlas isikuandmete kaitse seaduse  ja EL isikuandmete kaitse üldmäärusega (GDPR) säilitatakse portaali infosüsteemis isikuandmeid ainult portaali kasutaja loal või seaduses sätestatud tingimustel ja ainult portaali ja selle teenuste toimimise jaoks vajalikus ulatuses. Oma isiku tuvastamiseks andmete esitamisega sisselogimisel nõustub kasutaja portaali kasutustingimustega ja annab nõusoleku, et:

tema isikuandmeid töödeldakse ja säilitatakse portaali infosüsteemis, samuti portaali vahendatud registrites ja veebikeskkondades;

tema isikukoodi alusel tehakse päringuid andmekogudesse, kui see on vajalik osutatava teenuse või portaali funktsionaalsuse tagamiseks.

Portaalis säilitatavad andmed on kättesaadavad ainult portaali haldajale ja vastava teenuse osutajale üksnes selle teenuse pakkumise eesmärgil.

Tehnilised andmed

Portaali infosüsteemis säilitatavaid tehnilisi andmeid ei tehta isikustatud kujul kättesaadavaks kolmandatele isikutele. Kasutaja sessiooni identifitseerimiseks kasutatakse küpsiseid (cookie). Tehniliste andmetena säilitatakse:

- kasutaja arvuti või arvutivõgu IP aadress, arvuti veebilehitseja ja operatsioonisüsteemi tarkvaraversioon,

- autentimisviis (ID-kaart, mobiil-ID, teadusasutuse kaudu autentimine) ja aeg,

- kasutaja elektrooniliseks tuvastamiseks vajalikud andmed (isikukood, ees- ja perekonnanimi).

Autoriõigused

Autoriõigused kuuluvad teabe allikaks olevale isikule (autorile) järgmiste piirangutega:

lubatud on süvaviitamine kõigile portaali materjalidele ja teenustele; süvaviite esitamisel ebaõiges kontekstis on portaali sisuhalduril ja autoril õigus nõuda viida eemaldamist või konteksti muutmist.

lubatud on portaali teabe osaline ja täielik reprodutseerimine, kui on tagatud teabe kaasajastamine ja teabe esitamine portaali sisuhalduri ja autori aktsepteeritud kontekstis.

Õigus enda andmetega tutvuda. Õigus nõuda ebaõigete andmete parandamist

Igaühel on õigus enda kohta kogutud isikuandmetega tutvuda. Andmete väljastamise eest paberil küsib ministeerium vastavalt seadusele alates 21. leheküljest tasu kuni 0,19 eurot iga väljastatud lehekülje eest.

Isikuandmetega tutvumise taotlusest keeldutakse, kui see võib:

- kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi,

- takistada kuriteo tõkestamist või kurjategija tabamist,

- raskendada tõe väljaselgitamist kriminaalmenetluses,

- ohustada lapse põlvnemise saladuse kaitsmist.

Igaühel on õigus nõuda enda ebaõigete isikuandmete parandamist. Selleks tuleb esitada omakäeliselt või digitaalselt allkirjastatud taotlus.

Kui ministeeriumil ei ole isikuandmete kasutamiseks seaduslikku alust, on isikul õigus nõuda nende kasutamise lõpetamist või kustutamist. Selleks tuleb esitada omakäeliselt või digitaalselt allkirjastatud taotlus.

Ministeeriumi otsuste peale isikuandmete töötlemisel on isikul õigus esitada vaie või pöörduda halduskohtusse.