Baltic Science Network mobiilsusuuring


20.01.2017       Marika Meltsas

Haridus- ja Teadusministeerium kutsub osalema INTERREG Läänemere piirkonna riikidevahelise koostöö programmi projekti „Balti teadusvõrgustik“ (Baltic Science Network, BSN) mobiilsusuuringus.

Küsimustele oodatakse vastuseid nii teadlastelt (doktorandid, teadurid, professorid) kui ka teadus-arendustegevusega tegelevatelt asutustelt.

Küsitlusele vastamise tähtaeg on 29. jaanuar

Uuringu läbiviija on Leedu kõrgharidusuuringute keskus (MOSTA). Küsitluse eesmärk on koguda infot probleemidest ja väljakutsetest teadlasmobiilsuse alal, mis on olulised teadlastele. Vastamine on vajalik, et saaksime riigi ja EL tasandil kujundada paremat keskkonda rahvusvaheliseks teadlasmobiilsuseks. Selle küsitluse tulemuste ja Läänemere piirkonna partnerriikide seminaride arutelu põhjal koostatakse kokkuvõte probleemidest, mida projekti raames edaspidi püütakse lahendada.

 

Meile on oluline saada vastuseid erinevate erialade teadlastest ja doktorantidelt -  loodusteadused, tehnika, tootmine ja tehnoloogia, tervis ja heaolu, põllumajandusteadused, sotsiaalteadused, humanitaarteadused ja kunstid. Suurem arv ja mitmekülgsemad vastused aitavad saada terviklikumat ülevaadet probleemidest ning pikkamööda neile lahendused välja töötada. Väga oluline on ka, et vastaksid kõik teadlaste grupid - nii doktorandid, teadurid, vanemteadurid, juhtivteadurid kui ka professorid.

 

Küsitlus ise koosneb seitsmest osast. Eeldatav täitmise aeg on 5-15 minutit. Suurem osa küsimustest keskendub väidete olulisusele tugevushinnangu andmist (minimaalne, nõrk, keskmine, tugev, väga tugev). Teadlastele mõeldud uuring on leitav siit:

http://rsvis.emokykla.lt/limesurvey/index.php?r=survey/index/sid/367411/lang/en

 

Balti teadusvõrgustiku projekti eesmärk on kujundada ülikoolide, teadus-arendusasutuste ja ettevõtete jaoks soodsad raamtingimused koostöö tegemiseks Läänemere piirkonna riikides.

 

Täiendavate küsimuste korral pöörduge Liis Karo-Astoveri poole (liis.karo-astover@hm.ee)