Euroopa Komisjon valis TalTechi teadlaste ühisprojekti üheks oma teadusgrantide edulooks


18.11.2019       Kersti Vähi
  • hazak_pilt2.jpg

Euroopa Komisjon on valinud Tallinna tehnikaülikooli majandus- ja õigusteadlaste juhitava Horizon 2020 projekti IKID “Institutsioonid teadmistepõhise arengu saavutamiseks: majanduslikud ja regulatiivsed aspektid Kagu-Aasia üleminekumajandustes” (Institutions for Knowledge Intensive Development: Economic and Regulatory Aspects in South-East Asian Transition Economies) üheks oma teadusprojektide edulooks.

Projekti IKID põhifookuseks on kolme, hetkel maailma kiireima majanduskasvuga Aasia riigi: Kambodža, Laose ja Vietnami teadmistepõhine üleminek plaanimajanduselt turumajandusele. Nelja-aastases projektis (2017-2020) on tehnikaülikooli partneriteks Šveitsi Lausanne’i ülikool ning Kagu-Aasia nn üleminekumajandustega riikide - Vietnami, Laose ja Kambodža - juhtivad majandus- ja õigusvaldkonna ülikoolid.

Projekti juht, TalTechi institutsionaalse ökonoomika professor Aaro Hazak: “Eduloona meie projekti esiletoomine on väga meeldivaks tunnustuseks, et oleme seniste tegevustega õigel teel, see annab kogu meeskonnale veelgi hoogu eelseisvaks teadus- ja arendustööks. Peab rõhutama, et just teaduspõhisele arengule toetuv majandus- ja õigussüsteemi muutmismudel on selles vallas kvaliteedi ja jätkusuutlikkuse võtmeks.“

Selline üleminekuetapp on tihti katsumusterohke (nagu ka Eesti 1990ndate kogemustest mäletame), kuid pakub samas unikaalset võimalust paratamatult kaasajastamist vajavaid institutsioone kujundada selliseks, et need soodustaksid teadus- ja arendustööd, innovaatilisust, kõrgtehnoloogia juurutamist ja kvaliteetset haridust ning seeläbi konkurentsivõimelist ja kõrge lisandväärtusega majandustegevust. Oluline on seejuures arvestada mitte pelgalt majanduskasvu hinnanguga, vaid pikaajaliselt jätkusuutliku, ressursisäästliku ja otseselt inimeste heaolule keskenduva arenguga laiemalt. Selles vallas on palju õppida Eesti ja teiste Kesk- ja Ida-Euroopa postsotsialistliku perioodi kogemustest.

TalTechi majandusanalüüsi ja rahanduse instituudi professori Kadri Männasoo juhitud Euroopa regioonide paneelanalüüs IKID projektis leidis, et teadmismahukus on akumulatiivne ning omab märkimisväärseid positiivseid mõjusid majandusele laiemalt. „Teadmismahukuse kasv on kaasajal järjest vähem piiratud geograafilise paiknemisega ning üha suuremal määral sõltuv regioonide võimekusest tippteadust ja uusi tehnoloogiaid kasutusele võtta, toetudes institutsioonidele, mis tagavad järjepideva arengu teadus- ja arendustegevuses“, selgitab professor Männasoo.

Muu hulgas tuuakse projektis esile ka paindliku ja töötajate eripäradest lähtuva töökorralduse ja -regulatsioonide olulisuse teadmistepõhises töös, tagamaks nii töötajate intellektuaalse potentsiaali optimaalset kasutamist kui ka töötajate heaolu tõstmist üldisemalt.

TalTechi õiguse instituudi professor Tanel Kerikmäe: “Meie õiguse instituudi teadlaste pakutud riskianalüüs ja innovatsiooniga kaasnev regulatsioonivajaduse teadmussiire on nende arenevate majanduskeskkondadega riikide partneritelt leidnud tunnustust eelkõige andmetöötluse ja tehisintellekti käsitlemisel, aga ka Eesti e-riigi lahenduste sobitamisel sihtriigi konteksti.”

Projekt IKID hõlmab teadustööga paralleelselt veel teadlastevahetust Kagu-Aasia partnerülikoolidega, konverentside, seminaride ja kursuste korraldamist ning teadmiste jagamist avaliku ja erasektoriga.

IKID on saanud toetust Euroopa Liidu Horizon 2020 teadus- ja innovatsiooniprogrammist Marie Sklodowska-Curie grandilepinguga nr 734712.

Lisainfo: TalTechi majandusanalüüsi ja rahanduse instituudi professor Aaro Hazak, aaro.hazak@taltech.ee

Projekti koduleht: https://www.taltech.ee/projects/ikid/
Euroopa Komisjoni teadusportaali edulood: https://ec.europa.eu/research/infocentre/article_en.cfm?artid=51045

Kersti Vähi, Taltechi teadusosakond


Fotol: IKID projekti teadusseminar Lausanne'i ülikoolis osalejatega Eestist, Šveitsist, Kambodžast ja Laosest.