Avatud on konkurss riikliku programmi „EESTI KEEL JA KULTUURIMÄLU II (2014−2018)” täitmiseks 2018. aastaks


21.11.2017       Priit Tuvike

Haridus- ja Teadusministeerium avab konkursi riikliku programmi „Eesti keel ja kultuurimälu II (2014-2018)“ täitmiseks 2018. aastal. Programm keskendub eesti keele ja kultuuri uurimise arendus- ja tugitegevustele. Taotlusi saab esitada kolme mooduli raames:

1. Eesti keel

1.1. Eesti keele valdkondade tervikkäsitluste ettevalmistamine ja väljaandmine. Eesti (kirja)keele ajaloo, murrete ja lähisugulaskeelte allikapublikatsioonid, ülevaated ja teatmeteosed. Sõnaraamatud.

1.2. Eesti keele uurimiseks ja õppeks vajalike andmebaaside koostamine, allikmaterjalide digiteerimine ja publitseerimine.

1.3. Keelekorralduse edendamine.

1.4. Eesti keele populariseerimine.

1.5. Erivajadustega inimeste eesti keel.

 

2. Kultuurimälu

2.1. Eesti kultuuri eri valdkondade olulised ülevaated, leksikonid, teatmeteosed ja andmebaasid.

2.2. Allikpublikatsioonid ja üldistavad erikäsitlused.

2.3. Kultuuri järjepidevuse toetamine.

 

3. Humanitaarväljaannete toetamine

3.1. Toetatakse tegevusi, mis aitavad perioodilistel väljaannetel liituda rahvusvaheliste andmebaasidega ja püsida nendes.

3.2. Toetatakse ajakirjade liitumist DOI süsteemiga.

 

Kuna algab käesoleva programmi viimane aasta, saab uusi taotlusi esitada maksimaalselt 1 aasta kestvatele projektidele. Uute projektide puhul ootab programmi juhtkomitee seega eelkõige tegevusi, mis on kontsentreeritud, kindla sihi ja lõpptähtajaga – projektid, mis on aastaga ellu viidavad.

Taotlemine toimub Eesti Teadusinfosüsteemi (ETIS) kaudu (www.etis.ee). Täpsemad juhised ja nõuded taotluste koostamiseks on esitatud juhendis, mille leiab ETISe taotlusvormi juurest ja käesoleva uudise lõpust. Taotluste esitamise tähtaeg on 15. detsember 2017.

Täpsem teave programmi kohta on kättesaadav Haridus- ja Teadusministeeriumi koduleheküljel www.hm.ee (Tegevused > Teadus > Teadusprogrammid > Eesti keele ja kultuurimälu programm).

 

Lisateave sisulistes küsimustes:

Martin Eessalu, Haridus ja Teadusministeeriumi teadusosakonna peaekspert

e-kiri martin.eessalu@hm.ee , tel 735 4061