18.08.1942
6202505
6202500
teet.koiv@ttu.ee

Teenistuskäik

 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2014−...   
TTÜ Avatud ülikooli Nõukogu liige
2014−...   
Hoonete energiatõhususe eriala lõputööde kaitsmiskomisjoni esimees
2013−...   
Säästvate energiatehnoloogiate Maailma Selts WSSET
2011−...   
Rahvusvaheline magistriõppekava HOONETE EHERGIATÕHUSUS juht
2008−...   
Volitatud energiaaudiitor V
2006−...   
TTÜ Ehitusteaduskonna prodekaan
2004−...   
Kütte ja ventilatsiooni Tehnilise komitee liige
2004−...   
Korstnate Tehnilise Komitee liige
2003−...   
TTÜ Ehitusteaduskonna Nõukogu liige
1996−...   
CIB liige
1994−...   
Eesti kütte ja ventilatsiooniinseneride ühing, liige
2015−2015   
Konverentsil Energia, Keskkond, Ökosüsteemid ja Säästev Areng (EEESD '15) sessiooni Keskkond ja Areng juhtimine
2014−2014   
Rahvusvahelise konverentsi "Keskonnatehnika", Vilnius artiklite retsensent
2014−2014   
Teaduskomitee liige, V Teaduslik konverents "Küte ja ventilatsioon tööstuses ja põllumajanduses" Tlen, Poola
2013−2013   
Kongressi Clima2013 artiklite retsensent
2012−2012   
Läti kõrghariduse õppekavade evalveerimine mehaanika ja soojustehnika" valdkonnas Euroopa sotsiaalfondi projekti "Kõrghariduse õppeprogrammide evalveerimine" raames
2012−2012   
Teaduskomitee liige, IV Teaduslik konverents "Küte ja ventilatsioon tööstuses ja põllumajanduses" Tlen, Poola
2008−2010   
TTÜ Nõukogu liige
2008−2010   
TTÜ teaduskomisjoni liige
2003−2013   
Kütte ja ventilatsiooni eriala lõputööde kaitsmiskomisjoni esimees

Kvalifikatsioon

Teaduspreemiad ja tunnustused
2014, Teet-Andrus Kõiv, REHVA Fellow
2013, Teet-Andrus Kõiv, REHVA professionaalne auhind hoonete energiatõhususe alal
2012, Teet-Andrus Kõiv, Eesti Kütte- ja Ventilatsiooniinseneride Ühenduse tunnustus ja tänukiri panuse eest kütte ja ventilatsiooni eriala edendamisel
2011, Teet-Andrus Kõiv, Kaitseministeeriumi tänukiri
1986, Teet-Andrus Kõiv, Rahvamajanduse Saavutuste Näituse hõbemedal leiundustegevuse eeest
 
 
Lisainfo
Efekivsete ja paindlike õhupuhastus- ja ventilatsioonitehnoloogiate kompleksne arendamine hoonete energiatõhususe tõstmisek 2012-2014
Rekonstrueeritud korterelamute sisekliima ja energiatarbe seire ja analüüs ning nende vastavus standartidele ja energiaaudititele 2012-2014
Kesk-Balti regiooni koostöö energiaefektiivsuse ja jätkusuutlikkuse tagamiseks linnaplaneerimises 2011-2013
Plenaarettekanne: Ida Euroopa kortermajade energiatõhusu srahvusvahelisel konverentsil USCUDAR '12 Barcelona, Hispaania, Oktoober, 2012
Läti kõrghariduse ja kraadiõppe õppekavade evalveerimine mehaanika ja soojustehnika erialadel, 2012
Säästvate energiatehnoloogiate Maailma Selts, 2013
Plenaarettekanne: Elamute ja haridusasutuste ventilatsiooni energiaefektiivne renoveerimine külmas piirkonnas, 14-ndal rahvusvahelisel konverentsi lEEESD'14, Tenerife, Hispaania, jaanuar 2014
Baiba Gaujēna doktoritöö “INFLUENCE OF THE PROPERTIES OF THE BUILDING ENVELOPE MATERIALS ON THE INDOOR CLIMATE” oponent, Riia Tehnikaülikool 2013
Plenaarettekanne: Elamute energiaefektiivne ventilatsioon, 7-ndal rahvusvahelisel konverentsil RES '13 Kula Lumpur, Malaysia, Aprill 2013
Kütteenergia tarbimise vähendamine korterelamutes läbi tarbijate teadlikkuse tõstmise ja käitumisharjumuste muutmise, tuginedes individuaalsele küttekulu mõõtmisele 2012
Plenaarettekanne: Muutused soojavee soojuskoormuses ja selle mõju kaugkütte soojusvõrgu dimensioneerimiseks konverentsil Energia, Keskkond, Ökosüsteemid ja Säästev Areng (EEESD '15)
8.10.2019
18.08.1942
6202505
6202500
teet.koiv@ttu.ee

Career

 
 
R&D related managerial and administrative work
2014−...   
Member of Board of Open University of Tallinn University of Technology
2014−...   
Chairman of the thesis defens board of Energy Efficiency of Buildings
2013−...   
World Society of Sustainable Energy Technologies WSSET
2011−...   
Manager of International curiculum Energy Efficiency of Buildings
2008−...   
Authorized energy auditor V
2006−...   
Vice dean of Civil Engineering Faculty of Tallinn University of Technology
2004−...   
Member of Technical Committee of Heating and Ventilation
2004−...   
Member of Technical Committee of chimney
2003−...   
Member of Board of Civil Engineering Faculty of Tallinn University of Technology
1996−...   
member of CIB
1994−...   
Member of Estonian Society of Heating and Ventilation Engineers
2015−2015   
Conference Energy, Environment, Ecosystems and Sustainable Development (EEESD '15) Session: Environment and Development Chair
2014−2014   
Reviewer of articles of 9th International Conference on “Environmental Engineering”, Vilnius
2014−2014   
Member of sientific commitee of 5th Sientific conference "Heating and Ventilation in the Industry and Agriculture" Tlen, Poland
2013−2013   
Reviewer of articles of Congressi CLIMA2013
2012−2012   
Participation as an expert in in the evaluation of higher education study programmes within the branch "Mechanics and Heat engineering" within European Social Fund project "Evaluation higer education programmes" in Latvia
2012−2012   
Member of sientific commitee of 4th Sientific conference "Heating and Ventilation in the Industry and Agriculture" Tlen, Poland
2008−2010   
Member of Board of Tallinn University of Technology
2008−2010   
Member of commission of science of TUT
2003−2013   
Chairman of the thesis defens board of heating and ventilation

Qualifications

Honours & awards
2014, Teet-Andrus Kõiv, REHVA Fellow
2013, Teet-Andrus Kõiv, REHVA Professional Award for energy efficiency of buildings
2012, Teet-Andrus Kõiv, Estonian Heating and Ventilation Engineers association Certificate and a letter of thanks for the contribution in the development of heating and ventilation speciality
2011, Teet-Andrus Kõiv, Ministry of Defence letter of thanks
1986, Teet-Andrus Kõiv, Silver medal of IAE
 
 
Additional information
Develpment of efficient technologies for airexchange and ventilation necessary for the increase of energy efficiency of buildings 2012-2014
Monitoring and analyses of the indoor climate and energy consumption as well as meeting the standards and energy audits of newly refurbished apartment buildings 2012-2014
Central Baltic Cooperation in Energy Efficiency and Feasability in Urban Planning (ENEF) 2011-2013
Plenary Lecture: Energy Efficiency of Estern European Residential Buildings on International conference USCUDAR '12, Barcelona, Spain, October, 2012
Evaluation of Latvian higher education and postgraduate curricula of mechanics and thermalt engineering, 2012
World Society of Sustainable Energy Technologies, 2013
Plenary Lecture: Energy Efficient Renovation of Ventilation in Residential Buildings and Educational Premises in Cold Climate on 14th International conference EEESD'14, Tenerife, Spain, January 2014
Baiba Gaujēna´ Doctoral Thesis “INFLUENCE OF THE PROPERTIES OF THE BUILDING ENVELOPE MATERIALS ON THE INDOOR CLIMATE” reviewer - Riga University of Technology 2013
Plenary Lecture: Energy Efficient Ventilating Residential Buildings on7th International conference on Renewable Energy Sources, Kula Lumpu, Malaysia, , 2013
Decreasing the consumption of heating energy by awareness rising and performance of consumers based on measurements of individual heating costs 2012
Plenary Lecture: Changes in Domestic Hot Water Heating Load and its Impact on District Heating Network Design on 11th International Conference on Energy, Environment, Ecosystems and Sustainable Development (EEESD '15)
8.10.2019