Olle Hints

16.06.1974
+3725130157
olle.hints@ttu.ee
0000-0003-4670-4452

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.01.2017–...    Tallinna Tehnikaülikool, Loodusteaduskond, Geoloogia instituut, aluspõhja geoloogia ja paleontoloogia professor (1,00)
01.09.2015–31.12.2016    Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Geoloogia Instituut, aluspõhja geoloogia ja paleontoloogia professor (1,00)
2008–31.08.2015    Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Geoloogia Instituut, osakonnajuhataja kt
2002–31.08.2015    Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Geoloogia Instituut, Vanemteadur (1,00)
1998–2002    Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Geoloogia Instituut, insener (0,80)
1995–1998    Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Geoloogia Instituut, laborant (0,50)
 
 
Haridustee
1998–2002    doktorantuur Tallinna Tehnikaülikooli mäeinstiuudis, rakendusgeoloogia õppetooli juures
1996–1998    magistrantuur Tartu Ülikooli geoloogia instituudis paleontoloogia ja stratigraafia erialal
1992–1996    bakalaureuseõpe Tartu Ülikooli geoloogia instituudis geoloogia erialal;
1989–1992    V. Võrgu nimeline Tallinna 3. Keskkool
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2017−...    TTÜ geoloogia instituut, nõukogu liige
2017−...    TTÜ Loodusteaduskond, nõukogu liige
2015−...    HTM teaduskollektsioonide ekspertnõukogu, ase-esimees
2015−...    Eesti Teadusagentuuri avatud teaduse ekspertkomisjon, esimees
2011−...    Eesti teaduse infrastruktuuri teekaardi "Loodusteaduslikud arhiivid ja andmevõrgustic (NATARC)", nõukogu liige
2009−...    IUGSi Rahvusvahelise Stratigraafia Komisjoni Ordoviitsiumi alamkomisjon, liige
2008−...    Eesti Teaduste Akadeemia fülogeneetika-süstemaatika komisjon, aseesimees
2007−...    Ajakiri "Estonian Journal of Earth Sciences", abitoimetaja (paleontoloogia-stratigraafia)
2006−...    Eesti Geoloogia Selts, juhatuse ja volikogu liige
2006−...    Eesti Stratigraafia Komisjon, esimees / aseesimees / sekretär
2004−...    TTÜ Geoloogia Instituudi arenduskomisjon, aseesimees
2004−...    Teaduskompetentsi Nõukogu geoteaduste ekspertkomisjon, liige
2001−...    Geological Curators Group, London, liige
2015−2015    TTÜ arengukava teaduse ja innovatsiooni alamkomisjon, liige
2014−2016    TTÜ Muuseum, nõukoja liige
2012−2015    HTM teaduskollektsioonide ekspertnõukogu, esimees
2011−2014    INTERREG VIA projekti "BALTICDIVERSITY - Towards transboundary access to biodiversity data" juhtkomitee liige
2010−2010    UNESCO Rahvusvahelise Elurikkuse Aasta, Eesti koorineeriv komisjon, liige
2009−2011    HTM Humanitaar- ja loodusteaduste rahvuslike kollektsioonide ekspertnõukogu, aseesimees
2007−2011    TTÜ Geoloogia Instituut, teadussekretär
2006−2010    UNESCO Rahvusvahelise Planeet Maa Aasta korraldustoimkond, liige
2006−2008    Riikliku programmi "Humanitaar- ja loodusteaduslikud kogud" ekspertnõukogu, esimees
2005−2011    TTÜ Geoloogia Instituudi teadusnõukogu, aseesimees
2004−2009    IUGS IGCP projekt 503, veebilehe ja uudiskirja toimetaja
 
 
Loometöö
Eesti geokogude infosüsteemi SARV projekteerimine ja väljaarendamine. Klient-server süsteem on kasutuses teaduskollektsioonide ja seonduva informatsiooni talletamiseks ja analüüsimiseks kolmes asutuses (TTÜ Geoloogia Instituut, Tartu Ülikooli geoloogiamuuseum, Eesti Loodusmuuseumi geoloogia osakond); süsteem on ühendatud rahvusvaheliste andmevõrgustikega (GBIF, BioCASe, GeoCASe) ja selle veebipõhine kasutajaliides on avatud kõigile huvilistele aadressil http://geokogud.info. Süsteem on osaks Eesti Teaduse Taristu Teekaardi objektist "Loodusteaduslikud arhiivid ja andmevõrgustik (NATARC)".;

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2006, Olle Hints, TTÜ Geoloogia Instituudi preemia parima teaduspublikatsiooni eest
2001, Olle Hints, TTÜ Geoloogia Instituudi preemia parima teaduspublikatsiooni eest
1999, Olle Hints, TTÜ Geoloogia Instituudi preemia parima teaduspublikatsiooni eest
1998, Olle Hints, Eesti Geoloogia Seltsi preemia parima noore autori teadustöö eest
1996, Olle Hints, Münsteri Ülikooli Stipendium
1996, Olle Hints, Eesti Geoloogia Seltsi preemia parima noore autori teadustöö eest
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.4. Ökoloogia, biosüstemaatika ja -füsioloogia; CERCS ERIALA: B330 Paleozooloogia, fülogenees ; PÕHISUUND: Lõugsete polüheetide (Annelida, Polychaeta, Eunicida) varajane evolutsioon, elurikkuse areng ning paleoökoloogia; Paleosoikumi mikrofossiilid (skolekodondid, kitiinikud, konodondid jt) ja nende levik ajas ja ruumis;
VALDKOND: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.2. Maateadused; CERCS ERIALA: P420 Petroloogia, mineroloogia, geokeemia ; PÕHISUUND: Stabiilsete isotoopide geokeemia; Paleosoikumi keskkonna- ja kliimamuutused ning nende geokeemilised ja litoloogilised indikaatorid;
VALDKOND: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.2. Maateadused; CERCS ERIALA: P450 Stratigraafia ; PÕHISUUND: Ordoviitsiumi ja Siluri ajaskaalad, bio-, kemo ja tefrostratigraafia regionaalsed ja globaalsed küsimused; kvantitatiivne stratigraafia.

Lõppenud projektid

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Olle Hints

16.06.1974
+3725130157
olle.hints@ttu.ee
0000-0003-4670-4452

Career

Institution and occupation
01.01.2017–...    Tallinn University of Technology , School of Science, Department of Geology, Professor in bedrock geology and paleontology (1,00)
01.09.2015–31.12.2016    Tallinn University of Technology , Institute of Geology at TUT, Professor in bedrock geology and paleontology (1,00)
2008–31.08.2015    Tallinn University of Technology , Institute of Geology at TUT, Head of Department
2002–31.08.2015    Tallinn University of Technology , Institute of Geology at TUT, Senior Researcher (1,00)
1998–2002    Tallinn University of Technology , Institute of Geology at TUT, technical assistant (0,80)
1995–1998    Tallinn University of Technology , Institute of Geology at TUT, laboratory assistant (0,50)
 
 
Education
1998–2002    1998–2002: PhD studies in applied geology at the Mining Institute, Tallinn Technical University.
1996–1998    1996–1998: MSc studies in palaeontology and stratigraphy at the Institute of Geology, Tartu University;
1992–1996    1992–1996: BSc studies in geology at the Institute of Geology, Tartu University;
1989–1992    Tallinn 3. Secondary School
 
 
R&D related managerial and administrative work
2017−...    TUT Depertment of Geology, Council Member
2017−...    TUT School of Science, Council Member
2015−...    Estonian Ministry of Education and Research, expert board on scientific collections, Vice-Chairman
2015−...    Estonian Research Council expert board on Open Science, Chairman
2011−...    Estonian Reaearch Infrastructure Roadmap project "Natural History Archives and Information Network", Member of the Board
2009−...    IUGS International Commission on Stratigraphy, Subcommission on Ordovician Stratigraphy, Member
2008−...    Estonian Academy of Sciences, Commission of Phylogenetics and Systematics, Vice Chairman
2007−...    Journal "Estonian Journal of Earth Sciences", Accociated Editor (palaeontology and stratigraphy)
2006−...    The Geological Society of Estonia, Member of the Council and Board
2006−...    Estonian Commission on Stratigraphy, Chairman / Vice Chairman / Secretary
2004−...    Development board of the Institute of Geology at TUT, Vice Chairman
2004−...    Research Competency Council (TKN) geosciences expert panel, member
2001−...    The Geological Curators Group, London, member
2015−2015    Tallinn University of Technology research and innovation development strategy working group, Member
2014−2016    Tallinn University of Technology Museum, Member of the Board
2012−2015    Estonian Ministry of Education and Research, expert board on scientific collections, Chairman
2011−2014    INTERREG VIA project "BALTICDIVERSITY - Towards transboundary access to biodiversity data", Member of Steering Committe
2010−2010    UNESCO International Year of Biodiversity, Estonian organising committee, member
2009−2011    Ministry of Education and Research, expert board on scientific collections, Vice Chairman
2007−2011    Institute of Geology at TUT, Scientific Secretary
2006−2010    National Committee of UNESCO International Year of Planet Earth, Secretary
2006−2008    Expert Board of the National Programme "Science collections", Chairman
2005−2011    Council of the Institute of Geology at TUT, Vice Chairman
2004−2009    IUGS IGCP Project 503, webmaster and newsletter editor
 
 
Creative work
Development of Estonian geocollections information system SARV. This client-server based system is used for storing and analysing data on scientific collections and research data in three institutions in Estonia (Institute of Geology at Tallinn University of Technology; University of Tartu, Museum of Geology; Estonian Museum of Natural History, department of geology). It is connected to international data networks (GBIF, BioCASe, GeoCASe) and its online user interface can be freely accessed at http://geokogud.info. The system is also part of the Estonian Research Infrastructure Roadmap object "Natural History Archives and Information Network (NATARC)".;

Qualifications

 
 
Honours & awards
2006, Olle Hints, The best scientific article of the Institute of Geology at TUT
2001, Olle Hints, The best scientific article of the Institute of Geology at TUT
1999, Olle Hints, The best scientific article of the Institute of Geology at TUT
1998, Olle Hints, Estonian Geological Society Award for the best scientific study by a young Estonian geologist
1996, Olle Hints, Münster University Award
1996, Olle Hints, Estonian Geological Society Award for the best scientific study by a young Estonian geologist
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.4. Ecology, Biosystematics and -physiology; CERCS SPECIALTY: B330 Palaeozoology, phylogeny ; SPECIALITY: Early evolution, diversification and palaeoecology of jaw-bearing polychaetes (Annelida, Polychaeta, Eunicida); Paleozoic micropaleontology with emphasis on scolecodonts, chitinozoans and conodonts, and their distribution in time and space;
FIELD OF RESEARCH: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.2. Geosciences; CERCS SPECIALTY: P420 Petrology, mineralogy, geochemistry ; SPECIALITY: Stable isotope geochemistry; geochemical and lithological signatures of Paleozoic environmental change and climate history;
FIELD OF RESEARCH: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.2. Geosciences; CERCS SPECIALTY: P450 Stratigraphy ; SPECIALITY: Ordovician and Silurian time scales; integration of bio-, chemo- and tephrostratigraphic methods; quantitative stratigraphy.
 
 

Completed projects

Supervised dissertations

Publications

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  • Leitud 27 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine kokku
ETFETF9039Alam-Paleosoikumi kitiinikute ja konodontide kvantitatiiv-stratigraafiline käsitlus: kõrgresolutsiooniga ajaskaalad ja paleo-elurikkus01.01.201231.12.2015Olle HintsTallinna Tehnikaülikool, TTÜ Geoloogia Instituut39 648,00 EUR
MUUG4674 (ETF4674)Balti faunaprovints ja selle elustiku areng ordoviitsiumis01.01.200131.12.2003Linda HintsTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Geoloogia Instituut17 256,15 EUR
MUULKlintBalti klindi materjalide koostamine UNESCO maailmapärandi loodusobjektide nimekirja kandmise taotlemiseks01.01.200331.12.2005Hella KinkTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Geoloogia Instituut1 703,95 EUR
SFSF0331760s01Baltika mandri loodeosa Hilisordoviitsiumi ja Siluri merede ökosüsteemide areng ning nende osast geoloogia progressis01.01.200131.12.2005Dimitri KaljoTallinna Tehnikaülikool, TTÜ Geoloogia Instituut289 647,59 EUR
ETFETF7674Darriwili (Kesk-Ordoviitsium) konodondid, kitiinikud ja skolekodondid Balti regioonis: taksonoomia, mitmekesisus ja biostratigraafia01.01.200831.12.2011Olle HintsTallinna Tehnikaülikool, TTÜ Geoloogia Instituut42 199,34 EUR
MJDMJD407Diversification and biogeography of Silurian jawed polychaetes01.01.201330.06.2015Petra TonarováTallinna Tehnikaülikool, TTÜ Geoloogia Instituut84 898,00 EUR
MUUGI9812 (0330360s98)Eesti ja naaberalade varapaleosoiliste faunade võrdlus ning detailstratigraafia; paleontoloogiliste andmebaaside loomine.01.01.199831.12.2002Linda HintsTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Geoloogia Instituut48 572,85 EUR
MUUG3751 (ETF3751)Eesti ordoviitsiumi ja varasiluri rugoosi- ja polüheedikoosluste evolutsioon ning seda mõjutanud klimaatilised ja okeanoloogilised tegurid isotoopanalüüsi põhjal01.01.199931.12.2001Dimitri KaljoTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Geoloogia Instituut21 090,84 EUR
MUUG5042 (ETF5042)Eesti Siluri koralli- ja polüheedikoosluste evolutsioon ning seda mõjutanud klimaatilised ja okeanoloogilised tegurid isotoopanalüüsi põhjal01.01.200231.12.2004Dimitri KaljoTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Geoloogia Instituut21 090,84 EUR
MUUKESTA-ERMASElurikkuse, mulla ja maapõue andmesüsteemide geoinformaatiline arendus01.01.201231.12.2014Olle HintsTallinna Tehnikaülikool, TTÜ Geoloogia Instituut223 200,00 EUR
MUUL04-233Geokogude infosüsteem TTÜ Geoloogia Instituudis01.03.200431.12.2004Olle HintsTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Geoloogia Instituut8 180,69 EUR
HLKHLK04-1Geoloogilised ja paleontoloogilised kogud TTÜ Geoloogia Instituudis: säilimise tagamine ja hoiu- ning kasutustingimuste parandamine01.01.200431.12.2008Helje PärnasteTallinna Tehnikaülikool, TTÜ Geoloogia Instituut249 511,90 EUR
MOBJDMOBJD62Kitiinikufauna väljakujunemine Baltika kontinendil: elurikkus, biostratigraafia ja biogeograafilised seosed Vara- ja Kesk-Ordoviitsiumis01.09.201731.08.2019Yan LiangTallinna Tehnikaülikool, TTÜ Geoloogia Instituut75 800,00 EUR
ETFETF6127Kliima ja elustiku arengu seosed Baltika kontinendi Ordoviitsiumis ja Siluris paleontoloogilistel ja isotoopgeoloogilistel andmetel01.01.200531.12.2008Dimitri KaljoTallinna Tehnikaülikool, TTÜ Geoloogia Instituut35 106,30 EUR
MUUNATARCLoodusteaduslikud arhiivid ja andmevõrgustik01.01.201631.12.2021Olle HintsTallinna Tehnikaülikool, TTÜ Geoloogia Instituut0,00 EUR
ETFETF7640Ordoviitsiumi - Siluri piir Balti piirkonnas01.01.200831.12.2011Jaak NõlvakTallinna Tehnikaülikool, TTÜ Geoloogia Instituut40 636,05 EUR
SFSF0140020s08Ordoviitsiumi ja Siluri elustiku mitmekesisus Baltika paleokontinendil: evolutsioon ning muutuva keskkonna mõjud01.01.200831.12.2013Olle HintsTallinna Tehnikaülikool, TTÜ Geoloogia Instituut883 983,05 EUR
SFSF0332524s03Ordoviitsiumi ja Siluri stratigraafilised skeemid: globaalsete ja Balti regionaalsete stratigraafiliste üksuste analüüs ning skeemide täiustamine biostratigraafia, isotoopgeoloogia ja järjendstratigraafia alusel.01.01.200331.12.2007Linda HintsTallinna Tehnikaülikool, TTÜ Geoloogia Instituut529 520,79 EUR
MUUL SärgPuursüdamike ja kivimproovide hoiutingimuste parandamine, revisjon ning andmebaaside täiendamine TTÜ Geoloogia Instituudi Särghaua välibaasis26.03.200331.12.2004Linda HintsTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Geoloogia Instituut17 207,32 EUR
MUUL06-273Rahvusvahelise Geoloogia Seltside konverentsi MAEGS-15 ettevalmistamine01.04.200631.12.2006Olle HintsTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Geoloogia Instituut17 270,21 EUR
MUUNATARC (AR12144) (3.2.0304.11-0394)Teaduse taristu teekaart "Looduslikud arhiivid ja andmevõrgustik (NATARC)"01.01.201131.12.2015Olle HintsTallinna Tehnikaülikool, TTÜ Geoloogia Instituut315 083,00 EUR
MUUKIK10391TTÜ Särghaua õppekeskuse maapõue ekspositsioon (1. etapp): Puuraugud ja puursüdamikud01.01.201631.10.2016Olle HintsTallinna Tehnikaülikool, TTÜ Geoloogia Instituut52 469,00 EUR
MUUMP-5 LUnikaalsete ja hävivate geoloogiliste objektide uurimine ja kaitse10.06.200231.05.2003Linda HintsTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Geoloogia Instituut10 896,94 EUR
ETFETF5920Vara-Paleosoikumi mikrofossiilide kvantitatiivse levikupildi stratigraafiline, sedimentoloogiline ja paleobioloogiline tähendus Balti regiooni näidete varal01.01.200431.12.2007Olle HintsTallinna Tehnikaülikool, TTÜ Geoloogia Instituut40 855,32 EUR
PUT; PUT_OPPUT611Vara-Paleosoikumi orgaanilise aine süsiniku isotoopkoostis: Balti etalonkõver ning selle rakendused keskkonna ja kliima rekonstruktsioonides ning stratigraafias01.01.201531.12.2018Tõnu MartmaTallinna Tehnikaülikool, TTÜ Geoloogia Instituut; Tallinna Tehnikaülikool, Loodusteaduskond, Geoloogia instituut164 160,00 EUR
  • Leitud 139 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
Hints, O.; Tonarova, P.; Eriksson, M. E.; Rubinstein, C. V.; de la Puente, G. S. (2017). Early Middle Ordovician scolecodonts from northwestern Argentina and the emergence of labidognath polychaete jaw apparatuses. Palaeontology, 1−11.10.1111/pala.12303.1.1.
Tonarová, P.; Vodrážková, S.; Ferrová, L.; de la Puente, G.S.; Hints, O., Frýda, J.; Kubajko, M. (2017). Palynology, microfacies and biostratigraphy across the Daleje Event (Lower Devonian, lower to upper Emsian): new insights from the offshore facies of the Prague Basin, Czech Republic. Palaeobiodiversity and Palaeoenvironments, 1−20.10.1007/s12549-017-0274-3.1.1.
Hints, O.; Bauert, G.; Grigorjeva, I.; Nõlvak, J.; Meidla, T.; Perrier, V. (2017). Chitinozoan response to a gigantic Late Ordovician volcanic ash-fall recorded in northern Estonia. In: Żylińska, A. (Ed.). 10th Baltic Stratigraphical Conference. Checiny 12-14 September 2017. Abstracts and Field Guide (34−35). Warszawa: University of Warsaw, Faculty of Geology.5.2.
Hints, O.; Kaljo, D.; Kaptein, K.; Martma, T.; Munnecke, A. (2017). Variations in carbon isotope composition of microfossils and bulk organic matter from the Middle Ordovician through Wenlock in Estonia. In: Żylińska, A. (Ed.). 10th Baltic Stratigraphical Conference. Checiny 12-14 September 2017. Abstracts and Field Guide (36−37). Warszawa: University of Warsaw, Faculty of Geology.5.2.
Schröer, L; Vandenbroucke, T.R.A.; Hints, O.; Steeman, T.; Verniers, J.; Brett, C.; Cramer, B.D.; McLaughlin, P.I. (2016). A Late Ordovician age for the Whirlpool and Power Glen Formation, New York. Canadian Journal of Earth Sciences, 53, 739−747.10.1139/cjes-2015-0226.1.1.
Eriksson, M.E.; Lindskog, A.; Servais, T.; Hints, O.; Tonarová, P. (2016). Darriwilian (Middle Ordovician) worms of southern Sweden. GFF, 138 (4), 502−509.10.1080/11035897.2016.1181102.1.1.
Hints, O.; Tonarová, P.; Desrochers, A. (2016). Late Ordovician jaw-bearing polychaetes from Anticosti Island, eastern Canada, and their biogeographic significance. Canadian Journal of Earth Sciences, 53, 731−718.10.1139/cjes-2015-0222.1.1.
Tonarová, P.; Hints, O.; Königshof, P.; Suttner, T.J.; Kido, E.; Da Silva, A.-C.; Pas, D. (2016). Middle Devonian jawed polychaete fauna from the type Eifel area, western Germany, and its biogeographical and evolutionary affinities. Papers in Palaeontology, 2 (2), 295−310.10.1002/spp2.1041.1.1.
Hints, Olle; Antonovitš, Liina; Nestor, Viiu; Nõlvak, Jaak (2016). An example of regional geological database and its application for analysing diversity patterns of Ordovician and Silurian chitinozoans of Baltoscandia. In: Harper, D.A.T.; Bruce, R. (Ed.). Ordovician by the Lakes. International Geoscience Programme Project 653 - Opening Meeting (19−20). Durham: Durham University.5.2.
Antonovitš, L.; Nestor, V.K.; Nõlvak, J.; Hints, O.; Martma, T.; Kiipli, T. (2016). Baltic Ordovician and Silurian chitinozoans: a quantitative stratigraphic synthesis. In: Gurdebeke, P.; De Weirdt, J.; Vandenbroucke, T.R.A.; Cramer, B.D. (Ed.). IGCP 591 The Early to Middle Paleozoic Revolution. Closing Meeting Abstracts (22). Ghent: Univeristy of Ghent.5.2.
Martma, T.; Hints, O.; Kaljo, D. (2016). Llandovery carbon isotope trend in Estonia - local versus global signatures and correlation. Conference Programme & Book of Abstracts: JOINT EUROPEAN STABLE ISOTOPES USER group MEETING (JESIUM 2016), Ghent, 4-9 September 2016. Ghent: Ghent University, 206.5.2.
Hints, O.; Kaljo, D.; Männik, P.; Martma, T.; Ostrov, K.; Tonarová, P. (2016). Llandovery carbon isotope trend in Estonia revisited: local versus global signatures and correlation. In: Gurdebeke, P.; De Weirdt, J.; Vandenbroucke, T.R.A.; Cramer, B.D. (Ed.). IGCP 591 The Early to Middle Paleozoic Revolution. Closing Meeting Abstracts (46). Ghent: Univeristy of Ghent.5.2.
Hints, O.; Bauert, H.; Martma, T.; Bauert, G. (2016). Upper Sandbian and lower Katian delta13C chemostratigraphy in northern Baltoscandian basin reveals gaps and spatial heterogeneity in carbon isotope composition. In: Gurdebeke, P.; De Weirdt, J.; Vandenbroucke, T.R.A.; Cramer, B.D. (Ed.). GCP 591 The Early to Middle Paleozoic Revolution. Closing Meeting Abstracts (108). Ghent: Univeristy of Ghent.5.2.
Hints, O. (2016). Avatud teadus. Eesti Teadus 2016 (50−51). Tartu: Eesti Teadusagentuur.6.8.
Hints, O.; Paris, F.; Al Hajri, S. (2015). Late Ordovician scoleocodonts from the Qusaiba-1 core hole, central Saudi Arabia, and their paleogeographical affinities. Review of Palaeobotany and Palynology, 212, 85−96.dx.doi.org/10.1016/j.revpalbo.2014.08.013.1.1.
Tonarová, P., Hints, O., Eriksson, M.E. (2015). Latest Ordovician and earliest Silurian jawed polychaetes in the Velise drill core, central Estonia. 5th International Symposium on the Silurian System and the 5th Annual Meeting of the IGCP 591 - The Lower to Middle Paleozoic Revolution, Quebec City, July 8-11, 2015, Abstracts. Ed. Melchin, M., Jin., J. Quebec, Canada: Institut national de la recherche scientifique, Quebec City , 52−53.5.2.
Antonovitš, L.; Nestor, V.; Nõlvak, J.; Bauert, G.; Hints, O.; Kiipli, T. (2015). A CONOP9 quantitative stratigraphic model of Baltic Ordovician and Silurian chitinozoan distribution and K-bentonites. Stratigraphy, 12 (2), 91−92.5.2.
Hints, O.; Antonovits, L.; Bauert, G.; Bauert, H.; Nestor, V.; Nõlvak, J. (2015). A database of Ordovician and Silurian chitinozoans of Baltoscandia: on-line search tools and basis for quantitative stratigraphic analysis. 5th International Symposium on the Silurian System and the 5th Annual Meeting of the IGCP 591 - The Lower to Middle Paleozoic Revolution, Quebec City, July 8-11, 2015 Abstracts. Ed. Melchin, M.J.; Jin, J. 17−18.5.2.
Hints, O.; Desrochers, A.; Tonarova, P. (2015). Late Ordovician jaw-bearing polychaetes from the Vauréal and Ellis Bay formations of western Anticosti, Canada, and their biogeographic significance. 5th International Symposium on the Silurian System and the 5th Annual Meeting of the IGCP 591 - The Lower to Middle Paleozoic Revolution, Quebeck City, July 8-11, 2015.. Ed. Melchin, M.J.; Jin, J. Quebeck City: Institut national de la recherche scientifique, 19−20.5.2.
Paluveer, L.; Nestor, V.; Hints, O. (2014). Chitinozoan diversity in the East Baltic Silurian: first results of a quantitative stratigraphic approach with CONOP. GFF, 136 (1), 198−202.10.1080/11035897.2013.873987.1.1.
Tonarova, P.; Hints, O.; Eriksson, M.E. (2014). Impact of the Silurian Ireviken Event on polychaete faunas: new insights from the Viki drill core, western Estonia. GFF, 136 (1), 270−270.10.1080/11035897.2013.862855.1.1.
Hints, O.; Martma, T.; Männik, P.; Nõlvak, J.; Põldvere, A.; Shen, Y.; Viira, V. (2014). New data on Ordovician stable isotope record and conodont biostratigraphy from the Viki reference drill core, Saaremaa Island, western Estonia. GFF, 136 (1), 100−104.10.1080/11035897.2013.873989.1.1.
Hints, O. (2014). Geoloogilised andmed ja nende kättesaadavus Eestis: hetkeseis ja tulevikuperspektiiv. XXII Aprillikonverentsi "Geoloogialt ühiskonnale" teesid: XXII Aprillikonverents. Toim. Suuroja, K.; Põldvere, A. Tallinn: Eesti Geoloogiakeskus, 33−35.3.2.
Meidla, T.; Ainsaar, L.; Hints, O. (2014). The Ordovician System in Estonia. In: Bauert, H.; Hints, O.; Meidla, T.; Männik, P. (Ed.). 4th Annual Meeting of IGCP 591, Estonia, 10-19 June 2014. Abstracts and Field Guide (116−122).. Tartu: University of Tartu.3.2.
Bauert, H.; Hints, O.; Meidla, T.; Männik, P. (eds) (2014). 4th Annual Meeting of IGCP 591, Estonia, 10–19 June 2014. Abstracts and Field Guide. Tartu: University of Tartu.4.2.
  • Leitud 10 kirjet
PealkiriJuhendatavKraadJuhendajaKaitsmise staatusKaitsmise aastaAsutus
Diversification of Ordovician chitinozoans in Estonia: conventional and CONOP9 approachesAntonovitš, LiinamagistrikraadOlle HintsKaitstud2010Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Geoloogia Instituut, Füüsikalise geoloogia õppetool
Early Paleozoic trace fossil record in the Baltic paleobasin: revealing paleobiology and diversification history of non-mineralizing biotaToom, UrsuladoktorikraadOlle Hints; Olev VinnJuhendamiselTallinna Tehnikaülikool, TTÜ Geoloogia Instituut
Effects of volcanic ash-falls on chitinozoans: a case study of the Late Ordovician Kinnekulle ash-fall recorded in EstoniaGrigorjeva, IrinamagistrikraadOlle HintsKaitstud2015Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Geoloogia Instituut
Frequency patterns of early Palaeozoic chitinozoans – scientific and applied aspectsTammekänd, Mairymagistrikraad (teaduskraad)Enn-Aavo Pirrus; Olle HintsKaitstud2006Tallinna Tehnikaülikool, Energeetikateaduskond, Mäeinstituut
Kesk-Ordoviitsiumi konodondid Aseri paemurrus, Kirde-Eestis: taksonoomia, levik ja biostratigraafiaKukk, RailimagistrikraadOlle HintsKaitstud2014Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Geoloogia Instituut
Microbiostratigraphy of the Estonian Building Limestone (Darriwillian)Tammekänd, MairydoktorikraadOlle HintsJuhendamiselTallinna Tehnikaülikool, TTÜ Geoloogia Instituut
Onset of Early Paleozoic Icehouse: enhanced time scale and reconstruction of late Sandbian and Katian (Late Ordovician) environmental history in Baltoscandia and North AmericaBauert, HeikkidoktorikraadOlle HintsJuhendamiselTallinna Tehnikaülikool, TTÜ Geoloogia Instituut
Quantitative stratigraphical models of distribution and biodiversity patterns of Early Paleozoic chitinozoans and conodontsLiina PaluveerdoktorikraadOlle HintsJuhendamiselTallinna Tehnikaülikool, TTÜ Geoloogia Instituut
Süsiniku isotoopkoostise pindalalised variatsioonid Balti paleobasseinis Sandby eal (Ülem-Ordoviitsium)Kõiv, LaurmagistrikraadOlle Hints; Tõnu MartmaKaitstud2011Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Geoloogia Instituut, Füüsikalise geoloogia õppetool
Süsiniku isotoopkoostise variatsioonid Kesk- ja Ülem-Ordoviitsiumis ning alam-Siluris Lelle ja Paatsalu puuraugu näitelKaptein, KatriinmagistrikraadOlle Hints; Tõnu MartmaKaitstud2016Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Geoloogia Instituut
  • Leitud 1 kirjet
AutoridPealkiriAsutus
Olle HintsEesti geokogude infosüsteem SARVTallinna Tehnikaülikool, TTÜ Geoloogia Instituut
  • Leitud 1 kirjet
NimetusAsutusVastutav isik
Geoloogilised kogudTallinna Tehnikaülikool, TTÜ Geoloogia InstituutUrsula Toom