Tõnu Oja

28.06.1955
737 5076
tonu.oja@ut.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
1997–...    Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Geoinformaatika ja kartograafia õppetool, Professor (1,00)
01.01.1992–31.12.1997    Tartu Ülikooli geograafia instituudi vanemteadur
01.01.1992–31.12.1997    New-Brunswicki Ülikool, Fredericton, N.B., Kanada, külalisteadur 1991 sõlmitud koostöölepingu alusel 10-12 nädalat aastas
01.01.1988–31.12.1992    Tartu (Riikliku) Ülikooli ökosüsteemide labori vanemteadur
01.01.1983–31.12.1988    Eesti (NSV) TA Zooloogia ja Botaanika Instituudi vanemteadur, matemaatilise ökoloogia töörühma juhataja
01.01.1977–31.12.1983    Eesti (NSV) Teaduste Akadeemia Zooloogia ja Botaanika Instituudi insener, vaneminsener
 
 
Haridustee
1982–1984    Eesti Teaduste Akadeemia kaugõppeaspirantuur
1973–1978    Tartu (Riikliku) Ülikooli Matemaatikateaduskond
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2007−...    TÜ Ökoloogia ja Maateaduste Instituudi teadusnõukogu liige
2006−...    Euroopa teadusfondi retsensent
1994−...    Eesti esindaja UNECE kaardistamiskomisjonis (ICP on Modelling and Mapping)
1999−2005    TÜ nõukogu liige
1998−2003    TÜ geograafia instituudi juhataja
1997−2007    TÜ Bioloogia-geograafiateaduskonna nõukogu liige
 
 
Loometöö
Üleriigilise planeeringu "Eesti 2030+" keskkonnamõjude strateegilise hindamise vastutav ekspert (2010-2011);
 
 
Teenistuskäigu lisainfo
ETF grantide 1389, 2461, 3884, 5261 hoidja (1995-2004), sihtfinantseeritava teema 0181788s01 (2001-2005) vastutav täitja, EU FR6 projekti SENSOR täitja, teadusarendus- ja rakendulepingute (üle 20) vastutav täitja;
TÜ Baasfinantseeritava teema "Geoinformaatika tuumiklabor: ruumiliste andmete analüüsi metoodikate arendamine" vastutav täitja, 2007 - 2008, 1 100 000 EEK;
ETF granti 8040 „Urbaniseerumise mõju maastikumustrile ning asustusstruktuuri muutused Eestis” vastutav täitja, 2009 – 2012.;
INTERREG IV C projekti “Ühtne metoodika digitaalse kohaliku tegevuskava rakendamiseks ning selle mõju regionaalsetele digipoliitikatele”, vastutav täitja, 2010 – 2012.;
KESTA programmi projekti ERMAS vastutav täitja, 2012-2014, 1005000 €.;
TÜ ÖMI baasfinantseeritava teema "Maastikumuutuste ilmingud ja nende ruumiline modelleerimine" vastutav täitja, 2008, 935 000 EEK;
Õppetöö Tartu Ülikoolis (kajastatud alates 2010/2011 õa) s= sügis- ja k = kevadsemester
LOOM.02.001 Globaalökoloogia 2010/2011s 2011/2012s 2012/2013s 2013/2014s 2014/2015s 2015/2016s
LOOM.02.036 MapInfo edasijõudnutele 2011/2012s 2012/2013s 2013/2014s 2014/2015s 2015/2016s
LOOM.02.044 Geoinformaatika I 2010/2011s 2011/2012s 2012/2013s 2013/2014s 2014/2015s 2015/2016s
LOOM.02.136 Geosüsteemide modelleerimine 2010/2011s 2011/2012s 2012/2013s 2013/2014s 2014/2015s 2015/2016s
LOOM.02.207 Geograafia uurimissuunad ja –meetodid, I 2010/2011s 2011/2012s 2012/2013s 2013/2014s 2014/2015s 2015/2016s
LOOM.02.043 Eriotstarbelised kaugseiresatelliidid 2010/2011s 2012/2013s 2014/2015s
LOOM.02.037 Rakendusprogrammeerimine geoinformaatikas 2011/2012s 2013/2014s 2015/2016s
LOOM.02.253 Läänemeremaade loodus ja keskkond (inglise keeles) 2011/2012k 2012/2013k 2013/2014k 2014/2015k 2015/2016k
LOOM.02.042 Fotogramm-meetria 2010/2011k 2012/2013k 2014/2015k
LOOM.02.041 Digitaalfotograafia ja pilditöötlus 2011/2012k 2013/2014k 2015/2016k
;

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2015, Tõnu Oja, Tartu Ülikooli väike medal
2005, Tõnu Oja, Tartu Ülikooli aumärk
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.10. Geograafia ja regionaaluuringud; PÕHISUUND: Maastikumeetrika ja maastikutarbimise seostamine, reaalse maailma nähtuste ruumilise asetuse ja seoste analüüs, metsaökosüsteemide struktuur ja dünaamika (suktsesiooni- ja juureuuringud)
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.11. Keskkonnapoliitika, keskkonnamajandus, keskkonnaõigus; PÕHISUUND: Säästev areng, indikaatorid ja regionaliseerumine
VALDKOND: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.2. Maateadused; PÕHISUUND: Aineringe süsteemis taim-muld-atmosfäär, keskkonnamõjud aineringe ajalis-ruumilisele jaotusele
 
 
Lisainfo
Bioloogiakandidaat (ökoloogia 03.00.16)
Tartu (Riiklik) Ülikool 1985

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
1.3.
2016
1.1.
2015
1.1.
2014
2.4.
2014
3.1.
2014
1.1.
2013
1.1.
2012
3.1.
2012
6.3.
2012
1.1.
2011
3.4.
2011
3.4.
2011
1.1.
2010
1.1.
2009
1.1.
2007
1.1.
2005
1.1.
2005
1.1.
1999
1.1.
1998
1.1.
1997
1.1.
1997
1.1.
1996
1.1.
1996
1.1.
1995
1.1.
1995
1.1.
1989
1.1.
1984

Tõnu Oja

28.06.1955
737 5076
tonu.oja@ut.ee

Career

Institution and position
1997–...    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Ecology and Earth Sciences, Tartu University, Chair of Geoinformatics and Cartography, Professor (1,00)
01.09.2002–31.07.2007    University of Tartu, Faculty of Biology and Geography, Institute of Geography, Professor (1,00)
01.01.1992–31.12.1997    University of Tartu, Institute of Geography, Senior Research Scientist
01.01.1992–31.12.1997    The University of New Brunswick, Canada, visiting scientist, 10-12 weeks a year
01.01.1988–31.12.1992    University of Tartu, Laboratory of Ecosystems, Senior Research Scientist
01.01.1983–31.12.1988    Estonian Academy of Sciences, Institute of Zoology and Botany, Senior Research Scientist
01.01.1977–31.12.1983    Estonian Academy of Sciences , Institute of Zoology and Botany, senior engineer
 
 
Education
1982–1984    PhD studies at Estonian Academy of Science
1973–1978    Faculty of Mathematics, University of Tartu
 
 
R&D related managerial and administrative work
2007−...    Member of the council of the Institute of Ecology and Earth Sciences, University of Tartu
2006−...    European Science Foundation peer reviewer
1994−...    Representative of Estonia in ICP on Modelling and Mapping UNECE LRTAP
1999−2005    Member of the council of the University of Tartu
1998−2003    Head of the Institute of Geography
1997−2007    Member of the council of the Faculty of Biology and geography
 
 
Creative work
Principal expert of strategic environmental impact assessement of the state master plan "Estonia 2030+" (2010-2011);
 
 
Additional career information
Principal investigator in ESF grants 1389, 2461, 3884, 5261 (1995-2004), principal investigator of target funded project 0181788s01 (2001-2005), researcher in EU FR6 project SENSOR, principal investigator of over 20 R&D projects;
Principal investigator of the base funded project at the University of Tartu, "Laboratory of geoinformatics: development of methods for spatial data analysis", 2007 - 2008, 1 100 000 EEK;
ESF grant 8040 “Impact of urbanization to landscape pattern and changes in the settlement structure of Estonia” principal researcher, 2009 – 2012.;
INTERREG IV C project “Common methodology for the implementation of Digital Local Agenda and its impact on regional digital policies (DLA)”, principal investigator, 2010 – 2012.;
Principal investigaor of KESTA programm project ERMAS, 1005000 €;
Principal investigator of the base funded project "Occurrence of landscape changes and their modelling" of the Institute of Ecology and Earth Sciences, University of Tartu, 2008, 935 000 EEK;
Teaching at the University of Tartu (reflected since 2010/2011) f = fall and s = spring
LOOM.02.001 Global ecology 2010/2011f 2011/2012f 2012/2013f 2013/2014f 2014/2015f 2015/2016f
LOOM.02.036 MapInfo (advanced) 2011/2012f 2012/2013f 2013/2014f 2014/2015f 2015/2016f
LOOM.02.044 Geographic Information Systems I 2010/2011f 2011/2012f 2012/2013f 2013/2014f 2014/2015f 2015/2016f
LOOM.02.136 Modelling of Geosystems 2010/2011f 2011/2012f 2012/2013f 2013/2014f 2014/2015f 2015/2016f
LOOM.02.207 Key Directions and Methods in Geography, I 2010/2011f 2011/2012f 2012/2013f 2013/2014f 2014/2015f 2015/2016f
LOOM.02.043 Specialised Satellite Imagery 2010/2011f 2012/2013f 2014/2015f
LOOM.02.037 Applied programming in Geoinformatics 2011/2012f 2013/2014f 2015/2016f
LOOM.02.253 Nature and Environment in the Baltic Sea Region (in English) 2011/2012s 2012/2013s 2013/2014s 2014/2015s 2015/2016s
LOOM.02.042 Photogrammetry 2010/2011s 2012/2013s 2014/2015s
LOOM.02.041 Digital Photography and Image Processing 2011/2012s 2013/2014s 2015/2016s
;

Qualifications

 
 
Honours & awards
2015, Tõnu Oja, University of Tartu, small medal
2005, Tõnu Oja, Honorary Badge of the University of Tartu
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.10. Geography and Regional Studies; SPECIALITY: Relating landscape metrics to landscape consumption, analysis of spatial location and spatial relations of real world phenomena, dynamics and structure of forest ecosystems
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.11. Research relating to Environmental Policy, Environmental Economy and Environmental Law; SPECIALITY: Sustainable development, indicators and regionalisation
FIELD OF RESEARCH: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.2. Geosciences; SPECIALITY: Nutrient cycling in the system plant-soil- atmosphere, environmental impact to spatio-temporal structure of nutrient cycling
 
 
Additional information
PhD Biology (Ecology)
University of Tartu, 1985

Completed projects

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
1.3.
2016
1.1.
2015
1.1.
2014
2.4.
2014
3.1.
2014
1.1.
2013
1.1.
2012
3.1.
2012
6.3.
2012
1.1.
2011
3.4.
2011
3.4.
2011
1.1.
2010
1.1.
2009
1.1.
2007
1.1.
2005
1.1.
2005
1.1.
1999
1.1.
1998
1.1.
1997
1.1.
1997
1.1.
1996
1.1.
1996
1.1.
1995
1.1.
1995
1.1.
1989
1.1.
1984
  • Leitud 20 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine kokku
HLKHLK05-7Eesti kartograafiline pärandkogu01.01.200531.12.2008Tõnu OjaTartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Geograafia instituut; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond18 732,50 EUR
1.1.5.3.4.1.2.SLOOM11301T (3.2.0304.11-0395)Eesti Keskkonnaobservatoorium01.01.201031.12.2015Kaido KansiTartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Ökoloogia ja maateaduste instituut1 961 859,00 EUR
MUULLOOM15112Eesti tingimustes oluliste maastikuelementide määratlemine ja olulisuse hindamine01.09.201501.12.2016Tõnu OjaTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut; Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Ökoloogia ja maateaduste instituut27 750,00 EUR
MUUSLOOM12036T (3.2.0802.11-0043)Elurikkuse, mulla ja maapõue andmesüsteemide geoinformaatiline arendus01.01.201231.12.2014Tõnu OjaTartu Ülikool431 892,45 EUR
MUUSLOOM09088GIS teenuste laboratoorium-õppeserver01.06.200915.11.2009Tõnu OjaTartu Ülikool7 812,43 EUR
IUTIUT2-16Globaalne soojenemine ja maastike aineringe. Maastike struktuuri ja funktsioonide muutused seoses globaalse kliima soojenemise ja inimtegevusega ning aineringe modelleerimine ja ökotehnoloogiline reguleerimine01.01.201331.12.2018Ülo ManderTartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Ökoloogia ja maateaduste instituut2 100 000,00 EUR
MUUSBGGG04114IKT erialade eriotstarbeliste õppe- ja teaduslaborite sisustamine. Pilditöötlus- ja fotogrammeetria labor01.12.200430.04.2005Tõnu OjaTartu Ülikool9 586,75 EUR
MUUSBGGG04114/1IKT erialade tugevdamine. GIS tarkvara AutoDesk Land 2005 rakendamine01.01.200515.05.2005Tõnu OjaTartu Ülikool2 977,52 EUR
MUULBGGG06214Jägala perspektiivse väljaõppekeskuse sotsiaalsete, majanduslike ja keskkonnamõjude hindamine08.11.200610.12.2006Tõnu OjaTartu Ülikool6 301,69 EUR
MUUSLOOM15017Kliimamuutuste mõjude hindamine ja kohanemismeetmete väljatöötamine planeeringute, maakasutuse, inimtervise ja päästevõimekuse teemas01.01.201531.08.2015Antti RooseTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut174 711,35 EUR
SFSF0180049s09Maastiku muutused Eestis seoses globaalse kliima soojenemise ja inimtegevusega01.01.200931.12.2012Jaak JaagusTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond523 721,31 EUR
ETFETF5858Piiriülesed maastikud01.01.200431.12.2006Hannes PalangTallinna Ülikool, Ökoloogia Instituut20 396,09 EUR
MUULLOOM15008, LLTOM15008Põtrade raadiokaelustamine liikumisuuringu eesmärgil E263 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa põhimaantee Kose-Mäo (km 40,0-85,0) lõigu piirkonnas01.01.201530.11.2018Tõnu Oja; Harri ValdmannTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut; Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Ökoloogia ja maateaduste instituut157 800,00 EUR
MUUSBGGG04112Raamatu "Eesti maastikutüübid" kirjastamine01.01.200328.02.2005Tõnu OjaTartu Ülikool5 752,05 EUR
SFSF0181788s01Ruumilisi otsustusi toetavad süsteemid maastikuväärtuste ja elukeskkonna regionaalse arengu analüüsil ning planeerimisel01.01.200131.12.2005Tõnu OjaTartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond165 019,88 EUR
MUUMLOOM11111RSTRAVAL - Argentiina Brasiilia ja Mehhiko loodus- ja kultuuriväärtuste hindamine ning sotsiaal-majanduslik analüüs kohalike omavalitsuste toetamiseks01.07.201130.06.2015Ülo ManderTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut102 900,00 EUR
HLKHLK06-6TÜ Raamatukogu ajaloolise kaardikogu avamine ja säilitustingimuste parandamine01.01.200631.12.2008Raivo AunapTartu Ülikool, Tartu Ülikooli Raamatukogu16 678,38 EUR
ETFETF8040Urbaniseerumise mõju maastikumustrile ning asustusstruktuuri muutused Eestis01.01.200931.12.2012Tõnu OjaTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond49 689,18 EUR
MUULSVJS17051Ökosüsteemiteenuste kaardistamise ja hindamise tegevuskava13.01.201707.06.2017Uku VarblaneTartu Ülikool, sotsiaalteaduste valdkond, Johan Skytte poliitikauuringute instituut24 800,00 EUR
MUUMLOOM09168IÜhine metoodika digitaalse kohaliku tegevuskava rakendamiseks ning selle mõju regionaalsetele digipoliitiaktele01.01.201031.12.2012Tõnu OjaTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond106 928,28 EUR
  • Leitud 85 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
Mõisja, Kiira; Oja, Tõnu; Uuemaa, Evelyn; Hastings, Jordan T. (2017). Completeness and classification correctness of features on topographic maps: An analysis of the estonian basic map. Transactions in GIS, xxx−xxx.<a href='http://dx.doi.org/DOI:10.1111/tgis.12257' target='_blank'>DOI:10.1111/tgis.12257</a> [ilmumas].1.1.
Mõisja, Kiira; Uuemaa, Evelyn, Oja Tõnu (2016). Integrating small-scale landscape elements into land use/cover: The impact on landscape metrics’ values. Ecological Indicators, 67, 714−722.<a href='http://dx.doi.org/10.1016/j.ecolind.2016.03.033' target='_blank'>10.1016/j.ecolind.2016.03.033</a>.1.1.
Kruuse, Maris, Enno, Sven-Erik; Oja, Tõnu (2016). Temporal patterns of wild boar-vehicle collisions in Estonia, at the northern limit of its range. European Journal of Wildlife Research, 62 (6), 787−791.<a href='http://dx.doi.org/DOI:10.1007/s10344-016-1042-9' target='_blank'>DOI:10.1007/s10344-016-1042-9</a>.1.1.
Anni, Kertu; Oja, Tõnu (2016). Laienevate linnade piirimuudatustest haldusreformi kontekstis. Riigikogu toimetised, 33, 125−140.1.3.
Sepp, Edgar; Oja, Tõnu; Kohv, Marko (2016). UAV-ga kogutud andmete põhjal loodud ortofoto ja reljeefimudeli täpsus. Urmas, Peterson, Tiia Lillemaa (Toim.). Kaugseire Eestis 2016 (47−57). Tõravere 2016: Tartu Observatoorium.3.4.
Pungas-Kohv, Piret; Keskpaik, Riste; Kohv, Marko; Kull, Kalevi; Oja, Tõnu; Palang, Hannes (2015). Interpreting Estonian mires: common perceptions and changing practices. Fennia, 193 (2), 242−259.<a href='http://dx.doi.org/10.11143/48089' target='_blank'>10.11143/48089</a>.1.1.
Reimets, R., Uuemaa, E., Oja, T., Sisas, E., Mander, Ü. (2015). Urbanization-related landscape change in space and time along spatial gradients near roads: A case study from Estonia. Landscape Research, 40 (2), 192−207.1.1.
Raud, Merlin; Kesperi, Rain; Oja, Tõnu; Olt, Jüri; Kikas, Timo (2014). Utilization of urban waste in bioethanol production: potential and technical solutions. Agronomy Research, 12 (2), 397−406.1.1.
Aunap, Raivo; Frey, Jane; Hang, Tiit; Jaagus, Jaak; Järvet, Arvo; Kalm, Volli; Kanal, Arno; Karro, Enn; Kirs, Juho; Kirsimäe, Kalle; Mander, Ülo; Mardiste, Heino; Oja, Tõnu; Peterson, Urmas; Pärtel, Meelis; Rubel, Madis; Sepp, Mait; Tuuling, Igor (2014). Üldmaateadus. Õpik kõrgkoolidele. Tartu: Eesti Loodusfoto.2.4.
Uuemaa, Evelyn; Reimets, Ramon; Oja, Tõnu; Mander, Ülo (2014). Mapping Urbanisation-related Landscape Change near Roads Using Spatial Gradients: A Case Study from Estonia. GI-FORUM, 87−90.3.1.
Reimets, Ramon; Uuemaa, Evelyn; Oja, Tõnu; Sisas, Eveli; Mander, Ülo (2013). Urbanization-related landscape change in space and time along spatial gradients near roads: A case study from Estonia. Landscape Research, 40 (2), 192−207.<a href='http://dx.doi.org/10.1080/01426397.2013.773300' target='_blank'>10.1080/01426397.2013.773300</a>.1.1.
Lippus, Jüri; Oja, Tõnu (2012). On conformal geospatial transformations with complex polynomials. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences, 61 (1), 65−70.<a href='http://dx.doi.org/10.3176/proc.2012.1.09' target='_blank'>10.3176/proc.2012.1.09</a>.1.1.
Rõivas, T.; Antov, D.; Oja, T.; Abel, K.; Sepp, E. (2012). Children&#39;s risks on their way to school: the example of Tallinn. In: C.A.Brebbia, S.S.Zubir (Ed.). Management of Natural Resources, Sustainable Development and Ecological Hazards (529−538).. Wessex, UK: WIT Press. (WIT Transactions on Ecology and the Environment ; 148).3.1.
Uuemaa, Evelyn; Oja, Tõnu (2012). Valglinnastumise mõju maastikele ja selle hindamine. Eesti Loodus (44−47).. 6.3.
Uuemaa, E.; Roosaare, J.; Oja, T.; Mander, Ü. (2011). Analyzing the spatial structure of the Estonian landscapes: which landscape metrics are more suitable for comparing different landscapes? Estonian Journal of Ecology, 60 (1), 70−80.<a href='http://dx.doi.org/10.3176/eco.2011.1.06' target='_blank'>10.3176/eco.2011.1.06</a>.1.1.
Roosaare, J.; Aunap, R.; Liiber, Ü.; Mõisja, K.; Oja, T. (2011). Designing a Geoinformatics Course for Secondary Schools – A Conceptual Framework. In: Jekel T.; Koller A.; Donert K.; Vogler R. (Ed.). Learning with GI 2011: Implementing Digital Earth in Education (138−143).. Wichmann Verlag .3.4.
Mõisja, Kiira; Oja, Tõnu (2011). Quality Control of Fieldwork for Estonia&#39;s Topographic Mapping. <i>Proceedings of the 7th International Symposium on Spatial Data Quality: 7th International Symposium on Spatial Data Quality, Coimbra 12-14 October 2011.</i> Ed. Cidália C. Fonte, Luísa M.S. Gonçalves, Gil Gonçalves. Coimbra, Portugal, 171−176.3.4.
Oja, T.; Oja, T.; Zimmermann, K. (2010). Genetic variation of Bromus hordeaceus s.l. (Bromus, Poaceae) over its core distribution range. Annales Botanici Fennici, 47 (3), 161−174.1.1.
Pungas, P.; Oja, T.; Palang, H. (2009). Adaptation of traditional places in Estonia: The case of village wooden swing sites. Norsk Geografisk Tidsskrift - Norwegian Journal of Geography, 63 (3), 191−203.<a href='http://dx.doi.org/10.1080/00291950903239022' target='_blank'>10.1080/00291950903239022</a>.1.1.
Kluge, A.; Rõivas, T.; Antov, D.; Oja, T.; Mander, Ü. (2009). Urban movement patterns related to shopping centres - Example of Lõunakeskus in Tartu, Estonia. <i>Sustainable City V: Urban Regeneration and Sustainability : THE SUSTAINABLE CITY 2008 -Fifth International Conference on Urban Regeneration and Sustainability; Skiathos, Greece; 24-26.September 2008.</i> Wessex Institute of Techonology Press, 475−484. (WIT Transactions on Ecology and the Environment; 117).3.1.
Oja, T. (2009). CORINE Maakatte andmebaaside kasutatavusest. Mander, Ü., Uuemaa, E., Pae, T. (Toim.). Uurimusi eestikeelse geograafia 90. aastapäeval. (63−68).. Tartu: Tartu Ülikooli geograafia instituut. (Publicationes Instituti Geographici Universitatis Tartuensis; 108).3.2.
Mander, Ülo; Oja, Tõnu (2009). Tartu Ülikooli geograafia osakonna teadustöö ja kraadiõpe aastatel 2005 – 2009. Mander, Ü.; Uuemaa, E.; Pae, T. (Toim.). Uurimusi eestikeelse geograafia 90. aastapäeval (9−19).. Tartu: Tartu Ülikooli geograafia instituut. (Publicationes Instituti geographici Universitatis Tartuensis).3.2.
Oja, T. (2009). Maakasutuse muutused (ptk 7.2). Kaukver, K. (Toim.). Keskkonnaülevaade 2009 (115−120).. Tallinn: Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskus. (Eesti Keskkond).3.3.
Oja, T. (2009). Valglinnastumine (ptk 7.3). Kaukver, K. (Toim.). Keskkonnaülevaade 2009 (121−123).. Tallinn: Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskus. (Eesti Keskkond).3.3.
Dilly, O.; Camilleri, M.; Dörrie, C.; Formosa, S.; Galea, R.; Hallenbarter, D.; Hasenauer, H.; Imrichova, Z.; Korzeniowska-Puculek, R.; Kowalik, M.; Koza, P.; Kräuchi, N.; Kull, A.; Lopatka, A.; Mander, Ü.; Moncada, S.; Oja, T.; Pudelko, R.; Putzhuber, F.; Rogass, C. ... Hüttl, R. (2008). Key sustainability issues and the spatial classification of sensitive regions in Europe. In: Helming, K.; Perez-Soba, M.; Tabbush, P. (Ed.). Sustainability Impact Assessment of Land Use Changes (471−494).. Berliin, Heidelberg: Springer.3.1.
  • Leitud 49 kirjet
PealkiriJuhendatavKraadJuhendajaKaitsmise staatusKaitsmise aastaAsutus
Autokasutuse muutuse mõju Tallinna liiklusele - magistrikraad (teaduskraad)Dago Antov; Tõnu OjaKaitstud2010Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Geograafia osakond
Automaatne valglate ja vooluveekogude leidmine Saaremaa ja Muhu DEM mudelilt - magistrikraad (teaduskraad)Tõnu OjaKaitstud2005Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Geoinformaatika ja kartograafia õppetool
Ecological economics as a Tool for resource Based Nature Conservation Management in Estonia - doktorikraadTõnu OjaKaitstud2007Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Geoinformaatika ja kartograafia õppetool
Ecological networks in Estonia - concept and applications - doktorikraadTõnu OjaKaitstud2002Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Geoinformaatika ja kartograafia õppetool
Eesti haldusüksuste muutused kaartidel 1919-1997Leida Lepikmagistrikraad (teaduskraad)Tõnu OjaKaitstud1998Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Geoinformaatika ja kartograafia õppetool
Evaluation of Criteria-based Upper Secondary Geography teaching modules - doktorikraadTõnu Oja; Jack HolbrookJuhendamiselTartu Ülikool
Food security study using remote sensing technicsdoktorikraadValentina Sagris; Tõnu OjaJuhendamiselTartu Ülikool
Formation and assesment of landscape recreational values - doktorikraadTõnu Oja; Hannes PalangKaitstud2015Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Geoinformaatika ja kartograafia õppetool
Halliste luha taimkatte muutustest - magistrikraad (teaduskraad)Tõnu OjaKaitstud2008Tartu Ülikool
Hüdroloogiline modelleerimineOlga KovalenkodoktorikraadTõnu OjaJuhendamiselTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Geoinformaatika ja kartograafia õppetool
Impact of weather and climatic fluctuations on nutrient flows in rural catchments - doktorikraadTõnu OjaKaitstud2001Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Geoinformaatika ja kartograafia õppetool
Infosüstemide kasutatavusKülli TiitsdoktorikraadTõnu OjaJuhendamiselTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Geoinformaatika ja kartograafia õppetool
Inimtegevuse intensiivust kajastavate sotsiaalmajanduslike tegurite, omandivormi ja maastikumustri seosed Eestis aastatel 1990–2010, tulevikuprognoos aastani 2020 - doktorikraadTõnu OjaJuhendamiselTartu Ülikool
Jätkusuutlikkuse mõistest ja jätkusuutlikkuse hindamise protsessist Eesti ja Saksamaa linnaliste omavalitsuste näitelKristel Joonassonmagistrikraad (teaduskraad)Tõnu OjaKaitstud2006Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Geoinformaatika ja kartograafia õppetool
Keskkonnahoidlikud avalikud hankedKarin Räägelmagistrikraad (teaduskraad)Tõnu OjaKaitstud2006Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Geoinformaatika ja kartograafia õppetool
Keskmise ruumilise lahutusega satelliidipiltidelt tehtavate lageraiealade pindalahinnangute täpsust mõjutavad tegurid - magistrikraadTõnu Oja; Urmas PetersonKaitstud2008Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Geograafia osakond
Kiigekohad Eesti maastikes - magistrikraad (teaduskraad)Hannes Palang; Tõnu OjaKaitstud2004Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond
Kodukaku, kõrvukrätsu ja händkaku levik, produktiivsus ja seosed maastikuparameetritega Laheda uurimisalalHenn Pärnametsmagistrikraad (teaduskraad)Tõnu OjaKaitstud2004Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Geoinformaatika ja kartograafia õppetool
Korrespondentmaatriksi koostamisest transpordimudeli väljatöötamisel Eestis teostatud rakenduste baasil - magistrikraad (teaduskraad)Tõnu OjaKaitstud1998Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Geoinformaatika ja kartograafia õppetool
Landscape preferences of local people: considerations for landscape planning in rural areas of Estonia - doktorikraadTõnu Oja; Hannes PalangKaitstud2006Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Geoinformaatika ja kartograafia õppetool
Laste liiklusohutus ja liikluskäitumine - doktorikraadTõnu OjaJuhendamiselTartu Ülikool
Looduskaitsega seotud huvikonfliktid EestisTerje Kleemannmagistrikraad (teaduskraad)Tõnu OjaKaitstud2002Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Geoinformaatika ja kartograafia õppetool
Maa-aluste kommunikatsioonide andmehaldusKaja Loodlamagistrikraad (teaduskraad)Tõnu OjaKaitstud2005Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Geoinformaatika ja kartograafia õppetool
Maakondliku geoinfosüsteemi loomise põhimõttedUrmas Vissemagistrikraad (teaduskraad)Tõnu OjaKaitstud1998Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Geoinformaatika ja kartograafia õppetool
Maastiku kui ressursi kasutusMonika PrededoktorikraadTõnu OjaJuhendamiselTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Geoinformaatika ja kartograafia õppetool
  • Leitud 1 kirjet
NimetusAsutusVastutav isik
Eesti kartograafiline pärandkoguTartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Ökoloogia ja maateaduste instituutTõnu Oja