See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
6.05.1961
737 6050
502 2342
irene.kull@ut.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.02.2017–...   
Tartu Ülikool, Sotsiaalteaduste valdkond, õigusteaduskond, tsiviilõiguse professor (1,00)
01.01.2016–...   
Tartu Ülikool, Eraõiguse osakonna juhataja (1,00)
01.01.2000–...   
EV Riigikohus, nõunik
01.01.2016–31.01.2017   
Tartu Ülikool, Sotsiaalteaduste valdkond, õigusteaduskond, tsiviilõiguse professor (1,00)
01.01.2016–31.12.2016   
Tartu Ülikool, Sotsiaalteaduste valdkond, õigusteaduskond, osakonna juhataja
01.02.2012–31.12.2015   
Tartu Ülikool, Õigusteaduskond, Eraõiguse instituut, tsiviilõiguse professor (1,00)
01.02.2012–31.12.2015   
Tartu Ülikool, Õigusteaduskond, Eraõiguse instituut, õppetooli juhataja
01.01.2009–31.12.2014   
Eesti Pank, nõukogu liige
01.05.2008–21.08.2011   
Tartu Ülikool, Õigusteaduskond, Õigusteaduskonna dekanaat, täienduskoolituse programmijuht
01.02.2007–31.01.2012   
Tartu Ülikool, Õigusteaduskond, Eraõiguse instituut, tsiviilõiguse professor (1,00)
01.02.2007–30.04.2008   
Tartu Ülikool, Õigusteaduskond, Õigusteaduskonna dekanaat, bakalaureuse- ja magistriõppe programmijuht
01.02.2007–30.04.2008   
Tartu Ülikool, Õigusteaduskond, Õigusteaduskonna dekanaat, õppeprodekaan
01.02.2007–31.01.2012   
Tartu Ülikool, Õigusteaduskond, Eraõiguse instituut, õppetooli juhataja
01.09.2006–31.01.2007   
Tartu Ülikool, Õigusteaduskond, Õigusteaduskonna dekanaat, õppeprodekaan
01.09.2006–31.01.2007   
Tartu Ülikool, Õigusteaduskond, Eraõiguse instituut, õppetooli juhataja
02.05.2006–31.01.2007   
Tartu Ülikool, Õigusteaduskond, Õigusteaduskonna dekanaat, bakalaureuse- ja magistriõppe programmijuht
01.03.2005–31.08.2006   
Tartu Ülikool, Õigusteaduskond, Õigusteaduskonna dekanaat, õppeprodekaan
01.09.2004–31.08.2006   
Tartu Ülikool, Õigusteaduskond, Eraõiguse instituut, õppetooli hoidja
02.03.2004–28.02.2005   
Tartu Ülikool, Õigusteaduskond, Õigusteaduskonna dekanaat, õppeprodekaan
01.09.2003–31.01.2007   
Tartu Ülikool, Õigusteaduskond, Eraõiguse instituut, tsiviilõiguse dotsent (1,00)
2003–2008   
Tartu Ülikool, Õigusteaduskond, õppeprodekaan (1,00)
01.01.1997–31.12.2000   
EV Riigikohus, konsultant
1996–1999   
Tartu Ülikool, Õigusteaduskond, Eraõiguse instituut, Tsiviilõiguse õppetool, õppetooli hoidja (1,00)
1985–2003   
Tartu Ülikool, Õigusteaduskond, Eraõiguse instituut, Tsiviilõiguse õppetool, Lektor (1,00)
 
 
Haridustee
1986–...   
Magister iuris - Tartu Ülikool 1996
1997–2002   
Doctor iuris - Tartu Ülikool 2002
1979–1984   
Tartu Ülikool - 1984 (cum laude)
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2021−...   
TÜ doktoriõppe vastuvõtu juhtkomisjoni liige
2020−...   
Euroopa delikti- ja kindlustusõiguse keskuse (ECTIL) liige
2018−...   
Kultuurikorralduse magistriõppe programminõukogu liige
2016−...   
Tartu Ülikooli Aasia keskuse nõukogu liige
2016−...   
Juridica International, toimetuskollegiumi liige
2016−...   
Juridica, toimetuskolleegiumi liige
2015−...   
Euroopa Pangandusinstituudi (EBI) asutajaliige (Frankfurt)
2015−...   
Eesti Akadeemilise Õigusteaduse Seltsi juhatuse esimees
2014−...   
Tartu Ülikooli sotsiaalvaldkonna nõukogu liige
2013−...   
Ajakirja Latvijas Universitātes žurnāls. Juridiskā zinātne / Journal Of The University Of Latvia välistoimetuskolleegiumi liige
2012−...   
Tartu Ülikooli esindaja Raefondi stipendiumikomisjonis
2011−...   
Euroopa Õiguse Instituudi (ELI) liige
2010−...   
Eesti esindaja Rahvusvahelise Võrdleva Õiguse Akadeemia (IACL) juures
2009−...   
Euroopa eraõiguse akadeemia (Salzburg) aasutajaliige
2006−...   
Euroopa lepinguõiguse ühingu (SECOLA) liige
2001−...   
Tartu Ülikooli õigusteaduskonna nõukogu liige
1999−...   
Eesti Õigusfilosoofia Ühingu asutajaliige
2012−2015   
TENLAW: üüriõigus ja elamupoliitika mitmetasandilises Euroopas, FP7 grant nr 290694 töögrupi juht
2010−2020   
Fondi Raidla & Partnerid (Raidla Lejins & Norcous) Eesti Rahvuskultuuri Fondi juures halduskogu liige
2010−2015   
Euroopa Komisjoni lepinguõiguse ekspertgrupi liige
2009−2017   
Üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi komisjoni liige
2006−2014   
Balti Õpingute Keskuse nõukogu liige
2005−2009   
Euroopa eraõiguse kompetentsivõrgustiku liige
2005−2014   
PEOPEL-i (Üle-Euroopalise isikukahju juristide organisatsiooni liige
1995−2015   
Eesti Akadeemilise Õigusteadlaste Seltsi aseesimees
 
 
Loometöö
1) Uuenduslikud instrumendid Euroopa lepinguõiguses ja mitmetasandiline Euroopa õigus

Kokkuvõte: EL liikmesriikide õiguslik mitmekesisus on peamine takistus uute ühtlustatud instrumentide aktsepteerimisel lepinguliste suhete reguleerimiseks EL tasemel. Euroopa Komisjoni poolt 2011 aastal välja töötatud uus lepinguõiguse instrument ühtne Euroopa müügiõigus (CESL) oli erakordne võimalus harmoniseerida üldiselt aktsepteeritud lepinguõiguse põhimõtteid ja luua süsteemne normikogumik, mis asendaks senise lepinguliste suhete sektoraalse regulatsioonide paljususe EL tasemel. Vajadus harmoniseeritud ja kooskõlalise Euroopa lepinguõiguse kehtestamiseks on suurenenud seoses digitaalse ühisturu osaliste suurenenud kaitsevajadusega. Lepingulised suhted, mis põhinevad platformide kui vahendajate tegevusega, ei ole enam kehtivate traditsiooniliste lepinguõiguse instituutide poolt pakutavate regulatsioonidega kooskõlas. Seetõttu tuleb uurida võimalusi leida uusi õiguslikke lahendusi, mis oleks samas kooskõlas ka siseriiklike lepinguõiguse reeglitega. Võrdlevõiguslikud uuringud võimaldavad leida siin parimaid lahendusi. Väikesed riigid, kus VKE ja mikroettevõtjate osakaal on väga suur, vajavad piiriüleseid lahendusi, et omada ligipääsu El siseturule ning kasutada võrdselt suurte riikidega võimalusi osta kaupu ja saada teenuseid. EK poolt algatatud digitaalturu õigusliku reguleerimise moderniseerimine on möödapääsmatu, et rahuldada digitaalmajanduse vajadusi, kuid samas tuleb ühtlustada ka lepinguõiguse aluspõhimõtteid, et piiriülesel kauplemisel oleks tagatud EL õiguse ühetaoline ja harmoniseeritud kohaldamine.

2) Kahju hüvitamise õiguse arengud lepingu- ja deliktiõiguses võrdlevõiguslikus kontekstis

Kokkuvõte: Arengud õigusvastase käitumise ja lepingu rikkumisega tekitatud kahju hüvitamisel, eelkõige mittevaralise kahju hüvitamisel Eesti õiguses on üldiselt arenenud kooskõlas teiste riikide arengutega, kuigi mõjutused on siiski olnud mitteolulised. Eriti paistab Eesti silma mittevaralise kahju hüvitamise piiratud võimalustega, st liialt rangete eelduste sätestamisega seaduses, mida võimendab omakorda vastav kohtupraktika. Eesti erineb nn “vanadest” demokraatlikest lääneriikidest piiratud võimalustega saada hüvitist lähedaste elu või tervise kahjustamise korral. Eesti võlaõigusseadus on sätestanud küll võimaluse esitada nõudeid nn šokikahju hüvitamiseks (Saksa õiguse eeskujul), kuid nõude realiseerimist raskendavad piirangud, mille sisustamine ei ole alati kooskõlas kaitstavate hüvede kontseptsioonidega teistes riikides. Mittevaraliste hüvede kaitse piiratud ulatus mõjutab ka isiklike õiguste kaitset, mis on eriti oluliseks muutunud seoses digitaalsisu käibega internetikeskkonnas. Mittevaraliste õiguste kooseksisteerimist koos varaliste õigustega tuleb Eesti õiguses toetada kas vastavate regulatsioonide või seaduste tõlgendamise kaudu, kuivõrd paindlik õiguse kohaldamine võimaldab kaitsta huve, mis digitaalkeskkonnas on kõige enam ohustatud. Majanduslike huvide kaitse peab olema hõlmatud isikuõiguste kaitsega, st isikuõiguste kaubastamisega seotud õiguslikud probleemid ilmnevad eelkõige sotsiaalmeedia deliktide ning internetiplatvormide osalemisel tehtud tehingutega seoses.

3) Üürisuhted mitmetasandilises Euroopas

Kokkuvõte: Üürisuhted mõjutavad kõiki ühiskonnaliikmeid, eelkõige on igaühte puudutavad aga eluruumi üürimisega seotud õigussuhted. Vaatamata oma olulisusele ei ole üürisuhted piisavas mahus ja ulatuses võrdlevõiguslikku käsitlemist leidnud. Üüriõigus on oma olemuselt rahvuslik õigus, kus olulist rolli mängivad ajaloolised, kultuurilised ning poliitilised dominandid. Erinevate õiguskordade üüriõiguse uurimine näitas, et eksisteerib vajadus üürilepinguga seotud regulatsioone ühtlustada, võttes arvesse asjaolu, et EL lepinguõigus mõjutab kaudselt ka üürisuhete regulatsiooni. Balti riikides on peamiseks probleemiks üürisuhete mitteformaalsus, st ametlik üüriturg praktiliselt puudub. Mitteformaalsed suhted toodavad usaldamatust ja õiguslikku ebakindlust. Õiguslikku ebakindlust võib tuvastada kõikides Balti riikides, st ei ole selge, millises ulatuses seadused reguleerib üürisuhteid ja millised on poolte õigused ning kohustused. Üheks olulisemaks probleemiks on maksustamine, mis takistab paindliku ning avatud üürituru tekkimist. Kui võrrelda Balti riike omavahel, siis võib Eesti liigitada riikide hulka, kus kehtivad olulised piirangud üürilepingu sisu kujundamisel, Läti õiguse peamiseks puuduseks on õiguslik ebakindlus; Leedu üüriõigus tagab piisavalt paindlikkust ja kindlust nii üürnikule kui üürileandjale. Kokkuvõttes on Balti riigike üüriõiguslikud regulatsioonid suhteliselt paindlikud, seda eriti võrreldes nt Rootsiga. Samas on üürnikud mitme olulise õiguse osas vähemkaitstud. Arvestades tööjõu liikumise intensiivust, peab EL tasemel pakkuma enam ühtlustatud kaitset üürnikele ning tagama samaaegselt piisavalt paindliku üürisuhete regulatsiooni üürileandjate jaoks
.
 
 
Lisainfo
Lisainfo puudub.

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2021, Irene Kull, Valgetähe IV klassi teenetemärk
2021, Irene Kull, Tartu Ülikooli tänukiri
2020, Irene Kull, Justiitsministeeriumi tänukiri panuse eest Eesti Vabariigi põhiseaduse sajanda aastapäeva tähistamisel
2002, Irene Kull, Justiitsministeeriumi tänukiri abi eest õigusreformi teostamisel
 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.7. Õigusteadus; TÄPSUSTUS: Euroopa eraõiguse ühtlustamine ja selle mõjud Eesti lepinguõiguse teooria ja õiguspraktika kujunemisele
ETIS VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.7. Õigusteadus; TÄPSUSTUS: õiguslaenud Eesti võlaõiguses, õiguslaenude teooria ning Euroopa lepinguõiguse ühtlustamisprotsessis
ETIS VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.7. Õigusteadus; TÄPSUSTUS: rahvusvahelise ja siseriikliku kaubandusõiguse ning Euroopa tarbijaõiguse ühtlustamine
 
 
Lisainfo
Ekspert, õigusteaduslike uurimustaotluste hindamise paneel, Soome Kultuuri ja Ühiskonna Akadeemia teadusnõukogu, 2022.
DAAD stipendium, 2021, teadustöö Konstanzi Ülikoolis.
Osalemine rahvusvahelises konsortsiumis teadusrahastuse taotluse koostamisel, Judicial cooperation in civil matters, Innsbrucki Ülikool, 2019, Justice Programme, Call: JUST-AG-2019, Proposal number: 881338, Proposal acronym: unalex2date; projekt ei saanud rahastust.
IACL, Mitmekesisus ja pluralism õiguses: perekonna vormid ja funktsioonid, Eesti raport, 2020
Elgar Encyclopedia of Comparative Law, toimetaja Jan M. Smits, kaasautor, ilmub 2021
Uurimisprojekt "Elamupoliitika Euroopa Liidus", Eesti raporti koostaja, 2019-2020, IWU Institut Wohnen und Umwelt GmbH, Germany
25.08.-31.08.2019, Göteborgi Ülikooli suvekoolis Marstrandi seminarid teemal "Võrdleva õigusteaduse meetodid" külalisõppejõuna.
Enesetäiendus, uurimistöö Helsinki Ülikoolis, 20.01.2020-24.01.2020
Enesetäiendus, Konstanzi ülikooli stipendium, 18.10.2019 - 16.11.2019.
30.03.2020, veebiseminar, Euroopa eraõigus: Euroopa lepinguõiguse printsiipide, ühtse eraõiguse raamistiku ja Euroopa ühtse müügiõiguse koostamise kogemused. Hollandi Avatud Ülikooli magistrikursus, Palermo Ülikooli doktoritkursus 'Dottorato Pluralismi Giuridici'. Ettekanne: 'The work of the Expert Group on a Common European Sales Law and experiences in drafting a code in Estonia'.
Erialane täiendus:
1) Warwicki Ülikooli külalisprofessor, koostööprojekt prof. H. Bealega - 2013
2) Münsteri Ülikool (H. Heinzi nim. teadustöö stipendium, koostööpartner prof. R. Schulze –2009
3) Bremeni Ülikool (ZERP, M. Curie stipendium) - 2007
4) Münsteri Ülikool (H. Heinzi nim. teadustöö stipendium), koostööpartner prof. R. Schulze - 2006
ECTIL-i uurimisgrupi „Vastutus geneetiliselt töödeldud toiduinete eest (Liability for GMO)” liige. Projekti kestus 2005-2006. a.
SGECC-i (Study Group on European Civil Code, Osnabrück, Christian von Bar) kinkelepingute töörühma nõunik (advisor of Working Team on Donation Contracts), juht prof. Martin Kessel-Schmidt (Osnabrück), 2006-2008.
SGECC-i (Study Group on European Civil Code, Osnabrück, Christian von Bar) üürilepingute töörühma nõunik (advisor of the Working Team on Rental of Moveable Property), juht prof. Kare Lilleholt (Bergen), 2004-2008.
SGECC-i (Study Group on European Civil Code, Osnabrück, Christian von Bar) usaldusomandi (trust) töörühma nõunik (advisor of the Working Team on Trust), juht prof. S. Swann. 2007-2008.
2011.03 - 2015.03 - Euroopa Komisjoni poolt moodustatud ekspertgrupi (http://ec.europa.eu/justice/contract/files/expert-group_en.pdf) "On a Common Frame pf Reference in the area of European contract law" liige. Valminud ühise müügiõiguse tekst on avaldatud: http://ec.europa.eu/justice/contract/expert-group/index_en.
Kohustuslikud normid, mis laienevad sidevahendi ja arvutivõrgu vahendusel sõlmitud tarbijalepingutele, Euroopa Komisjon, JUST/2015/RCON/PR/CIVI/0066, Eesti raport 2015
Šveitsi võrdleva õiguse instituut, Eesti raport "Ebaseadusliku Internetisisu blokeerimine, filtreerimine ja eemaldamine". Leping 20.02.2015-15.08.2015. Eesti õiguse ekspertraport, AVIS 14-067.
Osnabrücki ülikool, Euroopa õiguse uuringute instituut, raport: "Eesti kehtiva õiguse kohaldamine Internetiplatvormidele". Leping 19.11.2015.
Pariisi 1 Panthéon-Sorbonne Ülikool, EK projekt N° JUST/2015/RCON/PR/CIVI/0066, Eesti raport: Sidevahendite, eriti Interneti vahendusel sõlmitud vallasasja müügilepingute kohta käivad kohustuslikud normid Eesti õiguses, juuni 2015-oktoober 2015.
EK leping JUST/2014/RCON/PR/CIVI/0082, Eesti raport "Menetlusõiguse ja menetluspraktika analüüs EL tarbijaõiguse alusel, 1.01.2016-1.01.2017.
Saksa Liitvabariigi ehituse, linnamajanduse ja ruumilise arengu Instituut (Das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung, BBSR), projekt "Euroopa võrdlev üüriõigus ja eluruumide energiasäästlik renoveerimine", Eesti raport (koos P. Arjakaga), 01.01.2014-01.09.2014.
Euroopa Parlament, IMCO, töötuba "Ebaausad kaubandusvõtted B2B toiduainete kauplemise ahelas", ettekanne "Kuidas võidelda ebaausate kaubandusvõtete vastu? Mida tuleks teha? Milliste vahenditega?
24.03.2015, Brüssel
2014-....Soome Teaduste Akadeemia Kultuuri ja Ühiskonna Teadusnõukogu (Research Council for Culture and Society of Academy of Finland) õigusalaste teadusprojektide hindamiskomisjoni liige
Eluruumi üüriõiguse analüüsi koostamine, projekt, Justiitsministeerium, 2016. Projekt kättesaadav: https://www.is.ut.ee/is/projektimenetlus/index.zul?id_projekt=1174
Osalemine Justiitsministeeriumi poolt korraldatud üüriõiguse teemalisel ümarlaual, 15.12.2016
16.-19.06.2016, SECOLA rahvusvahelise konverentsi ‘Euroopa lepinguõigus digitaalajastul’ (European Contract Law in Times of Digitalisation) korraldamine Tartus.
Eesti aruande koostaja, projekt: 'An evaluation study of national procedural laws and practices in terms of their impact on the free circulation of judgments and on the equivalence and effectiveness of the procedural protection of consumers under EU consumer law'. Raporti koostas Euroopa ülikoolide konsortsium, mida juhtis Luxemburgi protsessiõiguse MPI Euroopa Komisjoni tellimuse Just/2014/RCON/PR/CIVI/0082 alusel. Tulemused on avaldatud https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/531ef49a-9768-11e7-b92d-01aa75ed71a1/language-en.
Eesti aruande koostaja, projekt 'Consumer market study on the functioning of the real estate services for consumers in the European Union', Euroopa Komisjoni projekt JUST/E1/FG/(2017), projekti kestus 1.04.2017-1.06. 2017.
Hea õpetamise kogemus õigusteaduskonnas, 4.12.2017, diplom.
https://dok.ut.ee/sharing/?page=view_shared_item&item_id=38914879&key=61582e7a7cb1d71a10ea534c558df25c711b8921&lang=et
EC projekt, JUST/2014/RCON/PR/CIVI/0082, Eesti raport "Evaluation study of national procedural laws and practices under EU consumer law", 1.01.2015-1.01.2017.
Osnabrücki Ülikool, Euroopa Õigusteaduslike uuringute Instituut, raport " Eesti seaduste kooskõlas platvormimajanduse nõuetega", leping 19.11.2015
Kaugmüügilepingutele B2C laienevate kohustuslike normide analüüs. Euroopa Komisjon, JUST/2015/RCON/PR/CIVI/0066, Eesti raport, juuni 2015-oktoober 2015.
Šveitsi võrdleva õiguse Instituut. Eesti raport: Ebaseadusliku sisu blokeerimine, filtreerimine ja kustutamine". Leping 20.02.2015-15.08.2015, Avis 14-067.
Saksamaa, Institute for Building, Urban Affairs and Spatial Development, uuring "Võrdlev uurimus energiasäästliku ümberhitamise mõjudest üürisuhete reguleerimisele". 01.01.2014-01.09.2014, Eesti raport koos P. Arjakasega.
Eesti raport, "Tarbijatele kinnisvarateenuste turu ja teenuste pakkumise sisu uuring", Euroopa Komisjon, JUST/E1/FG/(2017), 1.04.2017-1.06. 2017.
Raport "Siseriiklike menetlusnormide ja menetluspraktika uuring võttes arvesse normide ja praktika mõju kohtuotsuste vabale kättesaadavusele ning EL tarbijaõigusega tagatud tarbijate õiguste kaitse efektiivsus ja kohasus läbi menetlusõigusliku kaitse". EL ülikoolide konsortsium, EK Just/2014/RCON/PR/CIVI/0082. Avaldatud https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/531ef49a-9768-11e7-b92d-01aa75ed71a1/language-en.
29.-31.1.2015, ‘Legal plurality – quo bono?’ rahvusvaheline konverents, Tartu, korralduskomitee liige.
Ettekanne:‘The global and the peripheral in contract law: the case of Common European Sales Law’. Symposium: Hugh Beale and the Common Sales Law: Lincoln’s Inn, London, 23 mai 2014.
Ettekanne: ‘Negative interests and the private law of professional and private accounts.’ EBI Global Annual Conference on Banking Regulation, 23, 24 veebruar 2018, Frankfurt.
23.05.2019, Tartu, Algorithmic Governance and Governance of Algorithms, doktoriseminar, sektsiooni juht
15.-16.11.2018, rahvusvaheline seminar „Smart Goods - Challenges for Consumer and Data Protection“, Tallinn, ettekanne
21.03.22.03.2019, rahvusvaheline konverents “Eesti ja Euroopa kindlustusõiguse aktuaalsed väljakutsed", ettekanne, Tartu
13.12.-14.12.2019, Milaano, Bocconi Ülikool, osalemine konverentsil "Contracts for the supply of digital content and digital services".
15.04.2019, Fribourgi Ülikool, doktorikool, ettekanne "Many models of transplanting laws - Estonia".
16.04.2019, University of Fribourg, teaching, lecture on 'European Contract Law'.
31.05.2019, Washington, Law and Society Association, 2019 Annual Meeting 'Dignity', ettekanne sektsioonis 'Americanisation of Legal Education – Legal Histories' teemal 'Transplants in Estonian Legal Education – influences from United States legal system' ja ümarlaual osalemine.
3.10.2019, TÜ Õigusteaduskonna vilistlaskonverents, Tartu, ettekanne "Kohtu kaalutlusõiguse piirid lepinguliste suhete kujundamisel".

Lõppenud projektid

Juhendamisel väitekirjad

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.3.
2022
3.1.
2022
3.1.
2022
3.2.
2022
1.1.
2021
1.2.
2021
1.2.
2021
1.3.
2021
3.1.
2021
3.1.
2021
3.1.
2021
3.2.
2021
3.2.
2021
1.1.
2020
1.2.
2020
1.2.
2020
2.4.
2020
2.5.
2020
2.5.
2020
3.1.
2020
3.2.
2020
3.2.
2020
3.2.
2020
3.2.
2020
3.2.
2020
1.2.
2019
1.2.
2019
1.3.
2019
3.1.
2019
3.1.
2019
3.2.
2019
3.4.
2019
1.1.
2018
3.1.
2018
3.1.
2018
3.1.
2018
3.2.
2018
3.3.
2018
3.3.
2018
4.1.
2018
2.5.
2017
3.1.
2017
3.1.
2017
3.2.
2017
1.2.
2016
1.2.
2016
1.2.
2016
2.5.
2016
3.1.
2016
3.3.
2016
3.3.
2016
1.2.
2015
3.2.
2015
3.2.
2015
6.3.
2015
1.2.
2014
1.2.
2014
3.3.
2014
1.2.
2013
1.3.
2013
1.3.
2013
2.2.
2013
3.1.
2013
3.1.
2013
3.1.
2013
3.2.
2013
6.2.
2013
1.2.
2012
3.1.
2012
3.3.
2012
3.1.
2011
3.1.
2011
3.2.
2011
3.3.
2011
3.4.
2011
1.3.
2010
3.1.
2010
3.1.
2010
3.2.
2010
3.3.
2010
3.3.
2010
3.4.
2010
6.4.
2010
1.2.
2009
1.3.
2009
3.1.
2009
3.1.
2009
3.1.
2009
3.2.
2009
3.3.
2009
3.3.
2009
3.3.
2009
3.3.
2009
5.2.
2009
1.2.
2008
1.2.
2008
3.1.
2008
3.1.
2008
3.2.
2008
6.7.
2008
1.2.
2007
1.2.
2007
3.2.
2007
3.2.
2007
3.2.
2007
3.1.
2006
3.1.
2006
3.2.
2006
3.2.
2006
3.3.
2006
3.3.
2006
1.2.
2005
1.3.
2005
3.1.
2005
3.2.
2005
1.2.
2004
3.2.
2004
6.2.
2004
1.2.
2002
3.4.
2002
30.05.2022
6.05.1961
737 6050
502 2342
irene.kull@ut.ee

Career

Institutions and positions
01.02.2017–...   
University of Tartu, Faculty of Social Sciences, School of Law, Professor (1,00)
01.01.2016–...   
University of Tartu, Head of the Private Law Department (1,00)
01.01.2000–...   
Counsellor to the Civil Chamber, Supreme Court of the Republic of Estonia
01.01.2016–31.01.2017   
University of Tartu, Faculty of Social Sciences, School of Law, Professor (1,00)
01.01.2016–31.12.2016   
University of Tartu, Faculty of Social Sciences, School of Law, Head of Office
01.02.2012–31.12.2015   
University of Tartu, Faculty of Law, Institute of Private Law, Professor (1,00)
01.02.2012–31.12.2015   
University of Tartu, Faculty of Law, Institute of Private Law, Head of Chair
01.01.2009–31.12.2014   
Eesti Pank (Estonian Bank), member of the board
01.05.2008–21.08.2011   
University of Tartu, Faculty of Law, Dean's Office, Programme Director for Continuing Education
01.02.2007–31.01.2012   
University of Tartu, Faculty of Law, Institute of Private Law, Professor of Civil Law (1,00)
01.02.2007–30.04.2008   
University of Tartu, Faculty of Law, Dean's Office, Programme Director
01.02.2007–30.04.2008   
University of Tartu, Faculty of Law, Dean's Office, Vice Dean
01.02.2007–31.01.2012   
University of Tartu, Faculty of Law, Institute of Private Law, Head of Chair
01.09.2006–31.01.2007   
University of Tartu, Faculty of Law, Dean's Office, Vice Dean
01.09.2006–31.01.2007   
University of Tartu, Faculty of Law, Institute of Private Law, Head
02.05.2006–31.01.2007   
University of Tartu, Faculty of Law, Dean's Office, Programme Director
01.03.2005–31.08.2006   
University of Tartu, Faculty of Law, Dean's Office, Vice Dean
01.09.2004–31.08.2006   
University of Tartu, Faculty of Law, Institute of Private Law, Holder of Chair
02.03.2004–28.02.2005   
University of Tartu, Faculty of Law, Dean's Office, Vice Dean
01.09.2003–31.01.2007   
University of Tartu, Faculty of Law, Institute of Private Law, Associate Professor (1,00)
2003–2008   
University of Tartu, Faculty of Law, Vice Dean of the Faculty of Law (1,00)
01.01.1997–31.12.2000   
Consultant to the Civil Chamber, Supreme Court of the Republic of Estonia
1996–1999   
University of Tartu, Faculty of Law, Institute of Private Law, Chair of Civil Law, holder of the chair (1,00)
1985–2003   
University of Tartu, Faculty of Law, Institute of Private Law, Chair of Civil Law, Lecturer (1,00)
 
 
Education
1986–...   
Magister iuris - University of Tartu 1996
1997–2002   
Doctor iuris, University of Tartu 2002
1979–1984   
University of Tartu - 1984 (cum laude)
 
 
R&D related managerial and administrative work
2021−...   
Member of the Doctoral Admission Steering Committee
2020−...   
Member of the European Centre of Tort and Insurance Law (ECTIL)
2018−...   
Member of the Council of the Cultural Management Master's Program
2016−...   
Member of the Board of the Asian Centre of the University of Tartu
2016−...   
Juridica International, member of editorial board
2016−...   
Juridica, member of the editorial board
2015−...   
Founding member of the European Banking Institute (EBI, Frankfurt am Main)
2015−...   
Estonian Academic Law Society, chairman
2014−...   
Member of the Board of the Faculty of Social Sciences of the University of Tartu
2013−...   
Member of the foreign editorial commity, Latvijas Universitātes žurnāls. Juridiskā zinātne / Journal Of The University Of Latvia Law
2012−...   
Member of the foundation "Raefond"
2011−...   
Member of the European Law Institute (ELI)
2010−...   
National reporter, International Academy of Comparative Law (IACL)
2009−...   
Founding Member of the Academy of European Private Law (Salzburg)
2006−...   
Member of the Society of European Contract Law (SECOLA)
2001−...   
Board of the Law School of the University of Tartu
1999−...   
Founding Member of the Law Philosophy Society of Estonia
2012−2015   
TENLAW: Tenancy Law and housing Policy in Multi-level Europe, FP7 Grant no. 290694, head of the working group
2010−2020   
Member of the Estonian National Culture Foundation, Affiliated Foundation Raidla & Partners (Raidla Lejins & Norcous) Board
2010−2015   
Member of the EC expert group on contract law
2009−2017   
Member of the Evaluation Commission of the National Student Research Competition
2006−2014   
Member of the Board of the Centre of the Baltic Studies
2005−2009   
Member of the Joint Network on European Private Law, a Network for Excellence
2005−2014   
Member of the PanEuropean Organisation of Personal Injury Lawyers
1995−2015   
Member of the Estonian Academic Law Society (EAÕS)
 
 
Creative work
1) Modern instruments of European contract law in multi-level European law
Overview of research results: Legal diversity among Member States is the main obstacle in adapting new instruments in EU law. New contract law instrument proposed by EC (Common European Sales Law) provided good opportunity to harmonize already accepted contract law rules and establish instead of sectorial regulation of contractual relations more coherent set of rules. Increasing significance of the harmonization and coherence of European contract law in the age of digitalization is evident. Legal relations based on using platforms as intermediates need to be studied on the comparative bases to find best solutions. Small countries where SME-s and micro-businesses are in dominant position, would need for secure cross-border transactions instruments which provide protection more comparable to consumers. The legal diversity of Europe’s contract law systems has led to the situation where consumers and small businesses in smaller EU countries have even more limited access to products and to services available online. EC proposals on modernization of digital contract law rules are step forward meeting needs of modern digital economy, however, the basic contract law principles have to be harmonized to provide coherent legal environment for borderless markets.

2) Developments of compensation of damages in contract and tort law in comparative context
Overview of research results: Developments in the field of compensation of damages, especially non-pecuniary damages in Estonian law can be characterised by general conclusion that influences from other legal systems are weak and number of important interests are left without legal protection. Narrow substantiation of exceptional circumstances providing right to claim non-pecuniary damages to persons close to the deceased persons means that the Law of Obligations Act considerably differs from the PETL (Principles of European Tort Law) and the DCFR (Draft Common Frame of Reference) in this regard. It cannot be precluded that in reality it is as difficult for a person close to the victim to receive damages under the Law of Obligations Act as it is to receive damages for shock under German law. Also moral rights of authors depend from the system of personal rights in private law which is in generally complicated. The coexistence of moral rights with economic rights seems to be the most flexible concept in civil law countries. The protection of commercial interests should at least partly be included in the scope of personal right protection as well, as “personality merchandising” has become a major economic issue in social media or on online platforms.

3) Tenancy law in multi-level Europe
Overview of research results: Private tenancy law is affecting the daily lives of European citizens, however it constitutes a nearly blanc space in comparative and European law. Tenancy law has got purely national character, it is political and depends from historical and cultural dominants. Study of different legal systems shows that there is a need to take into account influences of developments in nationals and EU contract law on regulation of tenancy relations. The informality of rental relations is common problem in all Baltic states. This leads to distrust and uncertainty. One of the main issues became tax issues, preventing development of open and flexible rental market Estonia. There are problems with legal certainty in all Baltic states, Estonia being too restrictive concerning contractual freedom, Latvia providing too much legal uncertainty and Lithuania having less regulation and unclear regulations. Protection of interests of tenants divide countries to several groups. In comparison with “old” western countries, Baltic states seems to be more flexible in regulation tenure in comparison to the country with most protective regime – Sweden, which mean that in many aspects the tenants get less protection. Taking into account the mobility of labour, the need for secure and harmonised tenancy relations in EU countries are evident.
.
 
 
Additional information
No additional information.

Qualifications

 
 
Honours & awards
2021, Irene Kull, Order of Merit of the White Star, Fourth Class
2021, Irene Kull, Letter of thanks from the University of Tartu
2020, Irene Kull, Letter of recognition from the Ministry of Justice for contribution to the celebration of the centenary of the Constitution of the Republic of Estonia
2002, Irene Kull, Letter of gratitude of Ministry of Justice for the participation in the process of law reform of Estonia
 
 
Fields of research
ETIS RESEARCH FIELD: 2. Culture and Society; 2.7. Law; SPECIFICATION: Harmonization of European private law, influences on the Estonian contract law theory and legal practice
ETIS RESEARCH FIELD: 2. Culture and Society; 2.7. Law; SPECIFICATION: legal transplants and theory of legal borrowing in the process of harmonization of European contract law
ETIS RESEARCH FIELD: 2. Culture and Society; 2.7. Law; SPECIFICATION: harmonization of international and national business law and European consumer law
 
 
Additional information
Expert of the Review Panel on Law at the Research Council for Culture and Society at the Academy of Finland, 2022
German Academic Exchange Service (DAAD) grant, 2021, research at the University of Konstanz, Germany.
Participation in the consortium of the research proposal: Judicial cooperation in civil matters, Innsbrucki Ülikool, 2019, Justice Programme, Call: JUST-AG-2019, Proposal number: 881338, Proposal acronym: unalex2date; project was not accepted.
IACL, DIVERSITY AND PLURALITY IN THE LAW: FAMILY FORMS AND FAMILY’S FUNCTIONS, Estonian reporter, 2020
Elgar Encyclopedia of Comparative Law, ed by Jan M. Smits, co-author, publication 2021
Research project “Housing policies in the European Union“, Estonian reporter, 2019-2020, IWU Institut Wohnen und Umwelt GmbH, Germany
25 August - 31 August 2019, participation as guest professor in the Summer School of the University of Gothenburg Marstrand seminars, 'Comparative Methods'.
Research stay, University of Helsinki, 20.01.2020-24.01.2020
Research grant, University of Konstanz from 18.10.2019 till 16.11.2019.
30.03.2020, webinar, European Private Law: drafting of Principles on European Contract Law, the Draft Common Frame of Reference and the Common European Sales Law; master course on European Private Law of the Open Universiteit of the Netherlands, doctoral course of University of Palermo “Dottorato Pluralismi Giuridici. Presentation: The work of the Expert Group on a Common European Sales Law and experiences in drafting a code in Estonia.
Studies and research abroad:
1) University of Warwick, guest professor, co-operation project with H. Beale - 2013
2) University of Münster, scholarship from foundation of H. Heinz, Prof. R. Schulze, 2009 (January-February)
3) University of Bremen, ZERP, scholarship of the M. Curie foundation (Unfair suretyship), 2007 (February-March)
4) University of Münster, scholarship from foundation of H. Heinz, Prof. R. Schulze, 2006 (November- December)
Member of the ECTIL research group on Liability for GMO, prof. Koch, 2005-2006.
Advisor of Working Team on Donation Contracts, Study Group on European Civil Code, Osnabrück,prof. Martin Kessel-Schmidt (Osnabrück), 2006-2008.
Advisor of the Working Team on Rental of Moveable Property, Study Group on European Civil Code, Osnabrück,prof. Kare Lilleholt (Bergen), 2004-2008.
Advisor of the Working Team on Trust, Study Group on European Civil Code, Osnabrück, prof. S. Swann. 2007-2008.
2011.03- 2015.03 - Member of the expert group founded by the European Commission "On a Common Frame pf Reference in the area of European contract law" (http://ec.europa.eu/justice/contract/files/expert-group_en.pdf). Draft of the proposal of the EU Directive on European Union common sales law is published: http://ec.europa.eu/justice/contract/expert-group/index_en.htm
Study on all mandatory rules applicable to contractual obligations in B2C contracts for sales of tangible goods sold at a distance, European Commission, JUST/2015/RCON/PR/CIVI/0066, Estonian report 2015
Swiss Institute of Comparative Law, Estonian report on "Blocking, Filtering and Take-down of Illegal Internet Content". Contract 20.02.2015-15.08.2015, Expertise on Estonian Law, Avis 14-067;
University of Osnabrück, European Legal Studies Institute, rapport on "Adequacy of Existing Estonian Laws for the Platform Economy", contract 19.11.2015.
University of Paris 1 Panthéon-Sorbonne, EC Project N° JUST/2015/RCON/PR/CIVI/0066, report on Estonian law "Study on all mandatory rules applicable to contractual obligations in contracts for sales of tangible goods sold at a distance and, in particular online", June 2015-October 2015.
EC project, JUST/2014/RCON/PR/CIVI/0082, Estonian report on "Evaluation study of national procedural laws and practices under EU consumer law", 1.01.2015-1.01.2017.
Research Project of the German Institute for Building, Urban Affairs and Spatial Development: A European Comparison of Tenancy Regulation and Energy-Efficient Refurbishment, Germany, 01.01.2014-01.09.2014, Estonian report (together with P. Arjakas).
European Parliament, IMCO, workshop, Unfair trading practices in the business-to-business food supply chain (UTP), presentation What is the best way to address the UTP? A need for action? Which measures? 24.03.2015, Brussels
2014- ... member of the review panel for research project proposals in the field of law, Research Council for Culture and Society of Academy of Finland
Analyse of the legal regulation of tenancy relations, project, Ministry of Justice, 2016. Project is available at https://www.is.ut.ee/is/projektimenetlus/index.zul?id_projekt=1174
Estonian tenancy law, roundtable, Ministry of Justice, 15.12.2106.
16.-19.06.2016, SECOLA international conference 'European Contract Law in Times of Digitalisation', Tartu, organiser.
National reporter, report on 'An evaluation study of national procedural laws and practices in terms of their impact on the free circulation of judgments and on the equivalence and effectiveness of the procedural protection of consumers under EU consumer law'. Report prepared by a Consortium of European Universities led by the MPI Luxembourg for Procedural Law as commissioned by the European Commission Just/2014/RCON/PR/CIVI/0082. Published at https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/531ef49a-9768-11e7-b92d-01aa75ed71a1/language-en.
Estonian reporter, study on 'Consumer market study on the functioning of the real estate services for consumers in the European Union', European Commission JUST/E1/FG/(2017), 1.04.2017-1.06. 2017.
Good teaching experience at the School of Law, 4.12.2017, diploma.
https://dok.ut.ee/sharing/?page=view_shared_item&item_id=38914879&key=61582e7a7cb1d71a10ea534c558df25c711b8921&lang=et
EC project, JUST/2014/RCON/PR/CIVI/0082, Estonian report on "Evaluation study of national procedural laws and practices under EU consumer law", 1.01.2015-1.01.2017.
University of Osnabrück, European Legal Studies Institute, report on "Adequacy of Existing Estonian Laws for the Platform Economy", contract 19.11.2015.
Study on all mandatory rules applicable to contractual obligations in B2C contracts for sales of tangible goods sold at a distance, European Commission, JUST/2015/RCON/PR/CIVI/0066, Estonian report 2015.- University of Paris 1 Panthéon-Sorbonne, June 2015-October 2015.
Swiss Institute of Comparative Law, Estonian report on "Blocking, Filtering and Take-down of Illegal Internet Content". Contract 20.02.2015-15.08.2015, Expertise on Estonian Law, Avis 14-067;
Research Project of the German Institute for Building, Urban Affairs and Spatial Development: A European Comparison of Tenancy Regulation and Energy-Efficient Refurbishment, Germany, 01.01.2014-01.09.2014, Estonian report (together with P. Arjakas)
Estonian reporter, study on 'Consumer market study on the functioning of the real estate services for consumers in the European Union', European Commission JUST/E1/FG/(2017), 1.04.2017-1.06. 2017.
National reporter, report on 'An evaluation study of national procedural laws and practices in terms of their impact on the free circulation of judgments and on the equivalence and effectiveness of the procedural protection of consumers under EU consumer law'. Report prepared by a Consortium of European Universities led by the MPI Luxembourg for Procedural Law as commissioned by the European Commission Just/2014/RCON/PR/CIVI/0082. Published at https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/531ef49a-9768-11e7-b92d-01aa75ed71a1/language-en.
29.-31.1.2015, ‘Legal plurality – quo bono?’ International conference, Tartu, member of the organisation committee.
Presentation: ‘The global and the peripheral in contract law: the case of Common European Sales Law’. Symposium: Hugh Beale and the Common Sales Law: Lincoln’s Inn, London, 23 May 2014.
Presentation: ‘Negative interests and the private law of professional and private accounts.’ EBI Global Annual Conference on Banking Regulation, 23, 24 February 2018, Frankfurt.
23 May 2019, Tartu, Algorithmic Governance and Governance of Algorithms, PhD Seminar, chair
15.-16.11.2018, international seminar „Smart Goods - Challenges for Consumer and Data Protection", Tallinn, presentation
21.03.-22.03.2019, Current Challenges of Estonian and European Insurance Law, Tartu, presentation
13.12.-14.12.2019, Milan, University Bocconi, conference 'Contracts for the supply of digital content and digital services'.
15.04.2019, University of Fribourg, doctoral school, presentation 'Many models of transplanting laws - Estonia'.
16.04.2019, Fribourgi Ülikool, loeng õppetöö raames, 'European Contract Law'.
31.05.2019, Washington, Law and Society Association, 2019 Annual Meeting 'Dignity', presentation in section on 'Americanisation of Legal Education – Legal Histories': 'Transplants in Estonian Legal Education – influences from United States legal system' and participation in the roundtable.
3.10.2019, Tartu University Law Faculty Alumni Conference, presentation on 'Judicial discretion in disaining contractual relations'.

Completed projects

Dissertations under supervision

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.3.
2022
3.1.
2022
3.1.
2022
3.2.
2022
1.1.
2021
1.2.
2021
1.2.
2021
1.3.
2021
3.1.
2021
3.1.
2021
3.1.
2021
3.2.
2021
3.2.
2021
1.1.
2020
1.2.
2020
1.2.
2020
2.4.
2020
2.5.
2020
2.5.
2020
3.1.
2020
3.2.
2020
3.2.
2020
3.2.
2020
3.2.
2020
3.2.
2020
1.2.
2019
1.2.
2019
1.3.
2019
3.1.
2019
3.1.
2019
3.2.
2019
3.4.
2019
1.1.
2018
3.1.
2018
3.1.
2018
3.1.
2018
3.2.
2018
3.3.
2018
3.3.
2018
4.1.
2018
2.5.
2017
3.1.
2017
3.1.
2017
3.2.
2017
1.2.
2016
1.2.
2016
1.2.
2016
2.5.
2016
3.1.
2016
3.3.
2016
3.3.
2016
1.2.
2015
3.2.
2015
3.2.
2015
6.3.
2015
1.2.
2014
1.2.
2014
3.3.
2014
1.2.
2013
1.3.
2013
1.3.
2013
2.2.
2013
3.1.
2013
3.1.
2013
3.1.
2013
3.2.
2013
6.2.
2013
1.2.
2012
3.1.
2012
3.3.
2012
3.1.
2011
3.1.
2011
3.2.
2011
3.3.
2011
3.4.
2011
1.3.
2010
3.1.
2010
3.1.
2010
3.2.
2010
3.3.
2010
3.3.
2010
3.4.
2010
6.4.
2010
1.2.
2009
1.3.
2009
3.1.
2009
3.1.
2009
3.1.
2009
3.2.
2009
3.3.
2009
3.3.
2009
3.3.
2009
3.3.
2009
5.2.
2009
1.2.
2008
1.2.
2008
3.1.
2008
3.1.
2008
3.2.
2008
6.7.
2008
1.2.
2007
1.2.
2007
3.2.
2007
3.2.
2007
3.2.
2007
3.1.
2006
3.1.
2006
3.2.
2006
3.2.
2006
3.3.
2006
3.3.
2006
1.2.
2005
1.3.
2005
3.1.
2005
3.2.
2005
1.2.
2004
3.2.
2004
6.2.
2004
1.2.
2002
3.4.
2002
30.05.2022

Otsi projekti

  • {{item.Name}}
Asutus on projekti finantseerija   Asutus on projekti teostaja  
  • {{searchListItem.Name}}
Kõik   Tavaprojektid   Ülemprojektid   Alamprojektid  
Uus Frascati (2015)
Uus ja vana Frascati (otsing uue järgi väljastab ka seotud vanad)
Kõik
Käimasolevad
Lõppenud
Algus
Hajus
Täpne
  • Leitud 12 kirjet
ProgrammLiikNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusFinantseerijapoolne rahastamine
MUULSVOI20569Analüüs tööstusomandi litsentsimise regulatsiooni kohta Eestis09.11.202028.12.2020Aleksei KelliTartu Ülikool, Sotsiaalteaduste valdkond, õigusteaduskond3 750,00 EUR
RITA4SSVOI16317T (RITA4/002)Avatud teadus Eestis ja Euroopas: õiguslik ja majanduslik lähenemine01.09.201631.12.2017Aleksei KelliTartu Ülikool, Sotsiaalteaduste valdkond, õigusteaduskond35 000,00 EUR
ETFETF5841Eesti tsiviilõiguse ja Euroopa tsiviilkoodeksi vastastikune mõju01.01.200431.12.2006Paul VarulTartu Ülikool, Õigusteaduskond27 812,85 EUR
SFSF0182740s06Eesti õigusruum globaalses õigusruumis01.01.200631.12.2011Raul NaritsTartu Ülikool, Õigusteaduskond232 418,32 EUR
MUULSVOI16426Eluruumi üüriõiguse analüüsi koostamine25.11.201614.12.2016Irene KullTartu Ülikool, Sotsiaalteaduste valdkond, õigusteaduskond2 000,00 EUR
MUUSOIEO12226Konverentsi „Kümme aastat võlaõigusseadust Eestis ja võlaõiguse areng Euroopas“ korraldamine 29.-30. novembril 2012.a01.11.201231.12.2012Irene KullTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Õigusteaduskond, Eraõiguse instituut9 993,00 EUR
MUUSOIEO12226/1Rahvusvahelise konverentsi „Eesti asjaõigusseaduse kakskümmend aastat – kogemused ja perspektiivid“ korraldamine 28.-29.11.201301.10.201331.12.2013Irene KullTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Õigusteaduskond, Eraõiguse instituut10 000,00 EUR
PRGPRG124Tarbijate õiguste kaitse digitaalses ühisturus - lepinguõiguslikud aspektid01.01.201831.12.2021Karin SeinTartu Ülikool, Sotsiaalteaduste valdkond, õigusteaduskond377 500,00 EUR
MUUMOIEO12061RTENLAW - üüriõigus ja elamupoliitika multitasandilises Euroopas01.04.201230.09.2015Irene KullTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Õigusteaduskond, Eraõiguse instituut149 072,00 EUR
MUULOIEO10183Testülesannete väljatöötamine avalike teenistujate tippjuhtidele15.11.201015.03.2011Merle EriksonTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Õigusteaduskond, Eraõiguse instituut18 121,76 EUR
ETFETF9301Uuenduslikud instrumendid lepinguliste suhete reguleerimisel mitmetasandilises Euroopas ja nende mõju Eesti eraõiguse süsteemile01.01.201231.12.2015Irene KullTartu Ülikool, Õigusteaduskond45 600,00 EUR
ETFETF6747Uus Lex Mercatoria ja ülerahvusliku kaubandusõiguse kodifitseerimine : teoreetilised ja õiguspraktilised probleemid Eesti kaubandusõiguse arengusuundade kontekstis01.01.200631.12.2009Irene KullTartu Ülikool, Õigusteaduskond45 556,23 EUR