Irene Kull

6.05.1961
737 6050
irene.kull@ut.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.01.2016–...    Tartu Ülikool, Eraõiguse osakonna juhataja (1,00)
01.01.2000–...    EV Riigikohus, nõunik
01.01.2016–31.01.2017    Tartu Ülikool, sotsiaalteaduste valdkond, õigusteaduskond, tsiviilõiguse professor (1,00)
01.01.2016–31.12.2016    Tartu Ülikool, sotsiaalteaduste valdkond, õigusteaduskond, osakonna juhataja
01.02.2012–31.12.2015    Tartu Ülikool, Õigusteaduskond, Eraõiguse instituut, tsiviilõiguse professor (1,00)
01.02.2012–31.12.2015    Tartu Ülikool, Õigusteaduskond, Eraõiguse instituut, õppetooli juhataja
01.01.2009–31.12.2014    Eesti Pank, nõukogu liige
01.05.2008–21.08.2011    Tartu Ülikool, Õigusteaduskond, Õigusteaduskonna dekanaat, täienduskoolituse programmijuht
01.02.2007–31.01.2012    Tartu Ülikool, Õigusteaduskond, Eraõiguse instituut, tsiviilõiguse professor (1,00)
01.02.2007–30.04.2008    Tartu Ülikool, Õigusteaduskond, Õigusteaduskonna dekanaat, bakalaureuse- ja magistriõppe programmijuht
01.02.2007–30.04.2008    Tartu Ülikool, Õigusteaduskond, Õigusteaduskonna dekanaat, õppeprodekaan
01.02.2007–31.01.2012    Tartu Ülikool, Õigusteaduskond, Eraõiguse instituut, õppetooli juhataja
01.09.2006–31.01.2007    Tartu Ülikool, Õigusteaduskond, Õigusteaduskonna dekanaat, õppeprodekaan
01.09.2006–31.01.2007    Tartu Ülikool, Õigusteaduskond, Eraõiguse instituut, õppetooli juhataja
02.05.2006–31.01.2007    Tartu Ülikool, Õigusteaduskond, Õigusteaduskonna dekanaat, bakalaureuse- ja magistriõppe programmijuht
01.03.2005–31.08.2006    Tartu Ülikool, Õigusteaduskond, Õigusteaduskonna dekanaat, õppeprodekaan
01.09.2004–31.08.2006    Tartu Ülikool, Õigusteaduskond, Eraõiguse instituut, õppetooli hoidja
02.03.2004–28.02.2005    Tartu Ülikool, Õigusteaduskond, Õigusteaduskonna dekanaat, õppeprodekaan
01.09.2003–31.01.2007    Tartu Ülikool, Õigusteaduskond, Eraõiguse instituut, tsiviilõiguse dotsent (1,00)
2003–2008    Tartu Ülikool, Õigusteaduskond, õppeprodekaan (1,00)
01.01.1997–31.12.2000    EV Riigikohus, konsultant
1996–1999    Tartu Ülikool, Õigusteaduskond, Eraõiguse instituut, Tsiviilõiguse õppetool, õppetooli hoidja (1,00)
1985–2003    Tartu Ülikool, Õigusteaduskond, Eraõiguse instituut, Tsiviilõiguse õppetool, Lektor (1,00)
 
 
Haridustee
1986–...    Magister iuris - Tartu Ülikool 1996
1997–2002    Doctor iuris - Tartu Ülikool 2002
1979–1984    Tartu Ülikool - 1984 (cum laude)
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2016−...    Tartu Ülikooli Aasia keskuse nõukogu liige
2016−...    Juridica International, toimetuskollegiumi liige
2016−...    Juridica, toimetuskolleegiumi liige
2015−...    Euroopa Pangandusinstituudi asutajaliige (Frankfurt)
2015−...    Eesti Akadeemilise Õigusteaduse Seltsi juhatuse esimees
2014−...    Tartu Ülikooli sotsiaalvaldkonna nõukogu liige
2013−...    Ajakirja Latvijas Universitātes žurnāls. Juridiskā zinātne / Journal Of The University Of Latvia välistoimetuskolleegiumi liige
2012−...    Tartu Ülikooli Raefondi stipendiumikomisjoni liige
2011−...    Euroopa Õiguse Instituudi liige
2010−...    Eesti esindaja rahvusvahelise võrdleva õiguse Akadeemia juures
2010−...    Fondi Raidla & Partnerid (Raidla Lejins & Norcous) Eesti Rahvuskultuuri Fondi juures halduskogu liige
2009−...    Euroopa eraõiguse Akadeemia aasutajaliige
2009−...    Üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi komisjoni liige
2006−...    Euroopa lepinguõiguse ühingu liige
2001−...    Tartu Ülikooli õigusteaduskonna nõukogu liige
1999−...    Eesti Õigusfilosoofia Ühingu asutajaliige
2012−2015    TENLAW: üüriõigus ja elamupoliitika mitmetasandilises Euroopas, FP7 grant nr 290694 töögrupi juht
2010−2015    Euroopa Komisjoni lepinguõiguse ekspertgrupi liige
2006−2014    Balti Õpingute Keskuse nõukogu liige
2005−2009    Euroopa eraõiguse kompetentsivõrgustiku liige
2005−2014    PEOPEL-i (Üle-Euroopalise isikukahju juristide organisatsiooni liige
1995−2015    Eesti Akadeemilise Õigusteadlaste Seltsi aseesimees
 
 
Loometöö
1) Uuenduslikud instrumendid Euroopa lepinguõiguses ja mitmetasandiline Euroopa õigus

Kokkuvõte: EL liikmesriikide õiguslik mitmekesisus on peamine takistus uute ühtlustatud instrumentide aktsepteerimisel lepinguliste suhete reguleerimiseks EL tasemel. Euroopa Komisjoni poolt 2011 aastal välja töötatud uus lepinguõiguse instrument ühtne Euroopa müügiõigus (CESL) oli erakordne võimalus harmoniseerida üldiselt aktsepteeritud lepinguõiguse põhimõtteid ja luua süsteemne normikogumik, mis asendaks senise lepinguliste suhete sektoraalse regulatsioonide paljususe EL tasemel. Vajadus harmoniseeritud ja kooskõlalise Euroopa lepinguõiguse kehtestamiseks on suurenenud seoses digitaalse ühisturu osaliste suurenenud kaitsevajadusega. Lepingulised suhted, mis põhinevad platformide kui vahendajate tegevusega, ei ole enam kehtivate traditsiooniliste lepinguõiguse instituutide poolt pakutavate regulatsioonidega kooskõlas. Seetõttu tuleb uurida võimalusi leida uusi õiguslikke lahendusi, mis oleks samas kooskõlas ka siseriiklike lepinguõiguse reeglitega. Võrdlevõiguslikud uuringud võimaldavad leida siin parimaid lahendusi. Väikesed riigid, kus VKE ja mikroettevõtjate osakaal on väga suur, vajavad piiriüleseid lahendusi, et omada ligipääsu El siseturule ning kasutada võrdselt suurte riikidega võimalusi osta kaupu ja saada teenuseid. EK poolt algatatud digitaalturu õigusliku reguleerimise moderniseerimine on möödapääsmatu, et rahuldada digitaalmajanduse vajadusi, kuid samas tuleb ühtlustada ka lepinguõiguse aluspõhimõtteid, et piiriülesel kauplemisel oleks tagatud EL õiguse ühetaoline ja harmoniseeritud kohaldamine.

2) Kahju hüvitamise õiguse arengud lepingu- ja deliktiõiguses võrdlevõiguslikus kontekstis

Kokkuvõte: Arengud õigusvastase käitumise ja lepingu rikkumisega tekitatud kahju hüvitamisel, eelkõige mittevaralise kahju hüvitamisel Eesti õiguses on üldiselt arenenud kooskõlas teiste riikide arengutega, kuigi mõjutused on siiski olnud mitteolulised. Eriti paistab Eesti silma mittevaralise kahju hüvitamise piiratud võimalustega, st liialt rangete eelduste sätestamisega seaduses, mida võimendab omakorda vastav kohtupraktika. Eesti erineb nn “vanadest” demokraatlikest lääneriikidest piiratud võimalustega saada hüvitist lähedaste elu või tervise kahjustamise korral. Eesti võlaõigusseadus on sätestanud küll võimaluse esitada nõudeid nn šokikahju hüvitamiseks (Saksa õiguse eeskujul), kuid nõude realiseerimist raskendavad piirangud, mille sisustamine ei ole alati kooskõlas kaitstavate hüvede kontseptsioonidega teistes riikides. Mittevaraliste hüvede kaitse piiratud ulatus mõjutab ka isiklike õiguste kaitset, mis on eriti oluliseks muutunud seoses digitaalsisu käibega internetikeskkonnas. Mittevaraliste õiguste kooseksisteerimist koos varaliste õigustega tuleb Eesti õiguses toetada kas vastavate regulatsioonide või seaduste tõlgendamise kaudu, kuivõrd paindlik õiguse kohaldamine võimaldab kaitsta huve, mis digitaalkeskkonnas on kõige enam ohustatud. Majanduslike huvide kaitse peab olema hõlmatud isikuõiguste kaitsega, st isikuõiguste kaubastamisega seotud õiguslikud probleemid ilmnevad eelkõige sotsiaalmeedia deliktide ning internetiplatvormide osalemisel tehtud tehingutega seoses.

3) Üürisuhted mitmetasandilises Euroopas

Kokkuvõte: Üürisuhted mõjutavad kõiki ühiskonnaliikmeid, eelkõige on igaühte puudutavad aga eluruumi üürimisega seotud õigussuhted. Vaatamata oma olulisusele ei ole üürisuhted piisavas mahus ja ulatuses võrdlevõiguslikku käsitlemist leidnud. Üüriõigus on oma olemuselt rahvuslik õigus, kus olulist rolli mängivad ajaloolised, kultuurilised ning poliitilised dominandid. Erinevate õiguskordade üüriõiguse uurimine näitas, et eksisteerib vajadus üürilepinguga seotud regulatsioone ühtlustada, võttes arvesse asjaolu, et EL lepinguõigus mõjutab kaudselt ka üürisuhete regulatsiooni. Balti riikides on peamiseks probleemiks üürisuhete mitteformaalsus, st ametlik üüriturg praktiliselt puudub. Mitteformaalsed suhted toodavad usaldamatust ja õiguslikku ebakindlust. Õiguslikku ebakindlust võib tuvastada kõikides Balti riikides, st ei ole selge, millises ulatuses seadused reguleerib üürisuhteid ja millised on poolte õigused ning kohustused. Üheks olulisemaks probleemiks on maksustamine, mis takistab paindliku ning avatud üürituru tekkimist. Kui võrrelda Balti riike omavahel, siis võib Eesti liigitada riikide hulka, kus kehtivad olulised piirangud üürilepingu sisu kujundamisel, Läti õiguse peamiseks puuduseks on õiguslik ebakindlus; Leedu üüriõigus tagab piisavalt paindlikkust ja kindlust nii üürnikule kui üürileandjale. Kokkuvõttes on Balti riigike üüriõiguslikud regulatsioonid suhteliselt paindlikud, seda eriti võrreldes nt Rootsiga. Samas on üürnikud mitme olulise õiguse osas vähemkaitstud. Arvestades tööjõu liikumise intensiivust, peab EL tasemel pakkuma enam ühtlustatud kaitset üürnikele ning tagama samaaegselt piisavalt paindliku üürisuhete regulatsiooni üürileandjate jaoks
;
 
 
Teenistuskäigu lisainfo
Lisainfo puudub.;

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2002, Irene Kull, Justiitsministeeriumi tänukiri abi eest õigusreformi teostamisel
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.7. Õigusteadus; PÕHISUUND: Euroopa eraõiguse ühtlustamine ja selle mõjud Eesti lepinguõiguse teooria ja õiguspraktika kujunemisele
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.7. Õigusteadus; PÕHISUUND: õiguslaenud Eesti võlaõiguses, õiguslaenude teooria ning Euroopa lepinguõiguse ühtlustamisprotsessis
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.7. Õigusteadus; PÕHISUUND: rahvusvahelise ja siseriikliku kaubandusõiguse ning Euroopa tarbijaõiguse ühtlustamine
 
 
Lisainfo
Erialane täiendus:
1) Warwicki Ülikooli külalisprofessor, koostööprojekt prof. H. Bealega - 2013
2) Münsteri Ülikool (H. Heinzi nim. teadustöö stipendium, koostööpartner prof. R. Schulze –2009
3) Bremeni Ülikool (ZERP, M. Curie stipendium) - 2007
4) Münsteri Ülikool (H. Heinzi nim. teadustöö stipendium), koostööpartner prof. R. Schulze - 2006
ECTIL-i uurimisgrupi „Vastutus geneetiliselt töödeldud toiduinete eest (Liability for GMO)” liige. Projekti kestus 2005-2006. a.
SGECC-i (Study Group on European Civil Code, Osnabrück, Christian von Bar) kinkelepingute töörühma nõunik (advisor of Working Team on Donation Contracts), juht prof. Martin Kessel-Schmidt (Osnabrück), 2006-2008.
SGECC-i (Study Group on European Civil Code, Osnabrück, Christian von Bar) üürilepingute töörühma nõunik (advisor of the Working Team on Rental of Moveable Property), juht prof. Kare Lilleholt (Bergen), 2004-2008.
SGECC-i (Study Group on European Civil Code, Osnabrück, Christian von Bar) usaldusomandi (trust) töörühma nõunik (advisor of the Working Team on Trust), juht prof. S. Swann. 2007-2008.
2011.03 - 2015.03 - Euroopa Komisjoni poolt moodustatud ekspertgrupi (http://ec.europa.eu/justice/contract/files/expert-group_en.pdf) "On a Common Frame pf Reference in the area of European contract law" liige. Valminud ühise müügiõiguse tekst on avaldatud: http://ec.europa.eu/justice/contract/expert-group/index_en.
Kohustuslikud normid, mis laienevad sidevahendi ja arvutivõrgu vahendusel sõlmitud tarbijalepingutele, Euroopa Komisjon, JUST/2015/RCON/PR/CIVI/0066, Eesti raport 2015
Šveitsi võrdleva õiguse instituut, Eesti raport "Ebaseadusliku Internetisisu blokeerimine, filtreerimine ja eemaldamine". Leping 20.02.2015-15.08.2015. Eesti õiguse ekspertraport, AVIS 14-067.
Osnabrücki Ülikool, Euroopa õiguse uuringute Instituut, raport "Frantsiisilepingu õiguslik reguleerimine ja praktika Eestis". Leping 1.06.2015-1.08.2015.
Osnabrücki ülikool, Euroopa õiguse uuringute instituut, raport: "Eesti kehtiva õiguse kohaldamine Internetiplatvormidele". Leping 19.11.2015.
Pariisi 1 Panthéon-Sorbonne Ülikool, EK projekt N° JUST/2015/RCON/PR/CIVI/0066, Eesti raport: Sidevahendite, eriti Interneti vahendusel sõlmitud vallasasja müügilepingute kohta käivad kohustuslikud normid Eesti õiguses, juuni 2015-oktoober 2015.
EK leping JUST/2014/RCON/PR/CIVI/0082, Eesti raport "Menetlusõiguse ja menetluspraktika analüüs EL tarbijaõiguse alusel, 1.01.2016-1.01.2017.
Saksa Liitvabariigi ehituse, linnamajanduse ja ruumilise arengu Instituut (Das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung, BBSR), projekt "Euroopa võrdlev üüriõigus ja eluruumide energiasäästlik renoveerimine", Eesti raport (koos P. Arjakaga), 01.01.2014-01.09.2014.
Euroopa Parlament, IMCO, töötuba "Ebaausad kaubandusvõtted B2B toiduainete kauplemise ahelas", ettekanne "Kuidas võidelda ebaausate kaubandusvõtete vastu? Mida tuleks teha? Milliste vahenditega?
24.03.2015, Brüssel
2014-....Soome Teaduste Akadeemia Kultuuri ja Ühiskonna Teadusnõukogu (Research Council for Culture and Society of Academy of Finland) õigusalaste teadusprojektide hindamiskomisjoni liige
Eluruumi üüriõiguse analüüsi koostamine, projekt, Justiitsministeerium, 2016. Projekt kättesaadav: https://www.is.ut.ee/is/projektimenetlus/index.zul?id_projekt=1174
Osalemine Justiitsministeeriumi poolt korraldatud üüriõiguse teemalisel ümarlaual, 15.12.2016
16.-19.06.2016, SECOLA rahvusvahelise konverentsi ‘Euroopa lepinguõigus digitaalajastul’ (European Contract Law in Times of Digitalisation) korraldamine Tartus.

Lõppenud projektid

Juhendamisel väitekirjad

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
3.1.
2017
1.2.
2016
1.2.
2016
1.2.
2016
2.5.
2016
3.1.
2016
3.3.
2016
3.3.
2016
1.2.
2015
3.2.
2015
3.2.
2015
6.3.
2015
1.2.
2014
1.2.
2014
3.3.
2014
3.3.
2014
6.2.
2014
1.2.
2013
1.3.
2013
2.2.
2013
3.1.
2013
3.1.
2013
3.1.
2013
3.2.
2013
6.2.
2013
1.2.
2012
3.1.
2012
3.3.
2012
3.1.
2011
3.1.
2011
3.2.
2011
3.3.
2011
3.4.
2011
1.3.
2010
3.1.
2010
3.1.
2010
3.2.
2010
3.3.
2010
3.3.
2010
3.4.
2010
6.4.
2010
1.2.
2009
1.3.
2009
3.1.
2009
3.1.
2009
3.1.
2009
3.2.
2009
3.3.
2009
3.3.
2009
3.3.
2009
3.3.
2009
5.2.
2009
1.2.
2008
1.2.
2008
3.1.
2008
3.1.
2008
3.2.
2008
6.7.
2008
1.2.
2007
1.2.
2007
3.2.
2007
3.2.
2007
3.2.
2007
3.3.
2007
3.1.
2006
3.1.
2006
3.2.
2006
3.2.
2006
3.3.
2006
3.3.
2006
1.2.
2005
1.3.
2005
3.1.
2005
3.2.
2005
1.2.
2004
3.2.
2004
6.2.
2004
1.2.
2002
3.4.
2002

Irene Kull

6.05.1961
737 6050
irene.kull@ut.ee

Career

Institution and position
01.01.2016–...    University of Tartu, Head of the Private Law Department (1,00)
01.01.2000–...    Counsellor to the Civil Chamber, Supreme Court of the Republic of Estonia
01.01.2016–31.01.2017    University of Tartu, Faculty of Social Sciences, School of Law, Professor (1,00)
01.01.2016–31.12.2016    University of Tartu, Faculty of Social Sciences, School of Law, Head of Office
01.02.2012–31.12.2015    University of Tartu, Faculty of Law, Institute of Private Law, Professor (1,00)
01.02.2012–31.12.2015    University of Tartu, Faculty of Law, Institute of Private Law, Head of Chair
01.01.2009–31.12.2014    Eesti Pank (Estonian Bank), member of the board
01.05.2008–21.08.2011    University of Tartu, Faculty of Law, Dean's Office, Programme Director for Continuing Education
01.02.2007–31.01.2012    University of Tartu, Faculty of Law, Institute of Private Law, Professor of Civil Law (1,00)
01.02.2007–30.04.2008    University of Tartu, Faculty of Law, Dean's Office, Programme Director
01.02.2007–30.04.2008    University of Tartu, Faculty of Law, Dean's Office, Vice Dean
01.02.2007–31.01.2012    University of Tartu, Faculty of Law, Institute of Private Law, Head of Chair
01.09.2006–31.01.2007    University of Tartu, Faculty of Law, Dean's Office, Vice Dean
01.09.2006–31.01.2007    University of Tartu, Faculty of Law, Institute of Private Law, Head
02.05.2006–31.01.2007    University of Tartu, Faculty of Law, Dean's Office, Programme Director
01.03.2005–31.08.2006    University of Tartu, Faculty of Law, Dean's Office, Vice Dean
01.09.2004–31.08.2006    University of Tartu, Faculty of Law, Institute of Private Law, Holder of Chair
02.03.2004–28.02.2005    University of Tartu, Faculty of Law, Dean's Office, Vice Dean
01.09.2003–31.01.2007    University of Tartu, Faculty of Law, Institute of Private Law, Associate Professor (1,00)
2003–2008    University of Tartu, Faculty of Law, Vice Dean of the Faculty of Law (1,00)
01.01.1997–31.12.2000    Consultant to the Civil Chamber, Supreme Court of the Republic of Estonia
1996–1999    University of Tartu, Faculty of Law, Institute of Private Law, Chair of Civil Law, holder of the chair (1,00)
1985–2003    University of Tartu, Faculty of Law, Institute of Private Law, Chair of Civil Law, Lecturer (1,00)
 
 
Education
1986–...    Magister iuris - University of Tartu 1996
1997–2002    Doctor iuris, University of Tartu 2002
1979–1984    University of Tartu - 1984 (cum laude)
 
 
R&D related managerial and administrative work
2016−...    Member of the Board of the Asian Centre of the University of Tartu
2016−...    Juridica International, member of editorial board
2016−...    Juridica, member of the editorial board
2015−...    Founding member of the European Banking Institute (Frankfurt am Main)
2015−...    Estonian Academic Law Society, chairman
2014−...    Member of the Board of the Faculty of Social Sciences of the University of Tartu
2013−...    Member of the foreign editorial commity, Latvijas Universitātes žurnāls. Juridiskā zinātne / Journal Of The University Of Latvia Law
2012−...    Member of the foundation "Raefond" of the University of Tartu
2011−...    Member of the European Law Institute
2010−...    National reporter, International Academy of Comparative Law
2010−...    Member of the Estonian National Culture Foundation, Affiliated Foundation Raidla & Partners (Raidla Lejins & Norcous) Board
2009−...    Founding Member of the Academy of European Private Law
2009−...    Member of the Evaluation Commission of the National Student Research Competition
2006−...    Member of the Society of European Contract Law
2001−...    Board of the Law School of the University of Tartu
1999−...    Founding Member of the Law Philosophy Society of Estonia
2012−2015    TENLAW: Tenancy Law and housing Policy in Multi-level Europe, FP7 Grant no. 290694, head of the working group
2010−2015    Member of the EC expert group on contract law
2006−2014    Member of the Board of the Centre of the Baltic Studies
2005−2009    Member of the Joint Network on European Private Law, a Network for Excellence
2005−2014    Member of the PanEuropean Organisation of Personal Injury Lawyers
1995−2015    Member of the Estonian Academic Law Society (EAÕS)
 
 
Creative work
1) Modern instruments of European contract law in multi-level European law
Overview of research results: Legal diversity among Member States is the main obstacle in adapting new instruments in EU law. New contract law instrument proposed by EC (Common European Sales Law) provided good opportunity to harmonize already accepted contract law rules and establish instead of sectorial regulation of contractual relations more coherent set of rules. Increasing significance of the harmonization and coherence of European contract law in the age of digitalization is evident. Legal relations based on using platforms as intermediates need to be studied on the comparative bases to find best solutions. Small countries where SME-s and micro-businesses are in dominant position, would need for secure cross-border transactions instruments which provide protection more comparable to consumers. The legal diversity of Europe’s contract law systems has led to the situation where consumers and small businesses in smaller EU countries have even more limited access to products and to services available online. EC proposals on modernization of digital contract law rules are step forward meeting needs of modern digital economy, however, the basic contract law principles have to be harmonized to provide coherent legal environment for borderless markets.

2) Developments of compensation of damages in contract and tort law in comparative context
Overview of research results: Developments in the field of compensation of damages, especially non-pecuniary damages in Estonian law can be characterised by general conclusion that influences from other legal systems are weak and number of important interests are left without legal protection. Narrow substantiation of exceptional circumstances providing right to claim non-pecuniary damages to persons close to the deceased persons means that the Law of Obligations Act considerably differs from the PETL (Principles of European Tort Law) and the DCFR (Draft Common Frame of Reference) in this regard. It cannot be precluded that in reality it is as difficult for a person close to the victim to receive damages under the Law of Obligations Act as it is to receive damages for shock under German law. Also moral rights of authors depend from the system of personal rights in private law which is in generally complicated. The coexistence of moral rights with economic rights seems to be the most flexible concept in civil law countries. The protection of commercial interests should at least partly be included in the scope of personal right protection as well, as “personality merchandising” has become a major economic issue in social media or on online platforms.

3) Tenancy law in multi-level Europe
Overview of research results: Private tenancy law is affecting the daily lives of European citizens, however it constitutes a nearly blanc space in comparative and European law. Tenancy law has got purely national character, it is political and depends from historical and cultural dominants. Study of different legal systems shows that there is a need to take into account influences of developments in nationals and EU contract law on regulation of tenancy relations. The informality of rental relations is common problem in all Baltic states. This leads to distrust and uncertainty. One of the main issues became tax issues, preventing development of open and flexible rental market Estonia. There are problems with legal certainty in all Baltic states, Estonia being too restrictive concerning contractual freedom, Latvia providing too much legal uncertainty and Lithuania having less regulation and unclear regulations. Protection of interests of tenants divide countries to several groups. In comparison with “old” western countries, Baltic states seems to be more flexible in regulation tenure in comparison to the country with most protective regime – Sweden, which mean that in many aspects the tenants get less protection. Taking into account the mobility of labour, the need for secure and harmonised tenancy relations in EU countries are evident.
;
 
 
Additional career information
No additional information. ;

Qualifications

 
 
Honours & awards
2002, Irene Kull, Letter of gratitude of Ministry of Justice for the participation in the process of law reform of Estonia
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.7. Law; SPECIALITY: Harmonization of European private law, influences on the Estonian contract law theory and legal practice
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.7. Law; SPECIALITY: legal transplants and theory of legal borrowing in the process of harmonization of European contract law
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.7. Law; SPECIALITY: harmonization of international and national business law and European consumer law
 
 
Additional information
Studies and research abroad:
1) University of Warwick, guest professor, co-operation project with H. Beale - 2013
2) University of Münster, scholarship from foundation of H. Heinz, Prof. R. Schulze, 2009 (January-February)
3) University of Bremen, ZERP, scholarship of the M. Curie foundation (Unfair suretyship), 2007 (February-March)
4) University of Münster, scholarship from foundation of H. Heinz, Prof. R. Schulze, 2006 (November- December)
Member of the ECTIL research group on Liability for GMO, prof. Koch, 2005-2006.
Advisor of Working Team on Donation Contracts, Study Group on European Civil Code, Osnabrück,prof. Martin Kessel-Schmidt (Osnabrück), 2006-2008.
Advisor of the Working Team on Rental of Moveable Property, Study Group on European Civil Code, Osnabrück,prof. Kare Lilleholt (Bergen), 2004-2008.
Advisor of the Working Team on Trust, Study Group on European Civil Code, Osnabrück, prof. S. Swann. 2007-2008.
2011.03- 2015.03 - Member of the expert group founded by the European Commission "On a Common Frame pf Reference in the area of European contract law" (http://ec.europa.eu/justice/contract/files/expert-group_en.pdf). Draft of the proposal of the EU Directive on European Union common sales law is published: http://ec.europa.eu/justice/contract/expert-group/index_en.htm
Study on all mandatory rules applicable to contractual obligations in B2C contracts for sales of tangible goods sold at a distance, European Commission, JUST/2015/RCON/PR/CIVI/0066, Estonian report 2015
Swiss Institute of Comparative Law, Estonian report on "Blocking, Filtering and Take-down of Illegal Internet Content". Contract 20.02.2015-15.08.2015, Expertise on Estonian Law, Avis 14-067;
University of Osnabrück, European Law Studies Institute, rapport on Franchise in Estonian law and practice. Contract 1.06.2015-1.08.2015.
University of Osnabrück, European Legal Studies Institute, rapport on "Adequacy of Existing Estonian Laws for the Platform Economy", contract 19.11.2015.
University of Paris 1 Panthéon-Sorbonne, EC Project N° JUST/2015/RCON/PR/CIVI/0066, report on Estonian law "Study on all mandatory rules applicable to contractual obligations in contracts for sales of tangible goods sold at a distance and, in particular online", June 2015-October 2015.
EC project, JUST/2014/RCON/PR/CIVI/0082, Estonian report on "Evaluation study of national procedural laws and practices under EU consumer law", 1.01.2015-1.01.2017.
Research Project of the German Institute for Building, Urban Affairs and Spatial Development: A European Comparison of Tenancy Regulation and Energy-Efficient Refurbishment, Germany, 01.01.2014-01.09.2014, Estonian report (together with P. Arjakas).
European Parliament, IMCO, workshop, Unfair trading practices in the business-to-business food supply chain (UTP), presentation What is the best way to address the UTP? A need for action? Which measures? 24.03.2015, Brussels
2014- ... member of the review panel for research project proposals in the field of law, Research Council for Culture and Society of Academy of Finland
Analyse of the legal regulation of tenancy relations, project, Ministry of Justice, 2016. Project is available at https://www.is.ut.ee/is/projektimenetlus/index.zul?id_projekt=1174
Estonian tenancy law, roundtable, Ministry of Justice, 15.12.2106.
16.-19.06.2016, SECOLA international conference 'European Contract Law in Times of Digitalisation', Tartu, organiser.

Completed projects

Dissertations under supervision

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
3.1.
2017
1.2.
2016
1.2.
2016
1.2.
2016
2.5.
2016
3.1.
2016
3.3.
2016
3.3.
2016
1.2.
2015
3.2.
2015
3.2.
2015
6.3.
2015
1.2.
2014
1.2.
2014
3.3.
2014
3.3.
2014
6.2.
2014
1.2.
2013
1.3.
2013
2.2.
2013
3.1.
2013
3.1.
2013
3.1.
2013
3.2.
2013
6.2.
2013
1.2.
2012
3.1.
2012
3.3.
2012
3.1.
2011
3.1.
2011
3.2.
2011
3.3.
2011
3.4.
2011
1.3.
2010
3.1.
2010
3.1.
2010
3.2.
2010
3.3.
2010
3.3.
2010
3.4.
2010
6.4.
2010
1.2.
2009
1.3.
2009
3.1.
2009
3.1.
2009
3.1.
2009
3.2.
2009
3.3.
2009
3.3.
2009
3.3.
2009
3.3.
2009
5.2.
2009
1.2.
2008
1.2.
2008
3.1.
2008
3.1.
2008
3.2.
2008
6.7.
2008
1.2.
2007
  • Leitud 9 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine kokku
ETFETF5841Eesti tsiviilõiguse ja Euroopa tsiviilkoodeksi vastastikune mõju01.01.200431.12.2006Paul VarulTartu Ülikool, Õigusteaduskond27 812,85 EUR
SFSF0182740s06Eesti õigusruum globaalses õigusruumis01.01.200631.12.2011Raul NaritsTartu Ülikool, Õigusteaduskond232 418,32 EUR
MUULSVOI16426Eluruumi üüriõiguse analüüsi koostamine25.11.201614.12.2016Irene KullTartu Ülikool, sotsiaalteaduste valdkond, õigusteaduskond2 000,00 EUR
MUUSOIEO12226Konverentsi „Kümme aastat võlaõigusseadust Eestis ja võlaõiguse areng Euroopas“ korraldamine 29.-30. novembril 2012.a01.11.201231.12.2012Irene KullTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Õigusteaduskond, Eraõiguse instituut9 993,00 EUR
MUUSOIEO12226/1Rahvusvahelise konverentsi „Eesti asjaõigusseaduse kakskümmend aastat – kogemused ja perspektiivid“ korraldamine 28.-29.11.201301.10.201331.12.2013Irene KullTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Õigusteaduskond, Eraõiguse instituut10 000,00 EUR
MUUMOIEO12061RTENLAW - üüriõigus ja elamupoliitika multitasandilises Euroopas01.04.201230.09.2015Irene KullTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Õigusteaduskond, Eraõiguse instituut149 072,00 EUR
MUULOIEO10183Testülesannete väljatöötamine avalike teenistujate tippjuhtidele15.11.201015.03.2011Merle EriksonTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Õigusteaduskond, Eraõiguse instituut18 121,76 EUR
ETFETF9301Uuenduslikud instrumendid lepinguliste suhete reguleerimisel mitmetasandilises Euroopas ja nende mõju Eesti eraõiguse süsteemile01.01.201231.12.2015Irene KullTartu Ülikool, Õigusteaduskond45 600,00 EUR
ETFETF6747Uus Lex Mercatoria ja ülerahvusliku kaubandusõiguse kodifitseerimine : teoreetilised ja õiguspraktilised probleemid Eesti kaubandusõiguse arengusuundade kontekstis01.01.200631.12.2009Irene KullTartu Ülikool, Õigusteaduskond45 556,23 EUR
  • Leitud 79 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
Lahe, Janno; Kull, Irene (2017). Regulierung von Auslandsunfällen: Estland. Regulierung von Auslandsunfällen. 2. Auflage (228−260). Nomos Verlagsgesellschaft.3.1.
Lahe, J.; Kull, I. (2016). Compensation of non-pecuniary damage to persons close to the deceased or to the aggrieved person. International Comparative Jurisprudence, 2, 1, 1−7.<a href='http://dx.doi.org/10.1016/j.icj.2016.03.001' target='_blank'>10.1016/j.icj.2016.03.001</a>.1.2.
Kull, Irene (2016). The Adequacy of Existing Estonian Laws for the Platform Economy. Journal of European Consumer and Market Law, 1, 52−56.1.2.
Hussar, A.; Kull, I. (2016). The Landlord’s Limited Right to Terminate a Residential Lease Contract: Estonian Law in Comparative Perspective. Juridica International: Law Review of University of Tartu, 24, 71−83.1.2.
Kull, Irene (2016). BLOCKING, FILTERING AND TAKE-DOWN OF ILLEGAL INTERNET CONTENT. ESTONIA. In: Comparative Study on blocking, filtering and take-down of illegal Internet content (193−217). Swiss Institute of Comparative Law.2.5.
Lahe, Janno; Kull, Irene (2016). Estonia. In: E. Karner, B.C. Steininger (Ed.). European Tort Law Yearbook (174−190). Berlin/Boston: De Gruyter Berlin/Boston. (1).3.1.
Varul, P.; Kull, I.; Kõve, V.; Käerdi, M.; Sein, K. (2016). Võlaõigusseadus I. Kommenteeritud väljaanne. Tallinn: Juura, Õigusteabe AS.3.3.
Käerdi, Martin; Kärson, Sander (kaasautorid) (2016). Võlaõigusseadus I. Üldosa (§§ 1 - 207). Kommenteeritud väljaanne. Tallinn: Juura, Õigusteabe AS.3.3.
Kull, I; Kolomijceva, J.; Hussar, A. (2015). Comparative Remarks on Residential Tenancy Law in Latvia and Estonia. Juridiskā zinātne / Law. Journal of the University of Latvia, 8, 5−21.1.2.
Hoffmann, Thomas; Kull, Irene (2015). Baltic Consumer Movements: Estonia, Latvia, and Lithuania. In: Stephen Brobeck, Robert N. Mayer (Ed.). Watchdogs and Whistleblowers: A Reference Guide to Consumer Activism (39−43).. Santa Barbara: ABC-CLIO.3.2.
Varul, P.; Kull, I. (2015). Benefits and Drawbacks of CESL for Smaller Member States. In: Matthias Lehmann (Ed.). Common European Sales Law Meets Reality (23−40).. München: Sellier European Law Publishers .3.2.
Kull, Irene (2015). Mida peab teadma lepingu lõpetamisest? Äripäev. Raamatupidaja.ee. Tallinn: Äripäeva Kirjastus.6.3.
Lahe, Janno; Kull, Irene (2014). Motor Vehicle Operational Risk and Awarding Damages in the Event of a Traffic Accident. Journal of European Tort Law, 5 (1), 105−120.<a href='http://dx.doi.org/10.1515/jetl-2014-0005' target='_blank'>10.1515/jetl-2014-0005</a>.1.2.
Kelli, Aleksei; Hoffmann, Thomas; Pisuke, Heiki; Kull, Irene; Jents, Liina; Ginter, Carri (2014). The Exercise of Moral Rights by Non-Authors. Journal of the University of Latvia &quot;Law&quot;, 6, 108−125.1.2.
Varul, P.; Kull, I.; Kõve, V.; Käerdi, M.; Puri, T. (2014). ASJAÕIGUSSEADUS II. Kommertspandiseadus. Kommenteeritud väljaanne. Asjaõigusseadus II. 4.-9. osa(§-d 172-365). Kommertspandiseadus. Kommenteeritud väljaanne (29−60). Tallinn: Juura, Õigusteabe AS.3.3.
Varul, Paul (2014). Asjaõigusseaduse § 70 (ühine omand) kommentaarid (lk. 287-304); §-de 71-79 (kaasomand) kommentaarid (lk. 304-360). Asjaõigusseadus I (287−360).. Tallinn: Juura, Õigusteabe AS.3.3.
Varul, P.; Kull, I.; Kõve, V.; Käerdi, M.; Puri, T. (2014). Asjaõigusseadus I Kommenteeritud väljaanne. Juura, Õigusteabe AS.6.2.
Kull, I.; Torga, M. (2013). Fitting the Estonian Notions of Contractual and Non-Contractual Obligations under the European Private International Law Instruments. Juridica International, XX, 61−68.1.2.
Kull, Irene (2013). Euroopa ühine müügiõigus – uus instrument Euroopa lepinguõiguses. Juridica, 3, 151−162.1.3.
Kull, Irene; Varul, Paul (2013). Estonia, International Encyclopaedia for Contracts. The Netherlands: Kluwer Law International.2.2.
Kull, Irene (2013). Codification of Private Law in Estonia. In: Rivera, Julio César (Ed.). The Scope and Structure of Civil Codes (133−153).. Springer. (Ius Gentium: Comparative Perspectives on Law and Justice; 32).<a href='http://dx.doi.org/10.1007/978-94-007-7942-6' target='_blank'>10.1007/978-94-007-7942-6</a>.3.1.
Kull, Irene; Kärson, Sander (2013). Consequences of implementing EU legislation: an Estonian experience. In: James Devenney, Mel Kenny (Ed.). The Transformation of European Private Law Harmonisation, Consolidation, Codification or Chaos? (196−208).. Cambridge University Press.3.1.
Lahe, Janno; Kull, Irene (2013). VIII. Estonia. In: Ken Oliphant, Barbara C Steininger (Ed.). European Tort Law 2012 (203−214).. De Gruyter.3.1.
Varul, P.; Kull, I. (2013). Tolkovanie voleizjavlenija. Krašeninnikov, E. A.. Otšerki po torgovomu pravu. Sbornik nautšnõh trudov (26−34).. Jaroslavlski Gossudarstvennõi Universitet.3.2.
Kull, Irene (2013). <!--EndFragment-->. In: Soobik, Liina (Ed.). English for Law Students (104−116).. Tallinn: Juura, Õigusteabe AS.6.2.
  • Leitud 22 kirjet
PealkiriJuhendatavKraadJuhendajaKaitsmise staatusKaitsmise aastaAsutus
29.04.2014 - 18.06.2015Marko MikkmagistrikraadIrene KullKaitstud2015Tartu Ülikool
Arbitraažiklausli kehtetuse alused rahvusvahelistes kaubanduslepingutes - magistrikraadIrene KullKaitstud2007Tartu Ülikool, Õigusteaduskond
Artificial Agents in Contract LawLiivak, TaivodoktorikraadIrene Kull; Mark Fišel; Giovanni SartorJuhendamiselTartu Ülikool, sotsiaalteaduste valdkond, õigusteaduskond
Eligibility of Estonia's post-crisis financial safety-net regulation - the legal perspective of special resolution measuresSaari, TanelmagistrikraadGerd Laub; Irene KullKaitstud2011Tartu Ülikool, sotsiaalteaduste valdkond, õigusteaduskond
Enabling Personalized Medicine through Law: Possibilities, Obstacles, and RisksPormeister, KärtdoktorikraadIrene Kull; Jaak Vilo; Katrin Õunap; Barbara J. Evans (University of Houston, TX)JuhendamiselTartu Ülikool
Faktilise ühingujuhi tsiviilõiguslik vastutusLiin, SusannmagistrikraadIrene KullKaitstud2013Tartu Ülikool, sotsiaalteaduste valdkond, õigusteaduskond
Investorite kaitse ühisrahastamise järelturul: proportsionaalne informatsiooni avaldamise kohustusMeekler, KätlinmagistrikraadGerd Laub; Irene KullKaitstud2016Tartu Ülikool, sotsiaalteaduste valdkond, õigusteaduskond
Islamic financial services and the supervision of them in the Euopean Union - doktorikraadIrene KullJuhendamiselTartu Ülikool, Õigusteaduskond, Eraõiguse instituut
Kaitseõiguste tagamine rahvusvahelises tsiviilkohtumenetluses - doktorikraadIrene KullJuhendamiselTartu Ülikool, Õigusteaduskond
Keerukuse redutseerimise Eesti õiguses karistusseadustiku § 217-2 objektiivse koosseisu relatiivsete õigusmõistete näitelMarko KairjakdoktorikraadJaan Sootak; Irene KullJuhendamiselTartu Ülikool, Õigusteaduskond
Käendus ja sotsiaalne õiglus - doktorikraadIrene KullJuhendamiselTartu Ülikool
Legal Capital Rules as a Measure for Creditor and Shareholder Protection - doktorikraadIrene KullKaitstud2011Tartu Ülikool, Õigusteaduskond
Lepingu täitmise nõue õiguskaitsevahendina - magistrikraad (teaduskraad)Irene KullKaitstud2006Tartu Ülikool
Lepinguvabaduse piirid Eesti ja Euroopa ühtlustatud õiguses - doktorikraadIrene KullJuhendamiselTartu Ülikool, Õigusteaduskond
Lepinguvabaduse piirid riigihankes: Euroopa Liidu hankeõiguse mõju Eesti eraõigusele - doktorikraadCarri Ginter; Irene KullKaitstud2010Tartu Ülikool, Õigusteaduskond
Nõudegarantii sõltumatuse piirid kohtupraktikasmagistrikraadAndres Tupits; Irene KullKaitstud2014Tartu Ülikool, Õigusteaduskond
Pärimisõiguse põhimõtete rakendamise ulatus Eesti pärimisõiguses - magistrikraad (teaduskraad)Irene KullKaitstud2006Tartu Ülikool, Õigusteaduskond
Sundosaõigus testeerimisvabaduse piirangunaInga Landõrmagistrikraad (teaduskraad)Urve Liin; Irene KullKaitstud2007Tartu Ülikool, Õigusteaduskond
Sõltuvussuhtes sõlmitud käendusleping - magistrikraadIrene KullKaitstud2013Tartu Ülikool, Õigusteaduskond, Eraõiguse instituut, Äriõiguse ja intellektuaalse omandi õppetool
The law applicable to initial ownership of intellectual property rights - doktorikraadIrene KullJuhendamiselTartu Ülikool
Varaliste tehingute süsteem Eestis - doktorikraadIrene KullKaitstud2009Tartu Ülikool
Õiguse kuritarvitamise keelamise põhimõte: Euroopa Kohtu seisukohtade mõju liikmesriigi maksuõiguseleGrauberg, TambetdoktorikraadIrene KullJuhendamiselTartu Ülikool, sotsiaalteaduste valdkond, õigusteaduskond