18.07.1959
620 2872
andres.trikkel@taltech.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.09.2018–...   
Tallinna Tehnikaülikool, Inseneriteaduskond, Materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituut, Professor (1,00)
01.01.2017–...   
Tallinna Tehnikaülikool, Inseneriteaduskond, Materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituut, laboratooriumi juhataja (1,00)
01.01.2017–31.08.2018   
Tallinna Tehnikaülikool, Inseneriteaduskond, Materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituut, Vanemteadur (0,50)
01.01.2017–31.08.2018   
Tallinna Tehnikaülikool, Inseneriteaduskond, Materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituut, Professor (0,50)
01.09.2006–31.12.2016   
Tallinna Tehnikaülikool, Keemia ja materjalitehnoloogia teaduskond, Anorgaaniliste materjalide teaduslaboratoorium, Vanemteadur (0,50)
01.09.2006–31.12.2016   
Tallinna Tehnikaülikool, Keemia ja materjalitehnoloogia teaduskond, Materjaliteaduse instituut, Füüsikalise keemia õppetool, Professor (0,50)
2002–2006   
Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, Keemiainstituut, Anorgaanilise keemia õppetool, Dotsent (1,00)
01.01.1998–31.12.2002   
Anorgaanilise ja üldkeemia õppetooli lektor
01.01.1992–31.12.1998   
Anorgaanilise ja üldkeemia õppetooli assistent
01.01.1988–31.12.1992   
Anorgaanilise tehnoloogia labori teadur, anorgaanilise ja analüütilise keemia kateedri assistent
01.01.1987–31.12.1988   
Mineraalväetiste labori teadur
01.01.1986–31.12.1987   
Mineraalväetiste labori nooremteadur
01.01.1982–31.12.1983   
Mineraalväetiste labori insener
 
 
Haridustee
1995–1999   
doktoriõpe TTÜ-s
1983–1986   
aspirantuur anorgaanilise tehnoloogia erialal TTÜ anorgaanilise ja analüütilise keemia kateedris
1977–1982   
TTÜ, keemiatööstuse põhiprotsessid ja keemiaküberneetika -1982 keemiatehnoloogiainsener
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2019−...   
AAK Koordinatsioonikogu liige
2019−...   
ETAG ekspertkomisjoni liige
2019−...   
"Maapõueressursside väärindamise programmi" initsiatiivrühma liige
2017−...   
Instituudi nõukogu liige
2017−...   
Teaduskonna nõukogu liige
2017−...   
Õppekava "Materjalitehnoloogia" programminõukoja liige
2015−...   
Anorgaaniliste materjalide teaduslaboratooriumi juhataja
2015−...   
Teadusteema IUT3319 juht
2010−...   
Mitmete rahvusvaheliste termilise analüüsi konverentside teaduskomitee liige
2019−2020   
Rahvusvahelise konverentsi ACEME 2020 organisaator - chair
2017−2019   
Tenuurikomisjoni liige
2017−2020   
Projekti RITA1 (Maapõu) juhtkomisjoni liige
2006−2016   
Teaduskonna nõukogu liige
 
 
Loometöö
Alates 2017 käivitunud uutes õppekavades õpetan järgmisi aineid:
Füüsikaline keemia (KYF0280); Anorgaaniliste materjalide keemia ja tehnoloogia (KYF0290); Thermodynamics (EKM1600); Chemistry for engineers (EKM1100); Valitud peatükid füüsikalisest keemiast (EKF9020)..
Alates 2006 lugenud järgmisi õppeaineid:
Anorgaaniline keemia (YKI0030); Rakenduselektrokeemia (KYF0040); Metallide korrosioon (KYF0090); Füüsikaline keemia (KYF0061); Füüsikaline ja kolloidkeemia (KYF0080); Engineering Thermodynamics (KYF0160); Chemistry for Engineers (KYF0110). Kõik kursused olid kaetud e-õppega. .
Õppejõuna tegev alates 1988. a. Perioodil 1988-2006 õpetanud järgmisi õppeained: üldine keemia, anorgaaniline keemia, elementide keemia ja nende modifikatsioone eri keeltes nii loengute, seminaride kui praktikumide tasemel. Avaldatud trükised "Keemia alused", Tallinn, 1996; "Keemia alused - praktikum", TTÜ, 2004.

.
 
 
Lisainfo
IGIP (Rahvusvaheline Inseneripedagoogika Ühing) liige; ING-PAED IGIP kvalifikatsioon ;
Mitmete rahvusvaheliste ajakirjade retsensent. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry; Thermochimica Acta; Fuel; Fuel Processing; Oil Shale jt.;

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2010, Andres Trikkel, Eesti vabariigi teaduspreemia laureaat uurimisgrupi (Rein Kuusik - uurimisgrupi juht, Tiit Kaljuvee, Andres Trikkel) koosseisus
2009, Andres Trikkel, Eesti vabariigi teaduspreemia nominent uurimisgrupi (Rein Kuusik - uurimisgrupi juht, Tiit Kaljuvee, Andres Trikkel) koosseisus
2008, Andres Trikkel, TTÜ parim publikatsioon 2008: Tonsuaadu, K.; Viipsi, K.; Trikkel, A. (2008). EDTA impact on Cd2+ migration in apatite-water system. Journal of Hazardous materials, 154 491-497. Täistekst: http://dx.doi.org/10.1016/j.jhazmat.2007.10.051;
 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.11. Keemia ja keemiatehnika; CERCS KLASSIFIKAATOR: T350 Keemiatehnoloogia ja -masinaehitus; TÄPSUSTUS: Anorgaaniliste ainete keemia ja tehnoloogia, termilised protsessid,termogravimeetrilised uurimismeetodid, keevkihi tehnoloogia,põlemisprotsessid ja nendes tekkivate gaasidekuivpuhastusmeetodid, põlevkivienergeetika ja keskkond,põlevkivituhkade reaktsioonid
 
 
Lisainfo
Põlevkivituhkde uurimismeetodid, süsiniku püüdmis- ja ladustamistehnoloogiad, fosfaatsete maakide töötlemistehnoloogiad.

Lõppenud projektid

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
3.1.
2019
3.1.
2019
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2016
3.1.
2016
1.1.
2015
3.2.
2015
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2012
3.1.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
3.2.
2010
1.1.
2009
3.1.
2009
3.1.
2009
3.2.
2009
1.1.
2008
1.1.
2008
3.1.
2008

Tööstusomand

18.02.2020
18.07.1959
620 2872
andres.trikkel@taltech.ee

Career

Institutions and positions
01.09.2018–...   
Tallinn University of Technology , School of Engineering, Department of Materials and Environmental Technology, Professor (1,00)
01.01.2017–...   
Tallinn University of Technology , School of Engineering, Department of Materials and Environmental Technology, Head of Laboratory (1,00)
01.01.2017–31.08.2018   
Tallinn University of Technology , School of Engineering, Department of Materials and Environmental Technology, Senior Researcher (0,50)
01.01.2017–31.08.2018   
Tallinn University of Technology , School of Engineering, Department of Materials and Environmental Technology, Professor (0,50)
01.09.2006–31.12.2016   
Tallinn University of Technology , Faculty of Chemical and Materials Technology, Laboratory of Inorganic Materials, Senior Researcher (0,50)
01.09.2006–31.12.2016   
Tallinn University of Technology , Faculty of Chemical and Materials Technology, Department of Materials Science, Chair of Physical Chemistry, Professor (0,50)
2002–2006   
Tallinn University of Technology , Faculty of Science, Department of Chemistry, Chair of Inorganic Chemistry, Associate Professor (1,00)
01.01.1998–31.12.2002   
Lecturer, Dept. of Inorganic and General Chemistry, TUT
01.01.1992–31.12.1998   
Assistant lecturer, Dept. of Inorganic and General Chemistry, TUT
01.01.1986–31.12.1987   
Research assistant, Dept. of Inorganic and Analytical Chemistry, TUT
01.01.1982–31.12.1983   
Engineer, Laboratory of Mineral Fertilisers, TUT
 
 
Education
1995–1999   
TUT, doctoral studies
1983–1986   
TUT, post graduate studies in inorganic technology
1977–1982   
TUT, Faculty of Chemistry, chemical engineering - 1982 engineer in chemical technology
 
 
R&D related managerial and administrative work
2019−...   
Member of ASP Coordination Committee
2019−...   
Member of ERC expert commission
2019−...   
Member of initiative group of the program "Valorisation of Mineral resources"
2017−...   
Member of the council of the department of materials and environmental technology
2017−...   
Member of council of school of engineering
2017−...   
Member of program committee of the study program "Materials technology"
2015−...   
Head of the Laboratory of Inorganic Materials
2015−...   
Principal investigator of IUT3319
2010−...   
Member of scientific committee of several Thermal analysis conferences
2019−2020   
Chair of ACEME 2020
2017−2019   
Member of tenure commission
2017−2020   
Member of steering committee of the project RITA1 (Mineral resources)
2006−2016   
Member of council of faculty of chemical and materials technology
 
 
Creative work
Starting from 2017 lecturing the following courses.
Physical chemistry (KYF0280); Chemistry and technology of inorganic materials (KYF0290); Thermodynamics (EKM1600); Chemistry for engineers (EKM1100); Selected topics of physical chemistry (EKF9020)..
Starting from 2006 lectured the following courses:
Inorganic chemistry (YKI0030); Applied electrochemistry (KYF0040); Corrosion of metals (KYF0090); Physical chemistry (KYF0061); Physical and colloidal chemistry (KYF0080); Engineering thermodynamics (KYF0160); Chemistry for engineers (KYF0110). All courses were covered with e-learning support..
Lecturing activity starting from 1988. During 1988-2006 lectured the following courses: General chemistry, Inorganic chemistry, Chemistry of elements and their modifications in several languages and on the level of lectures, seminars and labs. Published "Fundamentals of chemistry", Tallinn, 1996; "Fundamentals of chemistry - Laboratory works", TTU, 2004..
 
 
Additional information
IGIP member; ING-PAED IGIP.;
Reviewer of several international journals. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry; Thermochimica Acta; Fuel; Fuel Processing; Oil Shale jt.;

Qualifications

 
 
Honours & awards
2010, Andres Trikkel, Laureate of the scientific award of Estonian Republic as a member of the research team of Rein Kuusik (team leader) Tiit Kaljuvee and Andres Trikkel
2009, Andres Trikkel, Nominee of the scientific award of Estonian Republic as a member of the research team of Rein Kuusik (team leader) Tiit Kaljuvee and Andres Trikkel
 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.11. Chemistry and Chemical Technology; CERCS CLASSIFICATION: T350 Chemical technology and engineering ; SPECIFICATION: Inorganic chemistry and technology, thermal processes,thermogravimetric methods of analysis, fluidized bed technology,combustion processes and flue gas purification methods, oil shaleenergetics and environment, reactions of oil shale processing solidwastes
 
 
Additional information
Investigation methods of oil shale ashes. Technologies for carbon capture and storage (CCS) and for treatment of phosphate ores.

Completed projects

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
3.1.
2019
3.1.
2019
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2016
3.1.
2016
1.1.
2015
3.2.
2015
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2012
3.1.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
3.2.
2010
1.1.
2009
3.1.
2009
3.1.
2009
3.2.
2009
1.1.
2008
1.1.
2008
3.1.
2008

Industrial property

18.02.2020