See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
"Eesti Teadusfondi uurimistoetus (ETF)" projekt ETF6888
ETF6888 "Kohtspetsiifilise informatsiooni põhised statistilise dünaamika meetodid põllunduslike tootmistehnoloogiate ja looduses kasutatavate liikurmasinate logistika täiustamisel ning kaasnevad mulla-, maastiku- ja keskkonnakaitselised aspektid (1.01.2006−31.12.2009)", Edvin Nugis, Eesti Maaviljeluse Instituut, Eesti Taimekasvatuse Instituut.
ETF6888
Kohtspetsiifilise informatsiooni põhised statistilise dünaamika meetodid põllunduslike tootmistehnoloogiate ja looduses kasutatavate liikurmasinate logistika täiustamisel ning kaasnevad mulla-, maastiku- ja keskkonnakaitselised aspektid
Site specific information based statistical dynamics methods for improvement of agricultural technologies and differetent traffic logistic functions concerning its soil-, landscape- and environment protection aspects
1.01.2006
31.12.2009
Teadus- ja arendusprojekt
Eesti Teadusfondi uurimistoetus (ETF)
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
1. Bio- ja keskkonnateadused1.6. Põllumajandusteadus601 4.1. Põllumajandus, metsandus, kalandus ja nendega seonduvad teadused (agronoomia, loomakasvatus, kalakasvatus, metsakasvatus, aiandus jne.)100,0
AsutusRollPeriood
Eesti Maaviljeluse Instituutkoordinaator01.01.2006−31.12.2009
Eesti Taimekasvatuse Instituutkoordinaator01.01.2006−31.12.2009
PerioodSumma
01.01.2006−31.12.2006128 400,00 EEK (8 206,26 EUR)
01.01.2007−31.12.2007131 640,00 EEK (8 413,33 EUR)
01.01.2008−31.12.2008131 640,00 EEK (8 413,33 EUR)
01.01.2009−31.12.2009126 374,00 EEK (8 076,77 EUR)
33 109,69 EUR

Uurimuse eesmärk. Uurimuse eesmärgiks on metoodika loomine kogutava paikteabe töötlemiseks statistilise dünaamika meetoditel ja saadud informatsiooni kasutamiseks reaalajas, mis võimaldab: 1) täiustada põllundusliku tootmistehnoloogiaid ja looduses kasutatavate liikurmasinate logistikat; 2) tõsta masintehnoloogiate kasutusefektiivsust; 3) oluliselt vähendada kaasnevat saastekoormust ja hoida vastavuses pidevalt karmistuvate EL keskkonnakaitse alaste nõuetega. Probleemi arutelu. Kultuur- ja loodusmaastikul, nii põllul kui metsas, liiguvad eriotstarbelised masinad – põllunduslikud agregaadid, metsa raie- ja veomasinad, erinevad maasturid jne. Sõltumata masina liigist on peamiseks probleemiks masinate liikumise ressursi- ja keskkonna säästlik korraldamine. See eeldab kompleksset kompromissülesannete lahendamist ning vastamist küsimustele, kuidas vältida muldade surnuks tallamist ja hävitamist ning samas tagada liikurmasinatega nn pehme läbivus. Geoinfosüsteeme (lühidalt GIS) kasutatakse tegevuse planeerimiseks põllumajanduses, metsa- ja puhkemajanduses järjest rohkem. GIS (Geographical Information System) võimaldab ulatuslikku kohtspetsiifilist informatsiooni tõenäosusteooria meetoditega töödelda ja kaardistada. Neid kaarte on võimalik arvutis hallata ja kasutada, nendele uut paikteavet kanda ning põllu ja maastiku üksikutes punktides tehtud mõõtmiste tulemusi interpoleerida mõõtmistest kõrvale jäänud aladele. Tänapäevased asukohamääramise (DGPS – Differential Global Positioning System) seadmed on seostatud GISiga, kuid nende rakendamine pole küllaldaselt efektiivne. Sidudes omavahel geoinfosüsteemi digitaalsed kaardid ja jooksva DGPS-informatsiooni ning töödeldes neid meie poolt loodava kompleksmetoodika alusel, saab liikurmasinate liikumisskeeme ja tehnoloogilisi protsesse planeerida ja operatiivselt juhtida. Puudused. Praegune süsteem eeldab suurte andmemassiivide loomist käsitsi mõõdetud ja sisse logitud informatsioonist selle interpoleerimise teel. Olemasolevate meetodite põhjal saadud informatsioon ei kirjelda aga vajaliku täpsusega hetkeolukorda meid huvitavates põllu ja maastiku punktides. Samal ajal mõõdetakse masinatel paiknevate anduritega töötingimuste erinevaid parameetreid (masina liikumiskiirus, nühamus, mootori ja peksumasina koormus, saagi niiskus, reljeefi kalle jne), mis kaudselt iseloomustavad meid huvitavaid keskkonnaparameetreid. Kogu see informatsioon on seni praktiliselt kasutamata. GIS ja DGPS alane eesti keelne terminoloogia on puudulik. Uurimistöö uudsus. Meie uurimistöö põhiuudsuseks ongi vajatava kohtspetsiifilise informatsiooni tootmine olemasolevate anduritega kogutavast kaudsest informatsioonist. Meie meetodi eeliseks on väga suure tihedusega andmemassiivide töötlemine uudsete ja kiirete tõenäosuslike meetoditega ja tulemuste kasutamine protsesside juhtimiseks reaalajas. See võimaldab tõsta masintehnoloogiate kasutamise efektiivsust ja järgida karmistuvaid EL keskkonnakaitse alaseid nõudeid. Eeldatav tähtsus teadusele, riigi majandusele. 1. Tõenäosusteooria ja statistilise dünaamika meetodite kasutusvaldkonna laiendamine ning nende sidumine GPS tehnoloogiaga. 2. Põllumajanduse kasumlikkuse tõstmine ja keskkonna saastekoormuse vähendmine. 3. Kraadiõppurite (kaks naiskraadiõppurit) ettevalmistuse tõhustamine. 4. Looduses toimuvate tehnoloogiliste protsesside kaasajastamine, operatiivjuhtimine ja ressursside säästlikkum kasutamine.
Objective of investigations. The objective of this investigations is to work out of complex method which based on statistical dynamics methods for treatment of site specific information and using of received information in real course of time which is enable: 1) to improving of agricultural technologies and logistics of machines which are travelling at nature; 2) to enhance of efficiency of machine technologies; 3) essentially to decrease of phenomenon of the pollution load and to keeping of EU environmental protection requirements which are seriously become hard. Problem and discussion. Both on a landscape and on a field usually travelling various machines - agricultural aggregates, timber carrying machines, any carrying offroad vehicles, etc. Irrespective of type of the machine the main problem is the organisation from the point of view of economy resources and nature protection movement of machines on a landscape and on a field. It is connected to the decision of a compromise tasks and with the answer to some questions how to prevent over compaction of the soil and its destruction and at the same time how to provide vulnerable mobility the machines moving on a field or on a landscape. The Geographical Information System (it is brief GIS) is more and more used for planning activity in an agriculture, in a forestry, in tourism and rest. GIS (Geographical Information System) allows to administer in computer digital cards and to use them for input new site-specific information and on separate points of a landscape to interpolate new indications for the new places which have appeared outside measured sites. Modern DGPS (Differential Global Positioning System) devices are connected with GIS. Connecting among themselves digital cards of GIS and GPS receivers, it is by complex method possible on the certain points of measurement will make cards and to plan schemes and active leading of movements of units and of agrotechnological processes, and to establish routes for several kind vehicles. Shortages. The present system assumes creation of the big data files, being based on the measured data brought manually and logged through a common database by their interpolation. The received maps do not describe authentically in points interesting us current situation at cite specific points of the field and landscape. At the same time the gauges located by machines, are measured various parameters of a condition and operating modes of machines (speed of moving, wheel slip, loading of the engine and threshing the device, humidity of grain, a bias of a relief etc.) which it is collateral characterise us interesting parameters of environment, however all this information remains practically unused. The Estonian language terminology concerning GIS and DGPS practically it is not advanced up to the end. Novelty of researches. 4) The basic novelty of our researches is use of the requisite site specific information for collecting a database by collateral methods. Advantage of our methods is record with the big density of a database, their processing by methods of the theory of probability with the purpose of increase of adaptability of machines in real course of time. It will be able to increase application of machine technologies and observance of EU environmental protection requirements which are seriously become hard. The prospective importance of researches for a science and for a national economy. 1. Elaboration of methods of the theory of probability and enlargement the field of statistical dynamics methods use of , and its connecting with GPS technology. 2. Increasing of efficiency of agriculture and to decrease of phenomenon of the pollution load. 3. Improving graduated level of scholarships (two female M.Sc.-students). 4. Modernisation of technological processes for the nature, supervisory control and data acquisition, and sustainable use of resources.