"Eesti Teadusfondi uurimistoetus" projekt ETF7597
ETF7597 "Patsiendi-/kliendikesksus täiskasvanute intensiivravis ja eakate hooldusravis (1.01.2008−31.12.2009)", Pirkko Elina Routasalo, Tartu Ülikool, Arstiteaduskond, Tartu Ülikool, Arstiteaduskond.
ETF7597
Patsiendi-/kliendikesksus täiskasvanute intensiivravis ja eakate hooldusravis
Patient-/client-centredness in adult intensive care and elderly care
1.01.2008
31.12.2009
Teadus- ja arendusprojekt
Eesti Teadusfondi uurimistoetus
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
3. Terviseuuringud3.5. Õendusteadus/õendusB710 Taastusravi ja füsioteraapia3.3. Terviseteadused (tervishoid, sotsiaalmeditsiin, hügieen, õeteadus, epidemioloogia)100,0
AsutusRollPeriood
Tartu Ülikool, Arstiteaduskondkoordinaator01.01.2008−31.12.2009
Tartu Ülikool, Arstiteaduskondkoordinaator01.01.2008−31.12.2009
PerioodSumma
01.01.2008−31.12.2008426 000,00 EEK (27 226,36 EUR)
01.01.2009−31.12.2009408 960,00 EEK (26 137,31 EUR)
53 363,67 EUR

Vaatamata sellele, teaduskirjanduses on palju tähelepanu pööratud patsiendi-/kliendikesksele hoolitsusele ja selle positiivsetele väljunditele, ei ole mõiste sisu selgelt defineeritud ning puudub patsiendi-/kliendikeskse hoolitsuse kõikehõlmav teooria või mudel. Eesti tervishoius on patsiendi-/kliendikesksus jäänud seni üldse tähelepanuta. Ei ole tehtud ühtegi uurimust, mis selgitaks patsiendi-/kliendikeskse hoolitsuse tähendust Eesti kultuurikontekstis, ning ei ole teada, kas või kuidas seda erinevates tervishoiuvaldkondades praktiseeritakse. Uurimistöö eesmärk on luua patsiendi-/kliendikeskse hoolitsuse mudel, toetamaks patsiendi-/kliendikesksete tervishoiuteenuste osutamist täiskasvanute intensiivravis ja eakate hooldusravis. Patsiendi-/kliendikesksust uuritakse nii patsientide/klientide, nende lähedaste kui ka tervishoiupersonali vaatekohast. Uurimistöö viiakse läbi Eesti, Soome ja Leedu haiglates. Uurimistöös kasutatakse erinevaid andmete kogumise (teemaintervjuu, ankeetküsitlus) ja analüüsmeetodeid (kvalitatiivne sisuanalüüs, kirjeldav statistika, korrelatsioonanalüüs, mitmemõõtmeline modelleerimine) ning interventsiooni (tervishoiupersonali koolitamine). Loodav patsiendi-/kliendikeskse hoolitsuse mudel täiendab olulisel määral terviseteaduste teadmusbaasi ning annab suuna edasistele uurimistöödele tervishoiu erinevates valdkondades. Mudeli rakendamine täiskasvanute intensiivravis ja eakate hooldusravis võimaldab suurendada nii patsientide/klientide ja nende lähedaste heaolu kui ka tervishoiupersonali rahulolu oma tööga ning vastata tervishoiu väljakutsetele, mis tekivad tervishoiuressursside vähenemise tagajärjel. Uurimistöö käigus arendatud küsimustik võimaldab patsiendi-/kliendikeskset hoolitsust jätkuvalt mõõta, hinnata ja arendada. Teostatud interventsioonid (tervishoiupersonali koolitamine) annavad olulise reaalse panuse tervishoiupraktika arengusse ja panevad aluse selle jätkumisele. Projekti tulemused võimaldavad arendada ka tervishoiupersonali koolitust.
Despite the fact that a lot of attention has been paid to the patient-/client-centred care and its positive outcomes in scientific literature, the content of the concept has not been clearly defined, and there is no comprehensive theory or model of patient-/client-centred care. In the Estonian health care, patient-/client-centredness has remained beyond any attention. No research has been done to clarify the meaning of patient-/client-centred care in the Estonian cultural context and it is unknown whether and how it is practiced in the various areas of health care. The aim of this research is to create a model of patient-/client-centred care in order to support the provision of the patient-/client-centred health care services in the adult intensive care and elderly care area. Patient-/client-centredness will be studied from the perspectives of patients/clients, their significant others and health care personnel. The research will be carried out in the Estonian, Finnish and Lithuanian hospitals. Different data collection methods (thematic interview, questionnaire) and analysing methods (qualitative content analysis, descriptive statistics, correlation analysis, structural equation modelling) and intervention (educating the health care personnel) will be used. The model of patient-/client-centred care will provide the knowledge base of health sciences with a considerable supplement and will give a direction to further research in the different areas of health care. Application of the model in practice will enable to increase the well-being of patients/clients and their significant others as well as the work satisfaction of health care personnel, and respond to the challenges of health care which arise from the consequences of a reduction in health care funding. Developed questionnaire will continuously allow measuring, evaluating and developing patient-/client-centred care. Interventions (educating the health care personnel) will give an essential real contribution into the development of health care practice and lay a base for continuation. The results of the project will also give a possibility to develop the education of health care personnel.