See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
"Riiklikud programmid" projekt 3.4-23/110
3.4-23/110 "Tera ja kaunviljade ning õlikultuurde mahepõllumajanduse tarbeks sobivate sortide valik, aretus, seemnekasvatus ja agrotehnika ning nende kultuuride maheviljeluse tulemuste võrdlemine tavapõllumajandusega (1.01.2008−30.11.2012)", Ilmar Tamm, Eesti Taimekasvatuse Instituut.
3.4-23/110
Tera ja kaunviljade ning õlikultuurde mahepõllumajanduse tarbeks sobivate sortide valik, aretus, seemnekasvatus ja agrotehnika ning nende kultuuride maheviljeluse tulemuste võrdlemine tavapõllumajandusega
The selection, breeding, seed production and agro-technology of cereal, legume and oil crop varieties suitable for organic farming; the comparison of the results of organic and conventional farming
Tera ja kaunviljade ning õlikultuurde mahepõllumajanduse tarbeks sobivate sortide valik, aretus, seemnekasvatus ja agrotehnika ning nende kultuuride maheviljeluse tulemuste võrdlemine tavapõllumajandusega
1.01.2008
30.11.2012
Teadus- ja arendusprojekt
Riiklikud programmid
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
1. Bio- ja keskkonnateadused1.6. PõllumajandusteadusB390 Taimekasvatus, aiandus, taimekaitsevahendid, taimehaigused 4.1. Põllumajandus, metsandus, kalandus ja nendega seonduvad teadused (agronoomia, loomakasvatus, kalakasvatus, metsakasvatus, aiandus jne.)100,0
AsutusRollPeriood
Eesti Taimekasvatuse Instituutkoordinaator01.01.2008−30.11.2012
PerioodSumma
01.01.2008−30.11.2012109 741,00 EUR
109 741,00 EUR

Maheviljeluses kasvatatavad sordid peavad olema võimelised andma head ja stabiilset saaki ka mõõduka ja ebaühtlase mullaviljakuse korral, suruma edukalt alla umbrohtusid ja olema hea haiguskindluse ning tera kvaliteediga. Antud rakendusliku uurimisteema peamised eesmärgid olid: 1) Eesti sordilehele kantud teraviljade (oder, kaer, suvi-ja talinisu, talirukis) ja talirüpsi sortidest maheviljeluseks sobivamate väljaselgitamine; 2) vanemate Eestis aretatud sortide sobivuse hindamine maheviljeluseks; 3) mahetingimustele sobivate sortide aretuse alustamine; 4) sortide optimaalse agrotehnika väljaselgitamine mahetingimustes; 5) maheseemnekasvatusega seotud probleemide väljaselgitamine ja neile lahenduste leidmine; 6) mahe- ja tavaviljeluse tulemuste võrdlemine. Projektis seatud ülesannete täitmiseks rajati aastatel 2008.–2012. a rida põldkatseid odra, kaera, suvi- ja talinisu ning talirukki- ja rüpsiga nii mahe- kui ka tavaviljeluse tingimustes. Sordivõrdluskatsetes hinnati teraviljade ja talirüpsi sortide ning aretiste saagikust, kvaliteeti jt omadusi mahetingimustes ning võrreldi saadud tulemusi tavakatsete andmetega. Rajati katsed teraviljade ja talirüpsi optimaalsete külvisenormide ja taliviljade optimaalsete külviaegade väljaselgitamiseks mahetingimustes. Uurimistöö peamised tulemused. Maheviljelusse sobivamad sordid. Kaer: ’Kalle’ (Eesti), ’Ivory’ (Saksamaa), ’Flämingsprofi’ (Saksamaa)’, ’Jaak’ (Eesti), ’Eugen’ (Austria), ’Espresso’ (Austria). Oder: ’Maali’ (Eesti), ’Anni’ (Eesti), ’Leeni’ (Eesti) ’Inari’ (Soome), ’Auriga’ (Saksamaa), Publican (Suurbritannia). Suvinisu: a) kõrgema saagikusega hilised sordid ’Uffo’ (Läti), ‘Azurite’ (Suurbritannia), ‘Trappe’ (Saksamaa) ning aretis nr. 200 (Eesti). b) parema küpsetuskvaliteediga on sordid: ‘Manu’ (Soome), ‘Helle’ (Soome-Eesti), ‘Mooni’ (Soome-Eesti), ‘Quarna’ ja ‘Specifik’ (Saksamaa) ning Eesti aretised nr. 186.2.4, 161.6. Talinisu: ’Ada’ (Leedu), ’Ramiro (Saksamaa), ’Širvinta 1’ (Leedu), ’Tarso’ (Saksamaa) , ’Olivin’ (Suurbritannia), ’Fredis’ (Läti). Talirukis: ’Elvi’ (Eesti), ’Sangaste’ (Eesti) Talirüps: ’Largo’ (Rootsi-Eesti), aretis J01-3015. Uued sordid ja aretised Kaerasort ’Kalle’ võeti sordilehte 2012. ja ja on aetatud projekti raames maheviljeluse nõudeid silmas pidades. Uus sort oli mahetingimustes hea saagiga, pika kõrrega, suure 1000 tera massi ja mahumassiga ning hea proteiinisisaldusega. Odrasort ’Maali’ võeti sordilehte 2012. a, sordi aretamisel on arvestatud maheviljeluse vajadusi. ’Maali’ on mahetingimustes hea saagiga, kiire algarenguga, suure 1000 tera massi ja hea terade proteiinisisaldusega. Talirüpsi aretis J01-13051 anti 2011. aastal riiklikusse majanduskatsetusse. Aretis näitas häid tulemusi mahekatsetes: suur saak, kõrge toorõlisisaldus, madal glükosinolaatide sisaldus. Suvinisu aretised 186.2.4, 161.6. ja 200 näitasid ennast hästi mahekatsetes ja on antud riiklikusse majanduskatsetusse 2013. a. Vanade sortide katsed Katsetulemused näitasid et enamus vanematest sortidest ei olnud saagikuselt, kvaliteedilt jt omadustel uuematega võrreldes konkurentsivõimelised. Häid tulemusi näitas mahetingimustes talirukki sort ’Sangaste’. Hea kvaliteediga olid veel suvinisu vanemad sordid ‘Satu’ (Rootsi) ja ‘Runar’ (Norra). Agrotehnika Agrotehnika katsetes hinnati teraviljade ja talirüpsi külvisenorme ja talirukki erinevaid külviaegu. Katsetulemuste põhjal võib kaerale soovitada mahetingimustes külvisenormiks 500-550, odrale 500–600, suvinisule 600–700, talinisule 300–400, talirukkile 500 idanevat tera m². Talirüpsi optimaalseks külvisenormiks oli katsetulemuste põhjal 6 kg/ha. Talirukki optimaalne külviaeg on augusti lõpp - septembri algus. Maheseemnekasvatus Katsed näitasid, et mahetingimustes on võimalik kasvatada kvaliteetset seemet. Seemnega edasikantavate haiguste leviku tõkestamiseks oleks vajalik uurida külviseemne puhtimine võimalusi maheviljeluses lubatud võtetega. Mahe- ja tavaviljeluse tulemuste erinevused Katsed näitasid, et mahetingimustes on võimalik kasvatada hea terasaagi ja kvaliteediga teravilja ja talirüpsi. Saagikus ja kvaliteedinäitajad võivad siiski jääda mõnevõrra madalamaks kui tavaviljeluses.
The varieties grown in organic farming should be able to produce stable yield even in case of moderate soil fertility. Crops should have good grain quality, weed suppressing ability and resistance to diseases. The objectives of the present applied research are: 1) Selecting cereal and oil crop varieties most suitable for organic farming among the varieties included in the Estonian Variety List. 2) Evaluation of older Estonian varieties in the conditions of organic farming. 3) Plant breeding for organic agriculture in limited quantity. 4) Finding out the optimal agro-technology for varieties in organic growth conditions. 5) Finding out and trying to find solution to the problems connected to organic seed production. 6) The comparison agronomic results of organic and conventional cereal production. A series of field trials of barley, oat, spring and winter wheat, winter rye and winter turnip rape were established in organic and conventional conditions during 2008–2012. Yield, quality and other characteristics were tested. Trials were established to find out optimal seeding rates for all the crops in organic managements. A special trial was established to find out optimal sowing time of winter rye. Main results Recommended varieties for organic management Oat: ’Kalle’ (Estonia), ’Ivory’ (Germany), ’Flämingsprofi’ (Germany)’, ’Jaak’ (Estonia), ’Eugen’ (Austria), ’Espresso’ (Austria). Barley: ’Maali’ (Estonia), ’Anni’ (Estonia), ’Leeni’ (Estonia) ’Inari’ (Finland), ’Auriga’ (Germany), Publican (UK). Spring wheat: a) higher yielding: ’Uffo’ (Latvia), ‘Azurite’ (UK), ‘Trappe’ (Germany) and breed no. 200 (Estonia). b) higher baking quality: ‘Manu’ (Finland), ‘Helle’ (Finland-Estonia), ‘Mooni’ (Finland-Estonia), ‘Quarna’ and ‘Specifik’ (Germany) and Estonian breeds no. 186.2.4, 161.6. Winter wheat: ’Ada’ (Lithuania), ’Ramiro (Germany), ’Širvinta 1’ (Lithuania), ’Tarso’ (Germany) , ’Olivin’ (UK), ’Fredis’ (Latvia). Winter rye: ’Elvi’ (Estonia), ’Sangaste’ (Estonia) Winter turnip rape: ’Largo’ (Sweden-Estonia), breed no. J01-3015. New varieties and breeds. Oat variety ’Kalle’ was taken to the variety list in 2012 and was bred for organic management. The new variety has high yield, tall straw, high 1000 kernel weight, volume weight and good protein content. Barley variety ’Maali’ was taken to the variety list in 2012 and was bred for organic management. The variety has high yield, quick initial development, high 1000 grain weight and good protein content. Winter turnip rape breed J01-13051 was passed over to the state testing trials in 2011. The breed had high yield, crude fat content and low glycosinolates content in organic trial. Spring wheat breeds 186.2.4, 161.6. ja 200 showed good results in organic trials and were passed over to the state testing trials since 2013. Old varieties. The most of the tested old varieties were not able to compete with newer ones. Old rye variety ’Sangaste’ showed good results in organic trials. The sprint wheat varieties ’Satu’ and ’Runar’ had good kernel and baking quality. Agro-technology By the results of the trials can be recommended the following optimal seeding rates: oat 500–550, barley 500–600, spring wheat 600–700, winter wheat 300–400 and winter rye 500 germinating seeds per m². For winter turnip rape the seeding rate 6 kg/ha is recommended. Optimal sowing time for winter rye is the end of August or the beginning of September. Organic seed production By the results of trials can be concluded that it is possible to produce high quality seed in organic conditions. To prevent the spreading of seed-born diseases, possibilities of organic seed treatments should be tested. Differences of organic and conventional trial results. By the results can be concluded that it is possible to cultivate high grain yields with good quality in organic management. Yield and quality characteristics may remain somewhat lower than in conventional conditions.