"Eesti Teadusfondi uurimistoetus" projekt ETF7901
ETF7901 "Vene impeeriumi läänepoolsete ääremaade „ideoloogiline geograafia” kirjanduses (1.01.2009−31.12.2012)", Ljubov Kisseljova, Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond.
ETF7901
Vene impeeriumi läänepoolsete ääremaade „ideoloogiline geograafia” kirjanduses
„Ideological geography” of the Western borderlands of the Russian Empire in literatures
1.01.2009
31.12.2012
Teadus- ja arendusprojekt
Eesti Teadusfondi uurimistoetus
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.6. Filoloogia ja lingvistikaH595 Vene keel ja kirjandus 6.2. Keeleteadus ja kirjandus100,0
AsutusRollPeriood
Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskondkoordinaator01.01.2009−31.12.2012
PerioodSumma
01.01.2009−31.12.2009184 320,00 EEK (11 780,20 EUR)
01.01.2010−31.12.2010184 320,00 EEK (11 780,20 EUR)
01.01.2011−31.12.201111 780,40 EUR
01.01.2012−31.12.201211 780,40 EUR
47 121,20 EUR

Ideoloogilise geograafia probleemidega (mentaalsed kaardid, metropoli tsivilisaatorlik ja ääremaade viktimisatsioonilised diskursused, kultuurilis-rahvuslikud stereotüübid jm.) on seni tegelnud peamiselt ajaloolased, politoloogid ja sotsioloogid ning tihti osutusid nende kirjeldused üsna politiseerituks. Käesoleva projekti uudsus seisneb selles, et püütakse analüüsida traditsioonilisi ideoloogilisi kontsepte, mis tekivad sotsiaalses teadvuses ajaloolis-poliitiliste olude, filosoofiliste mõjude jm ajendil kui mütologeeme, mis saavad refleksiooni objektiks kirjanduses. Ilukirjanduse materjalil pakutakse välja kompleksne uurimus, mis käsitleb Venemaa impeeriumi läänepoolsete ääremaade (eeskätt on see Eesti, aga ka teised Balti provintsid, Ukraina, Poola Kuningriik, Soome Suur Vürstiriik) diskursust ning seal elavate rahvaste vastuvõtu stereotüüpe (eestlased, poolakad, ukrainlased, juudid jt.). Analüüsitakse selliseid kontsepte, nagu „põline euroopalikkus” vs „provintslikkus”, „tsiviliseeritus” vs „barbaarsus”, „moderniseeritus” vs „mahajäämus” jm. Mainitud vaatevinklist uuritakse Gogoli, Dostojevski, Tjuttševi, Mickiewiczi, Ševtšenko, Maksimovitši, Tammsaare, Tuglase, Krossi ning paljude teiste kirjanike loomingut. Samuti kujunevad käsitlusobjektiks publitsistika ning „vahepealsed” žanrid (reisimärkmed, reisijuhid jne.). Tekstide ja nende keele filoloogiline ning semiootiline analüüs lubab välja selgitada autorite poolt kasutatavate retooriliste ressursside ning diskursuste strateegiaid kultuuriruumi ideoloogilisel konstrueerimisel. Teoste retseptsiooni ajalugu ning nende staatuse tundma õppimine rahvusliku kultuuri panteonis aitaks täiendada (ning võib olla ka oluliselt muuta) ettekujutust kultuuride vahelisest kommunikatsioonist multikultuurses piiriruumis. Projekt on interdistsiplinaarne, kasutatakse erinevate teadusdistsipliinide (sh suhteliselt uue ala – imagoloogia) meetodeid. Kavandatakse laialdast rahvusvahelist koostööd (sh Soome, Läti, Leedu, Poola, Venemaa teadlastega), iseäranis Internetkonverentside vormis. Ette on nähtud ka rahvusvahelise lõppkonverentsi läbiviimine Tartus. Töö tulemused kajastuvad teadusettekannetes ning artiklites, projekti teemaga seotud doktoritöödes. Uurimuse tulemusi rakendatakse ka loengukursustes ning üldistatakse kollektiivses monograafias.
Mainly historians, political scientists and sociologists have been dealing with the problems of ideological geography (mental maps, the metropolis’s civilizing and the provinces’ victimizing discourses, cultural-ethnic stereotypes, etc.) and very often their descriptions were rather politicized. The novelty of the present project is that the researchers try to analyze the traditional ideological concepts which emerge in social consciousness under the influence of historical-political situations, philosophical impacts, etc. as mythologemes which become the object of reflection in literature. On the basis of fiction a complex survey is produced. It deals with the discourse and the perceptional stereotypes of the Western provinces in the Russian Empire (primarily Estonia, but also the other Baltic provinces, the Ukraine, the Polish Kingdom, the Finnish Grand Princedom; Estonians, Poles, Ukrainians, Jews, etc.). Such concepts as “indigenous Europeanism” versus “provincialism”, “civilized” versus “barbaric”, “modern” versus “backward”, etc. are examined. From the aforesaid point of view the creative work of Gogol’, Dostoyevsky, Tiutchev, Mickiewicz, Shevchenko, Maksimovich, Tammsaare, Tuglas, Kross et al. is studied. Also, the objects of treatment are media and “intermediary” genres (travelogues, guide-books, etc.). The philological and semiotic analysis of texts and their language allows the researchers to reveal the rhetorical resources and the strategies of discourses used by the authors in ideological constructing of the cultural space. The history of the reception of the works and the study of their status in the pantheon of national culture would help perfect the imagination of the communication between cultures in the multicultural borderline space. The project has an interdisciplinary character using the methods of different scientific disciplines (including relatively new branch – imagology). Extensive international cooperation (including the researchers from Finland, Latvia, Lithuania, Poland and Russia), is planned especially in the form of Internet conferences. It is also planned to carry out the international final conference of the project in Tartu. The outcome of the project is reflected in the scientific conference presentations and articles, also in the PhD theses connected with the project theme. The results of the research are used in delivering courses of lectures and generalized in the monograph written by the project team.