"Muu" projekt SMJMJ08236
SMJMJ08236 "Üldharidus- ja kutsekoolide tulemuslikkus ja seda mõjutavad tegurid. (1.01.2008−15.08.2011)", Hasso Kukemelk, Toomas Haldma, Kulno Türk, Tartu Ülikool.
SMJMJ08236
Üldharidus- ja kutsekoolide tulemuslikkus ja seda mõjutavad tegurid.
The performance of Estonian general educational and vocational schools and the factors influencing it.
1.01.2008
15.08.2011
Teadus- ja arendusprojekt
Muu
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.10. KasvatusteadusedS270 Pedagoogika ja didaktika5.3. Haridusteadused100,0
AsutusRollPeriood
Tartu Ülikoolpartner01.01.2008−15.08.2011
AsutusRiikTüüp
Haridus- ja Teadusministeerium
PerioodSumma
01.01.2008−15.08.20111 530 760,00 EEK (97 833,40 EUR)
97 833,40 EUR

Uurimuse eesmärgiks oli selgitada välja Eesti gümnaasiumide, põhikoolide ja kutseõppe-asutuste tulemusjuhtimise eripärad ja seda mõjutavad tegurid koolide kvaliteedijuhtimise, finantsjuhtimise ning õpetajate töösoorituse hindamise ja tulemustasustamise alateemade raames. Ankeetküsitluste ja intervjuude raames küsitleti 327 kooli juhte, õpetajaid, õpilasi, lapse¬vane-maid ja kooli hoolekogu/nõukogu liikmeid (kokku ligi 11 tuhat vastajat). Leiti, et koolide tulemuslikkuse tõstmiseks on vajalik enam panustada kooli juhtimisse nii individuaalsel, grupiviisilisel kui ka strateegilisel tasandil, kaasates sellesse erinevad huvigrupid nii Haridus- ja Teadusministeeriumi, kohalike omavalitsuste kui ka koolide tasandilt. Koolide tulemuslikkuse juhtimise kandvaks ideeks on koolijuhtide, õpetajate ja teiste kooli huvigruppide vaimse potentsiaali kasutamine koolide suunamisel ja arendamisel. Uuringu tulemused on esitatud teadusartiklites ning raamatus ja elektroonilise failina (Türk, K., Haldma, T., Kukemelk, H., Ploom, K., Irs, R., Pukkonen, L. Üldharidus- ja kutsekoolide tulemuslikkus ja seda mõjutavad tegurid. TÜ, 2011; http://www.hm.ee/index.php?048181).
The study aimed to determine the peculiarities of performance management in Estonian secondary, primary and vocational schools explaining the factors that have an influence to school performance with the respect to quality management, finance management, teachers’ performance appraisal and performance-related pay. The headmasters, teachers, pupils parents and board of trustees from 327 schools participated in this study (11, 000 respondents in total). The study found evidence that in order to raise school performance, more effort should be put to school management in individual, group and strategic level. Certainly, the participation on the level of the Ministry of Education and Research, local authorities and schools must me emphasised. The main idea behind school performance management is to use the capacity of headmasters, teachers and other interest groups during school leadership and development. The results of the current study are available in scientific journals, in a book and as an electronic fail (Türk, K., Haldma, T., Kukemelk, H., Ploom, K., Irs, R., Pukkonen, L. Üldharidus- ja kutsekoolide tulemuslikkus ja seda mõjutavad tegurid. TÜ, 2011; http://www.hm.ee/index.php?048181)
KirjeldusProtsent
Rakendusuuring100,0