"Eesti Teadusfondi uurimistoetus" projekt ETF5742
ETF5742 (ETF5742) "Lüpsilehmade haiguste panoraami ja riskitegurite uurimine vabapidamisel (1.01.2004−31.12.2007)", Jaan Praks, Eesti Maaülikool, Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut.
ETF5742
Lüpsilehmade haiguste panoraami ja riskitegurite uurimine vabapidamisel
The panorama of diseases and their risk factors in dairy cows at loose housing
1.01.2004
31.12.2007
Teadus- ja arendusprojekt
Eesti Teadusfondi uurimistoetus
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
3. Terviseuuringud3.2. VeterinaarmeditsiinB750 Veterinaarmeditsiin, kirurgia, füsioloogia, patoloogia, kliinilised uuringud 4.3 Veterinaaria100,0
PerioodSumma
01.01.2004−31.12.2004130 000,00 EEK (8 308,51 EUR)
01.01.2005−31.12.2005122 823,53 EEK (7 849,85 EUR)
01.01.2006−31.12.2006125 280,00 EEK (8 006,85 EUR)
01.01.2007−31.12.2007125 280,00 EEK (8 006,85 EUR)
32 172,06 EUR

Projekt on grantide 1985 ja 4109 jätkuks ja edasiarenduseks. Eelnevate uurimistöödega on töötatud välja piimakarja tervise seiresüsteemi printsiibid, loodud andmebaasid lüpsikarjade haiguste ja pidamistingimuste kohta ning matemaatilise analüüsi metoodika ja mudelid riskitegurite väljaselgitamiseks, nende olulisuse ja koosmõju selgitamiseks ning toimeastaku määramiseks lüpsilehmade haigestumises. Väljatöötatud metoodikat rakendati põhiliselt lõaspidamisega lautades. Esitatavas projektis kavandatakse lüpsilehmade haiguste panoraami ja keskkonna erinevate abiootiliste ja biootiliste tegurite kui haiguste riskitegurite uurimist vabapidamisel. Käesoleval ajal on kogu maailmas suund lüpsikarjade suurenemisele ning vabapidamise ulatuslikumale rakendamisele. Arvestades sõlmitud kokkuleppeid uuringute läbiviimiseks 2002.a ekspluatatsiooni võetud kolmes erineva pidamistehnoloogiaga suurfarmis ning mitmes väiksemas külmlaudas, on olemas head võimalused keskkonnariskitegurite uurimiseks vabapidamisel. Saadavad tulemused pakuvad huvi nii Balti- kui Põhjamaade .teadlastele ja riiklikele lüpsilehmade haiguste seiret läbiviivatele asutustele. Planeeritava uurimisprojekti oodatavad tulemused oleksid alljärgnevad: 1) selgitatakse välja lüpsilehmade haiguste panoraam vabapidamisel; 2) täiendatakse metoodikat riskitegurite toimeastaku (hierarhia) määramiseks; 3) selgitatakse välja ja reastatakse lüpsikarja keskkonnariskitegurid erinevate tehnoloogiatega vabapidamisel; 4) hinnatakse erinevaid vabapidamise tehnoloogiaid, võttes esmajoones aluseks loomade heaolu karjas; 5) töötatakse välja abinõude plaanid vabapidamisel karjade tervise parandamiseks.
This project is and elaboration of grants 1985 and 4109. Earlier research has led to the development of the principles of a dairy herd health monitoring system, the creation of databases concerning the diseases and housing conditions of dairy herds, a methodology for mathematical analysis and models for the determination of risk factors in dairy cow morbidityand the ascertainment of a hierarchy of the influence of the said factors. The methodology developed was implemented mainly in cowsheds using tied housing. The objective of the project presented herein is to investigate the disease panorama and environmental risk factors for disease in loose housing conditions. At the present time there is a global trend towards increasing the size of dairy herds and the extensive application of loose housing. Taking into consideration the agreements that have been concluded for the performance of research at three large farms opened in 2002 that use different housing technologies and in several cold cowsheds, there are favourable opportunities for the investigation of risk factors in loose housing. The results obtained would be of interest to academics from the Baltic and Scandinavian countries and national institutions that perform monitoring of the diseases of dairy cows. The following are the anticipated results of the planned research project: 1) determination of the panorama of diseases of dairy cows in loose housing; 2) methodology for the determination of the hierarchy of risk factors will be improved; 3) determination and ranking of environmental risk factors for dairy cows in loose housing with different technologies; 4) evaluation of different loose housing technologies, based primarily on the criterion of the animals' wellbeing in the herd; 5) development of plans of effective measures for the improvement of the health of loose housing herds.¿¿¿¿¿