"Eesti Teadusfondi uurimistoetus" projekt ETF6739
ETF6739 (ETF6739) "Pärandkoosluste mullaelustiku mitmekesisus ja talitlemine (1.01.2006−31.12.2009)", Mari Ivask, Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Tartu Kolledž.
ETF6739
Pärandkoosluste mullaelustiku mitmekesisus ja talitlemine
Diversity and function of soil biota of seminatural communities
1.01.2006
31.12.2009
Teadus- ja arendusprojekt
Eesti Teadusfondi uurimistoetus
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
1. Bio- ja keskkonnateadused1.6. Põllumajandusteadus601 4.1. Põllumajandus, metsandus, kalandus ja nendega seonduvad teadused (agronoomia, loomakasvatus, kalakasvatus, metsakasvatus, aiandus jne.)100,0
AsutusRollPeriood
Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Tartu Kolledžkoordinaator01.01.2006−31.12.2009
PerioodSumma
01.01.2006−31.12.2006180 000,00 EEK (11 504,10 EUR)
01.01.2007−31.12.2007184 560,00 EEK (11 795,53 EUR)
01.01.2008−31.12.2008184 560,00 EEK (11 795,53 EUR)
01.01.2009−31.12.2009177 178,00 EEK (11 323,74 EUR)
46 418,90 EUR

Pärandkoosluste ehk poollooduslike koosluste all mõistetakse inimese ümberkujundatud looduslikke kooslusi, mis püsivad sellisena mõõduka inimmõju, eeskätt niitmise ja karjatamise abil. Ekstensiivselt majandatavate põllumajanduskõlvikute kiire kadumine ja sellega seotud bioloogilise mitmekesisuse vähenemine on muutnud hädavajalikuks nende säilitamise ja taastamise. Üldiselt hästi uuritud taime- ja linnukoosluste kõrval on pärandkoosluste selgrootud oluliselt väiksema tähelepanu all, mullaelustik praktiliselt uurimata. Maismaaökosüsteemides toimuvad protsessid on suures osas määratud maapealsete ja maa-aluste koosluste otseste ja kaudsete koosmõjudega, mitmekesine ja aktiivne mullaelustik vahendab taimejäänuste lagunemisprotsesse ja huumuseteket, osaleb toiduahelates ja reguleerib aineringeid. Pärandkooslused oma kõrge taimede mitmekesisusega pakuvad hea võimaluse uurida seoseid maapealse ja maa-aluse mitmekesisuse vahel ning nende näitajate mõju lagunemisprotsessile mullas. Uurimuse põhieesmärgiks on täita lünk teadmistes Eesti pärandkoosluste bioloogilise mitmekesisuse kohta - anda ülevaade mullaelustikukoosluste mitmekesisusest, leida seosed pärandkoosluste taimkatte ja mullaelustiku mitmekesisuse vahel, teha kindlaks pärandkoosluste majandamise (niitmine, karjatamine) mõju lagundajakooslustele ja lagunemise intensiivsusele, hinnata mullaelustikukoosluste muutusi pärandkoosluste taastamise järel. Esmakordselt saadakse teadmisi Eesti pärandkoosluste mullaelustiku mitmekesisuse ja talitluse kohta, mis on otseselt seotud nende alade erakordse taimekoosluste mitmekesisusega. Teadmised lagunemisprotsessis toimuvate muutuste kohta aitavad paremini kooslusi majandada ja säilitada ning kasutusest väljasolevaid alasid efektiivselt taastada. Kuna poollooduslike koosluste pindala üha väheneb, seoses nende koosluste erakordse väärtusega bioloogilise ja maastikulise mitmekesisuse säilitamisel, samuti tänu nende koosluste ajaloolistele ja emotsionaalsetele väärtustele on uurimuse tulemused suure teadusliku ning ajaloolis-kultuurilise väärtusega.
Throughout Europe seminatural communities (traditional rural biotopes) have been disappearing at an alarming rate, as a consequence, traditional types of meadows and pastures are being abandoned or transformed into fields. The rapid disappearance of extensively managed agricultural lands has made their preservation and restoration vitally important. The diverse and active soil biota has influence on decomposition of plant residues and humus formation, it participates in food webs and regulates nutrient cycling. The aim of the project is to give overview of the diversity of soil biota of Estonian seminatural communities, to find out relationships between diversity of plant and soil communities on seminatural communities, to find out the influence of the management (mowing, grazing) on decomposer communities and intensity of decomposition process, to evaluate the changes in soil communities during and after the restoration of seminatural communities. As the results of the project we obtain the new knowledge of soil biota of Estonian seminatural communities, the diversity and function of them beeing directly and indirectly related to the extremely high plant diversity. The new knowledges of the parameters and changes in decomposition process are useful in the management and maintaining of seminatural communities and in restoration of them. The area of seminatural communities are disappearing in all Europe, the results of the project have high scientifical, historical and cultural values because of extremely high biological diversity and diversity of landscapes as well as historical and emotional values of seminatural communities.