"Ülikoolide arengufondid" projekt TF2316
TF2316 (TLÜ uuringufondi nõukogu otsus 15.04.2016 ) "Rahvastikuarengu kestlikkus kiire vananemisega riikides (1.05.2016−31.12.2018)", Luule Sakkeus, Tallinna Ülikool, Ühiskonnateaduste instituut, Eesti demograafia keskus.
TLÜ uuringufondi nõukogu otsus 15.04.2016
TF2316
Rahvastikuarengu kestlikkus kiire vananemisega riikides
Sustainability of population development in the countries with rapid aging
Rahvastikuarengu kestlikkus kiire vananemisega riikides
1.05.2016
31.12.2018
Teadus- ja arendusprojekt
Ülikoolide arengufondid
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.11. SotsiaalteadusedS250 Demograafia5.4. Teised sotsiaalteadused (sotsiaal- ja kultuurantropoloogia, etnoloogia, demograafia, inim-, majandus- ja sotsiaalgeograafia, munitsipaal- ja regionaalplaneering, haldusjuhtimine, õigusteadus, lingvistika, politoloogia, sotsioloogia jne.80,0
3. Terviseuuringud3.6. RahvatervishoidS290 Sotsiaalmeditsiin3.3 Terviseteadused20,0
AsutusRollPeriood
Tallinna Ülikool, Ühiskonnateaduste instituut, Eesti demograafia keskuskoordinaator01.05.2016−31.12.2018
AsutusRiikTüüp
Tallinna ÜlikoolEesti Vabariikülikool
PerioodSumma
01.05.2016−31.12.201610 000,00 EUR
01.01.2017−31.12.201740 000,00 EUR
01.01.2018−31.12.201840 000,00 EUR
90 000,00 EUR

Käesoleva taotluse eesmärgiks on TLÜ ÜTI EDK rahvastikuvananemisele keskendunud uurimissuuna väljaarendamine. Uurimissuund toetub teoreetilises plaanis terviseülemineku kontseptsioonile, millele vastavalt igas rahvastikus kujuneb välja vananemisetappi iseloomustav haigestumusstruktuur. Keskseks uurimisküsimuseks on, mis on peamised põhjuslikud seosed, et ühed rahvastikurühmad jõuavad vananemisetappi, kuid teised mitte. Ühiskonnakorralduse seisukohalt on peamiseks küsimuseks, kas taoline areng toob kaasa kestvama perioodi, mil inimesed on oma tegevustes piiratud ning suurendavad sellega kasvavalt sotsiaalkaitsekulutusi või eluea pikenemisega kaasneb ka pikema-ajaline aktiiivsusperiood, mil juba tööjätueas siiski luuakse lisandväärtust ning kaetakse osaliselt suurenevad kulutused sotsiaalkaitsele. Oma interdistsiplinaarse olemuse tõttu teenib antud uurimissuuna väljaarendamine TLÜ arengukavas eesmärgistatud interdistsiplinaarsuse arendamist kahes suunas. Esiteks, aitab see lõimida ÜTI siseselt erinevates suundades arendatavaid fookusi ning loob võimaluse arendada ühiseid teadusprojekte, mis lõimivad alusteadmised rahvastiku taaste- ja terviseprotsesside arenguseaduspärasustest sotsiaalse sidususe ning vastatsikmõjudega institutsionaalses kontkestis. Teiseks, arendab see võimalust luua interdistsiplinaarset uut teadmist seondades ühiskonnateadustes kajastamist leidvaid rahvastikuarengulisi protsesse, tööjättu ning neile vastavaid sotsiaalpoliitiliste meetmete mõju vananeva rahvastiku psühholoogiliste taustategurite, mälufunktsiooni kui hapruse faasile viitava arenguga ajas ning rahvastiku tervise muutustega, mida esindab terve ja jätkusuutliku eluviisi fookusvaldkond. Üheks projekti alameesmärgiks on jätkata tänapäevase teaduse infrastruktuuri väljaarendamist SHARE projekti raames. Rahvastiku vananemisprotsessi uurimine on asetunud alates 2010.a. väljaarendatud Euroopa teaduse infrastruktuurile SHARE, mille eestvedajaks Eestis on TLÜ ÜTI EDK. SHARE on longituudne andmebaas, mis oma taolise iseloomu tõttu ning kavandatud eluloolise (tagasivaatelise) uuringulaine toel panustab oluliselt ka ÜTI tippkeskuse „Interdistsiplinaarsete elutee uuringute“ kaudu uue sünergia loomisesse, võimaldades oluliselt täiendada eluteeuuringuteks vajaminevaid metodoloogilisi aluseid ning luues uut laadi sünergiat. Samuti arendab see digitehnoloogilisi pädevusi. Eesti kuulub antud kümnendil kõige kiiremini vananevate riikide hulka seoses immigrantrahvastiku suurearvuliste sisserändepõlvkondade jõudmisega pensioniealiste hulka. Samal ajal Euroopas jõuavad sellel kümnendil vanuriikka 1950ndatel aastatel sündinud suurearvulised sünnipõlvkonnad, mis panustavad vananemisprotsessi kiirenemisse Euroopas. Taolise arengusünkroonsuse tõttu panustab Eesti vananemisprotsessi kui selle sajandi väljakutse mõju uurimisse Euroopa tasandil, sealhugas eristades sisserände pikaajalist mõju muudele ühiskonnaprotsessidele.Selle kaudu panustab projekt mitte üksnes Eesti konkurentsivõime kava eesmärkide seiresse, vaid annab olulise panuse laiemalt protsesside järelmite mõtestamiseks Euroopa tasandil. Oma üle-euroopalise probleemipüstitusega, toetudes infrastruktuurile, mis on ühildatud samalaadsete uuringutega teistel kontinentidel (vt www.share-project.org) loob antud projekt aluse mitmeplaaniliseks rahvusvaheliseks koostööks mitte üksnes Euroopas, vaid ka teistel mandritel. Eesti perspektiiv on rahvusvahelisel tasemel huvitav mitmes aspektis. Esiteks, võimaldab Eesti aines uurida suurte sisserännupõlvkondade mõju vananemisele ning annab alusteabe tänapäevaste migratsiooniprotsesside mõju hindamisele, mis tänases Euroopas on eriti aktuaalne. Teiseks, Eesti tuntud paradoks, kus Euroopa halvimate tervisenäitajate juures iseloomustab meid Põhjamaadele iseloomulik vanemaealiste kõrge hõivemäär, on huvipakkuv just maailma mastaabis, uurimaks, millised tegurid konkurentsivõimele olulise kõrge hõivemäära tagavad erinevalt teistest Ida- Euroopa riikidest. Kolmandaks, Eestile iseloomulik madala enesehinnangu ning samaaegselt Euroopa keskmisele tasemele jäävate objektiivsete (tervise-) näitajate tase püstitavad uusi uurimusküsimusi, mis püüavad selgitada, milline on ühe või teise lõplik mõju vananemisfaasis. Antud projekt teenib muuhulgas demograafia teaduse järelkasvu tagamise huve ning panustab terviseteaduste doktori õppekavasse loodava uue teadmuse kaudu. Samuti loob see uut sisendit arendatavatesse interdistsiplinaarsetesse probleemilahenduste õppesse ning arendab digitehnoloogilisi pädevusi, mida EDK saab rakendada E-governance õppekava arenduses. ÜTIs loob see alused ühiskonnateaduste sisemiseks interdistsiplinaarseks lõimumiseks nii teadus- kui õppetöös
The main aim of the project is to facilitate the elaboration of ageing-related research in the centre. The theoretical background relies on the concept of health transition which postulates that in each population the relevant to the ageing stage morbidity structure is developed. Main focus of the research is whether the period in an individual's lifetime when one is limited in their activities is going to increase or decrease thus having an impact with growing life expectancy on social security expenses. Being interdisciplinary in its nature it facilitates integrating different research disciplines from public health to economics and demography. It also has an impact on social policy and is related to bringing into use contemporary research infrastructure SHARE which enables to put it in a frame of retrospective and longitudinal aspects how old age is evolved.
KirjeldusProtsent
Alusuuring100,0