This website uses cookies to store user session information. By using our website you consent to our terms of use. Read more
I agree
"Estonian Science Foundation Research Grant (ETF)" project ETF7264
ETF7264 "Orthodox People in Estonia and Orthodox Churches in Estonian Landscape (18th-21st Century) (1.01.2007−31.12.2009)", Jaanus Plaat, Estonian Academy of Arts.
ETF7264
Õigeusklikud Eestis ja õigeusu kirikud Eesti maastikus (18.-21. sajand)
Orthodox People in Estonia and Orthodox Churches in Estonian Landscape (18th-21st Century)
1.01.2007
31.12.2009
R&D project
Estonian Science Foundation Research Grant (ETF)
ETIS classificationSubfieldCERCS classificationFrascati Manual classificationPercent
2. Culture and Society2.4. Cultures ResearchS220 Cultural anthropology, ethnology 6.3. Other humanities [philosophy (including the history of science and technology), arts, history of art, art criticism, painting, sculpture, musicology, dramatic art excluding artistic “research” of any kind, religion, theology, other fields and subjects per100,0
InstitutionRolePeriod
Estonian Academy of Artscoordinaator01.01.2007−31.12.2009
PeriodSum
01.01.2007−31.12.2007120 000,00 EEK (7 669,40 EUR)
01.01.2008−31.12.2008120 000,00 EEK (7 669,40 EUR)
01.01.2009−31.12.2009115 200,00 EEK (7 362,62 EUR)
22 701,42 EUR

Töö põhieesmärgiks on teha interdistsiplinaarne uurimus õigeusklikest ja õigeusu kirikutest Eestis alates 18. sajandist kuni tänapäevani. Uurimus õigeusust Eestis 20. sajandi 2. poolel ja 21. sajandi algul rajaneb peamiselt etnoloogilistel ja osalt sotsioloogilistel välitöödel ning andmeanalüüsil, Eesti õigeusu varasema ajaloo uurimine aga peamiselt arhiivimaterjalide jt. allikate ning kirjanduse läbitöötamisel. Välitöödel kavatsetakse uurida religiooni ja identiteedi vahekorda, õigeusklike suhteid teiste konfessioonide esindajatega, Eesti kahe õigeusu kiriku omavahelisi suhteid ja suhteid riigiga, õigeusu koguduste saatust nõukogude perioodil ja taasiseseisvunud Eestis, õigeusklike osakaalu ning arvukust tänases Eestis, mitteusklike suhtumist õigeusklikesse jt probleeme. Eesmärgiks on koguda välitöödel informantidelt nii suulist kui kirjalikku informatsiooni (intervjuude ja küsimustike abil) kui ka arhiiviandmeid õigeusu kogudustest Nõukogude Eestis ja tänapäeval. Intervjuudes püütakse uurida ka õigeusu mõju indiviidile. J.Plaadi plaanitava monograafia lähiminevikku ja tänapäeva käsitlev osa rajaneb peamiselt etnoloogilistel ja sotsioloogilistel allikatel, õigeusu ja õigeusu kiriku ajaloo käsitlemisel 18.-20. sajandil keskendutakse aga peamiselt ajalooallikatele. Välitöödel osalevad lisaks projekti põhitäitjatele ka Eesti Kunstiakadeemia üliõpilased. Interdistsiplinaarse grandiprojekti üks olulisemaid alateemasid keskendub õigeusu kirikutele kui ehitistele. Me soovime dokumenteerida kõik Eesti (sh Petserimaal asuvad) õigeusu kirikud ja kabelid (olgu need tegutsevad või nõukogude perioodist alates varemetes pühakojad) fotografeerimise, filmimise ja kaardistamise abil. Kunstiajaloo, arhitektuuri ja religiooniajaloo aspektist lähtuva õigeusu kirikute ja tsässonite dokumenteerimise üks väljundeid oleks teaduslikult kommenteeritud fotoalbum, kus kasutatakse ka arhiivifotosid õigeusu pühakodadest alates 18. sajandist (tekstide autor J.Plaat, koostajad M.Raisma ja J.Plaat; fotod T.Noorits, A.Maasik, L.Lepik, M.Raisma, J.Plaat, R.Reinvelt jt; kaardid L.Lepik ja AS Regio). Projekti teisteks publikatsioonideks on 2 monograafiat (R.Reinvelt, Minu ja sinu Narva. Oma ja võõras sotsiaalse muutumise kontekstis. (doktoritöö) ja Jaanus Plaat, Õigeusklikud ja õigeusu kirikud Eestis 18.-21. sajandil.), grandiprojekti teemaga seotud teadusartiklid põhitäitjatelt ja EKA magistrandidelt ning projekti konverentside ettekannete kogumik ERMi sarja “Pro Ethnologia” eriväljaandena (R. Reinvelt, J. Plaat, M. Raisma jt.). Plaanis on ka korraldada 2 rahvusvahelist konverentsi Lätis ja Eestis; Eesti õigeusu kirikute teemalise veebilehekülje loomine (M.Raisma, J. Plaat, Eesti õigeusu kogudused, IT firma), mille aluseks on välitöödel pildistatud ja arhiividest kogutud fotomaterjal ning teaduslik tekstimaterjal projektis osalejatelt ning teistelt Eesti õigeusu uurijatelt; kultuuriantropoloogiline film (või filmid) õigeusklikest ja õigeusu kirikutest Eestis 21. sajandil (autorid ja operaatorid J.Simm, J.Plaat; montaazh M.Selgmäe ja J.Simm); näitus „Õigeusu kirikud Eestis 18.-21. sajandil” (koostajad ja kuraatorid R.Reinvelt, M.Raisma, L.Lepik, J.Plaat, T. Noorits, A. Maasik). Pärast näituse avamist 2009. a. ERMis on plaanis seda eksponeerida ka mujal Eestis ja välismaal. Välitööde üks olulisemaid eesmärke on ka esemete, fotode ja audio-visuaalse materjali kogumine Eesti Rahva Muuseumi kogudesse, ERMi käsikirjalise arhiivi täiendamine ERMi kirjasaatjate ja välitöödel leitud informantide kirjatöödega.
The main goal of the project is to conduct an inter-disciplinary study of the Orthodox people and Orthodox churches in Estonia since the 18th c. The study of the Orthodoxy in Estonia during the second part of the 20th c. and in the beginning of the 21st c. is based on ethnological (and sociological) fieldwork and data analysis. The period before the Soviet occupation will be studied using historical methods and archive sources. The fieldwork concentrates on the religion and identity, mutual relationships of Orthodox and other people and other denominations in Estonia. The attitudes toward Orthodox by Non-Orthodox are also to be taken into account. The goal of the fieldwork is to collect oral information and archival data of religious life of Orthodox in the Soviet Estonia and today. The research undertaken will also focus on the influence of the Orthodoxy on an individual. The main aim of the J. Plaat’s planned monograph is to present a historical study of the Orthodoxy and Orthodox churches in Estonia in the 18th-20th centuries and the more ethnological and sociological treatment of the topic in the beginning of the 21st century. The students of the Estonian Academy of Arts will also participate in fieldwork. Another part of the project will focus on churches as buildings. We will try to map and investigate Orthodox churches (be they working churches or in ruins from Soviet times) from architectural, historical and geographical point of view. We want to document (using photo, video and mapping) all the Orthodox churches and chapels in Estonia, including those in Petserimaa across the border with Russia. One result of this work would be a scientifically commented photo album of Estonian Orthodox churches and tsässons, where we also use the photos from archives (author of texts J.Plaat, compiled by M.Raisma and J.Plaat, photos by professional photographers T.Noorits, A.Maasik, and L.Lepik, J.Plaat and others; maps by L.Lepik, Regio). Other planned publications include two monographs: R.Reinvelt, "My Narva and Yours. Own and Foreign in the Context of Social Change." (doctoral thesis); J.Plaat, "Orthodox People and Orthodox Churches in Estonian Landscape in the 18- 20th C"; the collection of papers from two international conferences of the project in the series “Pro Ethnologia”; other articles by senior personnel and students involved in the project. Other goals of the project include two international conferences in Latvia and Estonia, exhibition in the Estonian National Museum „Orthodox Churches in Estonia in the 18- 21 Century“ (compilers and curators T.Noorits, A.Maasik, R.Reinvelt, M.Raisma, L.Lepik, J.Plaat), and anthropological film(s) about Estonian Orthodox people and Orthodox churches in the 21 c., which will be produced out of the audio-visual material filmed during fieldwork (authors J.Simm, J.Plaat). The creation of a webpage about Estonian Orthodox churches is also planned (M.Raisma, J.Plaat, Estonian Orthodox congregations, IT company), which is based on the photo material collected from archives and photos taken during fieldwork and scientific text material from participants in the project and other researchers of Estonian orthodoxy. In the framework of the field studies, one goal is to collect objects, photos, audio-visual and archive material for the Estonian National Museum and Estonian Academy of Arts.