This website uses cookies to store user session information. By using our website you consent to our terms of use. Read more
I agree
"National programme: Estonian language and cultural memory" project EKKM09-113
EKKM09-113 "Eesti muinasjuttude teaduslikud väljaanded (1.01.2009−31.12.2013)", Risto Järv, Estonian Literary Museum, University of Tartu, Faculty of Philosophy.
EKKM09-113
Eesti muinasjuttude teaduslikud väljaanded
1.01.2009
31.12.2013
R&D project
National programme: Estonian language and cultural memory
ETIS classificationSubfieldCERCS classificationFrascati Manual classificationPercent
2. Culture and Society2.4. Cultures ResearchH400 Folklore 6.3. Other humanities [philosophy (including the history of science and technology), arts, history of art, art criticism, painting, sculpture, musicology, dramatic art excluding artistic “research” of any kind, religion, theology, other fields and subjects per100,0
InstitutionRolePeriod
Estonian Literary Museumcoordinaator01.01.2011−31.12.2013
University of Tartu, Faculty of Philosophycoordinaator01.01.2009−31.12.2010
PeriodSum
01.01.2009−31.12.2009169 380,00 EEK (10 825,36 EUR)
01.01.2010−31.12.2010170 000,00 EEK (10 864,98 EUR)
01.01.2011−31.12.201110 865,00 EUR
01.01.2012−31.12.201210 900,00 EUR
01.01.2013−31.12.201310 900,00 EUR
54 355,34 EUR

Projekt jätkab eesti muinasjutuväljaannete seeria köidete ettevalmistamist ja koostamist, mida on alustatud programmi „Eesti keel ja rahvuslik mälu” (2004-2008) toetusel samanimelise projekti tulemusena. Projekti planeeritavateks põhitulemusteks on 1) Eesti imemuinasjuttude (ATU tüübid 300-749) akadeemilise väljaande teise köite ettevalmistamise lõpetamine ja ilmumine; 2) ERA käsikirjaliste ja helisalvestustest legendiliste, novelliliste ja rumala vanapagana juttude dešifreerimine ning andmebaasis avaldamine; 3) novelliliste ja rumala vanapagana muinasjuttude köidete ettevalmistamine ja ilmumine; 4) bibliograafia koostamine käsiteldavate jututüüpide kohta. Kuna töö tulemusena ERA rahvajutumaterjali läbi töötades saavad kaetud kõik rahvajuttude põhiliigid, on see ühtlasi eeldus ja loodetavasti ärgitus eesti ATU-kataloogi rahvajuttude tüpoloogia valmimiseks (loomamuinasjuttude tüpoloogia on valminud Pille Kippari töö tulemusena, imemuinasjuttude terviktüpoloogia valmib TÜ muinasjututöörühma töö tulemusena aastal 2010, naljandite tüpoloogiaga tegeleb EKM folkloristika osakond). Eesti folkloorikogumise suurkuju Jakob Hurt seadis omal ajal rahvuslikuks eesmärgiks kogu kogutud rahvaluule avaldamise trükis “Monumenta Estoniae Antiquae” sarjas ning seda tööd on järgemööda folkloristide poolt tehtud – ilmunud on regilaulude, muistendite, vanasõnade ja mõistatuste köiteid. Kuigi ka muinasjuttude töörühm on oma senise töö käigus ühe muinasjututüübi kõiki arhiivitekste koondava väljaande koostanud (jututüübi ATU 425M variandid), on Eesti muinasjutuvaramu mahukust ning kaasaja elektroonilise publitseerimise võimalusi arvestades otstarbekam piirduda muinasjuttude trükis avaldamise puhul erinevate antoloogiatega, millest olulisim olekski ühe alaliigi kõiki jututüüpe esindav tüübiantoloogia. Sarnaselt on toiminud näiteks lähinaabrid soomlased: neilt on aastatepikkuse töö tulemusena (1972-2000) ilmunud kuus köidet tüübiantoloogiaid eri jutuliikide kohta. Projekti tulemusena loodav elektrooniline tekstikorpus saab kättesaadavaks ERA andmebaasis ning on avatud kõigile uurijatele. Trükiväljundina publitseeritavates väljaannetes avaldatakse sarnaselt eesti imemuinasjuttude I köitega sõltuvalt tüübi arvukusest 1–3 teksti igast Eestis esinevast jututüübist. Vastavalt rahvusvahelisele tavale esitatakse kommentaarides andmed iga jututüübi leviku, rahvusvaheliste paralleelide ja olulisemate trükis esinenud variantide kohta. Eesti imemuinasjuttude väljaande teises köites (koostajad Risto Järv, Mairi Kaasik, Kärri Toomeos-Orglaan, planeeritud ilmumisaeg 2010) avaldatakse imemuinasjututüübid vahemikus ATU 500-749). Rumala vanapagana muinasjuttude sisestustööd on seni tehtud TÜ muinasjutuväljaannete töörühma poolt Pille Kippari koostatud väljaande „Saagijagamine” jaoks (valminud koostöös EKM folkloristika osakonnaga). Seda väljaannet ette valmistades on Pille Kippar jätkanud ka tüpoloogia korrastamist, rumala vanapagana muinasjuttude köite planeeritud ilmumisaeg on 2012. Aastal 2009 alustatakse novelliliste juttude väljaande ettevalmistamist, koostades olemasolevate tekstide põhjal väljaande esialgne tüübiplaan (Kärri Toomeos-Orglaan), väljaande planeeritud ilmumisaeg on 2013. Projekti tuumik on teinud koostööd mitmete aastate keskel, TLÜ emeriitprofessor Pille Kippar on koostanud seni ainsa eesti rahvajuttude ühe alaliigi tüpoloogia, ülejäänud doktori- ja magistrikraadiga täitjate puhul on tegu folkloristide noorema uurijatepõlvkonnaga, kellelt on lisaks ilmunud mitmeid teadusartikleid erinevate imemuinasjutu aspektide kohta (kirjanduse mõju jututraditsioonile, isikupäraste jutustajate analüüs, üksiktüüpide lühimonograafiad jm), neil teemadel on senise projekti käigus kaitstud ka üks doktori- ning üks (teadus)magistritöö. Senise töö tulemusena on Tartu Ülikooli eesti ja võrdleva rahvaluule osakonna juures välja kujunenud muinasjuttudele spetsialiseerunud töörühm, kes tegeleb lisaks tekstide tüpologiseerimisele ja väljaannete ettevalmistamisele ka muinasjuttude uurimisega, seepärast oleks otstarbekas kasutada nende omandatud kompetentsi ka edaspidi.