"Eesti Teadusfondi uurimistoetus" projekt ETF7523
ETF7523 "Eesti NSV valitsemine: võimustruktuuri institutsionaalne areng ja funktsioneerimine (1944-1964) (1.01.2008−31.12.2011)", Tõnu Tannberg, Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond.
ETF7523
Eesti NSV valitsemine: võimustruktuuri institutsionaalne areng ja funktsioneerimine (1944-1964)
Ruling of the Estonian SSR: institutional development and functioning of power structure (1944-1964)
1.01.2008
31.12.2011
Teadus- ja arendusprojekt
Eesti Teadusfondi uurimistoetus
ValdkondAlamvaldkondCERCS erialaFrascati Manual’i erialaProtsent
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.3. Ajalooteadused ja arheoloogiaH250 Lähiajalugu (alates 1914) 6.1. Ajalugu (üldajalugu, eelajalugu, arheoloogia, numismaatika, paleograafia, genealoogia jne.)99,0
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.3. Ajalooteadused ja arheoloogiaH230 Kaasaja ajalugu (kuni umbes aastani 1800) 6.1. Ajalugu (üldajalugu, eelajalugu, arheoloogia, numismaatika, paleograafia, genealoogia jne.)1,0
AsutusRollPeriood
Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskondkoordinaator01.01.2008−31.12.2011
PerioodSumma
01.01.2008−31.12.2008180 000,00 EEK (11 504,10 EUR)
01.01.2009−31.12.2009172 800,00 EEK (11 043,93 EUR)
01.01.2010−31.12.2010172 800,00 EEK (11 043,93 EUR)
01.01.2011−31.12.201111 043,60 EUR
44 635,56 EUR

Projekti üldiseks eesmärgiks on käsitleda Eesti NSV võimustruktuuri institutsionaalset arengut ja funktsioneerimist aastatel 1944-1964 Nõukogude Liidu, teiste Balti liiduvabariikide ja Ida-Euroopa arengute kontekstis. Sellise laiema perspektiivi arvestamine sõjajärgsete Eesti olude käsitlemisel äärmiselt vajalik ja möödapääsmatu mõistmaks Eestis toimunud arenguid. Selliseks lähenemiseks pakuvad häid võimalusi senikasutamata arhiivimaterjalid nii Eesti kuid eriti just Venemaa arhiivides ning viimastel aastatel Venemaal ja mujal maailmas avaldatud uurimused ning dokumentide publikatsioonid. Uurimisobjektiks valitud perioodil (1944-1964) kujunes lõplikult välja nõukogulik võimustruktuur, suruti maha relvastatud vastupanuliikumine ja viidi lõpuni ühiskonna sovetiseerimine ning kujundati Moskva poolt välja kontrollimehhanismide süsteem liiduvabariigi üle. Samuti leidsid aset ka olulised muudatused valitseva eliidi – nomenklatuuri – koosseisus. Nende protsesside analüüsile on senises ajalookirjanduses vähe tähelepanu pööratud. Projekti raames keskendutakse järgmistele kitsamate teemade uurimisele: (1) Moskva kontrollimehhanismide kehtestamine, keskus-liiduvabariik võimu-vahekordade ning liiduvabariigi poliitilise eliidi (nomenklatuuri) väljakujunemise analüüs; (2) Täitevvõimu funktsioneerimine nõukogude liiduvabariigis Eesti NSV Ministrite Nõukogu näitel; (3) Nõukogude julgeolekuorganite koht võimustruktuuris, osalus repressioonide teostamisel ning vastupanuliikumise mahasurumisel; (4) Poliitilistel põhjustel represseeritud Eesti kodanike ennetähtaegne vabastamine ning rehabiliteerimine 1950.-1960. aastatel; (5) II maailmasõja aegsete inimsusevastaste- ja sõjakuritegude uurimine Eesti NSVs ning avalikud kohtuprotsessid. Projekti väljundiks on teemakohaste artiklite avaldamine erialaajakirjades, projekti täitjate ühise artiklite kogumiku publitseerimine, vähemalt 2 allikapublikatsiooni avaldamine ning 5 doktoritöö kaitsmine.
Overall aim of the project is to address institutional development and functioning of power structure in the ESSR in 1944-1964, in the context of developments of the USSR, other Baltic union republics and Eastern Europe. Considering such a wider perspective in the treatment of circumstances in post-war Estonia is most important and inavoidable in odrer to understand changes that took place here. This approach is based on excellent possibilities of making use of the hitherto unused archival materials in Estonian and in Russian archives, in particular and similarly, recently published research works and documents in Russia and elsewhere in the world. The period 1944-1964 under observation, as this research object, witnessed the formation and completion of the Soviet power structure that suppressed any armed resistance, finally Sovietized society and established the system of mechanisms of control over the union republic by Moscow. Likewise, considerable changes took place in the composition of the ruling elite – nomenclature. An analysis of those processes requires much more attention than has been given in historiography. In the framework of this project the focus is placed on the research of the following narrower issues: (1) Establishment of mechanisms of control by Moscow: an analysis of the relationship Centre-union republic and the formation of the political elite (nomenclature) of the union republic; (2) Functioning of executive power in the union republic with special reference to the Council of Ministers of the ESSR; (3) Position of Soviet security organs in power structure, participation in carrying out repressions and suppressing resistance movement; (4) In the 1950s-1960s, prescheduled setting free and rehabilitation of Estonian citizens repressed for political reasons; (5) Investigation of WW II crimes against humanity and war crimes in the ESSR, open trials. The outcome of the project will contain publication of thematic articles in specialized journals, publication of a joint collection of articles written by investigators of the project, issuing at least 2 source publications and defence of 5 Ph.D. dissertations.