"Eesti Teadusfondi uurimistoetus" projekt ETF7523
ETF7523 "Eesti NSV valitsemine: võimustruktuuri institutsionaalne areng ja funktsioneerimine (1944-1964) (1.01.2008−31.12.2011)", Tõnu Tannberg, Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond.
ETF7523
Eesti NSV valitsemine: võimustruktuuri institutsionaalne areng ja funktsioneerimine (1944-1964)
Ruling of the Estonian SSR: institutional development and functioning of power structure (1944-1964)
1.01.2008
31.12.2011
Eesti Teadusfondi uurimistoetus
ValdkondAlamvaldkondCERCS erialaFrascati Manual’i erialaProtsent
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.3. Ajalooteadused ja arheoloogiaH250 Lähiajalugu (alates 1914) 6.1. Ajalugu (üldajalugu, eelajalugu, arheoloogia, numismaatika, paleograafia, genealoogia jne.)99,0
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.3. Ajalooteadused ja arheoloogiaH230 Kaasaja ajalugu (kuni umbes aastani 1800) 6.1. Ajalugu (üldajalugu, eelajalugu, arheoloogia, numismaatika, paleograafia, genealoogia jne.)1,0
AsutusRollPeriood
Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskondkoordinaator01.01.2008−31.12.2011
PerioodSumma
01.01.2008−31.12.2008180 000,00 EEK (11 504,10 EUR)
01.01.2009−31.12.2009172 800,00 EEK (11 043,93 EUR)
01.01.2010−31.12.2010172 800,00 EEK (11 043,93 EUR)
01.01.2011−31.12.201111 043,60 EUR
44 635,56 EUR
101287,18

Projekti üldiseks eesmärgiks on käsitleda Eesti NSV võimustruktuuri institutsionaalset arengut ja funktsioneerimist aastatel 1944-1964 Nõukogude Liidu, teiste Balti liiduvabariikide ja Ida-Euroopa arengute kontekstis. Sellise laiema perspektiivi arvestamine sõjajärgsete Eesti olude käsitlemisel äärmiselt vajalik ja möödapääsmatu mõistmaks Eestis toimunud arenguid. Selliseks lähenemiseks pakuvad häid võimalusi senikasutamata arhiivimaterjalid nii Eesti kuid eriti just Venemaa arhiivides ning viimastel aastatel Venemaal ja mujal maailmas avaldatud uurimused ning dokumentide publikatsioonid. Uurimisobjektiks valitud perioodil (1944-1964) kujunes lõplikult välja nõukogulik võimustruktuur, suruti maha relvastatud vastupanuliikumine ja viidi lõpuni ühiskonna sovetiseerimine ning kujundati Moskva poolt välja kontrollimehhanismide süsteem liiduvabariigi üle. Samuti leidsid aset ka olulised muudatused valitseva eliidi – nomenklatuuri – koosseisus. Nende protsesside analüüsile on senises ajalookirjanduses vähe tähelepanu pööratud. Projekti raames keskendutakse järgmistele kitsamate teemade uurimisele: (1) Moskva kontrollimehhanismide kehtestamine, keskus-liiduvabariik võimu-vahekordade ning liiduvabariigi poliitilise eliidi (nomenklatuuri) väljakujunemise analüüs; (2) Täitevvõimu funktsioneerimine nõukogude liiduvabariigis Eesti NSV Ministrite Nõukogu näitel; (3) Nõukogude julgeolekuorganite koht võimustruktuuris, osalus repressioonide teostamisel ning vastupanuliikumise mahasurumisel; (4) Poliitilistel põhjustel represseeritud Eesti kodanike ennetähtaegne vabastamine ning rehabiliteerimine 1950.-1960. aastatel; (5) II maailmasõja aegsete inimsusevastaste- ja sõjakuritegude uurimine Eesti NSVs ning avalikud kohtuprotsessid. Projekti väljundiks on teemakohaste artiklite avaldamine erialaajakirjades, projekti täitjate ühise artiklite kogumiku publitseerimine, vähemalt 2 allikapublikatsiooni avaldamine ning 5 doktoritöö kaitsmine.
Overall aim of the project is to address institutional development and functioning of power structure in the ESSR in 1944-1964, in the context of developments of the USSR, other Baltic union republics and Eastern Europe. Considering such a wider perspective in the treatment of circumstances in post-war Estonia is most important and inavoidable in odrer to understand changes that took place here. This approach is based on excellent possibilities of making use of the hitherto unused archival materials in Estonian and in Russian archives, in particular and similarly, recently published research works and documents in Russia and elsewhere in the world. The period 1944-1964 under observation, as this research object, witnessed the formation and completion of the Soviet power structure that suppressed any armed resistance, finally Sovietized society and established the system of mechanisms of control over the union republic by Moscow. Likewise, considerable changes took place in the composition of the ruling elite – nomenclature. An analysis of those processes requires much more attention than has been given in historiography. In the framework of this project the focus is placed on the research of the following narrower issues: (1) Establishment of mechanisms of control by Moscow: an analysis of the relationship Centre-union republic and the formation of the political elite (nomenclature) of the union republic; (2) Functioning of executive power in the union republic with special reference to the Council of Ministers of the ESSR; (3) Position of Soviet security organs in power structure, participation in carrying out repressions and suppressing resistance movement; (4) In the 1950s-1960s, prescheduled setting free and rehabilitation of Estonian citizens repressed for political reasons; (5) Investigation of WW II crimes against humanity and war crimes in the ESSR, open trials. The outcome of the project will contain publication of thematic articles in specialized journals, publication of a joint collection of articles written by investigators of the project, issuing at least 2 source publications and defence of 5 Ph.D. dissertations.

Vastutav täitja (1)

IsikKraadTöökoht ja ametCVOsalemise periood
Tõnu TannbergdoktorikraadEST / ENG01.01.2008−31.12.2010

Põhitäitjad (8)

IsikKraadTöökoht ja ametCVOsalemise periood
Ivo JuurveedoktorikraadEST / ENG24.10.2008−31.12.2011
Pearu Kuuskmagistrikraad (teaduskraad)EST / ENG01.01.2008−31.12.2011
Olev LiivikdoktorikraadTeadurEST / ENG01.01.2008−31.12.2011
Meelis MaripuudoktorikraadtegevjuhtEST / ENG01.01.2008−31.12.2011
Aivar NiglasEST / ENG01.01.2008−31.12.2011
Birgit PaalmagistrikraadEST / ENG01.06.2011−31.12.2011
Ago PajurdoktorikraadDotsentEST / ENG01.01.2008−31.12.2011
Meelis SaueaukdoktorikraadEST / ENG01.01.2008−31.12.2011
Publikatsioonid
Publikatsioonid
Hämäläinen, M. (2011). Eestimaa Kommunistliku Partei Keskkomitee nomenklatuur 1940-1953. Tuna, 14 (1), 71−84.
Hämäläinen, M. (2011). Eestimaa Kommunistliku Partei Keskkomitee nomenklatuur 1945–1953. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.
Niglas, Aivar (2011). Üks NSV Liidu repressioonide süstematiseerimise võimalusi. Tuna. Ajalookultuuri ajakiri, 14 (4), 61−78.
Tannberg, Tõnu (2011). Miks Hans Kruusist ei saanud Eesti NSV välisasjade rahvakomissar juba 1944. aasta kevadel? Tuna, 3, 72−87.
Tannberg, T. (2011). Eine „elende Stümperei“? Zur Entstehungsgeschichte der Hymne der Estnischen SSR 1944/45. Forschungen zur baltischen Geschichte, 6, 196−208.
Tannberg, T. (2011). "Kaunis raske oli neisse suruda kõik vajalikud mõtted - kants, punatäht, Lenin, Stalin, bolševik, vene rahvas - et seejuures ka veel luuleline side säiliks...". Eesti NSV hümni sünniloost aastatel 1944-1945. I. Akadeemia, 23 (9), 1595−1762.
Tannberg, T. (2011). EKP KK Büroo istungite regestid. III. 1971-1991. Tartu: Eesti Ajalooarhiiv.
Tannberg, T. (2011). EKP KK Büroo regestid. II. 1954-1971. Tartu: Eesti Ajalooarhiiv.
Kuusk, P. (2010). Борьба органов госбезопасности с движением сопротивления в Эстонии в послевоенные годы. Отдел по борьбе с бандитизмом (1944–1947). Tuna. Ajalookultuuri ajakiri, 130−153.
Kuusk, Pearu (2009). Väljasaatmata jäänud kontingent. O. Liivik, H. Tammela (Toim.). Uuemaid aspekte märtsiküüditamise uurimisest. Eesti Ajaloomuusuemi teaduskonverentsi materjale.Varia historica IV (58−68).. Tallinn: Eesti Ajaloomuuseum.
Kuusk, Pearu (2008). Vabastajad või vallutajad? Siseasjade Rahvakomissariaadi Tartu Linnaosakonna tegevusest 1944. aastal. Tuna, 3, 19−32.
Saueauk, Meelis (2010). О роли Коммунистической партий Эстонии в проведении мартовской депортации 1949 года. Tuna. Ajalookultuuri ajakiri, 154−163.
Saueauk, Meelis (2010). Teaduskonverents Vilniuses "Aasta 1940 Balti riikides: raudeesriie langeb". Tuna. Ajalookultuuri ajakiri, 4, 148−150.
Saueauk, Meelis (2009). Nõukogude julgeolekuorganid Eestis 1944-1953: ülesanded, struktuur, juhtimine. Ajalooline Ajakiri, 77−122.
Saueauk, Meelis (2009). Eestimaa Kommunistliku Partei rollist märtsiküüditamise läbiviimisel 1949. aastal. Olev Liivik, Hiljar Tammela (Toim.). Uuemaid aspekte märtsiküüditamise uurimisest, Varia Historica (83−95).. Tallinn: Eesti Ajaloomuuseum.
Tannberg, T (2011). Arvustus: „Пражская весна“ 1968 года и советские республики. Pеакция власти и общества [Der „Prager Frühling“ 1968 und die Sowjetrepubliken. Die Reaktion der Macht und der Gesellschaft]. Stavropol u.a., 2009. Forschungen zur baltischen Geschichte, 6, 334−339.
Tannberg, T. (2011). "Praha kevad" ja Nõukogude liiduvabariigid. Akadeemia, 5, 964−969.
Tannberg, T. (2010). Baltijskij vopros v Kremle v poslednie mesjatsy 1944 goda: kak borot'sja c vooruzhennym dvizheniem soprotivlenija? Tuna. Spetsvypusk po istorii Estonii XX veka, 109−129.
Tannberg, T. (2010). Kuidas Moskvas valmistati ette 1950. aasta märtsipleenumit. Tuna, 1, 120−124.
Tannberg, T. (2010). Politika Moskvy v respublikah Baltii v poslevoennye gody (1944-1956). Issledovanija i dokumenty. Moskva: ROSSPEN.
Tannberg, T., Raun, O. (Koost.) (2010). Tuna. Spetsvypusk po istorii Estonii XX veka. Tartu-Tallinn: Rahvusarhiiv.
Tannberg, T. (2009). "Kui Tallinna hakkab saabuma mitmesuguseid alaliselt siin resideeruvaid diplomaate...". Dokumente Eesti NSV Välisministeeriumi algusaegadest 1944-1948. Tuna, 4, 109−114.
Tannberg, T. (2009). Arvustus: J. Zubkova. Pribaltika i Kreml 1940-1953. Moskva, 2008. Forschungen zur baltischen Geschichte, 4, 348−354.
Tannberg, T. (2009). Arvustus: NKVD-MVD SSSR v bor’be s banditizmom i vooruzhennym natsionalisticheskim podpol’em na Zapadnoĭ Ukraine, v Zapadnoĭ Belorussii i Pribaltike (1939–1956). Ajalooline Ajakiri, 127-128, 297−302.
Tannberg, T. (2009). Moscow's Institutional and Nomenclatural Control Mechanisms in the Estonian SSR during the Post-War Years. Past (Tuna). Special issue on the History of Estonia, 197−229.
Tannberg, T. (2009). Baltikumi sovetiseerimine Moskva perspektiivist vaadatuna. Akadeemia, 2, 399−411.
Tannberg, T (2009). Teekond Siberisse Pärnumaa küüditamisešelonide nr. 97305 ja 97308 näitel 1949. aastal. O. Liivik, H. Tammela (Toim.). Uuemaid aspekte märtsiküüditamise uurimisest. Varia historica IV (69−82).. Tallinn: Eesti Ajaloomuuseum.
Tannberg, T. (2008). Julgeolekuorganite "uue töömeetodi" juurutamine relvastatud vastupanuliikumise vastu 1945. aastal. Tuna, 3, 58−68.
Tannberg, T. (2008). Moskva kontrollimehhanismid liiduvabariikides Eesti NSV näitel. Eesti vabariik 90. Pärnu 27.-28. august 2008. Konverentsi kogumik. Tallinn: Eesti Haridusministeerium, 53−57.
Liivik, Olev (2010). O получении высшего партийного образования во второй половине 1940-х годов на примере партийных деятелей Эстонской ССР. Tuna. Spetsvypusk po istorii Estonii XX veka, 164−181.
Liivik, Olev (2010). Tagasivaade 1950. aasta märtsipleenumile. Kas venelased ja Venemaa eestlased saavutasid võidu "juunikommunistide" ja "korpusemeeste" üle? Tuna. Ajalookultuuri ajakiri, 1, 55−69.
Liivik, Olev; Tammela, Hiljar (2010). President lahkub areenilt: Konstantin Pätsi viimane avalik esinemine 21. juunil 1940. a. Akadeemia, 6, 963−994.
Liivik, O. (2009). Katrin Boeckh, Stalinismus in der Ukraine: Die Rekonstruktion des sowjetischen Systems nach dem Zweiten Weltkrieg. Ajalooline Ajakiri, 311−316.
Liivik, Olev (2009). Märtsiküüditamine "Eesti süüasja" (1949-1952) kontekstis. Liivik, Olev; Tammela, Hiljar. Uuemaid aspekte märtsiküüditamise uurimisest. Eesti Ajaloomuusuemi teaduskonverentsi materjale (104−116).. Tallinn: Eesti Ajaloomuuseum. (Varia Historica; 4).
Liivik, Olev; Tammela, Hiljar (2009). Sissejuhatus. Märtsiküüditamise uurimisest kahel viimasel aastakümnel. Liivik, Olev; Tammela, Hiljar. Uuemaid aspekte märtsiküüditamise uurimisest. Eesti Ajaloomuuseumi teaduskonverentsi materjale (9−11).. Tallinn: Eesti Ajaloomuuseum. (Varia Historica; 4).
Liivik, O. (2009). "Kas minu saatus tõesti nii kurb on, et mina ei või isegi õppima minna?" : parteipoliitilise kõrghariduse tähendusest ja omandamisest 1940ndail aastail Eesti NSV kommunistide poolt. Raudkivi, Priit; Seppel, Marten. Sõnasse püütud minevik : in honorem Enn Tarvel (326−362).. Argo Kirjastus.
Liivik, Olev; Tammela, Hiljar (koostajad) (2009). Uuemaid aspekte märtsiküüditamise uurimisest. Eesti Ajaloomuuseumi teaduskonverentsi materjale. Tallinn: Eesti Ajaloomuuseum.
Liivik, O. (2008). Rahvus- ja naispoliitika Nõukogude Eestis: Eestimaa Kommunistliku Partei Keskkomitee aparaadi rahvuslik ja sooline koosseis 1945-1953. Kass, K.; Laidla, J.; Luts-Sootak, M.; Seppel, M.; Taal, K.. Õpetatud esti Seltsi Aastaraamat 2006 (54−74).. Tartu: Õpetatud Eesti Selts.
Juhendamised
Juhendamised
Mariliis Hämäläinen, magistrikraad (teaduskraad), 2010, (juh) Tõnu Tannberg, Eestimaa Kommunistliku Partei Keskkomitee nomenklatuur 1945-1953, Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Ajaloo ja arheoloogia instituut.