See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
"Eesti Teadusfondi uurimistoetus" projekt ETF6788
ETF6788 (ETF6788) "Krooniliste haiguste riskitegurite kujunemine lapseeast täiskasvanuni: Euroopa Noorte Südameuuringu III etapp (1.01.2006−31.12.2009)", Helle-Mai Loit, Tervise Arengu Instituut.
ETF6788
Krooniliste haiguste riskitegurite kujunemine lapseeast täiskasvanuni: Euroopa Noorte Südameuuringu III etapp
Development of risk factors for chronic diseases: III phase of the European Youth Heart Study
1.01.2006
31.12.2009
Teadus- ja arendusprojekt
Eesti Teadusfondi uurimistoetus
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
3. Terviseuuringud3.6. Rahvatervishoid601 3.3. Terviseteadused (tervishoid, sotsiaalmeditsiin, hügieen, õeteadus, epidemioloogia)100,0
AsutusRollPeriood
Tervise Arengu Instituutkoordinaator01.01.2006−31.12.2009
PerioodSumma
01.01.2006−31.12.2006180 000,00 EEK (11 504,10 EUR)
01.01.2007−31.12.2007180 000,00 EEK (11 504,10 EUR)
01.01.2008−31.12.2008186 000,00 EEK (11 887,57 EUR)
01.01.2009−31.12.2009178 560,00 EEK (11 412,06 EUR)
46 307,83 EUR

Töö üldeesmärk on selgitada välja põhjuslikke seoseid krooniliste haiguste riskitegurite (KHRT) levimuse ning nende kujunemist määravate geneetiliste, psühholoogiliste, elustiilist, perekondlikest teguritest ning sotsiaalmajanduslikust keskkonnast tingitud mõjurite vahel lastel, noorukitel ja nende vanematel; anda hinnang mõjurite omavahelisele koostoimele ja muutumisele ajadünaamikas. Käesoleva grandiprojekti raames on püstitatud konkreetsemad alaeesmärgid, mis tulenevad autorite varasemate uuringute tulemuste analüüsil leitud läbilõikelistest seostest. 1. Võrrelda KHRT levimust ja seda määravaid tegureid erinevates Euroopa maades. 2. Hinnata metaboolse sündroomi ja insuliinresisdentsuse (IR) kujunemist määravaid tegureid ajadünaamikas alates lapseeast kuni täiskasvanu eani. 3. Hinnata isiksuse omaduste ja tervisega seotud käitumise vahelise seose püsivust ajas ning seotust teiste KHRT-ga (verelipiidid, ülekaalulisus) 4. Selgitada kehalise aktiivsuse, kehalise võimekuse ja toitumise rolli ülekaalulisuse kujunemisel erinevates vanusperioodides. 5. Kirjeldada aterosklerootiliste südame- ja veresoonkonna haiguste (ASVH) “uute” riskitegurite (kõrgenenud homotsüsteiin, leptiin ja lipoproteiin-a) esinemist ja kujunemist määravaid tegureid lapse ning noorukieas. 6. Hinnata kas angiotensiini konverteeriva ensüümi (ACE) geeni väidetavalt treenitust mõjutav polümorfism on põhjuslikult seotud suurema ja väiksema kehalise võimekuse tasemega lastel ja noorukitel, võttes arvesse laste kehalist aktiivsust, toitumise eripärasid ja kehakoostist. Planeeritav uuring on III etapp Euroopa Noorte Südameuuringust (ENSU), mille valim moodustati 1998 aastal Tartu linna ja maakonna koolide 3-nda ja 9-nda klassi õpilastest vastavalt ENSU protokollis ettenähtud kriteeriumitele. Kokku uuriti ENSU I etapis 1176 last, neist 583 kolmanda ja 591 üheksanda klassi õpilast ning 1850 lapsevanemat (1024 ema ja 826 isa). ENSU II etapis osales nooremast grupist 483 ja vanemast 417 last. ENSU III viiakse läbi samadel uuritavatel vastavalt 2007 ja 2008, kui uuritavad on saanud vastavalt 18- ja 25-aastaseks. Nii saab hinnata lapsepõlve tegurite mõju tervisele täiskasvanuna. Kui teine uuringuetapp lisas võimaluse hinnata seoste põhjuslikkust ning riskitegurite kujunemist prognoosivaid tegureid, siis kolmas uuringulaine annab võimaluse prognoose kontrollida pikemas ajaperspektiivis ning hinnata eelmise kahe perioodi vahelise dünaamika mõju kolmanda ajapunkti terviseindikaatoritele. Uuringus käsitletakse laste tervist ja seda määravaid tegureid põhjalikult: hinnatakse eelkõige ASVH riskitegureid kujundavate bioloogiliste, psühholoogiliste, elustiilist, perekondlikest teguritest ning sotsiaalsest keskkonnast tingitud mõjurite olemust, olulisust, kriitilist mõjumise perioodi (vanus) ning omavahelisi koostoimed. Tugev külg planeeritava töö juures on see, et riskitegurite kujunemise hindamisel lastel ja noorukitel kasutatakse longituudset uuringudisaini samadel uuritavatel ning nende vanematel. Samuti kasutatakse tavapäraste küsimustike kõrval põhjalikke biokeemilisi, geneetilisi, füsioloogilisi ja psühholoogilisi mõõtmisi laboratoorsetes tingimustes. Olulisust lisab uurimuse rahvusvaheline iseloom - uurimus on osa Euroopa Noorte Südameuuringust, mis eeldab identse metoodika kasutamist samavanustel uuritavatel paralleelselt erinevates Euroopa maades. Selline lähenemisviis võimaldab hinnata rahvuslike, kultuuriliste, klimaatiliste ja sotsiaalmajanduslike tegurite osatähtsust ning mõjumisemehhanisme erineva ASVH haigestumis- ning suremustiheduse ning riskitegurite levimusega maades. Tööga kogutud andmed suurendavad arusaamist riskitegurite kujunemisest lastel ja noorukitel erineva sotsiaalmajandusliku ja kultuurilise keskkonnaga maades. Uuringu oodatavaks tulemuseks on selgitada välja mingil maal toimivad nn kaitsvad tegurid (mis pidurdavad KHRT kujunemist ja tugevdavad laste ning noorukite tervist). Mingi maa positiivseid kogemusi saaks kasutada teistes maades vastavate sekkumisprogrammide väljatöötamisel. Samuti loovad töö tulemused eeldused soovituste andmiseks nii Eesti kui ka teiste maade tervist edendavate ja kroonilisi haigusi ennetavate sekkumisprogrammide efektiivsemaks muutmiseks. Planeeritava longituuduuringu seniste andmete põhjal on ajavahemikus 2001-2005 ilmunud kokku 18 publikatsiooni, väljasaadetud on 4 käsikirja, olemas on 6 käsikirja. Kaitstud 1 doktori- ja 3 magistritööd ning koostamisel on 4 doktori ja 3 magistritööd. Plaanis on andmed kättesaadavaks muuta potentsiaalsetele koostööpartneritele Eestis ja jätkata rahvusvahelist koostööd.
The general objective of the study is to find out causality associations between the prevalence of risk factors for chronic diseases (RFCD) from one side and genetic, psychological, life-style, family-related and socio-economical factors from the other side in children, adolescents and adults; to assess the relationship of the factors and change in dynamics. Within the framework of this research project grant we have set concrete sub-goals, which are derived from cross-sectional associations according to the analysis of earlier results. 1. To compare the prevalence of RFCD and their determinants in different European countries. 2. To assess the determinants of metabolic syndrome and insulin-resistance in dynamics from childhood to adult. 3. To assess the stability of association between personality traits and health-related behaviour and the connection with other risk factors of chronic diseases (blood lipids, overweight). 4. To find out the role of physical activity, fitness and nutrition in the development of overweight in different age groups. 5. To describe the role of “new” risk factors (high levels of homocystein, leptin and lipoprotein-a) in coronary diseases in children and adolescents. 6. To estimate the causality association between the polymorphism of angiotensin converting enzyme (ACE) gene and the fitness in children and adolescents, taking into account the physical activity, dietary intake and body compositon. The planned study is the III stage of the Europena Youth Heart Study (EYHS), which sample was formed in 1998 from the pupils of 3rd and 9th grades of the schools in Tartu and Tartu County according to the criteria set in in EYHS protocol. Totally in the I stage of EYHS 1176 pupils were studied, from them 583 were 3rd grade and 591 were 9th grade pupils; 1850 parents (1024 mothers and 826 fathers). In the II stage of EYHS there were 483 children from younger age group and 417 from older group. The III stage of EYHS will be carried out in the same participants respectively in 2007 and 2008, when they will become 18- and 25- years old. Then it will be possible to assess the effect of the factors of childhood on health in adult. When the second stage of the study added the possibility to assess the causality of the associations, then the third stage would give possibility to check the prognosis from longitudinal aspect and to assess the effect of dynamics between two previous stages on the health indicators of the third stage. In this study children health and its determinants are treated thoroughly: primarily the essence, importance, critical affecting period (age) and the associations of the risk factors of coronary diseases and its determinants such as biological, psychological, life-style, family- and socio-economical related are assessed. The strength of the study is that longitudinal design has been used in assessment of risk factors in the same children and their parents. Although additionally to ordinary questionnaires several thorough biochemical, genetic, physiological and psychological measurements are used. Very important fact is that the study has international design – it is the part of the European Youth Heart Study, that assume to use identical methodology in parallel with the participants of the same age group in different European countries. This kind of approach enables to estimate the importance of national, cultural, climatic and socio-economical factors and their mechanisms in different countries with different prevalence of risk factors and morbidity and mortality due to coronary diseases. The collected data help to achieve better understanding of the development of risk factors in children and adolescents in countries with different socio-economical and cultural background. The expected result of the study is to find out so-called protective factors (that inhibit the development of the risk factors of coronary diseases and strengthen health). Positive experiences of the certain country would be useful in developing intervention programmes. The results of the study also allow giving advices to make health promoting intervention programmes more effective both in Estonia and in other countries. According to the results of this longitudinal study 18 publications have been published in 1001-2005 and 4 manuscripts are submitted, 6 manuscripts are ready. One doctoral and 3 master theses have been defended and 4 doctoral and 3 master theses are drafts. Our plan is to make data available for potential co-work partners in Estonia and to continue international cooperation.