"Eesti Teadusfondi uurimistoetus" projekt ETF7581
ETF7581 "Pelaagiliste, bentiliste ja litoraalsete protsesside koosmõju toitainete dünaamikale Soome lahe lõunaosa rannikutsoonis. (1.01.2008−31.12.2011)", Madis-Jaak Lilover, Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Meresüsteemide Instituut.
ETF7581
Pelaagiliste, bentiliste ja litoraalsete protsesside koosmõju toitainete dünaamikale Soome lahe lõunaosa rannikutsoonis.
Influence of pelagic-benthic-littoral coupling on nutrient dynamics in the coastal zone of the southern Gulf of Finland
1.01.2008
31.12.2011
Teadus- ja arendusprojekt
Eesti Teadusfondi uurimistoetus
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
1. Bio- ja keskkonnateadused1.4. Ökoloogia, biosüstemaatika ja -füsioloogiaB260 Hüdrobioloogia, mere-bioloogia, veeökoloogia, limnoloogia 1.5. Bioteadused (bioloogia, botaanika, bakterioloogia, mikrobioloogia, zooloogia, entomoloogia, geneetika, biokeemia, biofüüsika jt50,0
1. Bio- ja keskkonnateadused1.8. Keskkonnaseisundit ja keskkonnakaitset hõlmavad uuringudT270 Keskkonnatehnoloogia, reostuskontroll1.4. Maateadused ja sellega seotud keskkonnateadused (geoloogia, geofüüsika, mineroloogia, füüsiline geograafia ning teised geoteadused, meteoroloogia ja ning teised atmosfääriteadused, klimatoloogia, okeanograafia, vulkanoloogia, paleoökoloogia50,0
PerioodSumma
01.01.2008−31.12.2008300 000,00 EEK (19 173,49 EUR)
01.01.2009−31.12.2009288 000,00 EEK (18 406,55 EUR)
01.01.2010−31.12.2010261 840,00 EEK (16 734,63 EUR)
01.01.2011−31.12.201116 735,20 EUR
71 049,87 EUR

Rannikutsoonid on rannikutega piirnevad alad, kus ökoloogiliste parameetrite kontsentratsioonid on suured ja gradiendid järsud. Rannikutsoone iseloomustavad kõrgendatud toitainete ja valguse kättesaadavus ja tugev side pelaagiliste, bentiliste ja litoraalsete protsesside vahel. Kuigi pelaagiliste, bentiliste ja litoraalsete protsesside koosmõju on oluline toitainete dünaamikas rannikutsoonis, enamus uuringuid (kas modelleerimisel või in situ mõõtmistel põhinevad) keskendub ainult kas pelaagilis-bentilistele või pelagilis-litoraalsetele interaktsioonidele. Viimasel ajal levinud uurimissuund – integreeritud programmid, mis uurivad toitainete ringlust kogu ökosüsteemis kaasates multidistsiplinaarseid uurimisgruppe – on olnud teaduslikult väga produktiivne ja identifitseerinud bentilise fauna ning makrovetikate tähtsat rolli rannikumere toitainete ringluses. Rannikutsooni toitainete dünaamika täpseks analüüsiks, pelaagilised (domineerib fütoplankton), litoraalsed (makrovetikad) ja bentilised (zoobentos ja setted) bioloogilised ja keemilised protsessid peavad olema arvestatud. Käesoleva projekti eesmärk on analüüsida pelaagiliste, bentiliste ja litoraalsete komponentide koosmõju toitainete dünaamikale rannikuökosüsteemis. Rannikutsoonis makrovetikad ja fütoplankton konkureerivad toitainete pärast. Selleks, et hinnata peaagilise, litoraalse ja bentilise allsüsteemi rolli rannikutsoonis, projekti raames plaanitakse välja töötada mõõtmisandmetel baseeruv biogeokeemiline mudel. Välised faktorid, sh hoovused ja resuspensioon, võivad modifitseerida sisemist toitainete dünaamikat rannikumere ökosüsteemis. Et hinnata väliste protsesside mõju toitainete dünaamikale rannikutsoonis, konstrueeritakse 3D-ökohüdrodünaamiline mudel, mis sisaldab ka setete transpordi moodulit. Integreeritud mudel võimaldab üheaegselt analüüsida füüsikalisi ja biogeokeemilisi interaktsioone rannikutsoonis. Peale selle, mudel aitab hinnata eutrofeerumise mõju rannikumere ökosüsteemile.
Coastal zone is an area adjacent to the coast where concentrations of ecological parameters are high and their spatial gradients are steep. Coastal zones are characterized by enhanced availability of light and by strong coupling between pelagic, benthic and littoral processes. However pelagic-benthic-littoral coupling is important for nutrient dynamics in the coastal zone, majority of research studies (either modelling- or measurements-based) concentrate only on either pelagic-benthic or pelagic-littoral coupling. The recent trend – integrated research programmes studying nutrient cycling in whole ecosystems involving multi-disciplinary research teams has been scientifically extremely productive and has identified the important role played by the infauna and macroalgae in nutrient cycling in the coastal sea. In order to correctly analyze nutrient dynamics in coastal zone, pelagic (phytoplankton-dominated), littoral (macroalgae-dominated) and benthic (zoobenthos and sediment) biological and chemical processes must be taken into account. The present project aims at analyzing the role of coupling between pelagic, benthic and littoral components in nutrient dynamics of coastal ecosystem. Macroalgae and phytoplankton compete for nutrients in the coastal zone. In order to estimate the role of pelagic, littoral and benthic subsystems in the coastal zone, biogeochemical model based on collected measurement data will be developed. External factors including currents and resuspension can modify internal nutrient dynamics of coastal ecosystem. In order to assess the effect that external processes will exert on nutrient dynamics of the coastal zone, 3D-ecohydrodynamic model will be constructed, which will include sediment transport module. This integrated model will allow for an integrated analysis of physical and biogeochemical interactions in the coastal zone. Further, the model can assist in assessment of coastal ecosystem response to eutrophication.