"Riiklik programm: Eesti keel ja kultuurimälu" projekt EKKM14-310
EKKM14-310 "Tartu ülikooli suulise eesti keele korpuse täiendamine ja tasakaalustamine (1.01.2014−31.12.2018)", Andriela Rääbis, Tartu Ülikool, Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond, eesti ja üldkeeleteaduse instituut.
EKKM14-310
Tartu ülikooli suulise eesti keele korpuse täiendamine ja tasakaalustamine
Supplementation and equilibration of the University of Tartu corpus of spoken Estonian
1.01.2014
31.12.2018
Teadus- ja arendusprojekt
Riiklik programm: Eesti keel ja kultuurimälu
ValdkondAlamvaldkondCERCS erialaFrascati Manual’i erialaProtsent
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.6. Filoloogia ja lingvistikaH350 Keeleteadus6.2. Keeleteadus ja kirjandus100,0
PerioodSumma
01.01.2014−31.12.20145 000,00 EUR
01.01.2015−31.12.20155 000,00 EUR
01.01.2016−31.12.20165 000,00 EUR
01.01.2017−31.12.201710 000,00 EUR
01.01.2018−31.12.201810 000,00 EUR
35 000,00 EUR

Projektiga tekivad uued võimalused sel juhul, kui korpust kogutakse ning kasutatakse rakendusteks ja uuringuteks. Paranevad võimalused õpikute kirjutamiseks, mis aitab kaasa muulaste parema keeleoskuse saavutamisele ning integratsioonile. Täiustub ametkondlik institutsionaalne suhtlus. Korpus on eelduseks suulise keele erisõnastike koostamisele, mis on pea kõigi keeletehnoloogiliste rakenduste realiseerimiste eeltingimuseks. Andmebaaside koostamine ja arendamine on riiklikus programmis “Eesti keel ja kultuurimälu” ette nähtud olulise tähtsusega tegevuste hulgas. Programmi moodulis 3.1.2. nähakse ette eesti keele uurimise, õppe ja arengu seisukohalt oluliste andmebaaside (sh suuline eesti keele korpus) koostamist, korrastamist ja kasutamist. Projekt on seotud “Eesti keele arengukava 2011-2017” meetmega 2 (Eesti keele uurimine ja keelekogude arendamine). Eesti keele arengukava näeb muu hulgas ette uurida keele kasutamist eri funktsioonides ning allkeeli. Meetme 2 tegevusteks on eesti kirja- ja kõnekeele ehituse uurimine, sh eesti keele foneetika, fonoloogia, morfoloogia, sõnamoodustuse ning süntaksi akadeemiliste tervikkäsitluste koostamine ning suuliste ja kirjalike tekstide, sealhulgas teadustekstide ja suhtluskeele ehituse ja funktsioonide uurimine. Nähakse ette ka keele kasutamise uurimine eri suhtlussituatsioonides. Keeleuurimise tulemuslikkus sõltub andmestikust ehk kõigile uurimisülesannetele vastavatest keelekogudest. Meede 2 näeb ette olemasolevaid andmebaase (sh kõnekeele korpus) pidevalt täiendada, tehnoloogiliselt moderniseerida ning kasutajasõbralikumaks teha ning luua uusi ressursse. Projekt on seotud ka “Eesti keele arengukava 2011-2017” peatükiga 5 (Eesti keele keeletehnoloogiline tugi), kus nähakse ette keele- ja kõnetehnoloogia jaoks vajalike keeleressursside loomine ning peatükiga 6 (Haridus ja eesti keele õpe), milles rõhutatakse vajadust pöörata eesti keele õpetamisel senisest enam tähelepanu keelekasutusele eri suhtlussituatsioonides.