"Eesti Teadusfondi uurimistoetus" projekt ETF9135
ETF9135 "Parteiline nomenklatuurisüsteem Eesti NSV-s: väljakujunemine, funktsioneerimine ja toimemehhanismid ühiskonnas (1.01.2012−31.12.2015)", Tõnu Tannberg, Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond.
ETF9135
Parteiline nomenklatuurisüsteem Eesti NSV-s: väljakujunemine, funktsioneerimine ja toimemehhanismid ühiskonnas
The party nomenclature system in the Estonian SSR: formation, functioning and mechanisms of operation in society
1.01.2012
31.12.2015
Eesti Teadusfondi uurimistoetus
ValdkondAlamvaldkondCERCS erialaFrascati Manual’i erialaProtsent
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.3. Ajalooteadused ja arheoloogiaH250 Lähiajalugu (alates 1914) 6.1. Ajalugu (üldajalugu, eelajalugu, arheoloogia, numismaatika, paleograafia, genealoogia jne.)99,0
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.3. Ajalooteadused ja arheoloogiaH230 Kaasaja ajalugu (kuni umbes aastani 1800) 6.1. Ajalugu (üldajalugu, eelajalugu, arheoloogia, numismaatika, paleograafia, genealoogia jne.)1,0
AsutusRollPeriood
Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskondkoordinaator01.01.2012−31.12.2015
PerioodSumma
01.01.2012−31.12.201210 200,00 EUR
01.01.2013−31.12.201310 200,00 EUR
01.01.2014−31.12.201410 200,00 EUR
01.01.2015−31.12.201510 200,00 EUR
40 800,00 EUR

Võrdlev-ajaloolise ja valdavalt Eesti ning Venemaa arhiivimaterjalidele tugineva uurimisprojekti üldiseks eesmärgiks on käsitleda NSV Liidule omast nomenklatuurisüsteemi Eesti NSV näitel alates 1940. aastast kuni selle süsteemi lagunemiseni 1980. aastate lõpus. Nomenklatuur oli nõukogude süsteemile omane salajane nimekiri partei- ja riigiaparaadi, ühiskondlike organisatsioonide ja teiste institutsioonide juhtivatest ametikohtadest, mis vajasid partei otsest kinnitust või vähemalt heakskiitu. Nomenklatuur ja selle ametikohtadele töötajate kinnitamise reeglid moodustasid tervikliku süsteemi, mis haaras oma „võrgustikku“ kõik eluvaldkonnad eesmärgiga tagada kontroll kogu ühiskonna üle. Projekt analüüsib Eesti NSV-s juurutatud nomenklatuurisüsteemi väljakujunemist, funktsioneerimist ja toimemehhanisme ühiskonnas tuues välja ühis- ja erijooned üleliidulise nomenklatuurisüsteemiga NSV Liidus toimunud poliitiliste muutuste kontekstis. Kitsamate alateemadena leiavad käsitlemist nomenklatuurisüsteemi formaalsed tasandid ja nende omavahelised vahekorrad (põhi- ja arvestusnomenklatuur, üleliidulised ametikohad), nomenklatuurse kaadri ettevalmistamine (partei haridusasutuste süsteem), selle statistiline analüüs (rahvuslik, vanuseline ja sooline koosseis, parteistaaž, haridustase) ja kaadri liikumine (inkorporeerimise kanalid, väljaheitmise põhjused jms.), nomenklatuuri privileegid ja ametihüved jt. kitsamad probleemid. Projekti raames on kavandatud (1) avaldada uurimustulemusi kokkuvõtvad artiklite kogumikud (eesti ja inglise keeles), dokumentide kogumik (võimalusel koostöös Venemaa arhiividega) ja arvukalt teemakohaseid artikleid nii Eesti kui välismaa teadusajakirjades, (2) korraldada iga-aastased projektiseminarid ning teemat kokkuvõttev konverents, (3) kaitsta vähemalt 2-3 doktoriväitekirja ning (4) edendada rahvusvahelist koostööd.
A general aim of this comparative-historical research project, based overwhelmingly on Estonian and Russian archival materials, is to deal with the nomenclature system typical of the USSR on the example of the Estonian SSR, beginning from the year 1940 until the collapse of the system at the end of the 1980s. Nomenclature was intrinsic to the Soviet system, known as a confidential list of leading positions in party and government apparatus, social organisations and other institutions which required a direct appointment or at least approval of the party. Rules applied to nomenclature and appointment of employees to nomenclatural positions made up a whole system which comprised all walks of life into its „net” so as to gain control over the whole society. The project analyses the formation, functioning and mechanisms of operation of the nomenclature system in society, introduced into the Estonian SSR and along with it, brings out joint and specific features of the all-Union nomenclature system in the context of political changes that took place in the USSR. As more restricted subtopics, the project is going to treat formal levels of the nomenclature system and their interrelationships (basic nomenclature and registration-and-control nomenclature, all-Union positions), preparation of nomenclatural cadre (system of party-educational institutions), statistical analysis (national, age and sexual composition, length of party standing, level of education) and staff mobility (incorporation channels, reasons of expulsion etc.), nomenclature privileges and benefits and other narrower problems. In the framework of this project it is planned to (1) publish collections of articles to draw conclusions of the research outcome (in Estonian and English), collection of documents (in cooperation with Russian archives if possible) and numerous thematic articles in scientific journals both in Estonia and abroad, (2) organise annual project workshops and a conclusive conference to sum up the topic, (3) defend at least 2-3 PhD dissertations and (4) enhance international cooperation.
Võrdlev-ajaloolise ja valdavalt Eesti ning Venemaa arhiivimaterjalidele tugineva uurimisprojekti üldiseks eesmärgiks oli käsitleda NSV Liidule omast nomenklatuurisüsteemi Eesti NSV näitel alates 1940. aastast kuni selle süsteemi lagunemiseni 1980. aastate lõpus. Projekt analüüsis Eesti NSV-s juurutatud nomenklatuurisüsteemi väljakujunemist, funktsioneerimist ja toimemehhanisme ühiskonnas tuues välja ühis- ja erijooned üleliidulise nomenklatuurisüsteemiga NSV Liidus toimunud poliitiliste muutuste kontekstis. Kitsamate alateemadena leidsid käsitlemist nomenklatuurisüsteemi formaalsed tasandid ja nende omavahelised vahekorrad (põhi- ja arvestusnomenklatuur, üleliidulised ametikohad), nomenklatuurse kaadri ettevalmistamine (partei haridusasutuste süsteem), selle statistiline analüüs (rahvuslik, vanuseline ja sooline koosseis, parteistaaž, haridustase) ja kaadri liikumine (inkorporeerimise kanalid, väljaheitmise põhjused jms.), nomenklatuuri privileegid ja ametihüved jt. kitsamad probleemid. Projekti põhieesmärkide täitmine kulges edukalt ning peamised tulemused olid järgmised: (1) avaldati kokku 9 teadusartiklit ja 1 monograafia; projekti lõpptulemusena ilmus 2015. aastal Ajaloolise Ajakirja erinumber teemal „Nomenklatuurisüsteem Eesti NSV-s“ (koostaja T. Tannberg), kus avaldati kõigi projekti põhitäitjate artiklid; (2) kaitsti kaks doktori väitekirja: Meelis Saueauk „Nõukogude julgeolekuorganite ja Eestimaa Kommunistliku Partei koostöö Eesti sovetiseerimisel aastatel 1944–1953“ (2013) ja Olev Liivik „Eesti NSV Ministrite Nõukogu institutsionaalne areng ja kaadrid 1940–1953“ (2014); (3) Põhitäitjad on edukalt edendanud rahvusvahelist koostööd, osalenud ühel rahvusvahelisel teaduskonverentsil ning käinud teaduslähetustes Saksamaa ja Poola arhiivides ja raamatukogudes. Kokkuvõttes aitas grant täita tühimiku rahvusvahelises ajalookirjanduses, kus puudus laiaulatuslikule arhiiviainesele tuginev terviklik käsitlus nomenklatuurisüsteemist nõukogude liiduvabariigis.

Vastutav täitja (1)

IsikKraadTöökoht ja ametCVOsalemise periood
Tõnu TannbergdoktorikraadTartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Ajaloo ja arheoloogia instituut, Eesti ajaloo õppetool, Professor (1,00)EST / ENG01.01.2012−31.12.2015

Põhitäitjad (6)

IsikKraadTöökoht ja ametCVOsalemise periood
Mariliis Hämäläinenmagistrikraad (teaduskraad)Tartu Ülikool, Doktorant (1,00)EST / ENG01.01.2012−31.12.2015
Olev LiivikdoktorikraadEST / ENG01.01.2012−31.12.2015
Indrek PaavledoktorikraadEST / ENG01.01.2012−31.12.2015
Meelis SaueaukdoktorikraadEST / ENG01.01.2012−31.12.2015
Ardi SiilabergmagistrikraadTartu Ülikool, doktorant (1,00)EST / ENG01.01.2012−31.12.2015
Hiljar TammelamagistrikraadEesti Ajaloomuuseum, Teadur (1,00)EST / ENG01.01.2012−31.12.2015
Projektid
Projekt
ETF7523; "Eesti NSV valitsemine: võimustruktuuri institutsionaalne areng ja funktsioneerimine (1944-1964)"; Tõnu Tannberg;
SF0180050s09; "Eesti Külma sõja ajastul"; Tõnu Tannberg;
Publikatsioonid
Publikatsioonid
Hämäläinen, Mariliis (2015). Eestimaa Kommunistliku Partei Keskkomitee nomen klatuur 1945–1990: areng ja statistika. Ajalooline Ajakiri, 4 (154), 357−386.10.12697/issn1406-3859.
Saueauk, Meelis (2015). “Erikaader”: nomenklatuur ja julgeolekuorganid Eesti NSV-s 1940–1953. Ajalooline Ajakiri, 4, 407−440.10.12697/AA.2015.4.04 .
Saueauk, Meelis (2013). Nõukogude julgeolekuorganite ja Eestimaa Kommunistliku Partei koostöö Eesti sovetiseerimisel aastatel 1944-1953. (Doktoritöö, Tartu Ülikool). Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.
Paavle, Indrek (2012). Seadusest käskkirjani. NSV Liidu õigusaktide klassifikatsioonist ja kasutamisest ajaloouurimises. Tannberg, Tõnu; Tafenau, Kai (Toim.). Eesti ajaloost 19.-20. sajandil : uurimusi historiograafiast, allikaõpetusest ja institutsioonidest (528−547).. Tartu: Eesti Ajalooarhiiv. (Eesti Ajalooarhiivi toimetised = Acta et commentationes Archivi Historici Estoniae; 19 (26)).
Hämäläinen, M. (2013). Sõiduautode levik ja kättesaadavus Eesti NSVs 1945-1991. Mairo Rääsk (Toim.). Eesti Maanteemuuseumi aastaraamat 2012 (186−205).. Eesti Maanteemuuseum.
Liivik, Olev (2013). Kommunistliku partei nomenklatuurist vandenõuteooriateta. Mariliis Hämäläinen. Eestimaa Kommunistliku Partei Keskkomitee nomenklatuur 1945–1953. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2011. 346 lk. Akadeemia, 2, 358−361.
Saueauk, Meelis; Tannberg, Tõnu (2014). Kuidas võeti Kremlis vastu otsus ühise küüditamisoperatsiooni läbiviimiseks Balti liiduvabariikides 1949. aasta kevadel? Nikolai Karotamme ülestähendus kohtumisest Jossif Staliniga 18. jaanuaril 1949. Tuna. Ajalookultuuri ajakiri, 3, 92−97.
Siilaberg, Ardi (2012). Maakondlike operatiivgruppide rollist Eesti taasokupeerimise ettevalmistamisel 1944. aastal. Kai Tafenau (Toim.). Eesti ajaloost 19.-20.sajandil. Uurimusi historiograafiast, allikaõpetusest ja institutsioonidest (386−404).. Tartu: Eesti Ajalooarhiiv. (Eesti Ajalooarhiivi Toimetised; 19 (26)).
Liivik, Olev (2014). Eesti NSV Ministrite Nõukogu institutsionaalne areng ja kaadrid 1940-1953. (Doktoritöö, Tartu Ülikool). Tartu Ülikooli Kirjastus.
Tannberg, T. (2015). Parteiline nomenklatuurisüsteem Eesti NSVs (Ajalooline Ajakiri. 2015, nr. 4). Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.
-
Saueauk, Meelis (2015). Propaganda ja terror: Nõukogude julgeolekuorganid ja Eestimaa Kommunistlik Partei Eesti sovetiseerimisel 1944–1953. Tallinn: SE&JS.
Liivik, Olev (2015). Nomenklatuurisüsteemi funktsioneerimisest aastatel 1944–1953 Eesti NSV valitsusliikmete näitel. Ajalooline Ajakiri, 4, 387−408.10.12697/AA.2015.4.03.
Juhendamised
Juhendamised
Olev Liivik, doktorikraad, 2014, (juh) Tõnu Tannberg, Eesti NSV Ministrite Nõukogu institutsionaalne areng ja kaadrid 1940-1953, Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Ajaloo ja arheoloogia instituut.
Meelis Saueauk, doktorikraad, 2013, (juh) Tõnu Tannberg, Nõukogude julgeolekuorganite ja Eestimaa Kommunistliku Partei koostöö Eesti sovetiseerimisel aastatel 1944-1953, Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Ajaloo ja arheoloogia instituut.