"Riiklik programm: Eesti keel ja rahvuslik mälu" projekt EKRM04-33
EKRM04-33 (EKRM04-33) "Rahvakultuur Venemaa eesti asundustes (1.01.2004−31.12.2008)", Anu Korb, Eesti Kirjandusmuuseum.
EKRM04-33
Rahvakultuur Venemaa eesti asundustes
Cultural Heritage of the Russian Estonian Communities
1.01.2004
31.12.2008
Teadus- ja arendusprojekt
Riiklik programm: Eesti keel ja rahvuslik mälu
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.4. KultuuriuuringudH400 Folkloristika6.5 Teised humanitaarteadused100,0
AsutusRollPeriood
Eesti Kirjandusmuuseumkoordinaator01.01.2004−31.12.2008
PerioodSumma
01.01.2004−31.12.2004110 000,00 EEK (7 030,28 EUR)
01.01.2005−31.12.2005145 000,00 EEK (9 267,19 EUR)
01.01.2006−31.12.2006145 000,00 EEK (9 267,19 EUR)
01.01.2007−31.12.2007145 000,00 EEK (9 267,19 EUR)
01.01.2008−31.12.2008230 000,00 EEK (14 699,68 EUR)
49 531,53 EUR

Eesti Rahvaluule Arhiivis on kahtlemata suurim Venemaa eestlaste pärimuse kogu, millest põhiosa on kogutud aastatel 1991-2002. Siin leidub mitutuhat lehekülge käsikirjalist materjali, umbes 470 tundi helisalvestusi, umbes 100 tundi videosalvestusi ning umbes poolteisttuhat fotot. Enim on pärimust talletatud Siberi eri piirkondade eestlastelt, kus asundused tänini elujõulisemad kui mujal Venemaal, kuid välitöid on tehtud ka eestlaste asualadel Volga- ning Vjatkamaal. 2003. aasta sügisel koguti lisaks Venemaalt Eestisse tagasipöördunute pärimust: umbes 40 tundi helisalvestusi ning hinnalisi fotosid asunduste algusaegadest. Asunduste materjali on asutud sisuliselt läbi töötama. Ilmunud on neli kommenteeritud tekstikogumikku sarjast Eesti asundused, kaitstud kaks magistritööd (A. Kõrb ja A. Tuisk), avaldatud rida teaduslikke artikleid, kuid asundustest kogutu ning edaspidi kogutav materjal võimaldab koostada veel väga palju erinevaid uurimusi. Aastatel 2004-2008 on kavas jätkata Venemaa eesti kogukondade pärimuse kogumist, uurimist ja populariseerimist. Kogumistööd tuleb jätkata nii kodu-Eestis Venemaalt tagasipöördunud eestlaste küsitlemisega kui endistes Venemaa eesti asundustes. Välitööd annavad meile olulist teavet Venemaa eesti asundustest ning see on üks osa meie ajaloost ja kultuurist. Kogutu võimaldab välja selgitada Venemaa asunduste piirkondlikke erijooni, omavahelisi kontakte, naaberrahvaste mõjusid, võrrelda Venemaa ja Eestimaa eestlaste, aga ka meist lääne pool asuvate eesti kogukondade pärimust, uurida väljarännanud eestlaste kohanemist võõrsil ja Eestimaale tagasipöördumisel. Materjali sisulise läbitöötamise tulemusena valmivad Venemaa eesti kogukondi, nende pärimust ja kultuurikontakte käsitlevad uurimused. Kavas on nii piirkondlikud kui asunduste pärimuse temaatilised käsitlused, samuti kogukonna identiteeti, pärimusgrupi ja üksikisiku suhteid käsitlevad tööd. A. Tuisk jätkab eestlaste kohandumisega seotud probleemide ja Siberi eestlaste rahvajuttude uurimist, A. Kõrb Siberi eestlaste surma- ja matusekombestiku ning kogukonna pärimuse uurimist. Valmib A. Korbi uurimus vanimast luteriusuliste asundusest Rõ˛kovost. Kuna suure osa materjalist moodustavad helisalvestused, on aeganõudev litereerimine paratamatu ja vajab kindlasti lisatööjõudu. Alustatakse Interneti-lehekülje koostamist Siberi eesti küladest, edaspidi võetakse vaatluse alla ka Volga-ja Vjatkamaale rännanud eestlaste asupaigad. Veebilehekülje eesmärgiks on koondada informatsiooni, teha see kergesti kättesaadavaks ja pakkuda uudset teavet, mis on kogunenud asundustesse tehtud uurimisreiside käigus (nt külade nimestik ja nende olukord tänapäeval). Käsitletakse külade asutamist, ajalugu, eluolu tänapäeval, põhjalikumalt keskendutakse Siberi eestlaste rahvakultuurile. Lehekülg on mõeldud laiemale huviliste ringile ning seetõttu edastatud vabamas sõnastuses, kuid teatud (nt rahvakultuuri ja väljarännet käsitlevad) teemad kirjutatakse läbi ka teadustöödele ettenähtud normide kohaselt. Tutvustatakse ka Venemaa eesti asunduste uurijaid, kogumistööd, kogusid, temaatilist kirjandust. Näitematerjalidena käsutatakse rahvaluuletekste, väljavõtteid kogumispäevikutest, ajaleheartikleid, fotosid, video-j a helilõike.