This website uses cookies to store user session information. By using our website you consent to our terms of use. Read more
I agree
"Personal Research Funding" project PUT1481
PUT1481 "The Role of Imaginary Narrative Scenarios in Cultural Dynamics (1.01.2017−31.12.2020)", Marina Grišakova, University of Tartu, Faculty of Arts and Humanities, Institute of Cultural Research.
PUT1481
Imaginaarsete narratiivsete stsenaariumide roll kultuuridünaamikas
The Role of Imaginary Narrative Scenarios in Cultural Dynamics
1.01.2017
31.12.2020
R&D project
Personal Research Funding
Exploratory project
ETIS classificationSubfieldCERCS classificationFrascati Manual classificationPercent
2. Culture and Society2.6. Philology and LinguisticsH390 General and comparative literature, literary criticism, literary theory 6.2. Languages and literature (ancient and modern)50,0
2. Culture and Society2.4. Cultures ResearchS220 Cultural anthropology, ethnology 6.3. Other humanities [philosophy (including the history of science and technology), arts, history of art, art criticism, painting, sculpture, musicology, dramatic art excluding artistic “research” of any kind, religion, theology, other fields and subjects per50,0
PeriodSum
01.01.2017−31.12.201749 200,00 EUR
01.01.2018−31.12.201849 200,00 EUR
01.01.2019−31.12.201949 200,00 EUR
01.01.2020−31.12.202049 200,00 EUR
196 800,00 EUR

Käesolev projekt on uurimisrühma eelneva uuringu, mis tegeles narratiivse keskkonna mõiste ja ühiskonnamuutuste mõjuga jutustamise praktikatele, jätk. Uue projekti pearõhk on imaginaarsetel stsenaariumidel, kontrafaktuaalsetel kujutluspiltidel ning muudel kujutluslikel konstruktsioonidel. Projekt uurib stsenaariumide kognitiivseid ja kultuurilisi funktsioone ning arendab kontseptuaalset raamistikku, mille rakendatavus laieneb käesoleva projekti korpusest väljapoole. Tegemist on interdistsiplinaarse uuringuga: kognitiivne kirjandus- ja kunstiteadus, narratiiviuuringud, psühholoogia, sotsionarratoloogia, filosoofia, emotsiooni- ja etendusuuringud ning digitaalhumanitaaria panustavad selle kontseptuaalse ja metodoloogilise raamistiku loomisesse. Uuring keskendub imaginaarsetele stsenaariumidele Eesti kultuuris ning ammutab võrdlevat materjali muudest(Põhjamaade, vene, anglo-ameerika) kultuuridest.
The project is a continuation of the research team’s previous work on narrative environments and the impact of societal change on storytelling practices. While building on the earlier research, the new project,with its focus on imaginary scenarios, counterfactual imaginings and other types of imaginative constructions, is a step forward. It explores cognitive and cultural functions of these constructions and develops a conceptual framework with applicability beyond the corpus of materials of this study.The project is interdisciplinary: cognitive literary and art studies, narrative studies, psychology, socio-narratology, philosophy, cultural study of emotions, performance studies and digital humanities contribute to its conceptual and methodological framework. The study focuses on the imaginary and counterfactual scenarios circulating in the Estonian culture and attracts data from other contemporary cultures(Scandinavian, Russian, Anglo-American)for comparative analysis.