"Riiklik programm: Eesti keel ja kultuurimälu" projekt EKKM14-361
EKKM14-361 "Veebipõhised ressursid ja keeleõppelahendused muukeelsetele 2 (1.01.2014−31.12.2018)", Madis Arukask, Tartu Ülikool, Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond, eesti ja üldkeeleteaduse instituut.
EKKM14-361
Veebipõhised ressursid ja keeleõppelahendused muukeelsetele 2
1.01.2014
31.12.2018
Teadus- ja arendusprojekt
Riiklik programm: Eesti keel ja kultuurimälu
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.6. Filoloogia ja lingvistikaH360 Rakenduslingvistika, võõrkeelte õpetamine, sotsiolingvistika 6.2. Keeleteadus ja kirjandus50,0
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.10. KasvatusteadusedS281 Arvuti õpiprogrammide kasutamise metoodika ja pedagoogika 5.3. Haridusteadused50,0
PerioodSumma
01.01.2014−31.12.20142 300,00 EUR
01.01.2015−31.12.20152 300,00 EUR
01.01.2016−31.12.20162 300,00 EUR
01.01.2017−31.12.20173 014,00 EUR
01.01.2018−31.12.20183 014,00 EUR
12 928,00 EUR

Eesseisva projekti raames on hädavajalik jätkata tööd õpikeskkonna "Eesti keele ja kultuuri kursused" arendamiseks: • koostöös arendajafirmaga süsteemi muudatuste tegemine, võimaldamaks veebipõhise õppetöö läbiviijatele rohkem valikuvõimalusi materjalide lisamisel, õppijate tööde hindamisel ja tagasiside andmisel, • failide allalaadimise võimaluse täiendamine (dokumentide, fotode jms). Projekti käigus täiustatud keskkonda on kavas: • luua ja lisada veebipõhiseid keeleõppematerjale eri keeleoskustasemetele; • täiendada veebileheküljel asuvaid keeleõppematerjale valdkonniti (sõnavara, ESTICA jne); • välja töötada õpetajatugised veebikursused: eesti keele kursused C1.1-C1.2 tasemel keeleõppijatele, mis integreeritakse Tartu Ülikooli eesti keele võõrkeelena osakonna igapäevase õppetööga. Kursuste sihtrühmaks on Tartu Ülikooli filoloogiaüliõpilased, aga kursusi saavad kasutada ja läbida ka teised Eestis ja välismaal elavad keelehuvilised. Kursuste mitmekesistamiseks saab kasutada ka keskkonda varem lisatud õppematerjale. Selleks on vaja kõrvaldada varasema töö käigus välja selgitatud veebilehe kitsaskohad ning täiustada lehekülje infrastruktuuri, lisades täiendavaid funktsioone ja suurendada keskkonna turvalisust (Maarika Teral, Sirje Rammo); • luua iseõppijatele mõeldud kuulamisharjutuste kursus keeleõppetasemetele A1-C1, mis on seotud keskkonnas asuvate hääldusharjutustega (Maarika Teral, Sirje Rammo); • eriti keskenduda B1-tasemel õppijate vajadustele. B1-tase on nn läbimurdetase, mille saavutanud keeleõppija hakkab keelt kasutama väljaspool klassiruumi tegelikes suhtlussituatsioonides. Juba koostatud ja veebis kättesaadavaks tehtud õppematerjali täiendatakse vastavalt B1 keeleoskustaseme kirjelduses toodud nõuetele. B1-tase eeldab õppijalt oskust kasutada keelt üksikasjalikumalt keerulisemates suhtlussituatsioonides, oskust hankida ja edastada infot ning väljendada oma seisukohta. Projekti raames koostatakse veebis kättesaadav, ennekõike õpetajale vabavarana B1-kursusel kasutatav tekstide ja nendega seotud harjutuste kogu. Tekstideks on Eesti ajakirjandusest mugandatud lihtsamad ajaleheuudised, teated ja kuulutused, samuti eri eluvaldkondi puudutavad sildid, infovoldikud jms. Kavandatav õppematerjal seotakse temaatiliselt ja struktuuriliselt juba olemasolevate autentsetel vestlustel põhinevate keeleõppedialoogide teemade ja ülesannetega, arendades seejuures kõiki osaoskusi. Loodav õppevara katab igapäevaelu valdkondi laiemalt (nt toitlustus, hädaabi, pangateenused, vaba aeg). Iga teema juurde luuakse ka selle teema sõnavara hõlmavad kakskeelsed sõnastikud (eesti-vene, eesti-soome, eesti-inglise) ning lisaks õpetajale suunatud materjalile koostatakse ka veebipõhiseid interaktiivseid ülesandeid, mida õppija saab iseseisvalt klassiruumist väljaspool lahendada (tagasisidega ülesanded, mida kontrollib arvuti; Lea Jürgenstein, Raili Pool, Ingrid Rummo). See projekt on seotud programmi Eesti keele mooduli tegevusega 1.2. Eesti keele uurimiseks ja õppeks vajalike andmebaaside koostamine, allikmaterjalide digiteerimine ja publitseerimine Seos „Eesti keele arengukava 2011-2017“ meetmetega: Meede 2: eesti keele uurimine ja keelekogude arendamine: - luua uusi ressursse, lähtudes eesti keele uurimise, korraldamise ja õppe vajadustest; - uurida eesti keele kui emakeele, kui teise keele ja kui võõrkeele omandamist ja õpet; - uurida mitmekeelse keskkonna keelekasutust ja -hoiakuid. Meede 4: eesti keele valdamise tagamine, eesti keelt väärtustavate hoiakute kujundamine ning eesti keele kasutamiseks võimaluste loomine eestikeelses üldhariduses: - töötada välja ja pakkuda valikkursusi, mille raames käsitletaks eesti keele õppe atraktiivsust suurendavaid teemasid; - suurendada eestikeelsete veebipõhiste õppematerjalide hulka, seada eesmärgiks üldhariduse kõigi valdkondade õppesisu katmine vabalt kättesaadavate eestikeelsete veebimaterjalidega; - täiendada eesti keele õpetajate väljaõpet kursustega, mis soodustavad eesti keele kui teise keele õpetamist; - parandada muu emakeelega õpilaste ja välismaalt Eestisse pöördunud eesti emakeelega õpilaste võimalusi eesti keele ja teiste ainete täisväärtuslikuks omandamiseks; - koostada ja levitada eestikeelset arvutisuhtlust võimaldavaid mänge ja klippe ning algatada sellealast rahvusvahelist koostööd. Meede 5: eesti keele oskuse tagamine ning eesti keelt väärtustavate hoiakute kujundamine muukeelses üldhariduses: - arendada ja rakendada juba olemas olevaid programme, mis aitavad uusimmigrantidel kohaneda; - laiendada eesti keele õpet mitteformaalses keskkonnas. Meede 9: väliseestlaste eesti keele oskuse säilimise toetamine: - toetada eesti keele ja eesti keeles õpetamist, internetipõhiste õpivõimaluste loomist välismaa koolides ning väliseestlaste õppimist Eestis. Meede 11: eesti keele arendamine võõrkeelte kontekstis ning eesti keele rahvusvahelise esindatuse tagamine: - arendada täiskasvanud keeleõppija eesti keele mudelit.
Projekti raames arendati eesti keele võõrkeelena õppijatele ja eesti kultuuri huvilistele suunatud õpikeskkonda „Eesti keele ja kultuuri kursused“ https://www.keeleweb2.ut.ee/ ja töötati välja keskkonna õppematerjale. Projekti käigus loodi keskkonda veebipõhiseid keeleõppematerjale eri keeleoskustasemetele (A2-C1), täiendati veebileheküljel asuvaid keeleõppematerjale valdkonniti (kuulamis- ja hääldusharjutused jne). Kursuste sihtrühmaks on Tartu Ülikooli filoloogiaüliõpilased, aga kursusi saavad kasutada ja läbida ka teised Eestis ja välismaal elavad keelehuvilised ja eesti keele õppijad.