"Sihtfinantseerimine" projekt SF0182580s03
SF0182580s03 "Religioossuse dünaamika tsivilisatsioonis (1.01.2003−31.12.2007)", Kalle Kasemaa, Tartu Ülikool, Usuteaduskond.
SF0182580s03
Religioossuse dünaamika tsivilisatsioonis
Religiosity Dynamics in Civilisation
1.01.2003
31.12.2007
Sihtfinantseerimine
ValdkondAlamvaldkondCERCS erialaFrascati Manual’i erialaProtsent
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.2. TeoloogiaH160 Üldine, süstemaatiline ja praktiline kristlik teoloogia 6.3. Muud humanitaarteadused (filosoofia - s.h. teaduse ja tehnika filosoofia, kunstiteadused, kunstiajalugu, kunstikriitika, maalikunst, skulptuur, muusikateadus, teatriteadus, religioon, teoloogia jne.)100,0
AsutusRollPeriood
Tartu Ülikool, Usuteaduskondkoordinaator01.01.2003−31.12.2007
PerioodSumma
01.01.2003−31.12.2003394 000,00 EEK (25 181,19 EUR)
01.01.2004−31.12.2004443 000,00 EEK (28 312,86 EUR)
01.01.2005−31.12.2005485 000,00 EEK (30 997,15 EUR)
01.01.2006−31.12.2006525 000,00 EEK (33 553,62 EUR)
01.01.2007−31.12.2007652 500,00 EEK (41 702,35 EUR)
159 747,17 EUR

Religiooni ja totalitarismi seoseid ja konflikte Eesti lähiajaloos vaadeldakse laiemal riigi- ja religiooniteoreetilisel ja  kitsamal ajaloolisel  tasandil. Religioossed ühendused on Eestis 20.sajandil pidanud konfronteeruma kahe totalitaarse ühiskonnakorra ? natsionaalsotsialistliku ja kommunistlikuga. Riigiteoreetiliselt, kirikulooliselt ja religioonisotsioloogiliselt uuritakse (1)totalitaarsete ideoloogiate kui religioonide tunnuseid üldse, (2)kas ja mil määral on Eesti traditsioonilistel religioonidel totalitaarsuse tunnuseid ja (3)Eestis valitsenud totalitaarsete riigikordade ja ideoloogiate suhteid teiste religioonidega. Eesti konkreetse uurimisainese allikatena kasutatakse arhiivimaterjale, mälestusi ja biograafiaid. Religioonides esinevaid totalitaarsuseilminguid vaadeldakse eelkõige Eestis tegutsenud äärmuslike usugruppide näitel, uurides, kas ja mil määral on religioosse ühenduse juhtimisel autoritaarsed meetodid paratamatud. Projekti eesmärgiks on (1)kujundada teoreetilised lähte-eeldused totalitaarse ühiskonna religiooniteooria loomiseks, (2)vastata küsimustele, (2.1)mil määral on totalitaarne ühiskond ja selle kadumine mõjutanud religioossete ühenduste populaarsust ja (2.2)kuidas totalitaarsed reiimid suutsid mõjutada traditsiooniliste religioonide populaarsust olukorras, mil läänemaailm liikus üldise sekulariseerumise suunas. Projekti oodatavad tulemused: (1)totalitaarse riigi teooria edasiarendamine, (2)soovitused totalitarismi vältimiseks Eestis tulevikus, (3)Eesti tänase religioosse olukorra täpsem analüüs.
The objectives of the project are (1) to shape the theoretical foundations for the creation of a religious theory for totalitarian society, (2) answer the questions (2.1)to what extent totalitarian society and its disappearance have influenced the popularity of religious associations and (2.2)how totalitarian regimes were able to influence the popularity of traditional religions in a situation in which the western world was moving towards overall secularisation. The (1) overall features of totalitarian ideologies as religions, (2)whether and to what extent Estonia?s traditional religions display features of totalitarianism and (3)the relations of the totalitarian systems of government and ideologies that have been prevalent in Estonia with other religions will be investigated. The anticipated results of the project: (1) further development of the theory of the totalitarian state, (2) recommendations for the avoidance of totalitarianism in Estonia in future, (3) a more precise analysis of the present religious situation in Estonia.

Vastutav täitja (1)

IsikKraadTöökoht ja ametCVOsalemise periood
Kalle KasemaadoktorikraadEST / ENG01.01.2003−31.12.2007

Põhitäitjad (8)

IsikKraadTöökoht ja ametCVOsalemise periood
Lea AltnurmedoktorikraadEST / ENG01.01.2003−31.12.2007
Riho AltnurmedoktorikraadEST / ENG01.01.2003−31.12.2007
Anne KulldoktorikraadEST / ENG01.01.2003−31.12.2007
Tarmo KulmardoktorikraadEST / ENG01.01.2003−31.12.2007
Marju Lepajõemagistrikraad (teaduskraad)EST / ENG01.01.2003−31.12.2007
Urmas NõmmikdoktorikraadEST / ENG01.01.2003−31.12.2007
Ain RiistandoktorikraadEST / ENG01.01.2003−31.12.2007
Pille ValkdoktorikraadEST / ENG01.01.2003−31.12.2007

Täitjad (8)

IsikKraadTöökoht ja ametCVOsalemise periood
Jaan LahedoktorikraadEST / ENG01.01.2003−01.01.2007
Liina Lüeckemagistrikraad (teaduskraad)EST / ENG01.01.2003−01.01.2007
Ott OjapervEST / ENG01.01.2003−01.01.2007
Ringo RingveedoktorikraadEST / ENG01.01.2003−01.01.2007
Kaido SoomdoktorikraadEST / ENG01.01.2003−01.01.2007
Andrei SõtšovdoktorikraadEST / ENG01.01.2003−01.01.2007
Veiko VihuridoktorikraadEST / ENG01.01.2003−01.01.2007
Tiina VähiEST / ENG01.01.2003−01.01.2007
Projektid
Projekt
ETF5839; "Religiooniõpetuse teoreetilisi ja praktilisi probleeme Eesti üldhariduskoolis"; Pille Valk;
ETF6042; "Tartu teoloogia 19. sajandil: keiserliku Tartu ülikooli usuteaduskonna roll Eesti kiriku- ja kultuuriloos"; Urmas Petti;
ETF6624; "Kirikute ja riigi suhted Eestis 20. sajandil"; Riho Altnurme;
ETF6625; "Kultuurilised koostoimed ja usulised mõjud Lähis-Idas ja Vahemere aladel esimesel aastatuhandel e.m.a."; Amar Annus;
ETF6626; "Religiooni ja riigivõimu vahekord varatotalitaarses ühiskonnas"; Tarmo Kulmar;
ETF6754; "Algkristlus hilisantiikaja religiooni ja kultuuri kontekstis ning selle mõju tänapäevale"; Peeter Roosimaa;
Publikatsioonid
Publikatsioonid
Kulmar, T. (2007). Vana-Hiina Qini keisririigi valitsemissüsteemi olemusest. Mäetagused. Elektrooniline ajakiri, 35, 141−154.
Kulmar, T. (2007). Päikeseneitsite institutsioon inkade juures. Nende roll religioonis ja ühiskonnas. Akadeemia, 4, 856−868.
Kulmar, T. (2007). Orientalistika õppimine ja uurimine Eestis. I. Eesti Akadeemilise Orientaalseltsi aastaraamat, 1 (2006), 9−27.
Kulmar, T. (2007). Inka: Religion. Egger, B. (Redaktionsleitung). Enzyklopädie der Neuzeit (992−995).. Stuttgart/Weimar: Metzler.
Kulmar, T. (2007). Tõsilood muinasrahvastest. Ilmamaa.
Kulmar, T. (2006). Die Möglichkeit einer frühtotalitaren Gesellschaft und die Rolle des religiösen Grundtextes im totalitären Staat. Forschungen zur Anthropologie und Religionsgeschichte, 40, 69−78.
Kulmar, T. (2006). Inkade ja asteekide riikliku ning ühiskondliku korralduse võrdlusjooni. Mäetagused. Elektrooniline ajakiri, 33, 67−82.
Kulmar, T. (2006). On Supreme Sky God from the Aspect of Religious History an in Prehistoric Estonian Material. Folklore. Electronic Journal of Folklore, 31, 15−30.
Kulmar, T. (2006). Taevasest üliolendist usundilooliselt ja muinaseesti aineses. Mäetagused. Elektrooniline ajakiri, 30, 17−32.
Kulmar, T. (2006). Üldine usundilugu: Religiooniteaduse põhimõisted. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.
Kulmar, T. (2005). Totalitarianism and the Role of Religion in the Inca State. Folklore. Electronic Journal of Folklore, 23, 25−39.
Kulmar, T. (2005). Palve ja meditatsiooni vahekorrast. Hiob, A.; Nõmmik, U.; Tuhkru, A. (Toim.). Kristuse täisea mõõtu mööda : pühendusteos Jaan Kiivitile 65. sünnipäevaks. Zum vollen Mass der Fülle Christi. Festschrift für Jaan Kiivit zum 65. Geburtstag (223−230).. Tallinn: EELK Usuteaduse Instituut. (Publikationen des Theologischen Instituts der EELK; 13).
Kulmar, T. (2004). Die heiligen Inkastädte als mythische Symbole. Mitteilungen für Anthropologie und Religionsgeschichte, 16, 183−192.
Kulmar, T. (2004). Einige Meinungen der Europäer über Inkas, über ihre Religion und über ihre gesellschaftliche Ordnung. Mitteilungen für Anthropologie und Religionsgeschichte, 16, 93−98.
Kulmar, T. (2004). Inti Raymi ehk päikesepüha. Mäetagused. Elektrooniline ajakiri, 24, 81−90.
Kulmar, T. (2004). The Time of Shadows. In: Subrenat, J.-J. (Ed.). Estonia. Identity and Independence (23−34).. Amsterdam-New York: Rodopi . (On the boundary of two worlds: identity, freedom, and moral imagination in the Baltics; 2).
Kulmar, T. (2004). The Importance and Meaning of Sagas in the Ideas of the Estonian Germanist Rein Sepp. Sagas and Societies: International Conference at Borgarnes, Iceland, September 5.-9. 2002. Ed. Würth, S.; Jonuks, T.; Kristinsson, A. Tübingen: Universitätsbibliothek Tübingen, 20, 11 pp.
Kulmar, T. (2003). Das Sonnenfest Inti Raymi als ein Höhepunkt des religiösen Jahres in der Inka-Religion. Mitteilungen für Anthropologie und Religionsgeschichte, 15, 51−60.
Kulmar, T. (2003). Die Institution der Sonnejungfrauen bei den Inkas. Ihre Rolle in der Religion und der Gesellschaft. Forschungen zur Anthropologie und Religionsgeschichte, 36, 89−98.
Kulmar, T. (2003). Märkmeid preestriameti kohta inkade riigis. Lepajõe, M.; Gross, A. (Toim.). Mille anni sicut dies hesterena... Studia in honorem Kalle Kasemaa (227−233).. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.
Kasemaa, K. (2006). Die religiöse Identität anhand des Buches "Kusari" von Jehuda Halewi. Forschungen zur Anthropologie und Religionsgeschichte, 40, 43−51.
Altnurme, R. (2007). Wie beurteilen Sie die Situation Europas angesichts der Säkularisierung? Ost-West. Europäische Perspektiven, 8 (1), 54.
Altnurme, R. (2007). Die Herrnhuter als Präger der estnischen Kultur und ihr Schicksal im 20. Jahrhundert. Beiträge zur Ostdeutschen Kirchengeschichte (11−23).. Münster.
Altnurme, R. (2007). Die lutherische Kirche Estlands 1945. Beiträge zur Ostdeutschen Kirchengeschichte (119−129).. Universität Münster / Ostkirchen-Institut.
Altnurme, R. (2007). Vergangenheitsbewältigung und Neuanfang? Fallbeispiel: Estnische Evangelisch-Lutherische Kirche (EELK). Kunter, Katharina; Schjoerring, Jens Holger. Die Kirche und das Erbe des Kommunismus. Die Zeit nach 1989 - Zäsur, Vergangenheitsbewältigung und Neubeginn (130−142).. Erlangen: Martin-Luther-Verlag.
Altnurme, R. (2006). Biblical grounds for the relations between the church and state in the official texts of the Estonian Evangelical Lutheran Church in the Soviet period. Forschungen zur Anthropologie und Religionsgeschichte, 40, 21−30.
Altnurme, R. (2006). Foreign Relations of the Estonian Evangelical Lutheran Church as a Means of Maintaining Contact With the Western World. Kirchliche Zeitgeschichte/Contemporary Church History, 19 (1), 159−165.
Altnurme, R. (2006). Olaf Sild kirikuloolasena. Altnurme, R. (Toim.). Eesti teoloogilise mõtlemise ajaloost. Sissejuhatavaid märkusi ja apokrüüfe (84−97).. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.
Altnurme, R.(Toim.) (2006). Eesti teoloogilise mõtte ajaloost : sissejuhatavaid märkusi ja apokrüüfe : [ettekanded konverentsil : 15.-16. aprill 2005, Tartu]. Tartu: Tartu Ülikool.
Altnurme, R. (2005). Die Evangelisch-Lutherische Kirche und die Besatzungsmächte 1939-1953. O. Mertelsmann. Vom Hitler-Stalin-Pakt bis zu Stalins Tod. Estland 1939-1953 (170−182).. Hamburg: Bibliotheca Baltica.
Altnurme, R. (2005). Erzbischof Jaan Kiivit (1906-1971). Beiträge zur Ostdeutschen Kirchengeschichte (82−92).. Münster.
Altnurme, R. (2004). The Estonian Evangelical Lutheran Church and the Soviet Union after the Second World War. Kyrkohistorisk Årsskrift, 104, 95−103.
Altnurme, R. (2003). The church in Soviet Estonia : overt collaboration and covert resistance. Forschungen zur Anthropologie und Religionsgeschichte, 36, 15−24.
Altnurme, R. (2003). Usuteadusline Ajakiri 1926-1940. Teologinen Aikakauskirja, 6, 515−524.
Altnurme, R.; Ketola, M. (2003). Viron kirkkohistoriallisen seuran ensimmäiset vuodet. Suomen Kirkkohistoriallisen Seuran vuosikirja, 213−216.
Altnurme, R. (2003). Die Beziehungen zwischen der Estnischen Evangelisch-Lutherischen Kirche und dem Sowjetstaat nach 1953. Lehmann, H.; Schjoerring, J.H.. Im Räderwerk des "real existierenden Sozialismus". Kirchen in Ostmittel- und Osteuropa von Stalin bis Gorbatschow (65−73).. Wallstein. (Bausteine zu einer europäischen Religionsgeschichte im Zeitalter der Säkularisierung; 2).
Altnurme, R. (2003). Die Phase des Zusammenbruchs der kommunistischen Herrschaft in Estland, Lettland und Litauen. Maser, P.; Schjørring, J.H.. Wie die Träumenden? Protestantische Kirchen in der Phase des Zusammenbruchs der kommunistischen Herrschaft im östlichen Europa (63−75).. Erlangen: Martin-Luther-Verlag.
Altnurme, R. (2003). Olaf Sild Tartu Ülikooli usuteaduskonnas. Lepajõe, M.; Gross, A: (Toim.). Mille anni sicut dies hesterna. Studia in honorem Kalle Kasemaa (300−313).. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.
Altnurme, R. (2003). Viron kirkkohistoriallisen seuran ensimmäiset vuodet. Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja (213−216).. Helsinki: Suomen kirkkohistoriallinen seura.
Altnurme, R. (2003). The Sovietization of the Estonian Evangelical Lutheran Church. In: O. Mertelsmann (Ed.). The Sovietization of the Baltic States, 1940-1956. Papers presented at the international workshop in Haapsalu, Estonia : May, 9-11, 2003 (187−195).. Tartu: Kleio.
Altnurme, L. (Toim.) (2007). Mitut usku Eesti II. Valik usundiloolisi uurimusi: kristluse eri. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.
Riistan, Ain; Altnurme, Lea (2006). Aspects of Identity-Related Bible Reading: Estonian Churches in the Wake of Referendum about Estonia Joining the EU. Forschungen zur Anthropologie und Religionsgeschichte, 40, 97−111.
Altnurme, Lea (2006). Base texts in Religious Life Stories. Forschungen zur Anthropologie und Religionsgeschichte, 40, 3−20.
Altnurme, L. (2006). Kristlusest oma usuni. Uurimus muutustest eestlaste religioossuses 20. saj. II poolel. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.
Altnurme, Lea; Lyra, Ahti (2004). Tervendamine-misjoneeriv klientkultus. Altnurme, Lea (Toim.). Mitut usku Eesti: valik usundiloolisi uurimusi (117−139).. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.
Altnurme, Lea (Toim.) (2004). Mitut usku Eesti: valik usundiloolisi uurimusi. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.
Altnurme, Lea (2003). Letters to the Medium, or, Looking to New Age for Answers. Forschungen zur Anthropologie und Religionsgeschichte, 36, 1−13.
Lepajõe, M. (2007). Tartu luuleelust 17. sajandil. Vikerkaar, 6, 75−85.
Viiding, K.; Orion, J.; Päll, J. (Koost.) (2007). O Dorpat, urbs addictissima musis... Valik 17. sajandi Tartu juhuluulet. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus.
Lepajõe, M. (Toim.) (2007). Kuulsatest meestest. Tartu: Johannes Esto Ühing.
Lepajõe, M.; Kivistik, J. (Toim.) (2007). Eriksson, G.; Frängsmyr, T.: Ideedeajaloo põhijooni. Tartu: Atlex.
Lepajõe, M. (2006). Teoloogiast Academia Gustaviana's. Eesti teoloogilise mõtte ajaloost: sissejuhatavaid märkusi ja apokrüüfe. Tartu, 15.-16. aprill 2005. Toim. Altnurme, R. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 17−25.
Lepajõe, M. (2005). Theos Plotinosel. Usuteaduslik Ajakiri, 1, 11−27.
Lepajõe, M. (2003). Entsüklopeediline agnostik Dodds. Jõeste, M. (Toim.). E. R. Dodds, Paganad ja kristlased ängistuse ajastul (142−173).. Tallinn: Varrak.
Lepajõe, M. (Koost.) (2003). Platon Eestis. Platon. Teosed. I. (415−437).. Tartu: Ilmamaa. (Avatud Eesti raamat).
Lepajõe, M. (2003). On Latin grammatical tradition in seventeenth-century Estonia. In: Merisalo, O.; Sarasti-Wilenius,R. (Eds.) Erudition and Eloquence: The Use of Latin in the Countries of the Baltic Sea (1500 ? 1800) (157−170).. Saarijärvi: Acad Scientiarum Fennica. (Annales Academiae Scientiarum Fennicae, Humaniora).
Lepajõe, M. (2003). Reiner Brockmann und die Anfänge der estnischen Kunstpoesie. K. Garber, M. Klöker. Kulturgeschichte der baltischen Länder in der Frühen Neuzeit. Mit einem Ausblick in die Moderne (319−335).. Tübingen: Max Niemeyer.
Lepajõe, M.; Gross, A. (eds) (2003). Mille anni sicut dies hesterna - Studia in honorem Kalle Kasemaa. .. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.
Lepajõe, M. (Tõlkija) (2003). Platon, Teosed, I. . Tartu: Ilmamaa.
Nõmmik, U. (2007). Beobachtungen zur alttestamentlichen Weisheitsliteratur auf Grund der poetologischen Analyse (Kolometrie). T.R. Kämmerer. Studien zu Ritual und Sozialgeschichte im Alten Orient / Studies on Ritual and Society in the Ancient Near East. Tartuer Symposien 1998-2004 (227−240).. Berlin, New York: Walter de Gruyter & Co. (Beihefte zur Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft; 374).
Nõmmik, U. (2007). Die Hiobdichtung – ein überregionaler Dialog? Am Beispiel der drei Freunde Hiobs. T.R. Kämmerer. Studien zu Ritual und Sozialgeschichte im Alten Orient / Studies on Ritual and Society in the Ancient Near East. Tartuer Symposien 1998-2004 (241−256).. Berlin, New York: Walter de Gruyter & Co. (Beihefte zur Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft; 374).
Nõmmik, U. (2006). Iiobi kolme sõbra kõned - kas rahvusvaheline dialoog? Usuteaduslik Ajakiri, 55 (1), 3−24.
Nõmmik, U. (2006). Lazar Gulkowitsch und das Seminar für jüdische Wissenschaft an der Universität Tartu (Dorpat) (Teil II). Judaica : Beiträge zum Verstehen des Judentums, 62 (1), 1−42.
Riistan, A. (2007). Jeesuse viimane kiusatus. Teekäija. Eesti EKB Koguduste Liidu väljaanne, 5, 19−20.
Riistan, A. (2007). Religioonitolerants – võimalus, kohustus, vastutus? Teekäija. Eesti EKB Koguduste Liidu väljaanne, 10, 16−17.
Riistan, A. (2006). Da Vinci koodi keerud. Teekäija. Eesti EKB Koguduste Liidu väljaanne, 5, 12−14.
Riistan, A. (2006). Teoloogide jumalad. Kull, A.; Kasak, E. (Toim.). Kuradi tark jumala loll (113−126).. Tallinn: Eesti Päevaleht.
Riistan, A. (2005). Usu keele modelleerimisest. Usuteaduslik Ajakiri, 54 (1), 79−104.
Riistan, Ain (2005). Võõras Jeesus. Hiob, Aarne; Nõmmik, Urmas; Tuhkru, Arho (Toim.). Kristuse täisea mõõtu mööda: pühendusteos Jaan Kiivitile 65. sünnipäevaks (364−375).. Tallinn: EELK Usuteaduse Instituut. (EELK Usuteaduse Instituudi toimetised; 13).
Riistan, Ain (2005). Õppetegevus Tartu Ülikooli usuteaduskonna avatud ülikooli religiooniantropoloogia magistriõppes. Pilli, Einike; Jõgi, Larissa; Ristolainen, Tiia (Toim.). Õppimine ja õpetamine avatud ülikoolis (169−172).. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.
Valk, Pille (2007). Religious Education in Estonia. In: Jackson, Robert; Miedema, Siebren; Weisse, Wolfram; Willaime, Jean-Paul (Ed.). Religion and Education in Europe. Developments, Contexts and Debates (159−180).. Münster, New York, München, Berlin: Waxmann Verlag GmbH. (Religious Diversity and Education in Europe; 3).
Valk, P. (2007). Religious Education in Estonia - some insights from the research. In: Latvonen, J. (Ed.). Tutkimusperustainen opettajankoulutus ja kestävä kehitys (512 −520).. Helsinki: Helsingin Yliopisto. (Tutkimuksia. Helsinkin Yliopisto; 286).
Valk, P. (2007). The description of the position of RE in individual Countries. Estonia. In: Kuyk, E.; Jensen, R.; Lankshear, D.; Löh Manna, E.; Schreiner, P. (Ed.). Religious Education in Europe : Situation and current trends in schools (57−64).. Oslo: IKO - Publishing House.
Valk, P.; Schihalejev, O. (2007). Using Narratives in Primary Religious Education in Estonia. In: Schreiner, P.; Kraft, F.; Wright, A. (Ed.). Good Practice in Religious Education in Europe. Examples and Perspectives of Primary Schools (59−75).. Lit-Verlag. (Schrifter and dem Comenius-Institut; 15).
Valk, P. (2007). Religiooniõpetuse ainekava koos kommentaaridega. Sepp, E. (Toim.). Religiooniõpetuse õpetamisest (7−16).. Tallinn: Argo. (Abiks õpetajale).
Valk, P. (2007). Väärtuskasvatus ja religiooniõpetus. Sepp, E. (Toim.). Religiooniõpetuse õpetamisest (65−69).. Tallinn: Argo. (Abiks õpetajale).
Valk, P. (Koost.) (2007). Religiooniõpetuse õpetamisest. Tallinn: Argo.
Valk, P. (2006). Churches and European Integration: A Challenge for Religious Education in the post-Socialist cotext. Kirchliche Zeitgeschichte/Contemporary Church History, 19 (1), 166−186.
Valk, P. (2006). Eine postsozialistische Gesellschaft im Übergang - ein herausfordernder Kontext für den Religionsunterricht in Estland. Schreiner, P.; Elsenbast, V.; Schweitzer, F.. Europa - Bildung - Religion. Demokratische Bildungsverantwortung und die Religionen. (191−210).. Münster: Waxmann.
Valk, P. (2006). Is there something more than crusades, inquisition and opium for people? In: Strategy of Christian Higher Education: Experience and Perspectives in Latvia (141−159).. Jurmala: LAtvian Christian Academy. (Proceedings of the Latvian Christian Academy; 1).
Valk, P. (2006). Väärtuskasvatus koolis. Arenev õppekava - õpikeskkond ja ainevaldkonnad (38−42).. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.
Valk, P. (2005). Religiooniõpetusest läbi pilootprojekti prisma. Kraav, I.; Kala, U.; Pedastsaar, T. (Toim.). Haridus muutuste ja traditsioonide keerises (155−163).. Tartu: Eesti Akadeeminiline Pedagoogika Selts.
Valk, P. (2004). Contextual Approach to Religious Education. In: Ceļš. Teoloģisks un kultŭrvēsturisks izdevums (190−195).. Riga: Latvijas Universitate.
Valk, P. (2004). Developing Religious Education in Post-Socialist Context - Estonian Case. Eurooppalainen ulottuvuus: Ainedidaktinen symposiumi; Helsinki; 6.2.2004. Ed. Ahonen, S.; Siikanniva, A. Helsinki: Helsingi Ülikooli Kirjastus, 409−422. (Tutkimuksia; 252).
Valk, P.; Lehtsaar, T. (2003). Developments of Practical Theology in Today's Estonia. International Journal of Practical Theology, 7 (1), 101−130.
Valk, P. (2003). Religiooniõpetus - anakronism või alahinnatud võimalus? Kristliku kasvatuse ühiskondlikud aspektid. Artiklite kogumik: Seppo Alaja in memoriam-konferenssi, Tallinna 20.11.2002. Toim. Lännenpää, M. Järvenpää: EELK Usuteaduse Instituut, 32−41. (EELK Usuteaduse Instituudi Toimetised; 12).
Valk, P. (2003). Religious Education Through the Eyes of Pupils, Teachers and Headmasters. Die Bedeutung der Religion für Gesellschaften in Vergangenheit und Gegenwart: Fünften gemeinsamen Symposiums der Evangelisch-Theologischen Fakultät der Universität Tartu, der Estnischen Studiengesellschaft für Morgenlandkunde und der Deutschen Religionsgeschichtlichen Studiengesellschaft; Tartu, Estland; 2.-3. 11.2001. Ed. Mietrich, M.; Kulmar, T. Münster: Ugarit Verlag, 239−252. (Forschungen zur Anthropologie und Religionsgeschichte; 36).
Kull, A. (2007). Speaking of God in the New World Order, Inc. In: Hintersteiner, N. (Ed.). Naming and Thinking God in Europe Today: Theology in Global Dialogue (51−68).. Amsterdam - New York, NY: Rodopi . (Currents of Encounter. Studies on the Contact Between Christianity and other Religions, Beliefs, and Cultures; 32).
Kull, A. (2007). Journeys of Intensification: Becoming Technonative. In: Drees, W.B.; Meisinger, H.; Smedes, T.A. (Ed.). Humanity, the World and God: Understandings and Actions (227−238).. Lund : Lund University. (Studies in Science and Theology; 11).
Polak, R.; Andersen, P.B.; Hock, K.; Cheetham, D.; Mortensen, V.; Ricceri, M.; Ketola, K.; Martikainen, T.; Baumann, M.; Wildmann, J.; Mate-Toth, A.; El Asri, F.; Gutierrez, A.T.; Kull, A. (2006). Religion & Society. In: Mortensen, V. (Ed.). Religion & Society: Crossdisciplinary European Perspectives (165−168).. University of Aarhus: Aarhus University Press. (Occasional Papers; 9).
Kull, Anne (2006). Saateks. Kull, Anne; Kasak, Enn (Toim.). Kuradi tark jumala loll (7−12).. Tallinn: Eesti Päevaleht.
Kull, Anne (2006). Ühesugused sõnad - erinevad tähendused. Kull, Anne; Kasak, Enn (Toim.). Kuradi tark jumala loll (49−64).. Tallinn: Eesti Päevaleht.
Kull, A. (2005). Cultures-Natures' Signatures. Streams of Wisdom? Science, Theology and Cultural Dynamics: European Conferences on Science and Theology (ECST); Barcelona, Spain; April 1-6, 2004. Ed. Meisinger, H.; Drees, W.B.; Zbigniew, L. Lund: Lund University, 137−146. (Studies in Science and Theology; 10).
Kull, A. (2004). Inglitest ja institutsioonidest. Usuteaduslik Ajakiri, 1, 111−124.
Kull, A. (2004). A Cyborg Theology - a Blasphemy or a Necessity? IX ESSSAT conference "Creating Techno S@piens. Values and Ethical Issues in Theology, Science and Technology; Nijmegen, the Netherlands 2002. Ed. Görman, U.; Drees, W.B.; Meisinger, H. Lund: Lund University, 71−82. (Studies in Science and Theology; 9).
Kull, A. (2003). Exploring technonature with cyborgs. In: W.B. Drees (Ed.). Is Nature Ever Evil? Religion, Science and Value (236−243).. London and New York: Routledge.
Kull, A. (2003). Stoicheia tou kosmou: elementidest, viidetega Uuele Testamendile. Marju Lepajõe; Andres Gross (Toim.). Mille anni sicut dies hesterna.... Studia in honorem Kalle Kasemaa (163−170).. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.
Ringvee, R. (2007). Eesti ühiskonna religioosne mitmekesisus. Eesti Ajalooõpetajate Selts Suvekooli materjalid (86−92).. Tallinn: Eesti Ajalooõpetajate Selts.
Au, I.; Ringvee, R. (2007). Usulised ühendused Eestis. Tallinn: MTÜ Allika kirjastus.
Ringvee, R. (2006). State and Religious Associations in Estonia. Laicidad y libertades : Escritos jurídicos, 6 (1), 503−532.
Ringvee, R. (2006). Religion nach dem Zusammenbruch des Kommunismus in Estland. Ost-West : europäische Perspektiven, 1, 57−63.
Ringvee, R. (2004). Estónsko - naboženstvo a pravo. Jozefciakova, Silvia. Štat a Cirkev v Postsocialistickej Europe II (95−110).. 2004: Ustav pre vzt'ahy štatu a cirkvi.
Ringvee, R. (2005). Law and New Religious Movements in Estonia. In: Lojda, M. (Ed.). Europa a nove naboženske hnutia II / Europe and New Religious Movements II (90−96).. Bratislava: Ustav pre vzt'ahy štatu a cirkvi.
Sõtšov, A. (2007). Eesti õigeusu koguduste likvideerimine Nikita Hruštšovi ajal aastail 1954-64. Acta Historica Tallinnensia, 11, 115−130.
Sõtšov, Andrei (2006). Eesti Apostlik-Õigeusu pagulaskirikuvaimulike kirjavahetus kodumaaga ja selle kajastumine EAÕK häälekandjas Jumala Abiga 1950. aastatel. Acta Historica Tallinnensia, 10, 177−192.
Sõtšov, Andrei (2006). Eesti õigeusu pagulaskiriku ja Moskva patriarhaadi Eesti piiskopkonna suhted aastail 1958–1966. Acta Historica Tallinnensia, 10, 193−211.
Sõtšov, Andrei (2005). Eesti õigeusu piiskopkond stalinliku totalitaarrežimi ajal (1945-53). Mäetagused, 28, 211−223.
Lahe, Jaan (2007). Kybele ja Attise kultus. Usuteaduslik Ajakiri, 1, 58−90.
Lahe, Jaan (2006). Ist die Gnosis aus dem Christentum ableitbar? Eine kritische Auseinandersetzung mit einem Ursprungsmodell der Gnosis. Trames : Journal of the Humanities and Social Sciences, 10 (3), 220−231.
Lahe, Jaan (2006). Kas Siimon Nõid oli gnostik? Akadeemia, 5, 1069−1110.
Kull, A. (2006). Mutations of Nature, Technology, and the Western Sacred. Zygon, 41 (4), 785−791.
Juhendamised
Juhendamised
Lea Altnurme, doktorikraad, 2006, (juh) Tarmo Kulmar, Kristlusest oma usuni. Uurimus muutustest eestlaste religioossuses 20.sajandi II poolel., Tartu Ülikool, Usuteaduskond, Usuteaduskonna dekanaat, Võrdleva usuteaduse õppetool.
Vasyl Vepruk, doktorikraad, 2006, (juh) Tarmo Kulmar, Fenomen asketizma v religioznoj zhizni tshelovetshestva. Sistemno-sravnitelnyj analiz modifikacij askezy s pozicij svjatogo pravoslavija., Tartu Ülikool, Usuteaduskond, Võrdleva usuteaduse õppetool.
Tõnis Nõmmik, doktorikraad, 2005, (juh) Tarmo Kulmar, Vaimulikud kaitsejõududes. Eesti Kaitseväe kaplaniteenistus ja selle eellugu., Tartu Ülikool, Usuteaduskond, Usuteaduskonna dekanaat, Võrdleva usuteaduse õppetool.
Andrei Sõtšov, magistrikraad (teaduskraad), 2004, (juh) Riho Altnurme; Tarmo Kulmar, Eesti õigeusu piiskopkonna halduskorraldus ja vaimulikkond aastail 1945-1953, Tartu Ülikool, Usuteaduskond.
Amar Annus, doktorikraad, 2003, (juh) Tarmo Kulmar, The God Ninurta in the Mythology and Royal Ideology of Ancient Mesopotamia, Helsingi Ülikool.
Veiko Vihuri, doktorikraad, 2007, (juh) Riho Altnurme, Hugo Bernhard Rahamägi, Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku teine piiskop 1934 -1939, Tartu Ülikool, Usuteaduskond.
Priit Rohtmets, magistrikraad (teaduskraad), 2006, (juh) Riho Altnurme, Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku välissuhted aastatel 1919-1940, Tartu Ülikool, Usuteaduskond.
Atko-Sulhan Remmel, magistrikraad (teaduskraad), 2004, (juh) Riho Altnurme, Ateismi ajaloost Eestis (XIX sajandi lõpust kuni aastani 1989), Tartu Ülikool, Usuteaduskond.
Roland Karo, magistrikraad, 2005, (juh) Anne Kull, Neuroteoloogia: Newberg-d'Aquili hüpotees teoloogi vaatevinklist, Tartu Ülikool, Usuteaduskond.
Roland Karo, magistrikraad (teaduskraad), 2005, (juh) Anne Kull, Neuroteoloogia: Newberg-d'Aquili hüpotees teoloogi vaatevinklist, Tartu Ülikool, Usuteaduskond, Usuteaduskonna dekanaat, Süstemaatilise usuteaduse õppetool.
Anne Saluraid, magistrikraad, 2005, (juh) Anne Kull, Sooline võrdõiguslikkus eshatoloogilisest perspektiivist koguduse kontekstis lähtuvalt Gl 3:28, Tartu Ülikool, Usuteaduskond.
Peeter Roosimaa, doktorikraad, 2004, (juh) Anne Kull; Toomas Paul, Uue Testamendi eestikeelsetest tõlgetest ja tõlkimist toetavast eksegeesist, Tartu Ülikool, Usuteaduskond.