"Riiklik programm: Humanitaar- ja loodusteaduslikud kogud" projekt HLK04-14
HLK04-14 "Tartu Ülikooli arheoloogiakogud ja -arhiiv (1.01.2004−31.12.2008)", Heiki Valk, Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond.
HLK04-14
Tartu Ülikooli arheoloogiakogud ja -arhiiv
1.01.2004
31.12.2008
Teadus- ja arendusprojekt
Riiklik programm: Humanitaar- ja loodusteaduslikud kogud
AsutusRollPeriood
Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskondkoordinaator01.01.2004−31.12.2008
PerioodSumma
01.01.2004−31.12.2004171 000,00 EEK (10 928,89 EUR)
01.01.2005−31.12.2005353 470,00 EEK (22 590,85 EUR)
01.01.2006−31.12.2006353 470,00 EEK (22 590,85 EUR)
01.01.2007−31.12.2007353 470,00 EEK (22 590,85 EUR)
01.01.2008−31.12.2008446 079,00 EEK (28 509,64 EUR)
107 211,08 EUR

PROJEKTI EESMÄRGID, TÄHTSUS KOGUDE HOIUTINGIMUSTE JA SÄILIMISE PARANDAMISEL, KOGUDE KORRASTAMISEL JA VAJALIKU KAADRI (SEALHULGAS KVALIFITSEERITUD KURAATORID) KOOLITAMISEL, PROJEKTI VASTAVUS PROGRAMMI PÕHIEESMÄRKIDEGA (kuni l lk) : Projekti eesmärgiks on tagada arheoloogiliste kogude säilivus Tartu Ülikoolis, arheoloogiaarhiivi ja raamatukogu kasutatavus ning info talletamine kogude kohta digitaalsetes vormis. TÜ arheoloogiakogude ja -arhiivi finantseerimine on seni toimunud 2003. a lõppenud riikliku programmi Eesti keel ja rahvuskultuur vahenditest. TÜ kesksetest, filosoofiateaduskonna ega ajaloo osakonna vahenditest ei saada selleks mingit toetust (v.a ruumide halduskulud). Tartu Ülikooli arheoloogilised kogud paiknevad Tartus, Lossi 3 õppehoones ning hõlmavad 45m3 leiukarbipinda ja ligikaudu 150 000 leiuühikut. TÜ hoidlates asuvad ka Tartu Ülikooli juures tegutseva Õpetatud Eesti Seltsi tsaariaegsed esinduslikud leiukogud. Kogud täienevad pidevalt arheoloogiliste kaevamiste ja arheoloogiliste maastikuinspektsioonide tulemusena. Projekti eesmärgiks on tagada leiumaterjali - nii olemasolev kui iga-aastaselt lisanduv aines - konserveerimine ja kasutatavus teaduslikuks uurimistööks ning magistri- ja doktoritööde kirjutamiseks. Kogude olemasolu eeldab konservaatori ametikohta, kuid seni on konserveerimine toimunud tuletõrjemeetodil, muude tööülesannete kõrvalt. Eesmärgiks on projekti raames konserveerida Tartu Ülikoolis ka Siksälä kalmest 1980.-1993. a kaevamistel saadud unikaalse, seni konserveerimata ja hävimissohus 12.-14. sajandi tekstiilimaterjal. Vastava koolituse saav spetsialist lõpetab 2004. a Soomes asuva Vantaa konserveerimiskooli. TÜ arheoloogiakogudega on lahutamatult seotud arhiiv (u 32 jooksvat riiulimeetrit) ja raamatukogu (70 j/m). Programmi eesmärgiks on tagada nende regulaarne lahtiolek ja kasutatavus (seni puudub vastav töökoht), arhiivi täiendamine uute materjalidega (kopeerimist vajavad Ajaloo Instituudi arheoloogiaarhiivi viimase 10 aasta jooksul lisandunud andmed) ja unikaaloriginaalidestkasutuskoopiate valmistamine. Andmed raamatukogus oleva kirjanduse kohta peaks perspektiivis, kui on olemas vastav tööjõukate, lülitama TÜ suure raamatukogu infovõrku. Omaette töölõik on kogude ja arhiivi digitaliseerimine. Projekti sihiks on muuta TÜ kogudes olev arheoloogiline info nii leidude kui arhiivisäilikute sisu osas kättesaadavaks ka interneti vahendusel. Arhiiviandmete digitaliseerimise raames jätkub riikliku programmi Eesti keel j a rahvuskultuur toetusel alustatud Eesti arheoloogilise kohainfo koondandmebaasi koostamine. Seni on sisestatud on 90% Eesti arheoloogiaarhiivides leiduvast kohainfost ning seotud ID-koodidega ning digitaalkaartidega arheoloogilised kohaandmed Võru-, Setu-ja Lõuna-Tartumaa osas. Pooleliolev projekt tuleb viia lõpule. Et andmekontroll on aeganõudev ning eeldab kvalifitseeritud töötajaid (sh andmete kontrollimist mujal), on projekti lõpuleviimine 2008. aastaks mõeldav vaid juhul, kui selle teostamine algab uue riikliku programmi esimesel aastal ja toimub ühtlase järjepidevusega. Koostöös Ajaloo Instituudiga töötatakse välja ühtne andmebaasivorm arheoloogiliste leidude jaoks ja sisestatakse sellesse info TÜ kogudes olevate leidude kohta. Projekti esmaülesandeks hoiutingimuste kindlustamisel on kvalifitseeritud tööjõu tagamine, mis on suhteliselt heades ruumides (Lossi 3) asuvate kogude säilivuse ja kasutatavuse põhieelduseks. Kasutusvõimaluste ajakohastamisel toimib tööjaotus Ajaloo Instituudiga: TÜ keskendub arheoloogilise kohainfo, AI leide puudutava info andmebaasile.