This website uses cookies to store user session information. By using our website you consent to our terms of use. Read more
I agree
"EIC Environmental program" project SLTOM16028
SLTOM16028 (11061) "Conservation status of Estonian polypores" (1.05.2016−20.12.2017); Principal Investigator: Kadri Runnel; University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Ecology and Earth Sciences (partner); Financier: Environmental Investment Center; Financing: 39 562 EUR.
11061
SLTOM16028
Eesti torikseente looduskaitseline seisund
Conservation status of Estonian polypores
1.05.2016
20.12.2017
R&D project
EIC Environmental program
ETIS research fieldETIS research subfieldCERCS research fieldFrascati Manual research fieldPercent
1. Biosciences and Environment1.2. MicrobiologyB230 Microbiology, bacteriology, virology, mycology 1.5. Biological sciences (biology, botany, bacteriology, microbiology, zoology, entomology, genetics, biochemistry, biophysics, other allied sciences, excluding clinical and veterinary sciences)100,0
PeriodSum
01.05.2016−20.12.201739 562,00 EUR
39 562,00 EUR

Projekti eesmärgiks on kaasajastada informatsioon torikseente kohta Eestis. Sellesse rühma kuulub Eestis umbes 230 liiki valdavalt puitu lagundavaid seeni. Torikseeni kasutatakse praktilises looduskaitses indikaatoritena näiteks vääriselupaikade ja EL loodusdirektiivi elupaigatüüpide määratlemisel, suhteliselt väga suur osa (mõnedel hinnangutel kuni 40%) liike on metsamajanduse poolt (potentsiaalselt) ohustatud ning mitmed liigid Eestis ka kaitse all. Projekti lähtepunktiks on see, et ehkki E. Parmasto eestvõttel koguti 20. sajandi teisel poolel ulatuslik torikseente levikuandmestik (u. 13 000 leidu), ei vasta see praegustele looduskaitselistele vajadustele. Esiteks on peaaegu kõik avaldatud andmed üle 10 a (oluline osa ka üle 30 a) vanad ega peegelda liikide praegust seisundit ja ohte. Teiseks on varem kogutud andmetes liikide elupaikade kirjeldused väga napid (piirdudes enamasti puuliigi ja metsatüübiga). TÜ LKB töörühma viimase 10 aasta jooksul läbi viidud teadusuuringutes on kogunenud materjal (>15000 uue leiu), mis võimaldaks palju täpsemalt kirjeldada torikseente elupaiganõuded ja täpsustada nende kaitsenõuded. (Nende vaatluste esialgne ülevaatus viitab muuhulgas sellele, et osa liike on meil indikaatorliikidena ekslikud ja ohustatus erineb oluliselt varem määratust). Kolmandaks ei ole mainitud rakendusteks kasutatavad nimekirjad sageli vastavuses tänapäevase taksonoomiaga (molekulaarsed uuringud on paljude liikide mahtu oluliselt muudetud) ja osa varem kogutud materjalist vajab ülemääramist. Projektis kavandatavate tegevuste eesmärk on kaasajastada torikseente kui Eesti looduskaitses silmapaistval kohal oleva seenerühma informatsioon ning selle kaudu võimaldada selle liigirühma soodsa seisundi tagamine ning otstarbekam kasutus looduskaitse rakendustes. Kavandatud on järgmised tegevused: 1) varasema andmestiku määrangute ja taksonoomia kaasajastamine; 2) täiendavad inventuurid seni väheuuritud, ohuhinnangute seisukohalt kriitilise tähtsusega elupaikades (loometsades ja 20-40 a vanustes metsades); 3) viimase 10 a koosluseuuringute materjali koondamine, andmebaasistamine ja töötlus liikide kaupa; ning 4) kõigi eelnevate tegevuste põhjal Eesti torikseente ökoloogia ning levikuandmete uuendatud nimestiku koostamine, liikide indikaatorväärtuse hindamine, kaitsealuste liikide kaitsenõuete revisjon ning liikide ohustatuse hindamine vastavalt IUCN tänapäevasele metoodikale.
The project aims to update the information on polypore fungi in Estonia, which comprise about 230 species of mostly wood-decaying taxa. These fungi are used in practical biodiversity conservation as indicators of woodland key-habitats and forest habitats defined in the EU Habitats Directive. Up to 40% of polypore species are potentially threatened by forestry, and several Estonian species are protected. The motivation of the project is that the available ecological information about these fungi in Estonia does not meet the present requirements for their conservation or practical use as indicators. The information available is: (i) out of date, as the present conservation applications are based on data published >10 years ago (often >30 years ago) and do not reflect the species¿ present threats or ecological status; (2) habitat descriptions in these published datasets are very scarce (mostly indicating just host-tree species and forest type); and (3) the data is not in accordance with the latest taxonomy (where molecular studies have significantly changed species concepts) and thus needs reanalyses by microscopy or molecular methods. The Nature Conservation Group of Tartu University (TÜ LKB) has collected ca >15,000 new polypore records during their ecosystem studies in the last 10 ten years, which represent a potentially important source of ecological and conservation knowledge. A preliminary scanning of these data indicates inaccuracies in both the indicator lists and species¿ conservation status. The project aims at updating the information on polypore conservation status, indicator value, and management requirements in Estonia. We have planned the following activities: (1) updating the species¿ identifications and taxonomy in the historical dataset; (2) additional field inventories in poorly-known habitats crucial for conservation assessments (such as 20-40 years old forests and alvar forests); (3) pooling and extracting species data from the assemblage surveys conducted during the past 10 years, and species-specific ecological analyses; and (4) based on previous activities, compiling an updated report of the ecology and distribution of Estonian polypores, their indicator value, conservation status according to IUCN criteria, and protection requirements.
Description in EstonianPercent
Applied Research100,0