"Riiklik programm: Humanitaar- ja loodusteaduslikud kogud" projekt HLK07-8
HLK07-8 "Tartu Ülikooli ihtüoloogilised ja hüdrobioloogilised kogud (1.01.2007−23.12.2008)", Toomas Saat, Tartu Ülikool, Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond.
HLK07-8
Tartu Ülikooli ihtüoloogilised ja hüdrobioloogilised kogud
1.01.2007
23.12.2008
Teadus- ja arendusprojekt
Riiklik programm: Humanitaar- ja loodusteaduslikud kogud
AsutusRollPeriood
Tartu Ülikoolkoordinaator01.01.2007−23.12.2008
Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskondkoordinaator01.01.2007−23.12.2008
PerioodSumma
01.01.2007−31.12.2007250 000,00 EEK (15 977,91 EUR)
01.01.2008−31.12.2008315 500,00 EEK (20 164,13 EUR)
36 142,04 EUR

Projekti eesmärgiks on korrastada ja süstematiseerida TÜ Eesti Mereinstituudis olevad ihtüoloogilised ja hüdrobioloogilised kogud, ennekõike ulatuslik ja igal aastal oluliselt täienev kalade vanust registreerivate struktuuride kogu. Jooksvalt kogutavad andmed vormistatakse juba praegu digitaliseeritud andmebaasina, ent kogud ise paiknevad laiali erinevates instituudi allüksustes Tallinnas, Tartus ja Pärnus. Varasemad kogud on korrastamata; eesmärgiks on 2007-2008 koostada täielikud metaandmebaasid liikide, veekogude (merealade) kaupa ja siduda kollektsioonid praegu eraldi säilitatavate analüüsilehtedega; mõne (praegu enamasti doktorantide uurimisteemadega seotud) kogude osad aga täielikult digitaliseerida. Viimaste hulks kuulub näiteks merisiia soomuste kogu, mida plaanitakse kasutada merisiia geneetilistes uuringutes. Koostatakse internetilehekülg, kus kajastub kogu olemasolev informatsioon kogude ja nende seisundi ja kättesaadavuse kohta. Korrastatud kogud antakse osade kaupa hoiule Tartu Ülikooli loodusmuuseumile, eega ei plaanita kulutusi hoiuruumide väljaehitamiseks kõigi kogude tarvis (küll aga soetatakse riiulid, karbid jms kogude säilitamiseks ning sisustatakse väiksemad ruumid Tallinnas, Tartus ja Pärnus (igas neist linnadest toimub kogude pidev täiendamine) töös olevate kogude säilitamiseks ja soetatakse varustus kollektsioonide esmaseks töötlemiseks. Kogudega seotud analüüsilehtede originaalid säilitatakse arhiivis. 1. Kalade vanust registreerivate struktuuridekogud Kalasoomused, mõne liigi puhul otoliidid vm, alates aastast 1927, pluss vastavad analüüsilehed kala bioloogiliste andmetega (pikkus, kaal, sugu jne). Hinnanguliselt on andmed ligi 1 miljoni kala kohta, igal aastal lisandub ca 20000. Peamiselt töönduskalad (räim, kilu, koha, ahven jpt), aga ka haruldased kalad (säga jm), osalt ka praeguseks väljasurnud vormid (mereskudeva siia erinevad populatsioonid). Materjal kalade vanuse ja kasvukiiruse uurimiseks, pikaajaliste dünaamikate selgitamiseks. Eriti väärtuslikuks muutub see pikaajaline andmerida seoses uute geneetiliste meetoditega, mis võimaldavad vanust registreerivatest struktuuridest DNAd eraldada ja analüüsida. Käigus on projektid (näiteks merisiig), kus DNA analüüside abil püütakse selgitada ajaloolist ja praegust liigirikkust ja populatsioonide struktuuri. Pakub huvi rahvusvaheliselt. Varasemad andmed digitaliseerimata, soomuseraamatud ja analüüsilehed mitmes paigas laiali, osalt võivad olla (seoses asutuse korduva kolimisega ja ebasoodsate hoiutingimustega) kadunud/hävinud. Varasemate aastate materjali korrastamisega on alustatud, ent töömaht on väga suur ja eraldi finantseerimiseta ei ole reaalne seda edukalt lõpetada. Esmaeesmärk on esmalt teha metaandmebaas (liigid/kohad/aastad/…) ja viia kokku olemasolevad vanust regsitreerivad struktuurid ja analüüsilehed, soetada kogude säilitamiseks vajalik inventar (riiulid, kapid, karbid, soomuseümbrikud jms), samuti töövahendid vanust registreerivate struktuuride töötlemiseks (press soomustest plastikjäljendite tegemiseks, otoliitide/uimekiirte lihvimiseks, binokulaarmikroskoop fotoseadmega). 2. Märgpreparaatide kogud Läänemere ja sisevete kalad, plankton, põhjaelustik etanoolis või formaliinis. Kogutud suhteliselt juhuslikult, mitmel pool laiali, osalt hävinud ebasoodsate hoiutingimuste tõttu (mittehermeetiliselt suletavad nõud). Muuhulgas ka kollektsioon hinke end. NL Euroopa-osa jõgedest, kus ilmselt on ka paar uut (kirjeldamata) liiki. Vajalik on on inventariseerimine, säilitamistingimuste tagamine (sobivad nõud, riiulid/kapid). 3. Histoloogiliste preparaatide kogud Püsipreparaadid kalade oogeneesi, spermatogeneesi, lootelise arengu, kudede, parasiitide, muude veeloomade kohta. Laiali mitmel pool, vajalik inventariseerimine (esimeses etapis – metaandmebaasi koostamine ja preparaatide säilimise tagamine). 4. Muud kogud Inventariseeritakse ja viiakse kokku muud mere ja sisevete kalastikku ja muud elustikku ja nende uurimist iseloomustavad kogud: fotokogud, välipäevikud (sh töölt lahkunud inimeste materjalid) jms. Käesoleva projekti raames ei käsitleta.