See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
"Muu" projekt S322
S322 "Tiigrihüppe Sihtasutuse LTT valdkonna projektide tulemuslikkuse hindamise uuring" (1.01.2011−1.09.2012); Vastutav täitja: Reet Neudorf; Tallinna Tehnikaülikool (partner), Tallinna Tehnikaülikool, Sotsiaalteaduskond, Tööstuspsühholoogia instituut, Eesti inseneripedagoogika keskus (partner); Finantseerija: Tartu Ülikool; Eraldatud summa: 6 357 EUR.
S322
Tiigrihüppe Sihtasutuse LTT valdkonna projektide tulemuslikkuse hindamise uuring
Evaluation of Tiger Leap Foundation Programmes in the Domain of Science and Technology
Tiigrihüppe Sihtasutuse LTT valdkonna projektide tulemuslikkuse hindamise uuring
1.01.2011
1.09.2012
Teadus- ja arendusprojekt
Muu
siseriiklik leping
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.10. KasvatusteadusedS270 Pedagoogika ja didaktika5.3 Haridusteadused100,0
AsutusRiikTüüp
Tartu Ülikool
PerioodSumma
01.01.2011−01.09.20126 357,10 EUR
6 357,10 EUR

Viimastel aastatel on palju räägitud sellest, et loodusteadlase karjääri tuleks populariseerida ja võtta kasutusele meetmeid, mis tooksid kõrgkoolidesse õppima üha enam loodusteadustest huvitatud õpilasi. Selleks et populariseerida loodusteaduste & tehnoloogiaga seotud elukutseid noorte seas ja muuta LTT valdkond atraktiivsemaks, tuleks loodusainete ja matemaatikaõpetajatel kasutada õpetamisel erinevaid õppemeetodeid ja –vahendeid. Näiteks soovitatakse kasutada õppetöö mitmekesistamiseks erinevaid aktiivõppevorme ja -võtteid: probleem- ja uurimuslikku õpet, rühmatööd, projektõpet, diskussioone, õppekäike jne, kasutades tehnoloogilisi vahendeid ja IKT võimalusi (Põhikooli riiklik õppekava, 2010). Mitmed uuringud on näidanud, et huvi tekkimisel loodusteaduste õppimise vastu on oluline õppeaine kontekst (Gilbert jt. 2010, Teppo & Rannikmäe, 2003), õpetamise uudsus ja kaasaegsus ning õpilaste haaramine õppetöösse (praktilised tööd, projektõpe, rühmatööd jne). Viimastel aastatel on Tiigrihüppe Sihtasutus panustanud suuresti Eesti koolide infrastruktuuri parendamisse, mille kaudu on võimalik loodus- ja tehnoloogiaaineid ning matemaatika õppimist muuta mitmekesisemaks ja õpilastele huvipakkuvamaks. Näiteks on Tiigrihüppe SA rahastanud järgmisi projekte Eesti koolides: Tiigrimatemaatika, Teadustiiger, TikiTiiger, TehnoTiiger, Tiigrirobot. Seega on käesoleva uuringu läbiviimise põhieesmärgiks välja selgitada, kuidas Tiigrihüppe Sihtasutuse tegevus mõjutab õpilaste huvi loodus- ja tehnoloogiaainete ning matemaatika õppimise vastu. Lähtuvalt eesmärgist on uuringule püstitatud järgmised uurimisküsimused: - kuivõrd on õpilased huvitatud loodus- ja tehnoloogiaainete ning matemaatika õppimisest? - missugune on õpilaste suhtumine loodus- ja tehnoloogiaainete ning matemaatika õppimisse ning loodusteaduste- ja tehnoloogiaga seotud karjääri? - kas ja kuidas mõjutavad Tiigrihüppe Sihtasutuse tegevused õpilaste õpitulemusi LTT valdkonnas ning huvi loodusteaduste, tehnoloogiaainete ja matemaatika õppimise vastu? Uuringu eesmärgi täitmiseks ja uurimisküsimustele vastuste saamiseks on vajalik välja töötada põhiküsimustik õpilastele ning intervjuude läbiviimiseks poolstruktureeritud intervjuu.
For several years it has been discussed that the career of a scientist in the field of STEM (science, technology, engineering and mathematics) has to be more popularised and actions should be taken for rising interest among the graduates of secondary schools to study STEM specialities. In order to popularise field of STEM and to make the field more attractive, teachers of science and math should use a wider arrange of active teaching methods and tools. For example in order to vary teaching, several different methods and strategies of active teaching could be used: problem-based learning, inquiry-learning, group work, project-based learning, discussions, field trips, etc, using teaching technology and ICT (State Curriculum of Primary School 2010). Several research works have proved that interest to learn science depends of the contexts of the subject (Gilbert et al 2010; Teppo, Rannikmäe 2003), novelty and contemporaneity of teaching and inclusion of learners into the learning process (Practical work, project-based learning, group work etc). During last years the Tiger Leap Foundation has improved the infrastructure of Estonian schools, so it is possible to vary the learning of STEM subjects and make it more enthralling. The Tiger Leap Foundation has funded the following projects at Estonian schools: Tigermathematics, Sciencetiger, Tikitiger, Technotiger, Tigerrobot. The aim of the present research is to find out how the activities of the Tiger Leap Foundation influence the interest in learning STEM subjects. The following research questions have been risen: - how much are pupils interested in learning STEM subjects? – what attitude pupils have towards learning STEM subjects and the profession of a scientist in the field of STEM? – Do the activities of the Tiger Leap Foundation influence pupils’ learning results and interests in the filed of STEM, interest in learning STEM subjects, and how? In order to carry out the research, it is necessary to compile the questionnaire for pupils and teachers and design a semi-structured interview. Results of the research will be published in scientific articles.
KirjeldusProtsent
Rakendusuuring100,0