"Eesti Teadusfondi uurimistoetus" projekt ETF6955
ETF6955 "Fütoplanktoni biomassi pinna-alused maksimumid Soome lahes: esinemise ulatus, teket soodustavad tingimused ja nende roll (1.01.2007−31.12.2010)", Urmas Lips, Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Meresüsteemide Instituut.
ETF6955
Fütoplanktoni biomassi pinna-alused maksimumid Soome lahes: esinemise ulatus, teket soodustavad tingimused ja nende roll
Subsurface maxima of phytoplankton biomass in the Gulf of Finland: occurrence, favorable conditions for formation and their role
1.01.2007
31.12.2010
Eesti Teadusfondi uurimistoetus
ValdkondAlamvaldkondCERCS erialaFrascati Manual’i erialaProtsent
1. Bio- ja keskkonnateadused1.4. Ökoloogia, biosüstemaatika ja -füsioloogiaB260 Hüdrobioloogia, mere-bioloogia, veeökoloogia, limnoloogia 1.5. Bioteadused (bioloogia, botaanika, bakterioloogia, mikrobioloogia, zooloogia, entomoloogia, geneetika, biokeemia, biofüüsika jt100,0
PerioodSumma
01.01.2007−31.12.2007180 000,00 EEK (11 504,10 EUR)
01.01.2008−31.12.2008228 000,00 EEK (14 571,86 EUR)
01.01.2009−31.12.2009218 880,00 EEK (13 988,98 EUR)
01.01.2010−31.12.2010218 880,00 EEK (13 988,98 EUR)
54 053,92 EUR
47294,62

Fütoplanktoni jaotus veekogudes (sh Läänemeres) on väga heterogeenne nii horisontaalis kui vertikaalis. Soome lahele suvekuudel omane ressursside vertikaalne eraldatus - valguse allikas on ülal ja toitained pärinevad alumistest veekihtidest - võib stratifitseeritud keskkonnas viia pinna-aluse fütoplanktoni biomassi maksimumi kujunemisele. Maksimumide peenstruktuurile on iseloomulikud kihid paksusega 10 cm kuni paar meetrit (nn "õhukesed kihid"), kus organismide tihedus ületab suurusjärkudes organismide tihedust all- ja ülalpool asetsevates kihtides ja seega mängivad nad olulist rolli mereala ökosüsteemis. Pinna-alused maksimumid on sageli moodustatud potentsiaalselt toksiliste fütoplanktoni liikide poolt. Käesoleva projekti eesmärgiks on hüdrofüüsikaliste, -keemiliste ja -bioloogiliste väljade mõõdistuste ja meteoroloogiliste parameetrite analüüsi abil hinnata fütoplankoni biomassi/klorofülli pinna-aluste maksimumide esinemise ulatust Soome lahes, selgitada välja nende teket soodustavad tingimused/protsessid ja hinnata nende rolli pelagiaali ökosüsteemis, sh mereala kogu algproduktsioonis. Tulemused aitavad paremini mõista Soome lahe pelagiaali ökosüsteemi funktsioneerimist ning annavad vastuse, kas ja kuidas arvestada fütoplanktoni maksimumkihtidega lahe seisundi hinnangute, ökoloogiliste mudelite ja ohtlike vetikaõitsengute ennustuste väljatöötamisel.
The distribution of phytoplankton in water bodies (including the Baltic Sea) is highly heterogeneous, both horizontally and vertically. Typical vertical separation of resources in the stratified Gulf of Finland in summer - light that is supplied from above and nutrients that are supplied from below - could lead to the development of a subsurface maximum. Subsurface maxima contain fine-scale layers ranging in thickness from a few centimeters to a few meters (known as “thin layers”) where densities of organisms are far greater than those above or below the layer, and as a result, thin layers may play an important role in the marine ecosystems. Subsurface maxima are often dominated by potentially toxic species of phytoplankton. The main goal of the project is to estimate the extent of the phytoplankton/chlorophyll a subsurface maxima layers in the Gulf of Finland through hydrophysical, -chemical and -biological measurements and analysis of meteorological parameters, and to determine favorable conditions/processes for their formation and to estimate the role of these layers in the pelagic ecosystem. The results allow to understand better the functioning of pelagic ecosystem of the gulf and to give an answer whether and how the subsurface maxima have to be taken into account when assessing the state, modeling the ecosystem and forecasting harmful algal blooms.

Vastutav täitja (1)

IsikKraadTöökoht ja ametCVOsalemise periood
Urmas LipsdoktorikraadJuhtivteadurEST / ENG01.01.2007−31.12.2010

Põhitäitjad (12)

IsikKraadTöökoht ja ametCVOsalemise periood
Natalja BuhhalkodoktorikraadinsenerEST / ENG01.01.2007−31.12.2010
Sirje KeevallikdoktorikraadEST / ENG01.01.2007−31.12.2010
Villu KikasdoktorikraadEST / ENG01.01.2007−31.12.2010
Jaan LaanemetsdoktorikraadJuhtivteadurEST / ENG01.01.2007−31.12.2010
Taavi LiblikdoktorikraadinsenerEST / ENG01.01.2007−31.12.2010
Inga LipsdoktorikraadEST / ENG01.01.2007−31.12.2010
Aet MeeritsmagistrikraadEST / ENG01.01.2010−31.12.2010
Nelli RünkmagistrikraadinsenerEST / ENG01.01.2009−31.12.2010
Dorrit TaltsmagistrikraadEST / ENG01.01.2008−30.06.2008
Rivo UiboupindoktorikraadEST / ENG01.01.2007−31.12.2007
Germo VälidoktorikraadEST / ENG01.01.2007−31.12.2007
Katrin Väljatagamagistrikraad (teaduskraad)EST / ENG01.09.2007−31.12.2009
Publikatsioonid
Publikatsioonid
Lips, Urmas; Lips, Inga; Liblik, Taavi; Elken, Jüri (2008). Estuarine transport versus vertical movement and mixing of water masses in the Gulf of Finland (Baltic Sea). US/EU-Baltic Symposium "Ocean Observations, Ecosystem-Based Management & Forecasting", Tallinn, 27-29 May, 2008. IEEE, 1−8. (IEEE Conference Proceedings).10.1109/BALTIC.2008.4625535.
Liblik, Taavi; Lips, Urmas. (2011). Characteristics and variability of the vertical thermohaline structure in the Gulf of Finland in summer. Boreal Environment Research, 16A, 73−83.
Lips, U., Lips, I., Liblik, T., Kuvaldina, N. (2010). Processes responsible for the formation and maintenance of sub-surface chlorophyll maxima in the Gulf of Finland. Estuarine, coastal and shelf science, 88, 339−349.
Lips, Urmas; Lips, Inga; Kikas, Villu; Kuvaldina, Natalja (2008). Ferrybox measurements: a tool to study meso-scale processes in the Gulf of Finland (Baltic Sea). US/EU-Baltic Symposium "Ocean Observations, Ecosystem-Based Management & Forecasting", Tallinn, 27-29 May, 2008. IEEE, 1−6. (IEEE Conference Proceedings).10.1109/BALTIC.2008.4625536.
Lips, Urmas; Lips, Inga; Liblik, Taavi; Kikas, Villu; Altoja, Kristi; Buhhalko, Natalja; Rünk, Nelli (2011). Vertical dynamics of summer phytoplankton in a stratified estuary (Gulf of Finland, Baltic Sea). Ocean Dynamics, 61, xx−xx [ilmumas].
Lips, Urmas (2008). Soome lahe pelagiaali ökosüsteemi struktuur ja selle muutlikkus. Tallinna Tehnikaülikooli Aastaraamat 2007 (74−79).. Tallinna Tehnikaülikooli Kirjastus.
Juhendamised
Juhendamised
Nelli Rünk, magistrikraad, 2009, (juh) Urmas Lips; Inga Lips, Keskkonnaparameetrite ajalis-ruumiline muutlikkus laia estuaari pinnakihis kevadperioodil (FerryBox andmete põhjal Soome lahes), Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Meresüsteemide Instituut.
Villu Kikas, magistrikraad, 2008, (juh) Urmas Lips, FerryBox mõõtmised - vahend mesomastaapsete protsesside uurimiseks Soome lahes, Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond.
Taavi Liblik, magistrikraad, 2008, (juh) Urmas Lips, Temperatuuri ja soolsuse vertikaalse jaotuse iseärasused Soome lahes suvekuudel, Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond.
Dorrit Talts, magistrikraad, 2008, (juh) Inga Lips, Fütoplanktoni pinna-alusete maksimumide esinemine Soome lahes., Tallinna Ülikool.