"Eesti Teadusfondi uurimistoetus" projekt ETF6008
ETF6008 "Ajalise nihkega interaktsioonid vee ja maa ökosüsteemides (1.01.2004−31.12.2007)", Tõnu Möls, Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut.
ETF6008
Ajalise nihkega interaktsioonid vee ja maa ökosüsteemides
Delayed interactions in aquatic and terrestrial ecosystems
1.01.2004
31.12.2007
Teadus- ja arendusprojekt
Eesti Teadusfondi uurimistoetus
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
1. Bio- ja keskkonnateadused1.4. Ökoloogia, biosüstemaatika ja -füsioloogiaB460 Füüsiline antropoloogia 1.5. Bioteadused (bioloogia, botaanika, bakterioloogia, mikrobioloogia, zooloogia, entomoloogia, geneetika, biokeemia, biofüüsika jt50,0
4. Loodusteadused ja tehnika4.6. ArvutiteadusedT121 Signaalitöötlus 1.1. Matemaatika ja arvutiteadus (matemaatika ja teised sellega seotud teadused: arvutiteadus ja sellega seotud teadused (ainult tarkvaraarendus, riistvara arendus kuulub tehnikavaldkonda)50,0
PerioodSumma
01.01.2004−31.12.200490 000,00 EEK (5 752,05 EUR)
01.01.2005−31.12.200589 411,76 EEK (5 714,45 EUR)
01.01.2006−31.12.200691 200,00 EEK (5 828,74 EUR)
01.01.2007−31.12.200793 480,00 EEK (5 974,46 EUR)
23 269,70 EUR

Looduslike faktorite (ilmastik, kliima, kiirgus, veetase jne) ning inimtegevuse (reostus, väetamine, majandamine, looduskaitselised meetmed jne) mõju ökosüsteemile on integraalne, koosnedes eri aegadel toimunud mõjustuste summaarsest efektist. Ökosüsteemi muutuste seostamine keskkonnafaktoritega on aga raske, sest vastusreaktsioonid faktorite mõjumisele/mittemõjumisele võivad ilmneda tunduva viivitusega ja korreleeruda segavate faktorite mõjudega. Vastava analüüsi keerukuse tõttu on mitmed väärtuslikud pikaajaliste vaatluste või katsete andmestikud siiani mõju-tagajärg seisukohalt puudulikult analüüsitud või hoopis uurimata. Käesolev interdistsiplinaarne projekt seab kaks põhieesmärki. (1) Töötada välja üldise lineaarse segamudelite teooria raames sobivad statistilised metoodid ajanihkega interaktsioonide tuvastamiseks, kvantitatiivseks hindamiseks ning faktorite toime ja ökosüsteemi vastusreaktsiooni vahelise ajanihke selgitamiseks, pidades silmas olemasolevate hüdrokeemiliste, hüdrobioloogiliste ja botaaniliste andmeridade eripära. (2) Rakendada väljatöötatud meetodeid konkreetsete vee ja maa ökosüsteemide vastusreaktsioonide süvaanalüüsiks. Projektis selgitatakse interaktsioone nendes ökosüsteemides, mille kohta on pikaajalised andmeread. Konkreetselt modelleeritakse (a) Peipsi veetaseme, temperatuuri, sademete, kiirguse ja reostuskoormuse interaktsioone järve bioloogiliste ning keemiliste näitajatega, (b) taimekoosluse interaktsioone keskkonnaga K. Porgi alustatud ja teiste uurijate jätkatud Laelatu püsiruutude pikaajalistes väetamiskatsetes, (c) viivitusega muutusi taimkattes J. Paali ja E. Fremstadi poolt Norras alpivööndis teostatud 10-aastases inimtekkelist reostust imiteerivas väetamiskatses, (d) rohurinde muutust raiesmike täiskasvamisel (J. Paali andmeread). Kõiki neid eri valdkondades kerkinud probleeme lahendatakse ühtse statistilise metoodikaga, mille põhiideeks on ajas toimivate faktorite mõjuridade esitamine integreerivate funktsioonidega. See lähenemisviis toetub ZBI biomeetria rühma kogemustele.
Natural environmental factors (weather, radiation, water level etc.) as well as anthropogenic factors (pollution, fertilizing, managing etc.) usually influence the ecosystem during some longer time period. The final response of the ecosystem will then be formed as an integral result of various partial factorial effects. In addition to this, delay between the action of a factor, and the resulting response of the ecosystem, as well as the presence of various disturbing factors makes it difficult to analyse the causal interactions in an ecosystem. Due to this, many valuable datasets of long-term observations stay poorly analysed or not analysed at all. The present interdisciplinary project sets up two goals. (1) To work out, using the theory of general linear mixed statistical models, appropriate methods for analysing delayed interactions between environmental factors and ecosystems, and (2) to carry out analyses, using the tailored methods, of some important and interesting hydrochemical, hydrobiological and botanical ecosystems for which there are long data series still not analysed from this point of view. We plan to estimate the numerical value of interactions, and the delay in the response. We analyse (a) Lake Peipsi, where the interactions of hydrochemical and hydrobiological parameters with the temperature, water level, radiation, precipitation and nutrient loading will be studied, (b) interactions (disturbance by fertilizing and recovery thereafter) in the long-term experiment of Laelatu wooded meadow continuing since 1962, (c) ten years long fertilization experiment imitating man-made pollution in Norway alpine zone (data of J. Paal and E. Fremstad), (d) long-term changes in forest clearings (data of J. Paal). All these systems will be analysed using the same statistical approach based on special parametric functions and on the representation by special functions the longitudinal factorial effects. This will generalize the approach successfully applied in the biometrics group of IZB during many years.