This website uses cookies to store user session information. By using our website you consent to our terms of use. Read more
I agree
"Mobilitas Pluss incoming postdoctoral grant (MOBJD)" project MOBJD203
MOBJD203 "Image or Sign: A Phenomenological Study of Pictorial Representation" (1.09.2017−31.08.2021); Principal Investigator: Regina-Nino Mion; Estonian Academy of Arts, Faculty of Art and Culture, Institute of Art History and Visual Culture; Financier: Estonian Research Council; Financing: 60 249 EUR.
MOBJD203
Pilt või märk: Pildilise representatsiooni fenomenoloogiline analüüs
Image or Sign: A Phenomenological Study of Pictorial Representation
1.09.2017
31.08.2021
R&D project
Mobilitas Pluss incoming postdoctoral grant (MOBJD)
ETIS classificationSubfieldCERCS classificationFrascati Manual classificationPercent
2. Culture and Society2.5. Aesthetics and Arts ResearchH313 Art criticism 6.3. Other humanities [philosophy (including the history of science and technology), arts, history of art, art criticism, painting, sculpture, musicology, dramatic art excluding artistic “research” of any kind, religion, theology, other fields and subjects per40,0
2. Culture and Society2.1. PhilosophyH135 Phenomenology 6.3. Other humanities [philosophy (including the history of science and technology), arts, history of art, art criticism, painting, sculpture, musicology, dramatic art excluding artistic “research” of any kind, religion, theology, other fields and subjects per60,0
PeriodSum
01.09.2017−31.08.202160 249,00 EUR
60 249,00 EUR

Projekt võtab vaatluse alla Edmund Husserl'i pildilise representatsiooni teooria. Eesmärk on kritiseerida Husserli teooria semiootilist käsitlust ning kaitsta selle fenomenoloogilise käsitluse originaalsust. Vastupidiselt laialt levinud arusaamale Husserli pildilise representatsiooni teooriast, mille järgi “pildi” mõiste on mittetäielikult välja töötatud “märgi” mõiste, väidan ma, et Husserl eristab selgelt need kaks mõistet ning seab “pildi” mõiste isegi esikohale. Ma soovin näidata, et Husserli filosoofias on selgelt eristatud pilditeadvus ja sümbolteadvus, ning kujutise pildiline ja sümboliline funktsioon. Projekti tulemused avaldatakse eelretsenseeritud teadusajakirjades ning kantakse ette loengutes ja konverentsiettekannetes.
The aim of my project is to defend the originality of Edmund Husserl’s phenomenological account of pictorial representation and to undermine the semiotic reading of it. Contrary to the widely held view that Husserl’s concept of "image" is an insufficiently developed concept of "sign", I will defend the thesis that Husserl provides a clear distinction between the two concepts and that the concept of "image" has, in fact, priority over the concept of "sign" in his theory of pictorial representation. I will show that, in Husserl’s philosophy, there is a clear distinction between the image consciousness and symbol consciousness, and between the imaging and symbolic function of pictures. The results of my project will be published in international peer-reviewed journals and disseminated through teaching and conference presentations.