"Muu" projekt 229827
229827 "FLAVOURE (1.02.2009−31.01.2012)", Marge Malbe, Rein Lillak, Eesti Maaviljeluse Instituut, Eesti Taimekasvatuse Instituut.
229827
229827
FLAVOURE
FLAVOURE "Food and Feed LAboratory of Varied and OUtstanding Research in Estonia"
FLAVOURE "Food and Feed LAboratory of Varied and OUtstanding Research in Estonia"
FLAVOURE
1.02.2009
31.01.2012
Teadus- ja arendusprojekt
Muu
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
1. Bio- ja keskkonnateadused1.6. PõllumajandusteadusB390 Taimekasvatus, aiandus, taimekaitsevahendid, taimehaigused 4.1. Põllumajandus, metsandus, kalandus ja nendega seonduvad teadused (agronoomia, loomakasvatus, kalakasvatus, metsakasvatus, aiandus jne.)100,0
AsutusRollPeriood
Eesti Maaviljeluse Instituutkoordinaator01.02.2009−31.01.2012
Eesti Taimekasvatuse Instituutkoordinaator01.02.2009−31.01.2012
AsutusRiikTüüp
Euroopa Komisjon
PerioodSumma
01.02.2009−31.01.201213 194 308,00 EEK (843 269,98 EUR)
843 269,98 EUR
EL 7 raamprogramm

Koostöö tugevdamine, teadustulemuste ülekandmine praktikasse ja teaduspotsensiaali maksimaalne ärakasutamine on Euroopa ühise teadusruumi arengut tagavateks nurgakivideks. Kuna toidu ja sööda kvaliteedil ja ohutusel on tihe seos tarbija tervisega, siis pannakse nende täiustamisele suurt rõhku. Eesti Maaviljeluse Instituudi (EMVI) poolt koordineeritava EL 7-nda Raamprogrammi projekti FLAVOURE (“Food and Feed LAboratory of Varied and OUtstanding Research in Estonia”) peamiseks eesmärgiks on suurendada toidu ja sööda kvaliteedist tulenevate riskide hindamise võimekust ja täiendada molekulaarbioloogilisi analüüsimetoodikaid. Projekt toob EMVI-le täiendavat analüütilist võimekust, mis omakorda aitab viia instituuti vastavusse Eesti vajadustega toidu ja sööda kvaliteedi ja ohutuse hindamise ja parandamise valdkonnas. EMVI sellise positsiooni saavutamisel on suur tähtsus intensiivsel teadmiste vahetamisele partneritega. EMVI on koondanud 10 partnerorganisatsiooni kelle ühised jõupingutused annavad panuse toidu ja sööda kvaliteedi paranemisse Euroopas. FLAVOURE partnered on pärit kuuest erinevast riigist (Eesti, Leedu, Taani, Soome, Hispaania, Bulgaaria) ja nende teadustegevus katab kogu toiduahelat. Oodatavateks tulemusteks on: • Kompetetntsuse suurenemine toidu ja sööda kvaliteedist ja ohutusesttulenevate riskide hindamise vallas rahvusvahelise toidu ja sööda kvaliteedi ja ohutuse alase võrgustiku loomise, ühiste ürituste organiseerimise ja teadlasvahetuse läbi. • Laboraparatuuri täiendamine EMVI-s, mis suurendab asutuse suutlikust proteiinkeemia ja mikrotoitainetega seotud analüüside (HPLC, GC, spektrofotomeeter), DNA-analüüsil põhinevate metoodikate ( PCR, elektroforees) ning proovide ettevalmistamise valdkonnas (tsentrifuug, kliimakapp). Loodud labor loob baasi, mis võimaldab läbi viia elukestvat õpet teadlastele, omandada labortöö kogemusi noorteaduritel ja vahetada teadmisi. • Koostöö tugevnemine põllumajandustootjate, valitsusasutuste ja poliitikutega seminaride, infopäevade, nõuandeteenuste osutamise ning tehnoloogiavõrgustiku loomise läbi. • Suurenenud osalemine EL-i poolt rahastatavates projektides. • EMVI on kiirelt arenev teadusasutus ambitsioonika arenguplaaniga, kiirelt areneva rahvusvahelise koostööga, võimeline reageerima kiirelt muutustele ning omab soliitset projekti administreerimise kogemust. Euroopa ühtsesse teadusruumi integreerumise soodustamiseks on EMVI FLAVOURE projekti kaudu ühinenud Euroopa Toiduklastriga. Nimetatud omadused loovad eelduse FLAVOURE projekti edukaks läbiviimiseks ja koostöö tugevnemiseks.
The main aim of the FLAVOURE project coordinated by Estonian Research Institute of Agriculture (ERIA) is to advance the capacity for assessment and prognoses of quality risks of food and feed and develop new molecular biological methods. The project is expected to provide ERIA with complementary analytical capabilities that enable the Institute to answer to the national Estonian need for quality analysis on Food and Feed safety. Such position will be achieved by ERIA through an intensive exchange of know-how with its collaborative partners. Willing to set up an integrated approach to Food and Feed quality and safety within Europe, ERIA has gathered the forces of ten partners to jointly contribute to Food and Feed security improvement. The FLAVOURE partners consist in entities ranging from convergent regions (Estonia, Lithuania, Bulgaria) to Western European countries (Finland, Denmark, Spain) covering the whole food chain: The expected project results include: • Improving competence in food and feed quality, safety and risk assessment by means of the Food and Feed Safety and Quality network; joint events with top quality research countries and individual contacts between researchers; • Strengthening laboratory facilities at ERIA for protein chemistry and trace components related analyses (HPLC, Gas Chromatography, Spectrophotometer), DNA-analyses (PCR equipment, equipment for electrophoresis), and samples preparation (centrifuge, universal oven). The laboratory will be a facility providing life-long learning for research institutions, hands-on experience for early stage scientists and a meeting point for knowledge exchange; • Building closer local cooperation with agricultural producers, government officials, and politicians through seminars, training days and advisory services, technology networks; • Increasing participation in EU projects. • ERIA is a fast developing research institute with ambitious development strategy, a rapidly increasing international collaboration, a high ability to react to changes and a solid experience in project management. In order to deepen its integration to the European Research Area and gain international visibility, ERIA with its FLAVOURE project has joined the FOOD-CLUSTER initiative. The advantages mentioned above provide an excellent prerequisite for the FLAVOURE project’s success and for the expansion of the cooperation set up.
KirjeldusProtsent
Katse- ja arendustöö100,0