This website uses cookies to store user session information. By using our website you consent to our terms of use. Read more
I agree
"Personal research funding: Team grant (PRG)" project PRG356
PRG356 "Gauge gravity: unification, extensions and phenomenology (1.01.2019−31.12.2023)", Tomi Sebastian Koivisto, University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Physics.
PRG356
Gravitatsiooni kalibratsiooniteooria: ühendamine, laiendused ja fenomenoloogia
Gauge gravity: unification, extensions and phenomenology
1.01.2019
31.12.2023
R&D project
Personal research funding: Team grant (PRG)
ETIS classificationSubfieldCERCS classificationFrascati Manual classificationPercent
4. Natural Sciences and Engineering4.10. Physics and Technical PhysicsP190 Mathematical and general theoretical physics, classical mechanics, quantum mechanics, relativity, gravitation, statistical physics, thermodynamics1.3 Physical sciences75,0
4. Natural Sciences and Engineering4.10. Physics and Technical PhysicsP210 Elementary particle physics, quantum field theory 1.3 Physical sciences25,0
PeriodSum
01.01.2019−31.12.2019185 000,00 EUR
01.01.2020−31.12.2020237 875,00 EUR
01.01.2021−31.12.2021237 875,00 EUR
660 750,00 EUR

Rida kaasaja füüsika lahendamata probleeme on lähedalt seotud gravitatsiooniga. Nende hulgas on nii vaatluslikud (näiteks Universumi kiirenev paisumine, struktuuride tekkimine) kui teoreetilised küsimused (nagu gravitatsiooni kvantiseerimine ja selle seos osakestefüüsika Standardmudeliga). Meie eesmärk on tegeleda nendele probleemidega ühtses lähenemises, mis toetub kalibratsiooni-geomeetrilisele aegruumi kirjeldusele Cartani geomeetria kaudu. Selles raamistikus seame kaks eesmärki: A. kalibratsiooni-gravitatsiooni ühendamine, kus gravitatsioon on hõlmatud oma (sümmeetrilises) teleparalleelses formulatsioonis ja mis püüab pakkuda võimalikke seletusi praegustele vaatlustele; B. modifitseeritud gravitatsiooniteooriate klassifikatsioon lähtudes nende aluseks olevast geomeetrilisest kirjeldusest ning võrdlus vaatlustega. Me uurime nende mudelite fenomenoloogiat ja teoreetilist kooskõla, et saada täielik ja kõikehõlmav pilt gravitatsioonilisest interaktsioonist.
A number of unsolved problems in modern physics are closely related to gravity. These include tensions with observations (such as the accelerating expansion of the Universe or structure formation) as well as theoretical problems (such as the quantization of gravity and its relation to the Standard Model of particle physics). We aim to tackle these questions in a unified approach based on a gauge-geometric description of spacetime in terms of Cartan geometry. Within this framework we follow two objectives: A. a gauge-gravity unification, where gravity is included in its (symmetric) teleparallel formulation, and which attempts to provide potential explanations for the current observations; B. a classification of modified gravity theories based on their underlying geometric description, and comparison to observations. We address both phenomenology and theoretical consistency of the studied models, to obtain a full and comprehensive picture of the gravitational interaction.