See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
"Eesti Teadusfondi uurimistoetus (ETF)" projekt ETF7946
ETF7946 "Konstruktiivne realism teadusliku teooria mudelite-keskses kontseptsioonis" (1.01.2009−31.12.2012); Vastutav täitja: Rein Vihalemm; Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond; Finantseerija: Sihtasutus Eesti Teadusfond ; Eraldatud summa: 57 682 EUR.
ETF7946
Konstruktiivne realism teadusliku teooria mudelite-keskses kontseptsioonis
Constructive realism in the conception of models-based scientific theory
1.01.2009
31.12.2012
Teadus- ja arendusprojekt
Eesti Teadusfondi uurimistoetus (ETF)
ETIS valdkondETIS alamvaldkondCERCS valdkondFrascati Manuali valdkondProtsent
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.1. FilosoofiaH120 Süstemaatiline filosoofia, eetika, esteetika, metafüüsika, epistemoloogia, ideolooogia 6.3. Muud humanitaarteadused (filosoofia - s.h. teaduse ja tehnika filosoofia, kunstiteadused, kunstiajalugu, kunstikriitika, maalikunst, skulptuur, muusikateadus, teatriteadus, religioon, teoloogia jne.)34,0
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.1. FilosoofiaH150 Eriteaduste filosoofia 6.3. Muud humanitaarteadused (filosoofia - s.h. teaduse ja tehnika filosoofia, kunstiteadused, kunstiajalugu, kunstikriitika, maalikunst, skulptuur, muusikateadus, teatriteadus, religioon, teoloogia jne.)33,0
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.1. FilosoofiaS274 Teaduse uurimismetodoloogia6.3. Muud humanitaarteadused (filosoofia - s.h. teaduse ja tehnika filosoofia, kunstiteadused, kunstiajalugu, kunstikriitika, maalikunst, skulptuur, muusikateadus, teatriteadus, religioon, teoloogia jne.)33,0
AsutusRollPeriood
Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskondkoordinaator01.01.2009−31.12.2012
PerioodSumma
01.01.2009−31.12.2009241 920,00 EEK (15 461,51 EUR)
01.01.2010−31.12.2010220 200,00 EEK (14 073,35 EUR)
01.01.2011−31.12.201114 073,60 EUR
01.01.2012−31.12.201214 073,60 EUR
57 682,06 EUR

Projekti põhieesmärgiks on saavutada teatav selgus teadusliku teooria kui teadusfilosoofia ühe põhikategooria sisu ja osatähtsuse mõistmises tänapäeva teadusfilosoofia uues situatsioonis, millele on iseloomulik, et on väljutud traditsioonilisest füüsikateooriate loogilise ja semantilise analüüsi raamidest ja vaatluse alla võetud erinevate teadusalade tegelik praktika. Leitakse, et teooriale keskendumine oli seotud õigustamatult kitsa orientatsiooniga üksnes teoreetilisele füüsikale ning ei uuritud piisavalt, kuidas “teadus tegelikult töötab”. Käesolevas projektis ollakse seisukohal, et see teadusfilosoofia konteksti õigustatud laienemine ei tohiks aga muuta arusaama teadusest üldse ebamääraseks ja teadusfilosoofia rolli ebaselgeks ning seada kahtluse alla teadusliku teooria kui teadusfilosoofia kategooria ja teaduse kui erilise tunnetustüübi teoreetilise käsitluse vajalikkuse. Uurimuses võetaksegi just “teaduse tegeliku töötamise” seisukohalt lähema vaatluse alla teadusliku teooria mudelitel-baseeruv kontseptsioon kui konstruktivistlik käsitlusviis (mis on ühtlasi jätkuks eelmise projekti konstruktivismiuurimusele), kuid pakutakse seejuures välja selle edasiarendus konstruktiivse ehk praktilise realismina. Lähtutakse tõdemusest, et kuigi ei ole muidugi alust samastada teadust üldse füüsikaga ja teaduslikku teooriat füüsikateooriaga, pole ka mõistlik arvata, et füüsikas ja füüsikateoorias, mille teaduslikkuses keegi ei kahtle, pole midagi niisugust, mis on iseloomulik teaduseks nimetatavale tunnetustüübile üldse ja võimaldab seda teistest tunnetustüüpidest eristada. Teaduse kui erilise tunnetustüübi ja teadusliku teooria kui teadusfilosoofia kategooria iseloomustamiseks tuleb aga siis nii füüsikat kui ka teisi teadusi analüüsida neile kõigile iseloomuliku invariantse praktilise tegevuse aspektist. Antud projekti puhul on lähenemisviisi uudsus ka selles, et aluseks on võetud varem välja töötatud teoreetiline mudel, milles määratletakse f-teadus, mis kujutab endast füüsika-taolise teaduse idealisatsiooni. Tegemist on mudeliga, mistõttu ei ole f-teadus identne reaalse teadusega, vaid see on abstraktne mitte-lingvistiline objekt, mis sarnaneb reaalse objektiga (antud juhul siis sellega, mida nimetatakse teaduseks) üksnes teatud aspektidest ja teatava määrani, kuid seda saab kasutada reaalse objekti uurimisvahendina. Kasutatakse ka empiirilisi juhtumiuuringuid ning ollakse dialoogis teadlaste ning teadusajaloolaste ja -sotsioloogidega.
The main objective of the project is to achieve certain clarity as to the understanding of the content and importance of scientific theory as one of the main categories of the philosophy of science in the new situation of today’s philosophy of science which can be characterized by leaving all the traditional frameworks of logical and semantic analysis of physical theories behind and concentrating on the actual practice of different scientific fields. The current project proceeds from the viewpoint that the justified expansion of the context of philosophy of science should not make the notion of science vague nor the role of philosophy of science unclear nor place scientific theory as the category of philosophy of science and the necessity of seeing science as a specific type of cognition in doubt. The research concentrates upon the conception of models-based scientific theory as a constructive approach (which is the continuation of the research of constructivism of the previous project) from the viewpoint of “actual working of science”, but offers also a developed form of this approach as constructive or practical realism. The project proceeds from the comprehension that although there is no reason to identify science in general with physics and scientific theory with physical theory, it would similarly be unreasonable to think that there is nothing in physics or physical theory (the scientificity of which cannot be denied by anyone) that is characteristic of a type of cognition called science and which enables to differentiate it from other types of cognition. In order to describe science as a specific type of cognition and scientific theory as a category of philosophy of science, both physics and other sciences must be analyzed from the aspect of invariant practical activity characteristic of all of them. The novelty of the approach of the current project also lies in the application of a theoretical model, which has been developed earlier and determines phi-science which is an idealized physics-like science. It is a model and is therefore not identical with real science, but is an abstract non-linguistic object that is similar to the real object only in certain respects and to certain degrees, but which can be used as the means of researching the real object. Empirical case studies will also be involved, as are dialogues with scientists, historians of science and sociologists of science.