This website uses cookies to store user session information. By using our website you consent to our terms of use. Read more
I agree
"Estonian Science Foundation Research Grant" project ETF7795
ETF7795 "Analysis of Knowledge Production in the Context of (National) Heritage Scholarship (1.01.2009−31.12.2012)", Kristin Kuutma, University of Tartu, Faculty of Philosophy.
ETF7795
Teadmiste produktsioon rahvusteadusliku uuringu kontkestis
Analysis of Knowledge Production in the Context of (National) Heritage Scholarship
1.01.2009
31.12.2012
R&D project
Estonian Science Foundation Research Grant
ETIS classificationSubfieldCERCS classificationFrascati Manual classificationPercent
2. Culture and Society2.4. Cultures ResearchH400 Folklore 6.3. Other humanities [philosophy (including the history of science and technology), arts, history of art, art criticism, painting, sculpture, musicology, dramatic art excluding artistic “research” of any kind, religion, theology, other fields and subjects per50,0
2. Culture and Society2.4. Cultures ResearchS220 Cultural anthropology, ethnology 6.3. Other humanities [philosophy (including the history of science and technology), arts, history of art, art criticism, painting, sculpture, musicology, dramatic art excluding artistic “research” of any kind, religion, theology, other fields and subjects per50,0
InstitutionRolePeriod
University of Tartu, Faculty of Philosophycoordinaator01.01.2009−31.12.2012
PeriodSum
01.01.2009−31.12.2009230 400,00 EEK (14 725,24 EUR)
01.01.2010−31.12.2010209 760,00 EEK (13 406,11 EUR)
01.01.2011−31.12.201113 406,40 EUR
01.01.2012−31.12.201213 406,40 EUR
54 944,15 EUR

Uurimisteema käsitleb n-ö ’rahvusteaduste’ kujunemist ja arengut, seda eelkõige folkloristika ja etnoloogia/etnograafia praktiseerimise kaudu. Analüüsi käigus soovitakse selgitada, kuidas on loodud teadmine sellest, mis on rahvakultuur ja rahvapärimus, nii sõnaline kui materiaalne; kuidas on kujundatud ja mõistetud need alustalad, millele tugineb rahvuslik identiteet. Nende ’teadmiste’ loomise ja kinnistamise protsessi jälgimiseks võetakse lähema vaatluse alla n-ö rahvateaduste praktiseerimise ja institutsionaliseerimise käik – missugune osa on selles vallas välitöödel, teadusinstitutsioonidel, teadlaskonnal ja nende populariseerival tegevusel. Selles uurimuses seostatakse rahvusliku identiteedi ning rahvuse konstrueerimise temaatika teoreetiliselt rahvateadusliku uurimisprotsessiga. Uurimisallikateks on kogumispäevikud, kirjavahetus, märkmed, aga ka muud (peamiselt) teaduspoliitilised ning ühiskondlikud kirjutised. Ajaliselt on uurimuse keskmes nõukogude periood, kuna taotleja eelmine ETF grant tegeles 20. sajandi esimese poolega, kusjuures vaatluse all oli siis kitsamalt folkloristika ajalugu. Teoreetiline lähenemine on põhimõtteliselt analüütiline ja kultuurikriitiline; projekti käigus tegeldakse refleksiivse metatasandil analüüsiga, mis on rakendatav ka teistele perioodidele ja pakub võimalusi dialoogi arendamiseks rahvusvahelisel tasandil. Uurimus taotleb uute otsinguliste teadusideede rakendamist, noorte teadlaste ja magistrandide ning doktorandide kaasamist ning teadlaste rahvusvahelise koostöö arendamist. Grandi töörühma kuulub 3 doktorikraadiga teadlast ja 5 doktorandi. Uurimistöö haarab mitut asutust, Tartu Ülikoolile lisaks Eesti Kirjandusmuuseumi rahvaluulearhiivi ja Eesti Rahva Muuseumi. Grandi töörühm kujundab uurimisperioodiks rahvusvahelise võrgustiku antud temaatika analüüsiks rahvusvahelisel tasandil ning kavandab korraldada regulaarseid rahvusvahelisi seminare, ulatuslikuma konverentsi ja doktorikooli. Uurimistulemusi publitseeritakse nii artiklitena kui kogumikuna; kavas on vähemalt 3 doktoritöö kaitsmine ning osalemine teaduskonverentsidel.
This project will analyze the disciplinary history of folkloristics and ethnology in Estonia, as practiced in museums, archives and academia, and their repercussions in the process of shaping cultural heritage or cultural policies (the construction of a research object, the knowledge legacies of scholars and institutions, the social contingencies of culture politics). This proposal aims at: 1) the implementation of current research ideas; 2) the involvement of young researchers and graduate students in research activities; 3) the enhancement of international cooperation in scholarship. This research project proposes to focus on the making and social dissemination of knowledge in the context of ‘national’ heritage scholarship; it will explore the institutions and scholars engaged in the research and collecting of cultural heritage from a historical perspective and in relevant socio-political context, while taking into account particular rhetorics and political contingencies. The sources investigated will be fieldwork journals and notes, correspondence, writings on science policy, on academic and social issues, rationale and guidelines for museum displays, archival collections, public addresses. The time frame studied will be mostly the Soviet period, but with necessary extensions to earlier and later developments. The theoretical approach applied is analytical and based on cultural critique; the project engages in a reflexive meta level analysis that would provide potential to study other periods or disciplinary practices, and create scholarly dialogue on an international level. The theoretical background for this research is interdisciplinary and embedded in international perspective, when taking into consideration various cultural experiences as well as the dissemination of disciplinary knowledge across borders. It emanates from the intersection of the fields of folkloristics, ethnology, (cultural) anthropology and history, while drawing upon methodologies from literary criticism or cultural semiotics. The project will be carried out at the University of Tartu, in collaboration with researchers of the Estonian Literary Museum and the Estonian National Museum. The proposal involves 8 researchers (among them 4 doctoral students). The research group will organize international seminars, a conference and doctoral school, establish an international network of collaboration, publish articles. The project should result in at least 3 doctoral dissertations.