This website uses cookies to store user session information. By using our website you consent to our terms of use. Read more
I agree
"Estonian state foundations ja executive agencies" project SLTMI17375T
SLTMI17375T "Development, testing and evaluation of intensive cultivation technology for production of unattached form of Furcellaria lumbricalis " (1.07.2017−31.05.2020); Principal Investigator: Tiina Paalme; University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Estonian Marine Institute; Financier: Estonian Agricultural Registers and Information Board; Financing: 343 090 EUR.
SLTMI17375T
Intensiivse kultiveerimistehnoloogia välja töötamine, katsetamine ja evalveerimine agariku Furcellaria lumbricalis kinnitumata vormi kasvatamiseks
Development, testing and evaluation of intensive cultivation technology for production of unattached form of Furcellaria lumbricalis
1.07.2017
31.05.2020
R&D project
Estonian state foundations ja executive agencies
ETIS research fieldETIS research subfieldCERCS research fieldFrascati Manual research fieldPercent
1. Biosciences and Environment1.4. Ecology, Biosystematics and -physiologyB260 Hydrobiology, marine biology, aquatic ecology, limnology 1.6 Biological sciences100,0
PeriodSum
01.07.2017−31.05.2020343 090,00 EUR
343 090,00 EUR

Makroskoopilised vetikad (suurvetikad) on üheks tähtsamaks looduslikuks ressursiks meredes ja ookeanides. Traditsiooniliselt koguti suurvetikaid nende looduslikest kooslustest, kuid üha kasvav nõudlus nende järele viis looduslike ressursside üle ekspluateerimisele ja sageli ka kadumisele. Sellega seoses tekkis vajadus kunstliku kultiveerimise meetodite välja töötamiseks ja rakendamiseks. Suurvetikate kultiveerimise meetodid võib jagada kahte suurde rühma: ekstensiivne ja intensiivne kultiveerimine. Ekstensiivselt kultiveeritavad vetikad kasvavad (s.o looduslike suurvetikakoosluste ekspluateerimine) või neid kasvatatakse nt merepõhjal või erinevatel kunstlikel substraatidel nende looduslikus kasvukohas, kasutades ainult looduslikku valgust, soojust, veerežiimi ja toitaineid. Intensiivse kultiveerimise puhul kasvatatakse vetikaid kas spetsiaalsetes mahutites (tsisternid, akvaariumid, basseinid) või väikestes looduslikes veekogudes (tiigid, laguunid, järved), kusjuures kasutatakse kas looduslikku või kunstlikku valgustust, vajadusel toitaineid ja fütohormoone. Kõrge produktiivsuse tagamiseks, suurvetikate kultiveerimisel spetsiaalsetes mahutites, kasvatatakse vetikaid neile optimaalsetes kasvutingimustes. Punavetika Furcellaria lumbricalis (agariku) lahtist vormi on töönduslikult kasutatud alates eelmise sajandi 60ndatest aastatest, kuid tema loodusliku, Kassari lahes paikneva koosluse kasutamine on piiratud ja seetõttu on viimastel aastatel otsitud võimalusi agarikku kasvatada teistes Eesti rannikumere piirkondades kasutades erinevaid ekstensiivse kultiveerimise meetodeid ja tehnikaid. Kahjuks ei ole senised katsed agarikku meres kultiveerida osutunud edukateks, eelkõige Läänemere muutlikesse tingi¬mus¬tesse mittesobivate tehniliste lahen¬duste ja suure epifüütide koormuse tõttu. Tegevuse käigus töötatakse välja spetsiaalne kulti¬veerimistehnoloogia, mis tagab opti-maalsed kasvutingimused agariku F. lumbricalis lahtise vormi biomassi juurdekasvuks maismaal paiknevates loodusliku merevee läbivooluga ja kunstliku (kontrollitud) valgusega mahutites. Väljatöötatud tehnoloogiat on võimalik rakendada agariku töönduslikuks kasvatamiseks.
Description in EstonianPercent
Applied Research100,0