"Eesti Teadusfondi uurimistoetus" projekt ETF7416
ETF7416 "Enneaegne suremus ja alkoholi tarvitamine: Eesti andmebaaside ja terviseuuringute süvaanalüüs tõendupõhise teabe saamiseks (1.01.2008−31.12.2010)", Kersti Pärna, Tartu Ülikool, Arstiteaduskond.
ETF7416
Enneaegne suremus ja alkoholi tarvitamine: Eesti andmebaaside ja terviseuuringute süvaanalüüs tõendupõhise teabe saamiseks
Premature mortality and alcohol consumption: in-depth analysis of Estonian databases and health surveys to receive evidence-based information
1.01.2008
31.12.2010
Teadus- ja arendusprojekt
Eesti Teadusfondi uurimistoetus
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
3. Terviseuuringud3.6. RahvatervishoidB680 Rahvatervishoid, epidemioloogia3.3. Terviseteadused (tervishoid, sotsiaalmeditsiin, hügieen, õeteadus, epidemioloogia)100,0
AsutusRollPeriood
Tartu Ülikool, Arstiteaduskondkoordinaator01.01.2008−31.12.2010
PerioodSumma
01.01.2008−31.12.2008192 000,00 EEK (12 271,04 EUR)
01.01.2009−31.12.2009184 320,00 EEK (11 780,20 EUR)
01.01.2010−31.12.2010167 544,00 EEK (10 708,01 EUR)
34 759,25 EUR

Grandiprojekt jaguneb kaheks alateemaks: I Alkoholiga seotud enneaegne suremus Üldeesmärgiks on kirjeldada alkoholiga seotud surmade esinemissagedust Eestis ja määrata surmade registreerimise kvaliteeti riiklikus statistikas Alaeesmärgid: – kirjeldada alkoholimürgistustest tulenevate surmade esinemissagedust Eestis vanuserühma, soo ja hariduse järgi; – anda lahangumaterjalide põhjal ülevaade etanooli sisaldusest veres ja uriinis erinevate surma põhjuste ja viiside korral; – viia kokku kohtuarstliku lahangu andmed koos vere alkoholisisaldusega ning statistikaameti poolt märgitud surmapõhjus, mis kajastus Eesti surmaandmebaasis; Uurimismaterjal põhineb Eesti Kohtuarstlikus Ekspertiisibüroos 2006–2008. aastal lahatud vähemalt 15-aastaste surnute lahanguprotokollide andmetel. Andmed sisaldavad surnu sugu, vanust, elukohta, surma põhjust, etanooli ja muu alkoholi sisaldust organismis, alkoholi tarvitamisele spetsiifilisi morfoloogilisi muutusi siseelundites. Eesmärgiga valideerida Eesti Kohtuarstliku Ekspertiisibüroo andmeid Eesti surmaandmebaasiga, viiakse need kokku Eesti Statistikaameti kõigi 2006–2008. aasta surmade andmetega. II Alkoholi tarvitamine Üldeesmärgiks on uurida alkoholi tarvitamise olemust Eestis ning võrrelda seda teiste riikidega. Alaeesmärgid: – kirjeldada alkoholi tarvitamise sageduse ja koguse levimusmäära ning trendi 1990–2006, võrrelda seda Soomega; – anda ülevaade alkoholi tarvitamisest ja sellega seotud teguritest Eestis võrreldes teiste Balti riikidega, 1998–2006; – määrata probleemse alkoholi tarvitamise levimusmäär ja sotsiaalmajanduslikud erinevused Eesti kogurahvastikus; Süvaanalüüs põhineb kahel korrapäraselt läbiviidaval peamisel terviseuuringul Eestis: 1) Eesti rahvastiku tervisekäitumise uuring, mida on Eestis läbi viidud 16–64-aastaste täiskasvanute hulgas postiküsitlusena igal paarisaastal alates aastast 1990. Uuringu toimumine kõigil aastatel ühtse metoodika alusel ja suures osas samu küsimusi sisaldanud küsimustikuga võimaldab jälgida ning analüüsida alkoholi tarvitamist iseloomustavate näitajate muutumist pikema aja vältel Eestis võrreldes Soome, Läti ja Leeduga. 2) Eesti Terviseuuring, mis on läbi viidud Eesti 15–79-aastaste täiskasvanute hulgas aastatel 1996 ja 2006/2007 ühtse metoodika alusel intervjuuküsitlusena. Viimasesse uuringusse on lisatud küsimused surrogaat- ja illegaalse alkoholi tarvitamise kohta, mis võimaldab esmakordselt määrata probleemse alkoholi tarvitamise levimusmäära kogurahvastikus.
This grant project consists of two subtopics: I Alcohol related premature mortality Main aim is to describe and quantify the proportion of alcohol attributable deaths in Estonia and assess the quality of these deaths’ registrations in national mortality statistics. Specific aims: – to describe the frequency of alcohol poisonings’ death in Estonia by age-group, gender and education; – to give an overview of ethanol concentrations in different causes and manners of death; –to validate the causes of alcohol related deaths as recorded as part of national mortality statistics; This study is based on data from the Estonian Bureau of Forensic Medicine. The study sample involves all autopsies performed to adults (from the age of 15 years) at that institution during 2006–2008. Data will be abstracted from autopsy protocols. Data include age and sex of the deceased, place of residency, cause of death, concentrations of ethanol and other alcohols in blood, urine, and vitreous humour, alcohol-specific morphological changes in organs. In order to place the forensic deaths in the total deaths occurring among adult population in Estonia, mortality data will be validated with data of the Statistical Office of Estonia. II Alcohol consumption Main aim is to study patterns of alcohol consumption in Estonia and draw comparisons with other countries. Specific aims: – to describe the prevalence and trends of alcohol consumption, frequency and volume of alcohol consumption in Estonia 1990–2006, and draw comparisons with Finland; – to give an overview of the alcohol consumption and its determinants in Estonia and in other Baltic States, 1998–2006; – to estimate the prevalence of hazardous drinking and its socioeconomic distribution in Estonia; In-depth data analysis is based on two main health surveys conducted in Estonia: 1) The study “Health behaviour among Estonian adult population” is conducted among Estonian population aged 16–64 years by postal questionnaire survey every second year since 1990. This study is conducted on the basis of common methodology and employing a questionnaire that largely contains identical questions in Estonia, Finland, Latvia and Lithuania. 2) Estonian Health Interview Survey has been conducted twice: in 1996 and 2006/2007 among adults aged between 15 and 79 using common methodology. Recently added questions into survey concerning surrogate and illegal alcohol makes possible first time to estimate the exposure of the total population to hazardous drinking.